N EID. DE MARSKRAMER. EtK. rz. k Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. Donderdag 39 Augustus 1895. No. 6748. 34ste Jaargang. sgen. e> FEUILLETON. 72 sper|»orl) ten, elmina, remiën. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. te 5. 6. OUDA u ex k Zoon De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. licht den i dump 3. 4. Boerma, Molema, een •r te loor cddda (Naar het Duiitch.) Mil INIIL COURANT e teat. prooi der vlam- van Terborgh ligt na Helmstedt even Zooala men weet werd door den heer A. Noyens onlange in »de Vaandelwaohtde ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. van Alfing, de ververy van Scholtens en de schoenmakery van Deen. Het hoerenhuis van den fabrikant Hyner wordt bespoten en brandt nog niet. Verder brandt het hotel-Roelfsema. dr. Inden werd nog niet aan hebben!” antwoordde het meisje en draaide hem den rug toe. Wees niet zoo styf,” fluisterde zij mij toe, „hij is wel wat plomp, maar royaal is hij ook I” «O, August, daar begreep ik meteen in wat ge zelschap ik verzeild was I Oumiddellyk liet ik Cora’s arm los, en wilde naar de deur vliegen, maar van ontzetting kan ik geen stap doen en toen mijn ver volger van myne verlegenheid gebruik maakte, om my een streekje onder de kin te geven, gaf ik hem in mijn doodsangst een stomp, dat hij op den grond viel, en toen barstte ik in tranen uit. Juist speelde het orkest eene nieuwe quadrille en de paren vlogen ons voorby, zonder veel acht op ons te slaan. Mijn vervolger was weer heel gauw op de been, en wilde zijn aanval hernieuwen, toen ik op eeus eene be daarde stem naast my hoorde: „laat die jonge lady met rust, Sir, als u een gentleman zijt; u ziet im mers wel, dat zy niet is, waarvoor u haar aanziet. Zij is natuurlyk by vergissing in dit gezelschap ver dwaald. Ga maar met my mee, kindlief!” Die kalme stem bracht mij weer geheel tot my- zelve en ik zag een vry bejaard heer voor mij, die mij met eene beleefde buiging den arm bood, waar aan ik mij als een drenkeling vastklemde. Ik wil weg, Sir, naar huis, breng mij asjeblieft naar buiten I” zei ik. ffWees maar gerust, kindlief, ik zal je wel thuis brengen,” zei hij op dezelfde bedaarde manier. Maar die buitengewone vriendelijkheid van een vreemde wekte mijn argwaan op en ik liet zijn arm los. Als u het goed met mij meent, Sir,” zei ik smee* kend, «breng mij dan de zaal uiteen ry'tuig zal ik werkelijk hunne sympathie waardig is. Daar enboven sullen er Vry dag 6 en Zondag 8 September door de Schutterij matinées muai- cales gegeven worden, zoodat de tentoonstelling zeker door velen zal worden bezocht. Wij w-mschen het Bestuur veel succes op hun edelaardig streven om den goeden geest onder het volk te bevorderen. Het eerste gedeelte van het notarieel Staats examen is heden met gunstig gevolg afgelegd door den heer J. H. Verheus uit Haastrecht. Het programma der Orgelbespeling in de Groote of St. Janskerk, op Zaterdag 31 Aug. 1895, des avonds 7 uur, door den beer J. H. B. Spaanderman, ter gelegenheid van den ver jaardag van Hare Majesteit de Koningin, met welwillende medewerking van de leerlingen en oud-leerlingen der Stedelijke Muziekschool en de Orkestvereeniging »Euphonia«, luidt aldus: 1. Kerkelyke Feestouverture. O. Nicolaï. Voor Orgel bewerkt door F. Liszt. 2. a. Wilhelmus van Nassom (Oude zetting) j een oogönblik zwijgend aan. niet bang, Missl” vervolgde bij, «ik u zegt, maar ga eerst een paar minu- my naiar de restauratie-zaal. Denk maar, Men seint luit Hoogezand De houtzaagmolen van den heer Maathuis is gisteren heet geloopen en totaal afgebrand. Ook het houtetek en eenige arbeiderswoningen aan het Kieldiep werden een men. De atioomolieslagery aan den grond. De stoom kon niet afgeblazen worden, doch is zonder ongelukken ontsnapt. Het hoeren huis van meyronw de wed. Van Calcar is ge heel vernielq. By het verzenden van dit telegram branden nog dé winkelbehuizingen van Ruding en Bronsema, verder de smedery zelf wel vinden! 1” ,Hy zag my nog «Wees maar i’ zal doen, wat ij zegt, ten met r dat u met je vader gaat on vertrouw me maar ge rust.” Ik weet nit?t, hoe hot kwam, August, maar ik keek hem aan en volgde he» als ’n hondje. Hij bestelde bet een en ander en vroeg mij toen, hoe ik op dat bal gekomen was. tk vertelde hem alles, want ik behoefde mij nergens voor te schamen. Heb je hier geene familie of vrienden P” vroeg hy toen. Ik kon met een goed geweten «neen” zeggen, en nadat hy mijn boarding-housej en myn atelier ge noteerd had, bracht hij mij naar een ry’tuig, betaalde den koetsier en nam afscheid van me. Een paar dagen later kwam Mh’am my uit do werk kamer roepen, daar er een gofitleman was om mij te spreken. Het was de oude hoer van het bal en hij inviteerde mij tot eene wandeling, want hij wilde eens ongestoord met mij spreken. «Zeg de Ma’am maar, dat ik een oom van je ben,” zei hij, «ten minste,” ging hij' voort, «ik wil zien, dien naam aan je te verdienen,” Ik geloof niet, dat het iets anders dan nieuws gierigheid was, die mij bewoog, aan het verzoek van den ouden gentleman to voldoen, al moet ik aerlijk bekennen, dat ik in die ‘twee dagen veel aan hom gedacht had. Het was nog vroeg in den na middag en mooi weer, zoodat er van gevaar geen sprake kon zyn. Kortom, ik g|ng moe en hij wan delde met my naar een stil plaatsje in eene Broadway - De luit.-kolonel A. R. Krayenhoff van de Leur, van het 8e reg. infanterie te Arnhem, wordt op zijn verzoek overgeplaatst bij het 4e reg. inf. alhier. In verband' met een dojjr den minister van justitie benoemde commissie, aan welke is op gedragen te [onderzoeken, in hoever door den arbeid in gevangenissen, ryksopvoedingsgestich- ten en rijkswerkinrichtihgen afbreuk wordt gedaan aan den arbeid in de vrye maatschappy en door welke maatregelen de aldus gevoerde concurrentie tot zoo gering mogelyke afmetin gen zou kunnen worden beperkt, zullen een of meer barer leden door middel van persoonlyk onderzoek aan de departementen van oorlog, marine en koloniën en zoo noodig aan de onder déze departementen ressorteerende etablissementen en administration, nagaan, welke leveringen door of van wege genoemde departementen bij inschryjring worden aanbe steed. (D.) GOD DA, 28 Augustus 1895. VERGADERING van den GEMEENTERAAD op Donderdag 29 Augustus 1895, des na middags ten 2 ure. Tpn einde te behandelen De onderwerpen voorkomende op het con- vocatiebiljet voor de vergadering op Dinsdag 27 Augustus 1895 die wegens onvoltalligbeid niet kon doorgaan. 188», Art. Amster- i ouders van i <Jö eerste rerslag der M) De zaal was niet groot, het gezelschap scheen naar de toiletten te oordeelen gedistingeerd te zijn, de muziek was goddelyk, en in de wolken volgde ik myne geleidster naar eene half bezette bank. Zy schenen hier al meer geweest te zyn, want zij zaten geen vyf minuten, of zij werden voor de quadrille nitgenoodigd. Zoo bleef ik alleen zitten, maar dit duurde niet lang, want een fljn gekleed heer komt langzaam naar my toe drentelen, neemt met een onbeschaamd lachje naast my plaats, en ik kreeg woorden te hooren, die my het bloed naar de wan gen dreven en my van de bank opjoegen. Ik weet niet meer, wat ik hem in myne verontwaardiging naar het hoofd geworpen heb, maar de man zag mij een oogenblik verbluft aan, barstte toen in een scha terlach uit en kwam weer naar mij toe. Op dat oogenblik zag ik een mijner kennisjes aan den arm van een heer door de zaal wandelen, ik bedacht mij geen oogenblik, vloog naar haar toe, en nam haar vrijen arm, maar myn vervolger was direct weer naast me. «Heb jy dat schuwe poesje meegebracht, CoraP” vroeg hy, «en is zij nog zoo groen, als zy zich voordoet r" »O, jy zult wel weer den ongelikten beer gespeeld Het huis van _L*. getast. De vlammen hebben zich ook meester gemaakt van de boerenbehuizing der wed. gebroeders s en van een rywiel «taan, waarmede hy toen is ge reden naar Ouderkerk a/d IJsel, waar hij het tegen een sdhuur heeft geplaatst, en waarop arrestatie waa gevolgd. Hy beweert het rywiel niet weggenomen te hebben om het zich toe te eigenen, maar alleen om het tüdelük te gebruiken.! Het Openbaar Ministerie eischte zes maanden gevangenisstraf. Mr. P. L. M. Driebeek, toe gevoegd verdediger, geloofde niet dat by bakl. het oogmerk heeft bestaan van wederrechte lijke toeëigenibg, waarom pleiter op vryspraak aandrong, subsidiair verzocht pleiter de op- legging van eene clemente straf, zoo de recht bank bekl. schuld aannam aan het hem ten laste gelegde. Uitspraak a. s. Vrijdag. Te Haarlem is geslaagd voor het examen hoofdakte, de heer J. van der Woude, van Lekkerkerk. Aan de leden en donateurs der Vereeniging Flor alia* alhier is de volgende circulaire verzonden. Het Bestuur der Vereeniging »FIoralia< te Gouda, heeft de eer UEd. mede te deel en, dat de volgens Art. 5 van het Reglement jaarlyks te houden Tentoonstelling, dit jaar zal plaats hebben 6, 7 en 8 September, in de Zaal Kunstmin der Sociëteit >Ous Genoegen. Voor de daaraan verbonden prysuitloving nemen wy de vryheid Uwe medewerking in te roepen, en we! voor het beschikbaar stellen van voorwerpen, dienaar Uwe meening daartoe dienen kunnen, In het oog houdende den maatschappelyken stand en den verschillenden leeftyd der inzen ders, zullen vooral Huishoudelijke Artikelen, alsook kleine Luxe voorwerpen, b. v. Bloem potten en zaken van vermaak of genot, als Speelgoed, Sigaren, Pypjes enz. zeer welkom zyn. Elk der Bestuursleden is gaarne bereid de ons toegedachte voorwerpen in ontvangst te nemen of ook op Uw bericht ten Uwen huize te doen afhalen. Wy vleien ons op deze wyze een Collectie Artikelen te verkrygen, die ons in staat stelt den yverigen, goeden kweeker te belobnen en bovenal het doel der Vereeni ging, »den lust tot het kweeken van planten bij de arbeidende klasse te bevorderen,* voor de toekomst te steunen. Het Bestuur, Dr. H. IJSSEL DE SCHEPPER. M. SPRUIJT. A. STEENSMA. D. C. W. VAN DER LAAR. J. B. VAN CATZ. Wy vestigen de aandacht onzer lezers op deze eerste gelegenheid om kennis to maken met het streven en de resultaten der jeugdige vereeniging. Uit den aard der zaak zijn er veel behoeften en de kas is niet ruim voorzien. Vele onzer stadgenooten, die fl missen kunnen voor een goed doel, ontbreken nog op de ledenlyst. Laat deze alle gaan zien en zij zullen zich overtuigen, dat deze Vereeniging Voor de Rotterdamsche rechtbank had zich o. a. te verantwoorden E. E., 20 jaar, instru mentmaker, zonder vaste woonplaats. Hy zou op 25 Juli jl. te Krimpen a/d IJsel een aan A. A. van Walsum toebehoorend rywiel heb ben weggenomen. Beklaagde gaf op, op bewusten dag van Schoonhoven herwaarts komende, een dorpje te zyn gepasseerd, waar hy de deur van een huis heeft geopend met het doel om water te vragen. In dat huis by de deur zag hij Marnix van 8t. Aldegonde. b, Wien Neerlands Bloed J. Wilms. (Voor Zang met Orkest en Orgelbegeleiding.) Toccata et fuga D mol J. S. Bach. Koninginnelied W. F. G. Nicolaï. (Voor Zang met Orkest en Orgelbegeleiding.) Fragmenten uit het Lob- F. Mendelssohn gesang<Bartholdy. Gebed des Heerea F. S. Gassner. (Voor Zang met Strykorkest en Orgelbegeleiding.) Van No. 2, 4 en 6, de Orgelbegeleiding door den Jongeheer W. Kerper. De Surinaamsche kranten brachten Maandag het bericht, dat een 29-tal belanghebbenden by de koffie-cultuur te Paramaribo eene ver gadering hebben gehouden, onder voorzitting van mr. C. H. van Meurs, om te spreken* over de oprichting van een Centraalfabriek voor de bereiding van koffie. De heer van ’t Hoogerhnys maande tot voor zichtigheid aan, om geen stappen te doen tot oprichten van eene fabriek, vóór men zeker heid had, dat er èn genoeg product geleverd zal worden èn dat de planters bereid zullen gevonden worden om mede te werken. De oogst der Liberiakoffie bedroeg verleden jaar 65.000 KG.daarvan heeft de plantage Voor burg*, die haar eigen fabriek heeft, 35.000 geleverd. Zal eene fabriek nu kunnen bestaan van de overige 30.000 KG. Een achttal jaren geleden is er in de Oost zulk een fabriek op gericht, die 250 pikols per dag afwerkt. Een fabriek, die niet meer dan 30.000 KG. te ver werken zal krygen, zou dus dikwyls moeten stilstaan. Op verzoek van den heer Gonggryp gaven de aanwezige Liberia-koffieplantërs het getal akkers in bewerking op. Het totaal wup.m. 800 akkers. Rekenende nu, dat een akker 6 balen van 100 KG. produceert, kan men zeker zyn van eene productie van 240.000 KG. schoon koffie. De heer van Heerdt, wees er op, dat die productie eerst over acht jaren te wachten is, maar de heer Gonggryp vood de cyfers mee vallend en eene Centraalfabriek reeds in de naaste toekomst hoogst noodig. Ten slotte werd eene commissie van vyf leden benoemd, met den heer Salm als tech nisch adviseurde heeren mr. Van Meurs, F. C. Curiel, E. M. Curiel, van Heerdt en Gonggryp. De bouw van den watertoren voor rekening der Utrechtsche waterleiding-maatschappij te Utrecht is gegund aan den heer Dessing, aan nemer te Gouda. Condi tor ei. Daar vertelde hij my, dat hij gewoon waa, groot deel van den zomer to New-York dooi brengen, dat hy echter het hotel leven moei was en sterk naar oen gezellig huiselijk leven verlangde. Zijne eenige dochter bracht bijna dongeheeleu zomer bij eene fashionable familie in Saratoga door, en scheen weinig met haar vader op te hebben. Hij had daarom al meermalen naar eene huishoudster omgezien, die hem zijne laatste levensjaren zou kun nen veraangenamen. Hij was natuurlyk al door de dwaasheden der jeugd heen en verlangde nieus dan een gezellig huiselijk verkeer, maar tot hiertoe had hij niet mogen slagen. Nu kreeg hij echter nieuwe hoop en hij vroeg mij dus, of ik als zijn nichtje bij hem te New-York wilde wonen ik zou zoo vrij zijn, als ik maar wilde en mij over oom Morton niet hebben te beklagen en kwam de herfst, dan zouden wij verder zien. „Ik geloof niet,” vervolgde zij, aangezien te hebben, „dat er ëéne derde modiate in heel New-York is, die het aanbod van dien nobolen heer niet aangenomen zou hebben, en ik deed het dan ook, ai vertrouwde ik de zaak in ’t eerst nog niet volkomen. Maar dit kwam toch spoedig, want Mr. Morton verlangde niets dan gewoon gezelligen omgang en in rail daarvoor overstelpte hij mij met meer dan myn hart begeerde. „Of ik daarby echter gelukkiger was dan te voren, is eene andere vraag. „Mr. Morton ontving weinig gasten, ik zelf had geen enkele bekende dan mijn uit de lucht gevallen oom, en zoodoende leefde ik te midden van mijn rijkdom in 'n woestijn. (JPordt rervolffd). van de klandery van\ van de hakkery van Koetae de ophaalbrug over het Kieldiep. Het einde is niet te overzieu. Alle spuiten van Hoogezand en Sappemeer werken. De wind blyft aanhouden; als die niet van richting verandert, zullen althans de Hervormde kerk en bet gemeentehuis behouden bly'ven. iH I

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1