IEID. L DE MARSKRAMER. BINNENLAND. >5. EN Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, Maandag 19 Augustus 1895. No. 6739. 34ste Jaargang. regel. 0. iging eesperpoort) FEUILLETON- ten. rau jOÜDA slootje te Moer- D. Edel. Achtb. hoeren Burgemeester ÏV, I in k Zoon 1 4 afdsteeg 1. JrugF 22. niet. Trouwens, dat zgn binnenlandache aan gelegenheden treurig gehad; kocht det co daarop- De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN. Mil DSIIIE COURANT {Naar M DuiOck.) Een veodry ver uit Zevenhuizen ie gisternacht verdronken gevonden in een slootje te Moer- kanelle. ï)e oorzaak is onbekend. Men meldt uit Reeswyk De voordracht voor secretaris penningmees ter van den polder Stein (vacature Bantzinger) »Do Ze- voorko- is, kennis ■e oorzaken BD. Biologische op ons ze* b, datzoo- Beskundige celHken itigneid ijn, mi- igewon- melljke zieken. b gevolgen Bpraak- i de ge ve, par- heugen, tundigo elen, als vingen, dder-of kregen; jeroerte sn, wegena eldheld i dulie- roor de irhoofd. handen igenoemde bleek- e meisjes, ien, die de reactie angeraden dien, dat GOD DA, 17 Augustus 1895. De Commissie, die het vorige jaar (achter da Kerk) op den Verjaardag der Koningin een kinderfeestje hielden, is opnieuw opgetreden. Het bestuur zal trachten den 31e Augustus a. s. ter eere van H. M. Koniningin Wilhel mina verschillende Volkspelen op de Markt te organiseeren, waarvoor (met toestemming van 1 t en Wet houders) ten huize der ingezetenen eene inte kenlijst zal worden aangeboden. ADVERTENTIEN wohlen geplaatst 1—5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. Vrijdagmorgen werd de veehandelaar L. Nieuw land te Waddingsveen, levenloos uit het water opgehaald. Overmatig gebruik van sterke drank schjjnt de aanleidende oorzaak tot dit tragisch einde geweest te zgn. In de te Waddingsveen, 14 Aug. gehouden raadsvergadering had het onderzoek plaats van de geloofsbrieven der gekozen raadsleden, de heeren: G. Van Lange, A. Witteman, Ph. Van der Breggen, J. De Vos en J. Van Ber gen, welke geloofsbrieven in orde zgn bevonden en mitsdien werd besloten tot hunne toelating. De rekening dezer gemeente over 1894 werd doör den raad voorloopig vastgesteld in ontvang op f 31.703.01 en in uitgaaf op f 32.229.72, zoodat zg sluit met een nadeelig saldo van f 526,71. De heer G. |K. Nugtereo, te Moordrecht werd op 15 Augustus jl. door de steate-com- missio toegelaten tot de lessen aan deüniver- siteit voor de faculteit der wis-en natuurkunde. Hedenmiddag is op de Houtmanigracht een jongenje van Stolk door het achterwiel van een sleeperswagen overreden. Dr. Sprugt, ontnid- delgk geroepen, constateerde dat het uiterlijk geen ernstige kwetsuren bad bekomen, alleen aan de wang was een schram waar te nemen. Men zal daardoor, zegt de heer Smeenge aan de vorstelyke bezoeksters een eigenaardig schoonen blik verschaffen op de plaats, die voor een groot doel bestaan moot van do scheepvaart,on juist daardoor zoo nauw ver bonden is aan het ooitelgk deel der provincie, waartoe zg don toegang verleend. Het 8-jarig doohtje van T. Van D. ie Vlist, dacht jl. Vrydag, toen ze uit school kwam, den weg naar huis wel te kunnen vinden met haar boezelaar over 't hoofd, 't Gevolg laat zich denkenze kwam ook thuis, doch hevig verschrikt en kletsnat. Een oudere zuster had haar, toen ze in de. Vlist lag, een para pluis toegestoken, anders was ze er misschien niet eens uitgeraakt. Hoe de ontvangst by moeder thuis was, dat meldt de geschiedenis 44) Toch scheen hyaan don goeden uitolag te wan hopen, want hoofdschuddend zei hij met zwakke stem «Ik geloof, dat wij dien man niet mogen hebben, want overal ben ik te iaat gekomen, te laat op Bi- verhouse, om het heele plafi te beluisteren; te laat om die kwajongens de vlucht uit Oaktea af te snij den en nu hier weer te laat ik geloof aan voor- teekens, Sr!” fNaar den oever en wees geen dwaas, ïzakdaar komt onze boot al!” riep Elliot en ging de andeien voor naar de landingplaats. Zelf zwaaide hg de brandende Jantaarn, eni het gestamp der machine verminderde. Het was óen van de groote Missisippi- stoomers. Langzaam dreef het gevaarte naar den steiger, waarop de wachtenden stonden, en eene mi nuut later was het vgftal aan, booitd gesprongen. «Waar is de kapitein?” riep Elliot, zoodra hg den voet aan boord gezet had. «Als hy niet te kooi ligt, Sir, zal hij in den bar room zgn,” antwoordde een der matrozen, «wacht, ik zal u even den weg wgzen.” «Blijf hier, tot ik terugkom!” riep Elliot zijnen geleiders toe en daalde de breeds kajuitstrap af. De machine was weor begonnen te werken en de boot kliefde met hare gewone vaart der golven der bestond uit de heeren J. B. Biezenaar Jz. van Gouda en C. J. M. Kroon van Haastrecht. Als secretaris ontving gister in de vergadering van ingelanden de heer Biozeoaar 223 stem men en de heer Kroon 174 stemmen. Als penningmeester ontving No. I 372 stemmen en No. II 25 stemmen, zoodat de heer Biezenaar voor beide betrekkingen gekozen is. De drie personen, verdacht van de aanran ding van een meisje in den nacht van 2 op 3 dezer in de Boekhorststraat te 's Gravenhage, zgn uit de voorloopige hechtenis ontslagen. De voorzitter van het Hoofdbestuur der schippersvereeniging «Schuttevaer» Mr. H. Smeenge, heeft alle schippers, die op 4 en 5 September e. k. Hoogeveen met hun vaartuigen paseeren, uitgenoodigd minstens tot 's namid dags 5 uren van laatstgemeld^n dag in die gemeente te bljjven. Indian dan allen^de vlag in top hijschen en van den achtersteven laten wapperen, en hun schepen vastleggen boven de sluis bij Withaar, zal de schipperij op die wgze eene gepaste hulde brengen aan HH. MM. de Koninginnen bij het bezoek, dat deze zich voorstellen. Donderdag 5 September ’snamid dags omstreeks half vier, aan die gemeente te brengen. Een aardige aneodote wordt verhaald van den onlangs overleden Zwitaerechen bondsraad Schenk. Een Fransch uitgever bad het plan op touw gezet de lievelingsgerechten van alle gekroonde hoofden bjjeen te verzamelen en riohte een nitnoodiging tot de chefs der verschillende keukenappartementen van de keirers en konin- gen of van de presidenten van Staten. In Zwitserland is de bondspresident een van de zeven bondsraden het hoofd van den Staat. De uitgever verzond zgn uitnoodigingen en er kwam er ook een bg «Zgne Excellentie den chef-kok van den president der Zwitaereche republiek». De chef-kok van den president Schenk was ■- zgn ech|gsnoote en als een echte Zwiteersohe vrouw ging zg^dikwjjls met de meid zelf de groenten enz. op de markt koopen. Toen Schenk de nitnoodiging in handen kreeg,zette hg zich aan zgn schrijftafel en antwoordde «ontstentenis van een chef-kok geef ik mg zelf de eer den uitgever peraoonlgk mgn lievelingsgerecht te doen kennen en ik leg hierbjj het reeept over, dat daarvoor door mjjn lieve vrouw wordt gevolgd. Daarop Mejuffrouw P. H. E. Krujjt, te Reeuwgk is tgdelyk aangesteld als klerk bg de poste rgen en telegraphic te St. Oedenrode (N.-B.). Tennessee. Kort daarop kwém Elliot met den ka pitein boven. «U kent mg, kapitein,” sprak de eerste ernstig, «en met al myne bezittingen sta ik voor de schade in I” «Alles goed en wel, Sir Elliot,” antwoordde eene diepe basstem, «ik ken die boot heel goed, zij is op alle rivieren, waar maar een schurkenstreek uit te halen is, en ik zou u graag helpen, maar u heeft geen maarschalk of een ander overheidspersoon mee genomen, én met welk recht wilt u die boot dwingen bij te draaien?” «Dat repht nemen-wij eenvoudig als bestolen per soon. Wy vijven zgn goed gewapend, en ik zal wel zorgen, dat uw dekvqik met hart en ziel meehelpt I” «En morgen krijg ik een proces op m’n dak we gens rivierschuimerij I” «Onzin 1“ nep Elliot ongeduldig, «denjct u, dat er in het heele zuiden der Vereenigde Staten eene jury van twaalf personen bijeengescharreld zou kunnen worden, die iemand veroordeelen zou, omdat hij met geweld de hem ontstolen negers terugneemt? Zoo lang mg heugen mag, is dit het eerste geval van dien sard in Alabama, eu ik zeg u, dat al de plan ters van Alabama met uw krachtig optreden zullen instemmen, want mijn geval geldt hun allen.” «Goed, Sir, ik zal er dadelyk met de passagiers over spreken.” Weldra kwamen do passagiers, die nog niet sliepen, den bar-room uitstormen en schreeuwden «Fullspeed, capt’nu verdiende eeqe noordelijke kanaalboot te voeren, als u je nog een oogenölik gingt bedenken, Halloh, waar is de gentleman Dien blanken schurk hangen wij op, zoo gauw we hem te pakken krggeuik sta mg» dool van do Te Parge zgn de waarzegsters, planeetlezers, clairvoyants eu dergelgke personen, die ver leden en toekomst onthullingen, niet meer veilig. De politie maakt een ware jacht op hen. Om hunne poesitie nu wat te versterken, bob ben deze lieden een vereeniging gevormd, waarvan een dertigtal lid zgu. Deae 30 zgn der uitverkorenen van hot vak, die beweren, dat hunne voorspellingen gevestigd agn op weteuechappelgke grondslagen en dat do hon derd andere waarzeggers enz. niet dp ware gave bezitten eu den menschee maar wat wijsmaken. De vereeniging tracht zich eenige vaste basis te verschaffen door pogingen aan te wouden het beroep belastbaar te maken. Wanneer de loden voor hun beroep belae- ting zouden te betalen hebben, zou foitelgk de staat bot métier erkennen als wettig. Dat zal natuurlijk wel niet gebeuren Intuaaoheu gaat de politie voort oen aantal overtredingen te conatateeron on do schuldigen te straffen. schade I vooruit, dat geeft nog eons wat variatie op dit onnoozele boschstroompje I" Weldra hadden zg de bemanning bij don ketel v verzameld. «Well, boys, daar komt nachtwerk voor jelui zei de kapitein, «ik assureer je eene extra-betaling. Kgk, die zaadschieter voor ods heeft een kidnapper en een handjevol negers aan boord die moeten wij hebben, ‘maar de jacht kan wel eens ernst wor den. Wie mee doet, mag het Mggen, ik aal niemand dwingew Een eenstemmig «hoershl* klonk over de golven der Tennessee, msar de kapitein gebood direkt «Peace, siler.ce! die kerels voodoos uit h<bben nog niets te wetea, en de passagiers die slapen, kunnen doorslapen, George houd do wacht bij de veiligheids klep, en dan scherp vuur onder den ketel!” Tien handen te gelgk maaktea een gat in dén houtstapel en spoedig was de vuurhaard in de ma-' chinekamer eene ware hel géworden. Met krachtige il.g.n Mnnwd de boot dn 'Ind. KMiqt ,n lijn m«t,««Iln en de andere heeren gingen op de brog bij den Irepilein. De maan <ru ondartaMehe» kee per goatagen, maar niemand kon iet. ran d. roorate koot tien. .Hoelang wa. die boot al r.rtrokkn, toon u on. .«inde1, rroeg de kepitein un Elliot, dl. naait hem stond. «Pas vjjf minuten, 8ir! Maar ik veronderstel, dat hij vol stoom opgezet heeft* «Stook op!* riep de kaptoin door de spreekbuis naar beneden. De machine zwoegde, W water van do Tenneseee schuimde .en kookte eu do boot schoot ah oen zwaan Agn de ringrgderg, voor paarden iu tilburies to Berg-Ambacht op Donderdag jl. gehouden, werd door 13 paren deelgenomen. De heer A. v. d. Bas en mej. M. v. d. Bas wonnen de prgzen 2 fraaie njtuiglantarens en een fraaie regalateurklok. De heer B. Breed veld en mej. C. J. Oskam wonnen do premiën oen nette albumtafol mei album en een nette rooktafel. Verder werden in den namiddag wedatrgden iu volksspelen gehouden, bestaande in; a. epriotloopen, b. tobbestekon en o. stroophappen. Bg deze wedatrgden werden prgzen en pjpmiën in geld vereerd. Gisternacht heeft eene felle brand gewoed in de meubelmakerswerkplaats van de firma Hendriks en Bouman, gevestigd in de Zwart- janstraat te Botterdam. Hevig sloegen do vlam men aau de straatzijde uit. De brandweer beperkte het vuur tot de werkplaats. Alleen was de vloer der eeréte verdieping doorgebrand. Voor het examen Franoche taal, l.o., slaagde gisteren ie ’s Gravenhage, o. a. de heer A. de Oude, Kapelle a/d IJeel. door hot water. Met beide handen op zgn trouwen stok steunend, stond Izsk met den rug tegen de kajuits-kZp in do verte te staren. Daar sloeg do Missisippi-stoomer de bocht om eens vooruitspringende berggroep langs en voor het eerst hadden schepelingen en passagiers eon' onbe lemmerd uitzicht over do rivier. I?n jawel,,daar had je de lang uitgerekte rookwolk van het vervolgde schip en een daverend hoorah klonk het achterna. «Die hebben ook goed gestookt,” zei de kapitein, zijn verrekijker richtend, «anders hadden wg m al lang bij de kraag moeten hebben, (paar kijk, nu wordt s’n rook lichter, zg varen dus kaln^ea verder.” Nn won de groote vervolger mot eiWn slag wol een halten, en weldra kon men do van den avonturier goed onderscheiden. Binnen tien minuten hebben wij 'm, als ’i geen, onraad merkt,” zei de kapitein, «de distantie schoon door het vabche licht grooter, dan zo was.” «Zij zullen geen vervolging vreezen,” dao^t Elliot, «want zij meenen een grooten voorsprong te hebben en gecien hebben zij ons niet.” «Als dat swarte gericht ooe maa/ oiot herkend hoeft,” liet zitjh do stem van den ouden leak ver nemen, «bg de «afvaart zag ik net soo’n leelgkerd boven de verschansing uitkoken. Kgk maar, 8ir, «at wordt die rook in eons swort, of zo ons ook in den neus hebben I” «Die oude heeft goiyk,” ooi do kapitein on «moor stoom I” kommandeerde bg Mar do machinekamor. «Zij zullen one niet ontsnappenonze ketel is nieuw en heeft al een anderen drek uitgehouden.* KForJl oereil^ï.) De schoot-bg-nacht dr. F. J. van Leent, inspecteur van den geneeskundigen dienst der zeemacht, herdacht 16 Augustus, den dag waarop hg 45 jaren geleden werd benoemd tot officier van gezondheid der 3e klasse. Do Stet. (no. 192) beva^dc statuten der Schietvereeniging Koningin Wilhelmina,* Nedorlandoche bond van oudVonderofficioren, afdeeling Gouda c. a., te Gouda. Men meldt uit Bodegraven dd. 15 Asg. Iu aansluiting met het bericht betreffende eene te houden tentoonstelling van gMtoootel- len, kak? nader worden gemeld, dat in de ambachteteekenschool ter bezichtiging zullen worden gesteld eene belangrijke hoeveelheid gaskomfoor den, zoowel voor het verwarmen van een kleinen ketel water als voor het tot kookhitte brengen van reservoirs van meer dan 100 liters inhoud. Voorts eene groote collectie één-, twee- en drielicbts gasornamenten iu verschillende modellen en prgzen. Verder Henneman’s gaskoffie-branders, gasfornuizen, gaskachels, terwgl de heer G. Barger zal ten toonstellen eene Crossley Otto gasmotor, die gedurende de tentoonstelling in werking zal zgn, k Gisteren had te Oudewater het volgend geval plaatsH. d. L. bad gasten dezen hadden een pakje by hem ver geten en waren juist met de omnibus ver trokken. Zpne vrouw zou het hun achterna brengen, 't geen haar olk mocht gelukken. Maar door het harde loopen was zij zoo over vermoeid, dat zg, by een, kennis ingegaan om uit te ruiten, al spoedig overleden was. De beide wethouders van Berg-Ambacht, de bh. D. Oskam en J. P. Ma hl stede, hebben, de eerste, eene prachtige hanglamp, en de tweede, een fraai, groot portret van H. M. de Koningin, in vergulde lyst, aan het gemeentehuis ge schonken.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1