Niéwm DASSEN Posterijen en Telegraphle Grets-faTtorielc IMrectc Spoorwegverbindingen met GOUDA. Zomerdienst 1895. Aangevangen 1 Mel. T(Jd van Greenwich. ll BalteDlandsch Overzicht. en Linnengoed. A. van OS, Ai, Beurs van Amsterdam. waren iu de vorige Grondwetsbepaling over het kiesrecht. Zeer juist echter toont hij aan, dat in plaats van deze moeilijkheid nu een veel neteliger quaestie is gerezen door de woorden >kenteekenen van geschiktheid en maatschap pelijke welstand. De schrijver weet ook iets mede te deelen, wat tot dasver in ons land nog voor ieder een raadsel is ook voor de Regeering namelijk dat de nieuwe kieswet het getal kiezers ongeveer op 700.000 zal brengen. Hoe hjj aan dit cjjfer gekomen is, verklaart hij echter niet. De opvatting in Nederland, zegt hij, is over 't algemeen deze, dat het ontwerp-Van Houten zal worden aangenomen, nadat men een tjjd lang zal hebben /getobd over het artikel waarin de eischen voor het kiesrecht zijn omsohreveiif, »Niet alleen is de pers over 't geheel gunstig in haar oordeel, maar de natie is het gekibbel moede en bereid elk bemiddelend voorstel goed te keuren dat een eind maakt aan den telkens vernieuwden strijd over het kiesrecht. In dit opzicht kon de correspondent wel eens juist zien. De schrijver trekt ten slotte een parallel tusBchen Nederland en België en verwondent zich dat geen van beide landen getoond heeft party te trekken van de politieke leering die het bjj zijn naasten buurman heeft kunnen opdoen. Hoe hjj hierbjj Wahrheit und Dicb- tudg dooreenmengt, blijkt nit de volgende vertaling van het slot. »Wy raeenen bjj beide waar te nemen, hoe hetzelfde streven naar hervorming met on vruchtbaarheid is geslagen door dezelfde in* vloeden, en vinden over vraagstukken als dat van neutraal of kerkeljjk onderwjjs, van persoonlijken dienstplicht, van uitbreiding van kiesrecht dezelfde argumenten gebezigd in de Nederlandscbe en in de Belgische Kamers. In beiden dezelfde tegenstand tegen de neu trale school welke de liberale hebben inge voerd, en een geljjke les aan de liberalen gegeven door de meerderheden die de cleri- calen weder aan het bewind brachten en bewezen dat het land nog niet rjjp was voor de scheiding van zedelijkheid en dogma. Nog andere punten van overeenstemming zjjn te vinden in de ontwikkeling der staatkundige partyen in de Nederlandsche en de Belgische Kamers, in de vruchtelooze pogingen van de oude garde der verstokte doctrinairen om de meer geavan- ceerden hunner party te beletten met de eischen des tjjds mede te gaanen in het socialisme van leiders als Domela Nieuwenbuis in Ne derland en Van de Velde in België. Sedert de nederlaag van den eerste zjjn in de Nederlandsche Kamer de socialisten niet ver tegenwoordigd, ofschoon sommige hunner leer stellingen te vinden zijn op het program der Takkiauen, die het den plicht van den Staat achten sociale hervormingen tot stand te bren gen en den werkman te beschermen. »Als het waar is dat navolging de oprecht ste vorm is van vleiery, dan behoorden Neder land en België elkander ten zeerste te bewon deren. Gewoonljjk hoort men echter beweren dat zy niet bjjzonder van elkander houden en zeker is het dat de Hollanders nog al tjjd wrok gevoelen over het heengaan der Belgen uit de gedwongen unie. Zy doen het echter voorkomen alsof ze dat verlies veeleer als een winst beschouwen, en verzekeren dat de Belgen over 't geheel, en zelfs de Neder landsche katholieken, die 't meest op de Bel gen geljjken, in de aan België grenzende provinciën Noord-Brabant en Limburg, een wuft en lichtzinnig volkje zjjn. Men hoort de Belgen vaak hetzelfde zeggen van de Franschen en het schynt daarom dat die opvatting over ntet veel anders loopt dan over een graad meer of minder. Bovendien dreigt de protectionis tische politiek die in België thans den boven toon voert onder de leiding van het clericale ministerie, do vriendschap tusschen Noord- en Zuid-Nederland nog meer te doen verflauwen, zoodat zelfs de Nederlanders, die onlangs te Parjjs het congres over de invoerrechten hebben bijgewoond, geweigerd hebben voor hetzelfde doel naar Brussel te gaan, op grond dat Bel gië bezig is zeer onvriendschappelijk zijn grenzen te sluiten voor Nederlandsche voort- U(Hbl.) Men schryft uit Zeeuwsch-Vlaandoren aan de »Tei.«: Sinds de Belgische »Monitenr« het besluit bevatte, dat alle invoer van vee uit Nederland in België verboden is, is er in Zeeuwsch- Vlaanderen, oostelyk deel, een smokkelhandel ontstaan, die eene zekere levendigheid teweeg brengt en aan sommige ingezetenen der nabjj de grens gelegen dorpjes ten goede komt; of dit ook in andere grensstreken het geval is, weten wy niet, doch dit is zeker, dat deze streek er by uitstek voor geschikt is, wijl van hieruit Antwerpen en Gent, twee voorname veemarkten, gemakkeljjk te bereiken zyn. Tal van kooplieden trekken hier rond en koopen al het vee op, dat ze machtig kuncen worden. Van daar dat de boeren hier nog al eene taraelyken prjjs voor hun vee kunnen maken, 's Avonds komt al het gekochte vee op eene afgesproken plaats en gaÉ| onder ge leide over de grens. Gister-avond ging idfc Correspondent ook eens een kjjkje nemen. êen 20 minuten af stand van de grens, in een gekucht waar een 10-tal huizen staan, was1 het rendez-vous. Tegen 9 uur het begon al vry donker te worden zag men de kooplieden met de dryvers van alle zyden aankomen en weldra waren er een 22-tal schoone beesten, bjj elkaar. Ook de smokkelaars kwamen langiamerhand opdagen en verspreidden zich in een drietal herbergen, om een glas op het goed slagen der onderneming te drinken. Een der herbergen binnentredende, zag ik een 30-tal smokkelaars druk redeneeren en gesticuleeren. Het waren kerels uit de laagste klasse der maatschappijde meesten hadden reeds met politie en justitie kennis gemaakt, en allen kon met» het aanzien, dat zy groote ver eerders van Bachus waren. De meesten waren blootvoets en blootshoofds, droegen enkel een gekleurd hemd en broek, waar hier en daar nog het bloote lichaam door zichtbaar was. Allen hadden een stevigen stok in de hand. Zeg vriendje, zoo sprak ik een stevigen Belg aan, die alleen aan een tafeltje een glas bier zat drinken, »gaat ge het van nacht weer eens probeeren »Ja, mynheer, we gaan er weer op afmaar 't is spijtig, 't is van avond te schoon weer. We moesten het hebben als verleden Zaterdag, toen er zulk een vreeseljjk onweer woedde en de regen by stroomen neervielalsdan was er geen enkel douanier te zien.c >'t Is anders toch een gevaarljjk werkje »Ocb ja, wy verdienen onze 7 fr. niet zon der moeite, maar 't is toch mooi geld en wy behoeven dan toch niet te werken overdag. Enkele malen ontmoeten wy wel eens een paar ambtenaren, maar zoo'n troep van 75 man, zooals heden, durven ze zoo licht niet aan* Erger wordt het, als er velen vereenigd zyn, dan kan het er leeljjk opzitten. Verleden week is de broer van die twee jongens doodgeschoten, en ziet ge dien kromme Die draagt nog een kogel in 't been, dien hy verleden jaar tegen Kerstmis opgeloopen heeft. Doch de meeste nachten ontmoeten we geen stervelingwant onze voorzorgen zijn goed genomen. We weten wel, waar ze zyn, en daar komen we natuur lijk niet. Wy hebben onze spionnen, die de ambtenaren beloeren. Zie, daar komen er een paar aan En jawel, ik zag een paar haveloos gekleede kerels, de broek halverwege het been opge stroopt en druipende van 't zweet, tegen oen koopman staan praten, die 't hoofd der bende scheen. »Die wijzen ons den weg. Zjj hebben alles nauwkeurig nagegaan en weten joist, waar de ambtenaren dienst doen. Zjj zyn steeds een 100 pas voor de beesten en bjj bet minste onraad geven zy een teeken.v »Eu is er met dat smokkelen zooveel te verdienen Voor ons niet mynheer, een leider heeft 7 en een dry ver slechts 5 francs, en bjj be houden aankomst een goeden borrel of een glas bier. Maar de kooplui, die maken zaken. We hebben heden beestjes, die ze te Antwerpen met 150 h 200 fr. winst verkoopen. Voor 14 daag hebben die twee man een os gesmokkeld op klaarlichten dag, en daar verdienden zij over de 300 fr. aan. Dat was een buitenkansje. Eu daar gaat bet teekeu, Ieder gaat naar buiten, en iu een tiental minuten staat de troep in orde. Vooraan gaan spionnen, dasr achter de beesten. Bij iedere koe een leider en twee dryvers. De kooplui sluiten den stoet. Stil, zonder één woord te spreken, gaan allen voorwaarts, de grenzen over. Het nieuwe gesticht voor idioten te Wa genborgen is thans geheel afgewerkt. Het is een groot gebonw met ruime kamers en biedt ruimschoots gelegenheid voor het opnemen van vele ongelukkigen. Er wordt vermist Antoou Piets, gemeente veldwachter, 31 jaar, klein, zwart haar donkere oogea, gekleed io versleten politiek leeding. De burgemeester van Ouder-Amstel verzoekt opspo ring en bericht. Uit Amsterdam meldt men H. M. de Regentes heelt bedankt voor het aanbod der muziek van de schutterij gedurende haar bezoek aan de tentoonstelling eu wenscht de regeling van ontvangst geheel aan bet co mité over te laten. Men schryft aan het Vad. uit Den Helder: By de jongste verkiezingen voor den ge meenteraad moet de heer Staalman, ter on dersteuning van zyn eigen candidatnur en van zyn vriend, den eigenaar der drukkerjj, zich bediend hebben van middelen, welke de anti revolutionaire kiesvereeniging alhier aanleiding gaven hem voor haar vierschaar te dagen. Maar wie er verscheen, de heer Staalman niet! De Vereeniging heeft toen de vergadering ver daagd, naar men wil weten met kennisgeving aan den gedaagde, dat, zoo by op de eerst volgende vergadering niet mocht verschynen, hy als lid goroyeerd zou worden. Een 15-tal belanghebbenden Amsterdamscbe winkeliers hebben eene vereenigiging gesticht welker doel zal zyn, den goeden naam van den Zeedijk te verdedigen tegen «lasterjjken aantijgingen» van de kranten en die bnnrt weer in beteren reuk te brengen. Pakketten met aangegeven waarde en ver rekenpakketten kunnen thans langs den weg van Duit8chland naar Salvador worden ver zonden. Het maximnm bedrag der aangegeven waarde zoowel als der verrekening, is vastgesteld op 1000 frs. Het in Nederland te heffen recht wegens de pakketten met aangegeven waarde, bedragen 17£ cent per 300 frs. In het verkeer met Salvador zyn voorts pakketten toegelaten, bestemd om vrjj van porten en rechten te worden uitgereikt. In de provincie Noordbrabant wordt de jacht op klein wild geopend op 24 Augustus a.s., met uitzondering van de jacht op fazanten waarvan de opening is bepaald op 1 Octo ber a.s. De jacht op klein wild, met inbegrip van die op fazanten, wordt in de provincie geslo ten den 31n December a.s.; terwyl aldaar als dan nog geoorloofd blyven het schieten van houtsnippen tot 1 Mei a.s.het weispel van kwartelen van 15 Maart tot 1 Jnni a.s. Het verbod, om aan tjjdelyk personeel toe zegging te doen of eenig uitzicht te geven op eene vaste benoeming wordt niet overal opge volgd. Met den meesten nadruk wordt daarom het bepaalde bjj no. 24 der Versmeting van 1893 in herinnering gebracht en voorgeschre ven, om bjj het tydelyk in dienst nemen van personen dezen mede te deelen dat die tydelyke dienst generlei aanspraak geeft op latere vaste benoeming. Benoemd 16 Ang. Tot brievengaarder te Stoppeldjjk G. Serrarens, thans postbode aldaar. 20 Aug. Tot klerk der posteryen en telegrap- bie 2e klasse C. H. Derksema te Amsterdam (telegraafkantoor). 1 Sept. Tot klerk der posteryen en telegraphic 2e klasse klasse P. H. Zweers te Weesp. Verplaatst 16 Ang. De commies der posteryen 3e klasse H. Vogel van Utrecht naar 's-Gratenhage de commies der posteryen 4e klasse F» J. Mynssen van 's-Gravenhage naar Utrecht. 1 Sept. De commies der telegraphic 2e klasse H. J. H. Hulsman van Driebergen naar Oudenbosch de commies der telegraphie 3e klasse C, N. de Vos ven Hoorn naar Vianen De commies der telegraphie 4e Klasse G. van Zwieten de Blom van Vianen naar Am sterdam de commiezen der posterijen 3de klasse ten spoorwegpostkantore no. 2, J. G. van Brug gen van vlissingen (zeepostkantoor) naar Rotterdam en C. Wellinck van Rotterdam naar Vlissingen (zeepostkantoor) 1 Sept. de klerk der posteryen en telegraphie 2e klasse D. N. van Malsen van Weesp naar Driebergen. 1 Oct. De commies der telegraphie 3de klasse J. T. A. J. van Santen y«n Hoorn naar Amsterdam. Eervol ontslagen 20 Juli. De klerk der telegraphie 2de klasse G. Cenijn, thans met verlof. Verlenging van verlof verleend wegens ziekte. 16 Aug. Aan den commies der posteryen 3de klasse J. Brouwer tot 23 Aug. 1895. Ingetrokken: de benoeming van den klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse R. R. Sartorius te Amsterdam (telegraafkantoor). VERSLAG BETREFFENDE DE der Gemeente GOUDA 1894. Ammoniak. De toestel tot bereiding van zwavelzure am moniak bleef goed voldoende ketels behoef den niet gereinigd of hersteld te worden. Geen peilglas werd gedurende het jaar gebroken; ook werden de gnmmistoppen niet vernieuwd. Vernieuwd werd alleen het proefkraantje. Ten einde van tjjd tot tjjd de poodige herstellingen aan den saturator te kannen doen plaats hebben zonder stagnatie van de exploitatie, moet een tweede saturator worden gemaakt, waartoe in dit jaar wordt overgegaan. Op 1 Januari was de voorraad zwavelz. 3800 K.G. en soda 660 K.G. Aangek, werd 80300 H 8000 Totaal Gebruikt werd 23600 K.G. 21600 3650 2700 Er was op 81 Bso. io msgaz. 2000 K.G. 050 K.G. De hoeveelheid ammoniak op 1 Jannari voor- handen bedroeg3130 K.G. Gemaakt werd 27070 Totaal 30200 K.G. Verkocht werd eene hoereelheid yan 19200 zoodat op 31 Deo. nog ia roorr. wai 11000 K.G. Steenkolen. De levering van de voor de distillatie be- r D GOUDA ROTTERDAM. Gouda 6.30 7.25 8.40 9.06 9.40 10.17 10.54 12.09 12.22 1.24 8.82 8.44 Moordrecht. 7.82 8.47 a a 11.01 a 12.29 a a a Niouwerkerk 7.89 8.54 a a a 11.08 a 12.86 a a a Capelle 7.46 9.01 a a a 11.16 a 12.48 a a a Rotfordam 7.- 7.55 9.10 9.25 10.— 10.85 11.24 12.28 12.52 1.44 8.60 4.02 ROTTBRDAM- O U D A. Rotterdam 5.— 6.02 7.25 7.47 8.— 8.85 9.40 9.51 10.22 11.50 12.20 Capelle S.10 6.13 a a a a a 10.82 a a Nieuworkcrk 5.19 6.21 a a a a a a 10.89 a a Moordrecht 6.26 6.29 a a a V a a 10.46 a a Gouda 6.82 6.85 7.45 8.07 8.18 8.55 9.59 10.11 10.52 12.08 12.40 4.50 5.24 7.11 7.52 8.82 8.43 8.51 9.57 11.18 4.57 a a 7.59 a a a 10.04 6.04 a a 8.06 a a a 10.11 a 5.11 a a 8.18 a 10.18 5.20 5.42 7.30 8.22 8.12 9.08 9.10 10.27 lj.se 1.45 2.50 8.10 8.48 4.20 6.31 6.20 8.05 9.41 1.55 a a a 6.30 a 9.50 2.02 a a a a a 6.87 a 9.5 2.09 a a a a a 6.44 a 2.15 3.09 8.29 4.08 4.40 6.51 6.50 8.25 10.08 GOUDA DEN HAAG. Gouda 7.80 8.86 #.08 9.87 10.20 fo.60 12.12 18.85 1.27 S.85 8.47 4.46 5.27 7.14 7.49 8.89 8.54 9.54 11.16 Zev.-M. 7.42 8.47 11.02 12.87 4.57 8.01 10.06 Z.-Zegw.7.5S 8.66 11.18 12.46 5.08 8.12 10.15 Voorb. 8.07 9.08 11.27 19.58 5.90 8.26 10.27 allege 8.12 9.18 9.87 10.07 10.48 li.1»» 12.48 1.0» 1.67 4.05 4.17 6.25 5.57 7.44 8.81 9.— 9.2810.82 11.46 Gouda. Oudew. Woorden Utrecht Gouda Amsterdam Wp. GOUD A-U T R E C H T. 6,85 6.40 7.68 8.09 8.21 9.05 10.19 11.— 12.48 2.23 8.17 4.16 4.47 6.57 6.66 8.81 10.16 5.50 6.54 a 11.14 2.87 -r 7.10 10.29 6.59 7.03 8.12 11.22 2.45 8.34 5.05 6.17 7.18 8.48 10.87 6.18 7.28 8.28 8.41 9.— 9.87 10.61 11.46 1.20 8.08 8.60 4.48 6.29 6.85 7.46 9.0411.— GOUD A—A M8TERDAM. 6.40 8.21 10.01 11.— 12.10 2.81 4.47 6.56 10.16 7.69 9.10 10.10 12.45 1.— 4.20 5.4K 8.12 11.1» DEN HAAG GOUDA. '•Hage 6.48 7.20 7.48 8.80 9.28 9.461*0.1411.8612.151.88 2.44 2.58 S.43 4.15 5.17 6.11 7.58 9.88[ Yoorb. 5.64 10.20 1.44 6.17 w Z.-Zegw6.08 a 10.85 1.58 a a a a #6.18, 9.58 Zev.-M.6.19 a a a a a 10.46 2.09 a a a a a 6.42 f 10.02 Gouda 6.80 7.50 8.18 9.— 9.56 10.1610.57 12.05 12.45 2.20 8.14 8.26 4.13 4.43 5.47 6.63 8.28 10.12 Stopt te Bleiawijk-KruUweg en Nootdorp-Leidschendam. U T R E O H T-G O U D A. Utrecht 6.83 7.50 9.— 10.—11.34 12.50 8.10 8.52 4.43 6.86 Woerden 6.58 8.11 10.28 11,61 4.11 6.53 Oudewater 7.07 8.19 10.81 a a a 4.24 Gouda 7.20 8.82 9.84 10.44 12.07 1.22 3.42 4.87 5.20 7.09 8.25 8.41 9.49 11.10 MSTERDA M—G O U D A. Amsterdam Wp 5.50 8.15 9.56 11.— 2.40 4.21 6.8K 8.— 10 Gouda 7.20 9.04 1044 12.19 2.80 (.20 7.44 8.49 11.10 7.50 8.09 9.07 ES* 9.28 8 5, 9.86 8.25 8.41 9.49 10.84 10.64 noodigde steenkolen werd na openbare aanbe steding opgedragen aan de Heeren Van Nievelt Co. te Rotterdam en A. Zellekens te Delft. Eerstgenoemde firma leverde kolen nit de mjjn >Almac voor den prjjs van 58M/i0o ceB^8 Per H.L. franco aan den wal vóór de fabriek of van f 76.44 per waggon van 10000 K.G. franco aan het Station, terwyl van den laatst- gemelde kolen uit de mijn >Nordstern< be trokken werden tegen den prjjs van 56*/io c0n^a per H.L. franco wal, of van f 81.per wag gon franco Station. Er werden gebruikt 42353 HL. Dnitsche kolen en 1576 Cannel Totaal 43929 H.L. De voorr. Duitschek. was op 1 Jan. 4644 H.L. Aangev. werden m den loop v. h. jaar 42683 "47327 H.L. Gebrnikt zyn 42353 Er waa op 31 Dec. nog in magazyn 4974 H.L. Aan Cannelk. was op 1 Jan. voorh. 1614 Hiervan werden verbruikt 1576 zoodat op 31 Dec. nog in voorr. was 38 H.L. Zuivering. In de wjjze van zuivering van het gas werd geene verandering gebrachtzy geschiedde volgens dezelfde methode als in vorige jaren. De sernbber werd voorzien van eenen hel lenden rooster, waardoor het mogelyk werd den toestel ook boven zyn vermogen te ge bruiken zonder dat hy verstopt geraakte. Met betrekking tot de oxyde-znivering kan nen de volgende cyfers worden medegedeeld Op 1 Jan. bedroeg de voorraad oxyde in magazyn 3000 K.G. Aangekocht werd20000 Totaal 23000 K.G. Van de afgewerkte massa was op 1 Jannari in voorraad 8000 Afgew. of bereid werd in Februari 4500 April 5000 Juli 5000 October. 6600 December 6600 Totaal 35700 K.G. Daarvan werd verkocht: 12600 K.G. voor 349.- of 592 Mark 10000 u g a 342.— a 680 10000 307.- 520 Totaal 32500 K.G. terwjjl in bleef. 8200 getax.op+ 98.-#166 857*0 K.G 1096.-ofl858Mark De hoeveelheid gebniikte oxyde heeft bjj inkoop gekost f 159.-«Er is dus eene winst gemaakt van f 937.-^of per 1000 M* ge produceerd gas aan zuivering op zwavel*water- atof verdiend f 0.758. Personeel. Aan den Heer A. Nortier, die door gevor derden leeftyd en gedurige ongesteldheid niet meer in staat was de betrekking van Boek houder naar eisch te vervullen, werd eervol ontslag verleend. Bjj Raadsbesluit van 11 September 1894 werd hem tot wederopzeggens toe een jaarlyksche gratificatie van f 200.-— toegekend. In zyne plaats werd met ingang van I October 1894 tot Boekhouder benoemd de Heer W. F, Schaap, tot dasver Klerk- Meteropnemer, wiens jaarwedde werd bepaald op f 900.terwjjl tot Klerk-Meteropnemer op een jaarwedde van f 400.werd aange steld de heer J. Gonda Jr. tjjdeljjk werkzaam op de fabriek. De Heer H. Lenderink ontving op zyn ver zoek wegens zyne benoeming tot Directeur der Gemeente-Gasfabriek te Woerden, tegen 1 Oct, 1894 |eervol ontslag nit zyne betrekking van Opzichter. In deze vacature werd voorzien door de benoeming van den heer P. N. Labrjjn vroeger werkzaam als Assistent aan de Gasfa briek te Rotterdam, wiens jaarwedde werd bepaald op f 800.— Alle stokers op één na en een machinist, die zich aan plichtverzuim hadden schuldig gemaakt, werden ontslagen en door anderen vervangen. De fitters, lantarenopstekers en de overige werklieden, welke met het pnbliek in aan raking komen, ontvingen uniformpetten met distinctief. Volgens de balans van 31 December 1893 bedroeg het kapitaal.waarvoor de Gemeente gecrediteerd werd, per resto f 96244.09 De schuld onderging door de uitbreiding der fabrielk in 1893 eene vermeerdering (zie bladz. 5 van het Verslag over dat jaar) met Door sflossing ia 1894 iszy verminderd met zoodat de gemunte op de ba lans georediteerd is voor. - 16145.97 f 112390.06 - 16378.81 f 96011.25 Op de balans van 31 December 1893 werd verder als saldo-winst gebracht een post van f 19315.07 Uit de winst- en Verliesreke ning over 1894 blykt, dat eene winst- is gemaakt van - 19682,09 Te zamen f 38997161 Hiervan af te schryven het bedrag der hiervoren genoemde aflossing ad f 16378.81 en af te trek als oninb - 0.70 16379,51 Blyft als salda-winst op de ba lans voor 1894 f 22617.651 Bij de behandeling der begrooting van uit gaven voor buitenlandsche zaken in het Engel- sche Lagerhuis1 deelde de secretaris van staat voor dat departement mede, dat de Britsche commissaris do afbaking van den stootkussen- staat aan den Mekong in onderzoek heeft. De algemeene politiek, welke de Regeering ten opzichte van Siam zal volgen, zal in over eenstemming zyn met de eischen der staat kundige en handelsbelangen van Engeland en zal da autonomie' en de onafhankelijkheid van Siam waarborgen, in verband met de door Frankryk gedane verzekeringen. Deze politiek slnit geen gevaar in zich voor de vriendschap pelijke betrekkingen met Frankryk. Ten opzichte van Eygte, verklaarde de staatssecretaris, zullen wy de staatkunde van onze voorgangers voltooien. De beweging in Engeland ten gnnsto van een greorganisatie van het leger heeft tenminste al een eerste resultaat gehad. Men is er toch in geslaagd den meer dan 80-jarigen hertog van Cambridge te overtuigen, dat hy zyn plaats moest inruimen aan jonger krach ten. Hy zal nn in November aanstaand af treden en worden vervangen door generaal Wolseley, den opperbevelhebber van het lersche leger, wiens voortreffelijke hoedanigheden doof ieder worden erkend. De hertog van Cambridge staat thans on geveer 40 jaar aan 't hoofd van het leger in Engeland. Kort nadat de groote Wellington, die jaren lang het bevelhebberschap bekleedde, was overleden, werd hy benoemd, en sedert bleef hy aan het bewind. Hoewel zyn para- pluie beroemder is dan zyn degen en hem meer diensten bewezen, kan hem ter eere wor den gezegd, dat hy zich steeds heeft onthouden van alles wat naar intrige zweemde. Maar voor het hoofd van een leger is dit niet genoeg, en meer en meer deed zich bet besef gevoelen, dat een krachtiger hand noodig was. Zooals men weet werd ook door den hertog von Connaught naar de plaats gedongen, doch 't blykt dat men en terecht heeft weer stand weten te bieden aan den aandrang te zjjnen bate aangewend. Hier Jiehoorde de be kwaamste voor te gaan, de man die door zyn daden de meeste aanspraak kon doen gelden, en ongetwijfeld hadden Wolseley, overwinnaar van Tel-el-Kebir, grooter rechten. De keus stond ten leste tusschen hem en lord Roberts. Sommige couranten grjjpen tevens deze ge legenheid aan om hnn bedrygingen tegen Frankryk te hernieuwenvolgens hen is be houd des vredes tnsschen Frankryk en Enge land nooit zoo bedenkeljjk geweest als thans, met het oog op de hangen^o vraagstuk ken. Ijverig maken zy dan ook gebruik van eene circulaire, door den minister van oorlog aan de gemeentebestunren gezonden, met de vraag of zy, in geval van mobilisatie hnn hospitalen beschikbaar kunnen stellen. De «Press Assocation> zegt evenwel gemaohtigd te zijn om te verklaren, dat de die vraag alleen in verband staat met de binnenlandsche ver dediging. Wolseley, de nieuwe opperbevelhebber, on derscheidde zich reeds 42 jaren geleden in den Birmaanschen veldtocht van 1852 tot 1853, waarby hy zwaar gewonden zyn naam op eervolle wjjze in de telegrammen vermeld weid. Later maakte hy zich zeer verdienstelijk in den Krimoorlog; in Indië bjj het dempen van den bekenden opstand, en in den Chinee- schen veldtocht van 1860. Tien jaar later voerde hy de expeditie naar de Roode Rivier aan voor zyn schitterend beleid in den Ashan- tijn8chen oorlog van 1873 tot 1874 ontving hy een dankbetuiging van het Parlement. Hy werd na de rampen, die cle Engelsehen in Zoe- loeland troffen, naar Zuid-Afrika gezonden, bracht den oorlog met den Zoeloes ten einde en nam ook deel aan den strjjd tegen de Boe ren. Bepaald tegen hen op te treden, behoefde hy echter niet meer. Maar vooral als bevelhebber van Engelsche bezettingsleger in Egypte is lord Wolseley bekend. In 1884 stond hy aan het hoofd van de expeditie, die naar Khartoem werd gezon den en die kort na den dood van Gordon aankwam. Zyn laatste krijgsverrichtingen zjjn in Engeland althans, nog in levendige herin nering. De «Times», die meent dat da benoeming slechts voor 5 jaren geldt, verwacht van eene man van zoo groote practische ervaring eene reorganisatie van het ministerie van Oorlog en van leger op gezonde grondslag. In de Italiaansche Kamer heeft Crispi een groote meerderheid, die hem in elk zijner plannen trouw steunt en eiken aanval tegen hem afweert. Maar het heeft er allen schjjn van, dat do bevolking van Italië met die tactiek alles behalve is ingenomen. Een be- wjjs daarvoor zou te vinden zyn in de ver kiezing te Rome, Zondag gehouden. Het district, dat bij de algemeene jgerkiezingen Crispi naar de Kamer afgevaardigde, moest thans een nieuwe keus doen, daar de premier voor «en ander district opteerde. Thans was de verkiezing met niet zooveel zorg voor bereid, als die in Mej. De prefect bad geen manifest nitgevaardigdde kiezers gevoelden zich vrijer, en meenden nu te mogen stemmen op den man, die zy het meest waardig achten de flfcats van den premier in te nemen. En zjj kozen De Felice, de bekende Siciliaansche advocaat, die nog steeds gevangen zit, be schuldigd van opstand tegen het wettig gezag als leider en raadgever van de Fasci dei lavoratori, den meest heftigen tegenstander van Crispi. Hoe weinig waarde de Italiaansche regee ring ook aan de£e uitspraak der stembnsc moge hechten opmerkelijk is ze zeker. Vorst Ferdinand van Bulgarjje heeft voor- loopig zyn plan laten varen, om een bezoek te brengen aan Varna. De vorst zal, aldos meldt de correspondent van de >Kölni>che Zeitung# te Sofia, daar blyven, totdat vorstin Maria en prins Boris uok daar zjjn aange komen. De vorstin bevindt zich nog te Schwartzau, by haar vader, den hertog van Parma en zal waarschjjnlyk dezer dagen naar Sofia vertrekken. Wat overigens den toestand van BnlgArye betreft, beweert de Standard* van officieele zyde vernomen te hebben, dat Ferdinand vooreerst niety zal doen, om eene verzoening met Rusland tot stand te brengen. Devorst zegt de correspondent der Standard c te Sofia zal zich voorloopig tevreden stellen met de verzekering, hem door bisschop Clement ge geven, dat zjjne erkenning als vorst van Bulgarjje door den Czaar slechts eene quaestie van tjjd is. Tot dusver blyft alles rustig op het Balkan schiereiland, ook in Macedonië, waar de rost nn als geheel hersteld kan worden be schouwd. Het Weener »Fremdenblatt«, bet orgaan van het Oostenrjjk8che ministerie van buiten landsche zaken, bevestigt het berioht, dat de Poolscbe stadhouder van Galicië, graaf Badeni door keizer Frans Jozef naar Ischl is ont boden. Het doel dezer conferentie is van gedachten te wisselen over den politieken toestand, want algemeen wordt graaf Badeni als de toekom stige minister-president van Oostenrijk be schouwd. Het »Fremdenblatt« voegt er echter bjj, gelijk te verwachten was, dat deze samen komst tnsschen den keizer en den Poolschen leider nog geen aanleiding kan geven tot de verwachting, dat reeds spoedig eene regeerings- verandering op handen ia. Eerst in het najaar zal beslist wordeD, wie in plaats van graaf Kielmansegg aan het hoofd van het Oostenryksche ministerie zal optreden. Zeker is nu alleen, dat de tegenwoordige mi- nister-president, die slechts voorloopig de re geering aanvaardde, dan weer zyn vorig ambt als stadhouder van de provincie Beneden-Oos- tenrjjk zal aanvaarden. marktberichten. Gouda, 22 Augustus 1895. Granen wederom flauw. Van het nieuwe gewas werd nu vau de moeste artikelen iets getoond. De kwaliteit loopt eeer uiteen. Tarwe: Zoeuwscke 6.25 a 6.70. Mindere dito f 5.80 a 6.10. Afwijkende 4.75 a 5.25. Polder 4.90 a f 5.80. Rogge: Zeeuwsche 3.75 a 4.25. Polder f-. f Buitenlandsche per 70 k. 8.40 a f 3.60. Gerst: Winter, 3.50 h 4.25.Zomer. 3.50 a 4.Chevallier f 4.75 a f'6.50. Haver: per heet. 2.50 h 8.25 per 100 kilo 5.50 a f 6.25. Hennepzaad: Inlandsob, 8.50 a 8.75. Buitenlandsche 6.76 a 7.--. Kana riezaad 8.25 k 9. Koolzaad 6.50 a 7.40. ErwtenKookerwten a Niet kokende k Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo: 5.-h 6.25. Boonen: Bruine boonen k Witte boonen Duivenboonen a -. Paardonbooneu i Mai«Jper WO Kilo: Boute Amerilcaansohe f HM a 5.80. Oinquantino 6.60 b 7.— Veemarkt. Melkvee, geen aanvoer. Vette var kens, goede aanvoer, handel vrjj wel, 16 a 18 ct. per half KG. Biggen voor Engeland, red. uproer, handel matig, 18V,kl4V, ct. per half KG. Magere biggen, goede aanvoer, handel flauw, u.36 a 0.60 per week. Vette schapen, red. aanvoer, handel matig, 15 a 27. Nuchtere kalven, «euige aanvoer, handel vlug. Graskalveren, goede aanvoer, handel vlug 25 k 60. Fokkalveren 8 k 17* Aangevoerd 95 partjjen kaas. Handel zeer vlug. 16. ,U8l. 85.- i f 87.-. 80. q»»l. 21.- ft 24.Zwaardere, 28.a Noord- Hollaudiohe 18.— b 84.—. Boter, weinig aanvoer, handel gewoon. Goeboter 1.20 k 1.80. Weiboter 1.05 a 1.15 p. Kilo. GOODA, Kleiweg E 73-73a, GOUDA 80 AUGUSTUS. Nederland. Cert. Ned.W. S. 2'/, dito dito dito 8 dito dito dito S'/j Honqar. Obl. Goudl. 1881-88 4 Italië. Inschrijving 1862-81 5 Dosten». Obl. in papier 1868 5 dito in zilver 1868 6 Portugal. Oblig. met coupon 3 dito ticket 3 Rusland. Obl. Binneul. 1894 4 dito Geoons. 1880 4 dito bij Roths.1889 4 dito bij Hope 1889-90 4 dito in goud. leen. 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanje. Perpet. schuld 1881 4 Tuukrij. Gepr.Gonv. leen. 1890 4 Gee. leeuing serie D. Geo. leening serie C. Zuid-Afr. Rep. v. obl. 1892 5 Mexico. Obl. Buit. Sch. 1890 6 Venezuela. Obl. 4 onbep. 1881 Amsterdam. Obligation 1895 3 Rotterdam. Sted. leen. 1894 3 Ned. N. Afr. Hacdelsv. aand. Arcndsb. Tab.-My. Certificaten Don-Maatschappij dito Arnh. Hypotheekb. paudbr. 4 Cult.-Mij. der Vorstenl. aand. 's Gr. Hypotheekb. paudbr. 31/, Nederlandsche bank aand. Ned. Handelmaatsoh. dito N.-W. Pao. Hyp. b. pandbr. 6 Rott. Hypotheekb. pandbr. 8l/i Utr. Hypotheekb. dito Sl/9 Oosten». Oost-Hong. bank aand. Rusl. Hypotheekbank pandb. 4 '/j Amerika. Equit. hypoth. pandb. 6 Maxw.L. G. Pr. Lien eert, 6 Ned. Holl.IJ.-Spoorw.-Mij. aand. Mij. tot Expl. v. St. Spw. aand. Ned. Ind. Spoorwegm. aand. Ned. Zuid Afrik. Spm. aand. 6 dito dito dito 1891 dito 5 [TALiE.Spoorwl. 1887/89 A-Eobl.8 Zuid-ltal. Spwmjj. A-H. obl. 8 Polxn. Warsohau Weenen aand.4 Rusl. Gr.Russ. Spw-Mij. obl. 4'/t Bahische dito aand. Fastowa dito aand. 5 Iwang. Dombr. dito aand. 5 Karsk Ch.Azow-Sp. kap. obl. 4 dito dito oblig. 4 AMBRiKA.Cent. Pac. Sp. Mij obl. 8 Chic. North. W.pr. C. v. aaud. dito dito Win. St. Peter. obl. 7 Denver Rio Gr. Spm. eert. v.a. Illinois Central obl. in goud 4 Louisv. NashvilleCert.v. aand. Mexico. N. Spw. Mjj. lehyp. o. 6 Miss. Kansas v. 4 pet. pref. aand. N,-York Ontario West. aand. dito Penns. Ohio oblig. 6 Oregon. Calif. Ie hyp. in goud 5 St. Paul. Minn. Manit. obl. 7 Un. Pac. Hoofdlijn oblig. 6 dito dito Line. Col. le hyp. O 5 Canada. Can. South.Cert.v. aand. Ven. C. Rallw. Nav. Ie h. d. o. O Amsterd. Omnibus Mjj. aand. Rotterd. Tram weg-Maats. aand. Nid. Stad Amsterdam aand. 8 Stad Rotterdam aand. 8 Belgis. Stad Antwerpenl887 21/» Stad Brussel 1886 2'/i Honp. Theiss Regullr Gesellsch. 4 Oostenr. Staatsleening 1860 6 K. K. Oost. B. Or. 1880 3 Spanje. Stad Madrid 3 1868 Ned. Ver. Bez. Hyp. Spobl oert. Vor.krs. slotkoor» »5'/. ioi»/«i io 101»/. 84'/, 83»/, 84'/,, ny, 64V, 96V, 967, 96>/, 105V, «17. 90 n<l, us 92% 44 V, 100%, »7 682'/, ,01% 59% 100% 204'/, 185% 77 '102 1007, 145 «6%. 38 109% 90V, 197 IS# 106 51"/.. 541/, 155 98% 81% 103 101% 99»/, 1051/, 142»/, 1351/, 14% 104»/, 60V, 102 361/, 8 109»/, 87%. 1131/, 106% 40 54 16"/l. 220 1947, 1097, 109 1031/, 1037, 1217, 1291/, 167 39% 112 261%, O 52 54'/,, 81% 87» 187/, 103% 39% Burgerlijken Stand. GEBOREN19 Aug. Hendrik Cornelia, onder, A. J. Hoorn en M. Hnurman. 20. Pieter Arie Gjjabert, onders P. RaTeneberg on E. M. E. Versteeg. Maria Catharina, ondere R. van Kraanen en M. J. van Dam. 21. Wjjnanda Bernardina Catharina, onders C. P. Steenwinkel en J. P. van der Sluis. OVERLEDEN 20 Aug. P. A. v. Leeuwen, 2 m. 21. J. Simonie, 13 m. P. deJong, 20 m. 0. J. Davelaar, 3 m. D. Lugt- bart, 28 j. -• Hooimeijer, 7 w. GEHUWD: 21 Aug. J. H. Gourds en H. C. Lamers. M. Kilieatein en R. M. Daudt. D. Goudriaan en G. M. Gouka. J. van den Nieuwendgk en A. Bron. F. de Brnin en J. Rehorat. Reeuwijk GEBOREN: Huberta, onders J. de Zeeuw en J. do Greef. Johanna Maria, ouders T. Groenendijk en A. Krook. Johanna Msria, ouders H. Kraayenbrink en J. M. Budding. GEHUWD: 16 Augustus. C. Verburgen A. van den Hoven. sr

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2