ART HE RE MARSKRAMER. Maandag 2 September 1805. No. 6751. 34ste Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. ERVERIJ rü FEUILLETON. omy Kilracl I lat ING. Iz. &Co. thage. IM ER, rdam. m Koning 4 (HIIINI1E COURANT IGBLOEM» vau Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd. Aan Hare Majesteit Koningin WILHELMINA gekozen Raadt- eken zyn de Ontvang den dank Koningin. rtchtwcrk •telares- De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. v afleverbaar n eene week Door het van den R. t in flacons met ge il ons Han- echtbank te t. WOLFF, d, Gouda, "drecht. Boskoop, a ter. formaat met EN. ost 35 Cent, ter inzage of ATERREÜS, De adjudant van dienst, GROVESTINS. De adjudant van dienst, GROVESTINS. kroond met la's, Gouden Medailles. ere-Diploma laille en Cer- d’s Hygienic het (Naar het DuiUch.) der Zelf- io uitspot te leggen, dur bet een voldoend getal «ft>. Prg. verechrik- sugd lydt enng, die 1 van een ij het Ver markt 34, et bedrag, len boek- FRANKENHUIJZEN, Voorzitter. Daarop is het volgende antwoord ontvangen Afd. Gouda Bond van Oud-Onderofficieren Gouda. Ontvang den dank van Hare Majesteit de Koningin. Door de Rotterdamsche rechtbank is het faillissement van Aron Cats te Gouda, in plaats van mr. D. van Houweninge, tot cura tor benoemd mr. M. M. Schim van der Loeff advocaat en procureur te Gouda. Den Heer KRIJGSMAN, Voorzitter Feestcom- Gouda. Ontvang den dank van Hare Majesteit de Koningin. Bestuur der afdeeling Gouda K. Volksbond, werd heden het volgende telegram verzonden de Heer >n verven van i, alsook alle sn u tgevon- treft, het is het beste de vele en ftuigt. Het DJSLIJK derde borst- gebruik der s weldadige lebiet en de LNTHE be at hare uit- chappen op De oorzaak van de booge lederpryzen is volgens het vakblad «de Schoenmaker», alleen te zoeken in de samenspanning van voorname looiers-flrma’s in Amerika die de huidenmarkt van geheel Noord- en Zoid-Amerika en bij gevolg die |van de gebeele wereld in handen heeft. Opgericht met een kapitaal van 300 millioen gld., zet deze strest» de beide groots ledermarkten van Zuid-Amerika, Montevideo en Beenos-Ayres, geheel naar hare hand. Van de onafhankelijke, niet tot de voreeni- ging behoorende looiers hebben velen zich ge dwongen gezien, hunne productie te beperken of hun bedrjjf geheel neer t hun niet mogeljjk was, huiden op te koopen. En de mannen van het groot-kapitaal maakten intusschen in zes maanden tjjds eene winst van 22 millioen. Men meldt uit Esscheu Nog is gisteren een zakkenroller gesnapt. Ziende dat zyn college opgebracht werd, is hjj met den daarop volgenden trein naar Ant werpen vertrokken, doch sprong 100 M. van bet station uit den trein, denkende dat hjj verraden was, werd gepakt door een wissel- wachter, aan wien hy zeide welk individu hy was en dat het hem ou niet meer kon schelen. Hjj werd aan de politie overgeleverd. GOUDA, 31 Augustus 1895. Door de feestcommissie alhier werd het volgende telegram verzonden Aan Hare Majesteit Koningin WILHELMINA Het Loo. Commissie te Gouda ter feestelyke herden king van Uwen verjaardag biedt U hare eer biedige gelukwenscben aan. P. KRIJGSMAN, Voorzitter. Daarop is het volgende antwoord ontvangen: ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Het Loo. Het Bestuur der Ned. Roomseb Kath. Volks bond afd. Gouda, brengt Hare Majesteit, namens de af dealing, eerbiedige hulde. H. D. BRINK, Secretaris. Daarop werd heden het volgende antwoord ontvangen Bestuur Roomsch Katholieke Volksbond Gouda. Ontvang den dank van Hare Majesteit de Koningin. rden naar de rfd. id/ of geverfd rondheid en verwjjten had gedaan over da moeilijkheden, waarin hjj hem gebracht bad, en hem de ontvangen f 5 fooi bad teruggegeven. Uit de verdere getuigenverklaringen bleek, dat bekl. ongeveer f 700 inkomen had, zich fatsoenlijk gedroeg en zich, voor zoover bekend nooit aan oneerlijkheid had schuldig gemaakt. Het O. M. eischte voor bekl., die bleef volhouden, de medailles gevonden en het daar voor ontvangen geld in bet water aan de Mauritakade geworpen te hebben, 1| jaar gevangenisstraf. De toegevoegde verdediger, Schwarzenberg, deed mentie der rechtbank. De uitspraak is bepaald op boden over 8, dagen, om 3 uur. De Adjudant van Dienst, GROVESTINS. Door het Bestuur der Schietvereeniging «Koningin Wilhelmina» alhier, werd heden het volgende telegram verzonden Aan H. M. Koningin WILHELMINA Het Loo. De Schietvereeniging «Koningin Wilhelmina» brengt U hare hulde. van FRANKENHUUZEN, Voorzitter. Daarop is hei volgend antwoord ontvangen Schietvereeniging «Koningin Wilhelmina» Gouda. van Hare Majesteit de mr. Thoe een beroep op do do- Door bet Bestuur der afd. Gouda van den Bond van Oud-Onderoffic. werd heden het volgende telegram verzonden Aan H. M. Koningin WILHELMINA Het Loo. Bond van Ond-Onderoffi. afd. Gouda brengt U bare hulde. VAN VERGADERING vande^ï GEMEENTERAAD op Dinsdag 3 September 1895, des namid dags ten ure. Aan de orde: beëediging der nieuw van vier leden in de Com- een lid in de Commissie reis en niemand weet waarheen. Ook de agent niet, die hij op zyn plantage gezet heeft. Misschien is hij zijn vrouw en zijne dochter achterna. Men denkt, dat hij om het heele spektakel uit den weg te gaan, zyn» goederen hier zal laten verkoopon." Helmstedt zag den man een oogenblik als versteend aan en draaide hem toen den rug toe. Kort daarop waren de cipier en de papieren roebel verdwenen en Helmstedt scheurde met den dood in het hart den brief aan duizend stukjes. «/’tig, ofte mij hebben willen,” zei hij met een vloek en sloeg met de vuist tegen den muur. De termijn vsn het gerechtelijk onderzoek was vér streken, de nieuwe jury gevormd, en in het stadje scheen zich de gebeele bevolking der county gecon centreerd te hebben, om den loop van het moord- proces te volgen. Reeds vroeg in den morgen ge legerde eene bonte menigte bel Courthouse, om het openen der groote deuren af te wachten, en rondom papen de zonderlingste geruchten over den uitslag van hel onderzoek. Nu eens waren zooveel voorname families in de zaak betrokken, dat het proces niet in het openbaar voortgezet kon worden dan weer waren de officier van justitie en de jury omgekocht, om het proces onder een gezocht voorwendsel op de lange baan te schuiven, tot het in het vergeetboek raakte en men den dader zonder gevaar kon vrylaten. Een moord was iets zeldzaams in de vreedzame dalen van Alabama, maar de onrust der menigte sproot niet too teer voort uit de vrees, dal bare nieuwsgierigheid niet zou bevredigd worden, als wel uit eon onbepaald wantrouwen togen de eerlijkheid Het gesticht root- mannelyke drankzuch tigen te «Hooghallen», onder Eelde, zal binnenkort eene belangryke wjjziging onder gaan. Konden tot dusver patiënten, die f 600 per jaar betaalden, dus meergegoeden, geplaatst worden, nu zullen er twee afdeeliogen aan worden toegevoegd voor patiënten die f 400 en f 200 per jaar betalen. Daardoor zal zekar bet aantal verpleegden aanzienlyk toenemen, In den namiddag van Donderdag 29 Aug. luidde te Berg-Ambacht de brandklok, toen men vernam dat in Zuidbroek, 1 uur van daar de hofstede van W. Rozendaai in brand stond, waaracbynlyk ten gevolge van hooibroeiing. Toen de spuiten aldaar aankwamen, lag de hofstede in de asch, en kon men weinig meer doen dan het brandende hooi blussohen. Niets is uit den brand gered dan eene kast, eene klok en enkele dekens. Zelf het paardentuig van familie, die juist overwas, verbrandde. Gelukkig waren woning en huisraad tegen De rechtbank te ’s Gruvenhage veroordeelde gisteren den jongen man, die aan een dienst meisje gedurende een vryage in Jt Bosch hare portemonnaie ontstal, tot 3 maanden; een man, die uit een wagon op het spoorwegterrein te Leiden eene partij yzer en uit een pakhuis in de Koestraat aldaar een pak lorren stal, tot 6 maanden; een knecht, die zich op valsche kwitanties geld toeeigende, aan zijnen patroon behoorende, tot 6 maanden, en de vrouw uit Naaldwyk die een veldwachter beleedigde, tot f 25 boete of 10 dagen. Daarop behandelde de rechtbank den dief stal van gouden en zilveren medailles aan het departement van Marine. Aan den (inmiddels geschorsten) portier werd ten laste gelegd, óf die medailles uit eene kast te hebben gestolen, of, met de wetenschap dat zy aan den Staat toebehoorden, ten eigen bate te hebben ver kocht. De ambtenaar, die de medailles onder zyn beheer had, verklaarde dat vier gouden medail les, ad f 35 per stuk, en zeven silvaren, ad f 2.50, waren vermist, terwyl de bronzen allen aanwezig waren; maar tevens, dat ’t al zeer gemakkelyk was, in de kast te komen, waar ze in een ongesloten kistje bewaard werden. (Thans worden zij in eene brandkast bewaard.) Bekl. ontkende ten stelligste, die stukken gestolen te hebben. Hy beweerde, ze te heb ben gevonden, gewikkeld in een stuk karton- papier, in het papier hok. Een knecht der firma v. K., die op verzoek van bekl. twee gouden en zes zilveren medail les by die firma, voor f 38.87, bad verkocht, verklaarde, dat bekl. hem later om geheim houding had verzocht en by hem ernstige De leden. De benoeming missie voor de Straf verorden ingei De benoeming van lid van bijstand in het beheer der Stedelyke Gas fabriek. Het voorstel betreffende de opdracht van het onderwys in de Hebreeuwsche taal op bet Gymnasium aan den Heer A. Ketellapper. De begrooting van de Schutterij voor het dienstjaar 1896. Da begrootingen van de Volksgaarkeuken en het Hoffmans-Gesticht voor het dienstjaar 1896. De Ontwerp Verordeningen op de heffing en de invordering van rechten voor het ge bruik of genot, van openbare Gemeentewerken bezittingen of inrichtingen en voor door of van wege de Gemeente te bewyzen diensten. 55) Ah er niet een plotselicgen ommekeer ten goede in je saak komt, dan voorzie ik een treurigen afloop. Enfin," en ’twas of er even een zonnestraal haar ‘gezicht aanraakte, «er kan altijd nog iets tusschen- beide komen, waarop niemand gerekend had adieu en als je iets ontbreekt, schrijf ons don direct." Meteen was zij de deur uit. Helmstedt luisterde nog *n poos naar het wegster vende geluid der voetstappen, en begon toen peinzend de cel op en neer te loopen. Hy was er van over tuigd, dat hy gedaan had, wat hij moest, wanneer bij niet met zichzelf en met alles, wal hy voor recht hield, in tweespalt geraken wilde, en toch maakte zich een onverklaarbare onrust van hem meester. Zoo even had hy de eenige vriendenhand, die hem ter redding toegestoken werd, beslist afgewezen en nu stond hij geheel alleen als gevangene in een vreemd land, beladen met eene zware verdenking. Pauline’s onbegrypelyke bereidwilligheid, hem het hoogst* goed op te offeren, dat de vrouw bezit, stond nog als een raadsel voor zyn geest. Ja een raadsel was het, want sedert zij haar echtgenoot mee in het spel getrokken had, kon er van een hartstocht voor hem, Helmstedt, geen sprake meer sbn- Enfiu, wat haar dan wel tot dien stap mocht bowo- r brandschade verzekerd. Voor enkele jaren brandde daar ook do hofstede af. Iedereen is te Zevenhuizen bezig met het maaien van haver. De opbrengst is by velen goed, by anderen minder. Dit komt, doordat bet bij het uitzaaien te droog was en te koud. Dan komt de gele worm naar boren co uit den wortel op, Als het warmer wordt kruipt die worm naar beneden en het zaad heeft er geen last meer van. De witte bouw is voor het overige by na geheel binnen en de op brengst valt over *t algemeen nogal mede. on do onomkoopbaarheid der rechterlijke macht, en een opmerkzaam toeschouwer zou hier al spoedig tot het besluit komen, dat de in Amerika herhaaidslyk voorkomende lynch-gerichten minder in de bande loosheid des volks liggen, dan wel in de diep inge wortelde overtuiging, dat de ambtenaren van den gerechte allen niet zuiver op de graat zijn. Helmstedt was, om alle straatrumoer te voorko men, al voor dag en voor dauw naar eene det ka men van bet Court-huis ovorgebraobt. Morton had hem, kort na Pauline's bezoek, een dor bekwaamste advokaten uit den omtrek als verdediger toegezonden, maar de gevangene bad zich ook tegenover dezen niet over zijn alibi tijdens den moord willen uitlaten. «Kipt u een houdbare verdedig! n gag rond vormen uit eene opgave, waarvoor niet bet minste bewy» aanwezig is?” had hij hem gevraagd. «En denkt u, dat, als ik mij op het bewuste briefje beroep, de rechter zoetsappig zal gaan denken; «wel ja, de man was immers bezig oen potje te vrjjen, toen Mr. Baker vermoord werd, dus dat moet een ander gedaan hebben I" No, Sir, myn eenige hoop is op de fa milie Elliot gevestigd, vorsch haar adres uit, dal ik myn patroon sebryren kan, dan bewfist u my ten minste een goeden dienst." Sedert bad zyn verdediger dal punt niet meer aan- geroerdf maar evenmin iets meegedeeld van den uit slag van zyn onderzoek naar Mr. Elliots adres. De Grand-jury had kort durop eene aanklacht tegen den arrestant «wegens deelneming aan den moord op Henry Baker” ingediend, en de beschuldigde zat du naar de om bet court-huis verzamelde menigte te kijken, en het uur van zijn oproeping af te wachten. Fbrdt earvolfd.) gen hebben, ging hem eigeniyk niet aan, want alles was nu toch voorbij en waartoe zich langer daarmee het hoofd te breken? Weg er mee, op zijn eigen kracht moest hij voortaan vertrouwen als een man, en als door eene geheime ingeving bewogen, nam hij de pen op en schreef geknield by zijn brits op het door den cipier gebrachte papier een brief aan zyn patroon. Inziende, dat volkomen oprechtheid hem het meeste voordeel kon aanbreogen en vertrou wende, dat Mr. Elliot elk over de treurige zaak ont stoken licht aangenaam zou zyn, gaf hij een uitvoe rig verslag van hetgeen er in het halfuur vóór de slavenjacht tusseben hem en Ellen voorgevallen was, en herbaalde nog eens alles, wat hij van Mr. Baker wist. De waarheid laat zich gemakkelyk zeggen; Helmstedt schreef in écu adem door, de woorden en uitdrukkingen der vreemde taal vloeiden hem van zelf toe, en eerst toen hij zijn naam er onder gezet had, legde hij met een zucht van verlichting de pen neer. Aandachtig las hij zijne bekentenis nog eens over, maar hy had er meta aan te veranderen. «Wil je wel zoo goed zijn," vroeg hij den op zijn driftig geklop toeschietenden cipier, «dezen brief zoo spoedig mogelyk aan zijn adres te bezorgen?" rG. M. Elliot, Esquire," las de man en deed den papurtn roebel, dien Helmstedt hem te gelijk met den brief in dn hand gestopt had, in zyn diepen uk verdwijnen, maar dadelijk haalde hij den brief weer te voorschijn, zeggende: «)Vell, Sir, die brief ul ik moeielyk kunnen be zorgen.” «Waarom niet? Er staat niets in, wat de rechter en de heele jury niet zouden mogen leeenT «Neen, daarom is bet niet, Sir. Mr. Klliotisop Eenige ingezetenen van Moordrecht hebben, on» de op touw gezette beweging voor Zondags- rnst onder de neringdoenden zooveel tnogelyk te 'bevorderen, besloten, om uitsluitend te koopen by die winkeliers, die van nu af Zondags geheel sluiten. stoomen van De adjudant van Dienst, GROVESTINS. 8

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1