TAFELWATER bin: DE IK W intelhnis 6 Chocolade en Cacao. Montijn d Co. fj. HOOFT GRAAFLAND. Tandarts E. CASSÜTO, Turfmarkt 172. Gouda. uit de Hollandiu-Bron te Haarlem. Ërster Sparcassa-Verein. HYPOTHEEKBANK, gevestigd te 't Gravenhage, UITVERKOOP. •Z0MERG0EDEREN Zendon gratis «franco de generate geïlinstreerde ewUlogus in de hollandsche en fransehe talen, bevattende de nieuwste modes voor het Zomerenlxoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan ■I. JULES JILUZOT a F GENEVER Merkt RIJWIELEN. X C. BE RUITER, Lange Tlendeweg 30, 6000 Stuks uit dc fftlliete massa eoncr der eerste buitenlandsohe fabrieken over- genomene zoogenaamde TE HUUR GEVRAAGD. 4 pCt. PANDBRIEVEN db arcAJfDs maoasuts du No. 6' FEl Gebn Stollwerck’s Pester Vaterhndischer FINAfcE Spotprijzen OPRUIMEN. Wisbrxm Liffmann, Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken. Een ware Schat. I Uw pi* 11. X. van Schaik Co. NIGELTCA-P Stollwerck’s Chocolade en Cacao 27 Brevets als Hofleverancier, 44 Sere-Dlploma's, gouden enz. Medailles; Leger-Paarden-Dekens moeten tegeq den spotprijs van fl. 2.75 per stuk worden uitverkocht. Deze dikke, onslljtbare dekens zijn zoo warm als een pels, ca. 140X190 om groot (dus het geheele paitid bedekkend) met wol opge- nuaiil en breede streepen, voorin ven kleine partij witte wolleueSlaap Dekens j groot 140X 100 cm wegens zeer kleine B (slechts door vttkhii bemerkbare) fouten in K het weefsel, aangeboden ad fl.3.50 perstuk. fc Kosten anders het dubbele. 300, 1ÖOO, 5000 en 10,000 Kronen, voorzien van halQaarlijkschp Coupons per 1 Maart en 1 September, en aflosbaar a pari door rsidd» van halfiaarlijksche uitloting. WËHTHEIM GOMPBRTZ. 5 f PJLRXJ0 AMSTERDAM, Mei 1SSB. PUIKE OUDE /Bunkman k Zoom zoo VMl (uitgezonderd Zondags) te conaulteeren tot 5 uur. Dit Bronwater, volkomen vry van ijzer en organische stoffen, overtreft elk ander Mineraal Tafelwater door zyn aangenomen atnaak en groot gehalte aan digestie be- vorderende zouten. Bekfoond in 1895 met de Gouden Medaille op de Wereld-Tentoonstelling te Ameterdam en op de Tentoonstelling te Gen'eve. •e VAN DE OPGERICHT IN 1840. Hedennacht de politie a A. O., J. C. hier, die op h voorwerpen I gepleegd heb genomen. GOÜ1 Aan het ryks hoogere genomen door kl., 2 voor d voor de 4e kl Voor het g 10 candidate 2e, 2 voor d voor de 6e kl SCHIEDAM.f van 10 WESTLANDSCHE verstrekt Gelden op >e Hypotheek en verkoopt Pandbrieven van 1000, 500, 100 en 50. Inlichtingen ten kantore der Bank en by de Heeren De Directie, jj A TA)I ERpERSB01jAARDS «.I»..». I I uil.rüi Ten einde na het SEIZOEN met een geheel nieuwen voorra^d van goederen te kun nen beginnen zullen wy den geheelen voorraad gedurende den UTTFUlllKOOP tot Markt 136. te huur gevraagd, omtrek MARKT. Brieven met prijsopgave onder letter G. by den Boekhandelaar P. M. BAZENDIJK, Rotterdam. en het Jaarverslag der IIIO.OIHU^ MIDI 1O.T, VVIICUIIU, UHt Z.IJ VUVX.j|o<*U IUW MVB1 TOl.UU^ <401 4 pCt. Pandbrieven van de Pester VaterlAndiscljer lotden koers van den dag. 57) Alleen Helm oogen richtten, der aanklacht ti doodbedaard as doodelijke bleek rood plaats ge toen tusschen hoekje achter d< te voonchyn 1 te dienen. De geen blik, en geraden had. 1 «Zooals ik u ge is een gladde j( of andere surpr overbluffen, al 1 Noordpool. M< wy komen ook Zulk eene b Helmstedt nood zijn leven will lingen Elliot ha< zaak en zyc hai alle misverstand hg Elliot na a Printemps TE PARIJS PARIS D. lUlan der nieumt. modwtoflUi In voomud worden «.neen, kosteloos toegexonden, doch men gelieve duidelijk de .erl.ngde soorten op te geren en ongeveer de prijzen te bepalen. Vertendlngen naar allo Landen derWarald De catalogus bevat de Voorwaarden dor verzendingen voor Franco Vracht en Rech ten. Correspondentie In alle talon. De uitslag wedstryd gebc en 2 Septeml de Weerbaar! is als volgt: Personeels le prijs, l officieren ven gendyk met 4 2e prijs, tv de officieren i J. van der M 3e prys, gl eieren vereeni Jr. met 45 p Person le prys, ee Bataillon Scl W. Sliedrecbt 2e prijs, op Ion Schutter} met 49 punte 3e prys, l door officierei 0. Sahiedon r 4e prys, 2 bataillon scha v. d. Pool mi 5e prys, 2 Lulius v. Goo met 46 punte 6e prys, zi J. M. Nootbc M. J. Boeghe 7. prjjs, pet Thans is de 25e oplage verschenen van het boek *De Ze nuwziekten en Beroerte- Middelen ter voorko ming en genezing. Het doel vaa dit werkje is, kennis te verspreiden omtrent den aard der zenuwzwakte, hare oorzaken en gevolgen onderricht te geven en genezing te vinden. Het handelt over het bekend worden van de Physiologische ontdekking, hoe op de eenvoudigst denkbare wy'ze op ons ae- nuwgeslel kan gewerkt worden, en wel met eon succes, dat zoo wel edn groot aantal uitstekende artsen, als de geneeskundige pers, aanleiding tot discussie gegeven heeft. Het wordt derhalve aan ieder, die aan ziek dijken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheid lijdt, welke zich kenmerkt door habitueele hootdpjjn, mi- voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking (Onanie) en geheime uitspat tingen is het beroemde werk Tl Dr. Retau’s Zelfbevvahixg. Hollandsche uitgave, met 27 afb. Prys 2 gulden. Ieder, die aan de verschrik- kelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng, die het geeft, redt iaarlyks duizend van een zekeren dood. Te verkrygen by hetVer- laga-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, franco tegen inzending van het bedrag, (ook in postzegels), en in elkeu boek handel in Holland. I M Allerwege bekroond met Eere-Diploma’s, Gouden en Zilveren Medailles, benevens Eere-Diploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of th? World’s Hygienic Exposition, Chicago 1893, is het Wereldberoemd Druiven-Borst-Bonig Extract MELIANTHE UIT DI Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM* VAM gevestigd te Gravenhage, Geen middel is of kan worden u taevon- den welke de Melianthe overtreft, net is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld, hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt. Het verzacht en geneest ONMIDDELIJK de strengste hoest en verouderde borst kwalen. Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden. Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE be wezen, zijn de overtuiging dat hare uit nemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld. De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets., 70 ets. en 1.—., met ge bruiksaanwijzing voorzien van ons Han delsmerk, gedeponeerd a/d Rechtbank te 'j Gravenhage. MF* Verkrygbaar by F. H. A. WOLFF, Drogist, Markt, Gouda. A. BOUMAN, Moordrecht. J. 0. RATELAND, Boekoop. B. v. WIJK, Oudewater, SCHIEDAMMER Verkrijgbaar bjj M. PEETERS Jz. N B. Als bewijs van echtheid is i cachet en kurk steeds voor zien van den nnam der Firma P. HOPPE. Sparkbrook Rijwielen van af ƒ190. Hecli Tangend Rijwielen a 140, verder alle mogelijke OMlERDEELEÏ Bonds-Rijwielhersteller. Aanbevelend, Gouda. onrust o» onaangenaam gevoel, .ardor zieken, die door Beroerte getronen xyn en uo de gevolgen daar van iyden, zoomede aan verlammingen, Spraak- verlies of moeielijk spreken, Stijfheid in de ge- Krankarta Dr. Steingreber, wriohten, en voortdurende p(jn in dezelve, par tieel© zwakte toestanden, zwakte van geheugen, Slapeloosheid enz. en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen, als onthoudings- en koudwaterkuren, in wrijvingen, eieotriseeren, galvaniseeren. damp-modder-of zee baden geene genezing of betering verkregen; eindelijk aan alle pètsonon die vreezen door beroerte overvallen te worden, en daartoe reden hebben, wegena veraohynselen van voortdurend angstgevoel» bOneveldheid van hoofdhoofdpijn met aanvaUen van duixe- ligheid, flikkeren en donker worden voor de oogen, drukkend gevoel onder het voorhoofd, Oorsuisen kriebelen en doof wordep van handen en VOeten- Tevena aan allen die tot de bovengenoemde cathegoricn van zenuwlijders behooren, zoomede aan bleek zuchtige en daardoor tot zwakte verylfende jonge meisjes, ook aan <ezohden, zelfs jeugdige personen, die veel geestelijken arbeid verrichten, en dia de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen, dringend aangeraden zioh 'in het bezit van bovengenoemd boekje te stellen, dat franco jen kosteloos te verkrijgen ia te AmsterdamM. CLEBAN Co., Heiligeweg 42. Rotterdam F. E. van 8ANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht: LOBBY 8c PORTON, Oudegraoht b/d.Gaardbrug F 22 Charenton. Conaul Dr. v. Aschenbach, Corfu. Dr. med. Corrazza, Venetie. t Aogeville, Parijs. t t Lavabre, Parijs. H H Wille, Taufkirchen. h CabiliOt, Arcachon. h Fortget, Ixxnzac. f Guilloneau, Bor deaux. n h LabatUt, Bordeaux. t Bougavel, La Fer- rière. h n L. Hirsohfeld, Weenen. Lieber, Innsbruck. h Hammer, Plauen. h h Weiner, Weenen. u Aust, Brocton. Matusohlechner, Brixn. Gouda Snelpersdruk van Doelmatige, door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied, verbeterde fitbrieatie en uitsluitend gebruik van fijn* en fijnste grondstoffen, garandeerei ien verbruiker van een aanbevelenswaard^ fabrikaat, nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reep. Etiketten. De Firma behaalde: een bewija nn uitmuntend fijn Ubrikaat Reedi 1874 tchreef de Academie nation»! da Paria: Nou. vou. déwrnona une Had.l!!. d’.r prewlère elMee en oonMdömtton o. votr. sxo.ll.ni. f»brio.tioo d. Chocolat, bonbon» varia, oio. oio. stollworck’a fabrikaat ia verkrijgbaar bij H. H. Con&eun, Banketbakkers ent. enz. Genernalvertegenwoordiger voor Nederland Julius lattenklodt, Amsterdam, Kal verstraal 103 Duidelijk neMbreven beslellinven worden, lung de teorrna I r-irckt, togen toezending liet bodrsg uf on<l-<r rembours prompt-uit- gevoord. It. lïiirwitz Maastricht, Groote Staat 81. Beproefd en aanbevo len door de heeren Prof. Dr. Meriniére, Parijs. t Prengruber, g g t Dujardin - Bau- metZ, Parijs. g g Bouchot, Parijs. Geh. Rath Dr. Schering, Ems. Gas. Rath Dr. Cyurlcoweoh- ky, Weenen. Opperstafarts Dr. JechL Weenen. Opperstafarts Dr. Schfesl, Essig. graine, congestie, groote gevoeligheid, opgewon- Chef arts Dr Darses, Parijs. denhold, Slapeloosheid, algemeene lichamelijke Chef arts Forestier, Aken. ---a Diitrictsarts Dr. Grossmann, Jöhlingen. [nitz, Districtsarls Dr. Busbach. Zirk- De Uit; met ii De priji post j Afzonde Bovengenoemde Pandbrieven zyn nominaal groot De Coupons zyn thans en ook in de toekomst vry van belasting, volgens de Wet van 1889, Art. 30 10 zij zyn, evenals de Uitgelote Pandbrieven, betaalbaar te Budapest, Weenen en te Amster dam, ton Kantore van ondergeteekenden, tot den koen van den dag. Volgons7 de wet van 1876, is op du gezamenlijke verpande hypotheken prioriteit der houders van Pandbrieven ingeschreven, waardoor hun het recht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eerste plaats is gewaarborgd. De ondergeteekenden, naar hun verwijzende Prospectus van 19 Januari LI. Instelling over 1894, berichten, dat zij voürtgaan met den Verkoop der Frster Sparcassa-Verein,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3