N eef DE MARSKRAMER. TIA” BINNENLAND. >95. 1 lem. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, 895. Dinsdag 3 September 1895. No. «752. 34ste Jaargang. le Gouda. i Haagf, FEUILLETON. 0.— l m i ZN. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. Ê77. ‘■otterdam. 5de onstelling ie morgens UW, i LAS ook anneme- geven, vangt tember d.a.v., tgegeven. ringryden met door 24 paren De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. ift elk ander digestie be- {Naar ket Duiltck.) fiDEDSCHE Kil IU\T Het ondersoek van het water der Water leiding had gedurende Augustus het volgende resultaat 10 Aug. 7.- Mg. permang. kalicns per 1000 cc. 31 4.3 door dat kantoor uitgegeven, t nummer 4488. By kon. besluit ia benoemd tot hoogheem raad van de Krimpenerwaard, prov. Zuid-Hol- land, N. Dogterom. De varkensziekte breidt zich te Krimpen a/d IJsel uit. Verscheidene sterfgevallen, alsmede onteigening en verbranding van varkenshokken, hebben reeds plaats gehad. GOUDA, 2 September 1895. Aan het postkantoor Gouda en de, daar onder ressorteerende, hulpkantoren werd ge- durende de maand Augustus 1895 in de Rijks- pontspaarbank ingelegd f 9002.54terugbetaald f 3637.47. Het laatste, d boekje draagt bet De ingenieur A. J. Krieger alhier, heeft aan de Regeering bericht, dat o. m. door de verhoogde belangstelling in de betrokken streek het tijdstip door hem gunstig wordt geacht, om opnieuw voor een spoorwegverbinding door de Veluwe te gaan werken. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. was te Schoonhoven by gelegen- i verjaardag der Koningin een der het programma der feestelykhe- Het hoofdbestuur der Vereeniging ter be vordering van de Nederlandoche Visicherjj heeft een verzoekschrift verzonden aan de Tweede Kamer, waarin, met het oog op de wensche- lijkheid dat ook visschers aan de verkiezingen Zaterdag heid van de nummers van het programma der feestelijkhe den het ringsteken op velocipedes. Van de 16 deelnemers waren 3 uit deze gemeente, twee van hen wonnen pryzen, de eerste prys een gouden medaille werd behaald door den heer J. C. de Ruiter en de vyfde prys, een hor- logeketting werd behaald door den heer F. de Ruiter. Thans, voor de eerste maal in een o lange reeks van jaren, waren de Alahameszen uit hnn gevoel van veiligheid door eene afschuwelyke daad wakker geschrikt: er was een moord gepleegd in den don keren nacht op hot vrjje veld een moord, waarbij niet aan eene plotselinge uitbarsting van hartstocht te denken viel, maar die in allen deele op een hei melijke overrompeling geleek, een taffen sluipmoord, die zoolang de dader niet ontdekt is, als een spook door het land sluipt, den planter uit zyn rustigen slaap opjaagt, den eenzamen wandelaar verschrikten alle vertrouwen en geluk nit de samenleving bant. Nog maar zelden was het zoo noodig geweest, met zulk eene onverbiddelijke gestrengheid tegen den dader op te treden als in het huidige geval. Zoo- ais te begrijpen was, viel de verdenking niet op een ingeborens van Alabama; een vreemdeling was het, die de gastvrijheid van hun land met een misdaad vergolden had; een vreemdeling, tegen wien hy de aanklacht verhief, en waarover hy de jury verzocht, zonder verschooning of medelyden het «schuldig 1" uit te spreken, dan geschiedde dit alleen, om esn voorbeeld te geven, waar bij anderen de luat ver ging, Alabama tot het tooneel hunner wandaden te gpfcen. Ywvolgens ging hy tot den persoon van den be- ’-atffcttidigde over, en hem scheen geen oogenblik van AidB leven in Amerika onbekend te zyn. Hy ver- toïde, hoe de jonkman in New-York aangekomen was zonder middelen m< t geene andere aanbeveling dan van een joodechen marskramer, die zelf een duister personage was, want sedert den aanvang van het proces had men hem niet moer gezien hos de beschuldigde op den royaalsteu vost in oen aan- Zondags is het gebouw geopend 11 uur en Dinsdags en 'ÏT“i4 11 uur. Reeds zyn een ah lid toegetreden tegen 10 cent per drie maanden. zienlyk gezin opgonomen werd en van het in hem gestelde vertrouwen misbruik gemaakt had, en in een onbegrypelük korten tijd de dochter dea huissa aan lande zodon en hare kinderlyks plichten on trouw had doen worden; hoe de door de oudere van het meisje gekozen schoonzoon hem bij zyne speculatie» in don weg gestaan en hij geen ander middel had geweten, om zyn doel te bereiken, dan dien schoonzoon uit den weg te ruimen.** Daarna begon hij met onwrikbare logioa alle be zwarende feiten en Helmstedt» nachtelijke afwezigheid in het gelid te scharen en beloofde hot publiek en de jury voor elk van die feiten de noodigegetuigen te doen verschijnen. «Maar,** besloot hij, «dat allee levert nog niet het bewys, dat de beschuldigde den doodelijken steek loegebracht heeft neeu I en geeft mij evenmin het recht, eene reohtsstreek- sche beschuldiging tegen hem aan te voeren doch mensohen, wanneer de feiten, zooals zij voor ons liggen, niet voldoende zijn, om als moreels aanklacht tegen hem te dienen en hem minstens van werkdadige medeplichtigheid te beschuldigen, dan kan Alabama zijn vredestijd als geweest beschouwen, dan kan hier niemand meer tegen donker ongewa- pen zyn huia verlaten on moet de landbewoner zyne deuren van veiligheidssloten voorzien want Ala bama wordt spoedig het beloofde land van het mis dadig uitwerpsel ran do andere staten!" Eene doodelyke stilte heerschte in de zaal, toen de officier van justitie zweeg, en de zegevierende blik, waarmee by rechter, jury on publiek overzag, bewees, dat hij wist, dat zyne rede indruk gemaakt bad. (Merfl eervef/ï). Het paaseeren van kapitein Seret geeft het Hnndelablad aanleiding, een hartig woord te spreken over de bevordering by het leger, en de noodzakelijkheid dat paal en perk ge steld worde aan de willekeur waarmede over het lot der officieren wordt beschikt. Merkwaardig is het, dat de minister, dia den kapitein Seret den hoogeren rang meent te moeten onthouden, den majoor Van Vlymen, eveneens lid der Tweede Kamer, die nooit een bataljon gecommandeerd heeft, voor den rang van luitenant-kolonel in aanmerking bracht. Dat diezelfde minister den heer Schimmelpenninck van der Oye, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, den gene- raals-rang bezorgde, terwyl deze toen sedert jarfn uit het leger was en al zyne rangen boven dien van majoor buiten het leger ver wierf. Terwyl de minister den kapitein De Ranitz dwong het leger te verlaten, heeft hy geen bezwaar gemaakt den majoor Sirtema van Grovestin», eveeneens adjudant van H. M. en zedert jaren buiten het leger, tot den rang van luitenant-kolonel te doen opklimmen. De majoor Sirtema van Grovestins deed nooit ala majoor dienst by het leger en werd lui tenant-kolonel de majoor Engelbregt was Te Vliuingen had, naar de M. CLmeldt, Woensdag een vrouw, die ala marketentster mek den troep uitrukte, even vóór haar ver trek haar twee en en half jarig stiefkind in de bleek achter het huis opgesloten. Nadat de buren, die het kind hoorden schreien, bet met behulp der politie hadden verlost en mede naman, bleek, zegt men, bij ontkleeding het het kind bont en blauw geslagen en erg mis handeld washet werd dan ook in het mili tair hospitaal gebracht, alwaar het, nagewas- schen en verbonden te zyn, in het R. K. weeshuis ter verpleging opgenomeu werd. De vrouw onderging op het politie-bureau een verhoor. Genoemde ingenieur is nu druk bezig aan een stoomtram-outwerp haven Nykerk-Barne- veld-Ede, met normaalspoor, waarby de be bouwde kommen der betrokken dorpen en buurtschappen zullen worden aangedaan en op verscheiden plaatsen met voordeel vau be staande wegen zal kunnen worden gebruik gemaakt. Het ligt in de bedoeling, de hier aauvankelyk voor een locaalspoorweg verleende concessie te laten wijzigen in een voor een stroomtram. Het behoud der normale spoor- wydte wordt uit een oogpunt van vervoer i vernieuwde achterstaan spoorweg. Gisterenmiddag werd de Volksleeszaal van wege de afdeeling Gouda der Maatschappij »tot Nut van *t Algemeens, in de Noodgod- steeg opgericht, geopend in tegenwoordigheid van hh. bestuurders en enkele leden. De Voor zitter van de Maatschappij, de heer J. W. Vorster, opende deze met eene toespraak. Het gebouw ziet er heel netjes uit en voor de noodige lectuur is gezorgd, terwyl tegen een klein bedrag ook bier, cacao en molk te ver kregen is. 1 van 4 tot Vrydags van 7 tot twintigtal personen eene contributie van goederen- wenschelyk geacht en maakt, dat deze pogingen in belangrijkheid niet bij de vroegere voor een locaal- M) Het zal zoo wat acht uur geweest zyn, toen zyn advokaat de kamer binnenkwam. «Verduiveld koud!** zei hij, zich de handen wrij vend, «het verwonderd me, dat u nog niet in dat hok bevroren zij t, Sir I Onze gevangenis hier is alles behalve op zoo’n strenge winter ingericht. Ik geloof, dat we heel gauw moeten voorkomen,’’ ver volgde hy, zioh met den rug tegen de vensterbank postesrend, toen Helmstedt maar in zyne gedachten verdiept bleef en niet antwoordde, «den moed maar niet verloren, mijn jongen vriend, al kunnen wij geen getuigen a décharge voorbrengen, de aanklager mist zijne voornaamste getuigen a charge. Mr. El liot is er niet, of hy moet midden in den nacht aangekomen zijn. Wat de zwartjes zeggen, legt geen gewicht in de schaal, er bly’ft dus niets over dan de bij de lijk schouwing waargenomen feiten, en nu zal ik eens probeeren, hoe ik die dingen een voor een zoo kan stukslaan, dat de heeren rechters mat de handen in het haar zullen zitten. In isder geval zal het een interessant pleidooi worden. De officier van justitie is een gladde jongen, maar ik ben het ook, en als u vry en frank voor de jury optreedt, dan geloof ik, dat hot zoo’n vaart nog niet zal loopeo, want de Gisteren en heden had op het schietterrein aan den Rotterdamschen dyk eene huishoude lijke schietwedstrijd plaats voor de leden der Vereeniging Burgerplichten de leden der dd. Schuttery, benevens heeren leden der Offi cieren vereeniging. Het weder was prachtig en velen maakten gebruik van de matinée musicale, die gisteren van 24 uur werd ge geven door het muziekkorps der dd. Schutterij. Zondag werd er kranig geschoten. Ook op de Dameo-flobertbaan werden seriën gemaakt, waar een bekwaam schuttór niet tegen op kan. Daar da wedstrjjd over tweo dagen loopt kan de uitslag niot vermeld worden voor morgen. indruk, dien de beschuldigde maakt, doet in twij felachtige gevallen gewoon!ijk de balans naar zijn kant overhellen.” Helmstedt gevoelde zich te onrustig en te over* prikkeld, om op die nuchtere beschouwing in te gaan, en hij waa dus blij, toen de beambte binnentrad, om hem naar de bank der beschuldigden te brengen. De hooge, ruime zaal was stamp vol, en een luid ge mompel doorliep do menigte, toen hy, bleek van inwendige spanning en, de doorgestane hechtenis, maar met vrijmoedig opgericht hoofd en zorgvuldig toilet naar de hem aangewezen plaats schreed. Nauwelyks had bij plaats genomen en zyn verdediger zich voor betn gesteld, of de rechter gebood stilte en de officier van justitie opende zyne aanklacht. Het was geen advooaten-rede vol logische sluitrede nen et wetsgemeenplaatsen, maar een rhetorisch meesterstuk vol leven en warmte; de aanklager ver hief zich tot dichter, schilder en geschiedschrijver. Hy schetste de bestaande toestanden ia den staat Alabama, de algemene veiligheid zoowel in het woud als op het vrjje veld; hoe zelden de platte landsbewoner het noodig ujIi^R nachts zijne deuren en vensters te grendelen, en hoe het algemeene ver trouwen de beste politie iq den staat gewerden was. Hy gaf een statistiek overzicht van de misdaden rtl wees er op, dat in eene lange reeks van jareaffeeu groot misdryf bad plaats gegrepen, dat niet iry w open voor het oog van getuigen volbracht As on uit drift en hartstocht, vaak van edele natuunvodlfc gekomen. Zijn WelEdelGeslrenge schreef dien toe stand aan het gelukkige karakter der ingezetenen toe en hij wenschte zich en zijnen medeburgers geluk met het inboorlingsobap van den staat Alabama. Lei en deelnamen. 1ste prijs van den Hondel, 2de prijs Ver geer en 3de prys v,an den Bos. Ton kruipen door jongens, waaraan 9 deel namen. late prijs P. de Wild, 2de prys Teene, 3de prys de Jong, 4de prijs Uittenbogaard en 5de prys Dekker. De kinderen werden rijkelyk onthaald op krentenbrood en melk. Des middags ten 2 ure paard en tilbury, waaraan werd deelgenomen. De 1ste prys werd be haald door mej. 0. P. Muller, Haastrecht, de premie door mej. K. de Wolf te Gouda, de 2de prys door den heer A. Baars en de 2de premie door J. Baars beiden te Haastrecht. Des avonds ten 8 uur volks-concert op bet Raadhuis, dat versierd was met lam pion», afgewisseld door Bengaalsch vuur. Ook de iugezetenen betoonden veel belang stelling, van al de woningen wapperde de driekleur. Uit Haastrecht schryft men ons Ter gelegenheid van de Verjaardag van Hare Majesteit de Koningin Wilhelmina heb ben te Haastrecht de volgende feesten plaats gehad Des morgens 8 ure, bjjeenkomst van de schoolkinderen in het schoolgebouw. Optocht door het dorp, geleid door de feestcommissie en muziek. Op de Paulina Hoeve aange komen hadden de volgende vermakelijkheden plaats Voor meisjes met de versierde sportkarren, waaraan 12 meisjes deelnamen. 1ste prys J. Bulk, 2de prys M. Beyen en 3de prijs C. Teene. Daarna tonrijden voor jongens, waaraan 16 deelnamen. 1ste prys van Driest, 2de prys S. de Jong, 3de prys Reichard en 4de prijs Hol. Houtjearapen door meitjes, waaraan 12 deelnamen. 1ste prys van Duuren, 2de prys van Dam, 3de prys Cock en 4de prys de Lange. Eieren slaan door jongens, waaraan 9 deel namen. 1ste pry» P. C. Hooft en 2de prys Baars. jaren lang werkzaam aan de inspectie van het militair onderwijs, en werd gedwongen zyn penzioen te vragen, wilde hy niet gepasseerd worden. Begrype wie het kan de consequentie van dezen minister. Het blad zegt verder Het spreekt van zelf, dat bun die lang in speciale betrekkingen dienden en dat zyn juist de kundigste der officieren by hun terugkeer tot dsn troep de handen wel een» verkeerd staan hen echter om die reden on geschikt voor bevordering te verklaren is on gehoord Het kan alleen dienen, om het le ger van zyne beste krachten te berooven, en de hoogere rangen te bezetten, met middel matigheden, die voor eiken bijzonderen werk kring ongeschikt bleken. Ook in het leger moet naar verdeeling van arbeid gestreefd worden. Naast practische troepen officieren moeten degelyke wetenschappelijke mannen staan vertrouwd met den apecialen werkkring waartoe zjj werden aangewezen. Nu liet men de meest dwaze overgangen: een veldartillerist geplaatst in een zuiver technische betrekking een hoofdofficier, die nooit iets aan onderwijszaken deed plotseling belast met een der belangrpkste betrekkingen by het militair ouderwys 1 Om een einde te maken aan de willekeur, die thans op het stuk der bevordering heerecht is bet noodig, dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal zich de zaak aantrekke. Leidende gedachte by die inmenging moet zyn, dat ook buiten de gelederen de officier zich verdienstelijk kan maken, en aanspraak op de hoogere rangen behoudt. Balslaan door meisjes, waaraan 16 1ste prys S

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1