RE MARSKRAMER. rz. BINNENLAND. lem. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Woensdag 4 September 1895. No. 6753. 34ste Jaargang. FEUILLETON ten, looraidd. ten. astelling te roxen. W. Kelder 1 behaald door serg. J. P. Mul verslag der ",r«P lational Hon oa enz. (Forit verveifi.) 1889, Art. Amster- irieatle ter van Houders van u de eerste sfdsteeg 1 brugF 92 t elk ander digestie be- 2e 3e 4e 2e 3e Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. (Naar het Duitech.) GOTDStHE CU IRA M Uc ■iologue». op ooi le- ditioo- mkandig. t Blijken itlgheid Mn, ml- «ewon- melijke zieken. gOTolgeo Jpraak- de ge ve, par- tieugen, cundige cl. o, al. vingen, dder-of kregen; leroerte )n, wegens eldheid t duixe- oor de irhoofd, handen i genoemd a n bleek- e meisjes, ten, die de reactie angeraden ellen, dat door de behaald door H. Rosenprys. van Wijngaarden met 13 witte .De Ze- voorko- U, kMDÜ .ooraak» ADVERTENTIES worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden ip 1.35, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. De uitslag van dan huishoudelyken schiet* wedstryd gehouden op Zondag en Maandag 1 en 2 September jl. door de id. Schuttery en de Weerbaarheids-Vereeniging Burgerplicht is als volgt: Personeele baan officieren d.d. Schutterij. Ie prijs, een etagère, aangeboden door de officieren vereeniging,, behaald door D. Hoo- geudyk met 48 punten. 2e prijs, twee duellisten, aangeboden door de officieren vereeniging, behaald door Luiten. J. van der Mey met 46 punten. 3e prgs, glaswerk, aangeboden door de offi cieren vereeniging, behaald door A. Dortland Jr. met 45 punten. Personeele baan d.d. Schuttery. Ie prijs, een regulateur, aangeboden door het Ba tail Ion Schuttery, behaald door serg. maj. W. Sliedrecht met 51 punten. 2e prijs, spiegel, aangeboden door het Batail- lon Schuttery, behaald door serg. J. P. Mul met 49 punten. 3e prjjs, theeblad met servies, aangeboden door officieren der schuttery, behaald door serg. C. Schiedon met 48 punten, 4e prys, 2 schil der yen, aangeboden door het bataillon schatten], behaald door fourier R. N. v. d. Pool met 48 punten. 5e prys, 2 beplden, aangeboden door Luit. Lulius v. Goor, behaald door serg. L. Bissobop met 46 punten. 6e prys, zilveren couvert, aangeboden door J. M. Noothoven v. Goor, behaald door korp. M. J. Boegheim met 46 punten. 7e prys, petroleumstel, aangeboden door Luit. GOD DA, 3 September 1895. Aan het tweede admissie-examen voor de ryks hoogere burgerschool alhier wordt deel genomen door 9 candidaten, als 3 voor de le kl., 2 voor de 2e kl., 2 voor de 3e kl'. en 2 voor de 4e kl. Voor bet gymnasium hebben zich aangemeld 10 candidaten 4 voor de J e kl., 1 voor de 2e, 2 voor de 3e kl., 2 voor de 5e kl. en 1 voor de 6e kl. »7) Alleen Helmstedt, op wien zich vervolgens aller oogen richtten, scheen weinig om ds welsprekendheid der aanklacht te geven en zat den officier van justitie doodbedaard aan te kyksn en bovendien had de doodelijke bleekheid van zij a gelaat voor’n levendig rood plaats gemaakt. Toch schrikte hij merkbaar, toen tusschen een groepje advokaten, die een vrij hoekje achter de balie hadden ingenomen, Mr.'Elliot te voorschijn trad, om als eerste getuige a charge te dienen. De patroon verwaardigde Helmstedt met geen blik, en alsof zijn verdediger zijne gedachten geraden had. wendde hij zich tot hem en zei «Zooals ik u gezegd heb, Sir, do officier van justitie is een gladde jongen, ja, ik verwachtte wel de eene of andere surprise van hem 1 Maar hij zal ons niet overbluffen, al haalde hij zijne getuigen ook van de Noordpool. Moed, Sir, en oen onbevangen gericht, wq komen ook aan het woord, vergeet dat niet!** Zulk eene bemoediging was wel het minst, wat Helmstedt noodig had. Neen, hij had een stuk van zijn leven willen geven, als hij vóór de verhande lingen Elliot had mogen spreken en hem degeheele zaak en zijn hart blootleggen. Dan zou, meende bij, allo misverstand opgeheven zijn maar daar zag 1 hij Elliot nu aan de sijde^ van den openbaren aan- Ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin werd gisteren te 4.15 uur te. Dordrecht opgelaten de luchtballon «Koningin Wilhelmina», onder commando van den luchtschipper L* Boste. Ken passagier was medegegaan, nl. de beer A. van Engelen. De ballon bad oen hoogte bereikt van 1300 M. en ie over Gorincbein, Schoonhoven, Berg- Ambacht kwamen op een dit alles gelooft mijn cliënt zijn goed recht en de ontdekking der waarheid te schaden, door zioh ook maar aatf oen enkel getuigenis te onttrekken en hij wensoht derhalve, in tegenstelling met mijn woord van protest, den openbaren aanklager volle vrijheid t4 geven en alle getuigen zonder onderscheid van gelaatskleur te hooren I'* De advokaat ging weer zitten en een onverstaan baar gemurmel doorliep de ryen der toeschouwers, maar de officier van justitie wierp den verdediger een hoimelijken blik vol ondeugende bedreiging toe, alsof bij zeggen wilde: «die is ook <Jjn, maar pas op, ik zal je wei krijgen, mannetje I** «Ik houd het voör mijn plicht, van het mij toe- gestane verlof gebruik te maken,” zei Lij vervolgens, weer een ernstig gezicht aannemeud, «daar in het pikduister, waarin de misdaad gehuld is, elk ge tuigenis, al ware het ook van een kind, dubbele waaide heeft, en wij zullen dan ook eens zien, of de verdediging even kalm zal blij reu onder de nu vol gende getuigenissen.” Daarbij wenkte hij een der gerechtsdienaren, die onmiddellijk de zaal verliet en kort daarna met Cesar terugkeerde. Deze getuigde in de verte gezien te hebben, dat Helmstedt Mr. Baker, die hem voorbij wilde rijden, plotseling den weg versperd» had, dat Mr.f Bakers paard toon gesteigerd had en er van door was gegaan, maar de ruiter bet dadelijk beteu geld had, on teruggereden was en de vuist tegen Helmstedt had opgeheven. nen die tactiek!” Helmstedt scheen niets te hooren; hij had het oog weer opgeslagen cn hield bet strak op den ge tuige gevestigd, alsof bij nu een byzonder idee ge kregen had. De uitspraken der anderen getuigen -bevestigden de bij de lijkschouwing waargenomen feiten; één ding echter had hy er nog by te voegen, merkte Elliot ten slotte nog op, en dat punt kwam hem niet zonder gewicht voor: dat zijn neger Dick, dia met den beschuldigde de wacht gehouden had bij het ljjk, verbaaml was geweest over do ongevoelig heid, waarmee Helmstedt den doode in de glazige oogen had gestaard, alsof hij zich verheugde over de door hem volbrachte daad. «Damnl dat gaat te yerl” riep nu Helmatedts verdediger on stond driftig op. «Het gerechtshof veroorlove my hier eene luntteekening te maken ik protesteer togen elk getuigenis uit den mond van een neger en maar Helmstedt greep hem snel bij den arm. Daarop ontstond een kort gefluisterd gesprek tusschen advokaat en cliënt, waarbij de eerste druk gesticuleerde en zich ten slotte schouderopha lend weer tot den rechter wendde. Het zal wel niet in deo geest onzer wetten liggen,” sprak hy met nadruk, «dat een ontwikkeld rechts geleerde en menscl|enkenner gewicht hecht aan de woordep van een onwetenden, bijgeloovigen zwarte, die schnkt van de strakke oogen van een lijk, ter- wijl een wetenschappelijk opgeleid jonkman als Mr. Helmstedt het uiterlijk van een doode kan waarne men enkel uit wetenschappelijke belangstelling, waar van zoo’n neger zich natuurlijk in de verste verte geen denkbeeld kan vormen. Doch niettegenstaande le prys, II. v. Wyn gaard en met 35 punten. J. P. Mul met 34 punten. Th. Binnendyk met 33 punten. A. O. Cosyn met 33 punten. 5e C. M. v. Wyngaarden met 32 p. De leerlingen van de beide openbare scholen en vau de byzondere school te Ouderkerk aan den IJsel, die van 1 Sep*. 1894—31 Aug. 1895 de school minder dan twaalfmaal wille keurig verzuimden, werden ter gelegenheid van den Koninginnedag wederom feeetelyk onthaald in hunne school. De leerlingen van de hoogste afdeehng maakten gisteren onder geleide hunner onder wijzers bovendien een uitstapje naar Den Haag en Scheveningen. De kosten van deze maatregelen, die alle strekken tot hestryding van schoolverzuim en De hoer M. D. Wessels, pbotograaf alhier, heeft Zaterdag van de verschillende volksspelen op de Markt afbeeldingen gemaakt, die uit stekend zyn geslaagd. Ook van oen deel der feestcommissie heeft hy een photografie ge maakt, dat telfa zeer goed is geslaagd. Naar wy vernemen beeft genoemde heer de leden een exemplaar aangeboden, dat welwil lend en dankbaar is aanvaard. 16e prys, cognackan, aangeb. door den hr. A. Jonker Kz., behaald door J. van Essen mei 44 punten. 17e prys, een luxe voorwerp, aangeboden door Dr. F. G. v. Iterson, behaald door H. J. L. Kamsteeg met 44 punten. 18e prys, waterstel,aangeb. door den hr, J. v. Essen, behaald door T. Binnendyk met 44 p. 19e prys, besebuitpot, aangeboden door N. N. behaald door J. P. Delchambre met 43 p. 20e prys, een kistje sigaren, aangeb. door den hr. C. G. van der Post, behaald door F. Stroeve met 42 punten. 21e prys, een inktkoker, aangeb. door den hr. H. van Wyngaarden, behaald door J. Schenk met 42 punten. 22e prys, een étagère, aangeboden door de Weerbaarheid, behaald door J. F. Walter met 41 punten. 23e prys, kistje sigaren, aangeb. door den br. van Oye, behaald door Dr. A. C. Geitel met 41 punten. 24e prys, kruik oude klare, aangeboden door de firma Laurens, behaald door B. Brouwer, met 41 punten. 25e prys, 2 beeldjes, aangeb. door den hr. J. J. van Beinmel, behaald door P. J. Schlosser met 41 punten. 26e prys, sigaren beker, aangeb. door den hr. W.Sliedrecbt, behaald door F. H. Rietveld met 40 punten. 27e prys, luciferspot, aangeb. door den hr. J. van Oye, behaald door J. A. Dortland met 39 punten. Vaate baan 10 schoten. PH)’» 2’ van Wijngaarden met 108 p. 2e J. P. Mul met 108 punten. Vrye baan 5 schoten. le prys, J. P. Mul, met'56 punten. H. van Wijngaarden met 53 p. N. 8. Polak met 53 punten. Vrije baan 3 schoten. en Haastrecht getrokken. Te 51 uur de luchtreizigers met hunne ballun stak land van 0. Erberveld in de Willens behoudeu neer. Een massa publiek snelde onmiddelyk in de richting been waar de ballon was neergekomen. Te 7.11 uur vertrokken zy weder naar Dordrecht. Zy roemden zeer de welwillendheid van allen, die beu hielpen de ballon weder in de mand te pakken. klager staan, en elk woord, dat Helmstedt te zijner rechtvaardiging had kunnen zeggen, zeu nu slechts dienen om de ongunstige meaning van het volk over zjjne betrekking tot Ellen te versterken en een nieuwe slag zijn op het hoofd des vaders, wiens bedrukt voorkomen maar al te flier bewees, hoe hij leed on der de schande zijner eenige dochter. Elliots getuigenis bevestigde Helmstedts afwezig heid uit zijn huis op het uur van den moord, en ook vertelde hij, dat de aangeklaagde reeds den dag na zijne aankomst in Alabama bij eeue toevallige ontmoeting op een wandelrit met zyno dochter zon der reden den vermoorde was tegemoet gereden en een woordentwist met hem uitgelokt had. Verder deelde hy moe, dat het meisje reeds den volgenden morgen met hare moeder uit logoeren gegaan en eerst den dag vóór nieuwjaar thuis gekomen was, zoodat van eene betrekking tusschen haar eu don aange klaagde wel geen sprake kon zyn. Mocht men dat toch uit het gevonden briefje willen afleiden, dan beweerde hij, de vader, dat daarbij alleen te denken vid aan deh koppigen trou van een verwend eenig kind, dat voor de eerste maal met den ernstigen wil hare? ouders in botsing kwam en zich toen, verleid door het aangename ui ter lijk van den nieuwen huisgenoot, tot een onbedachtzamen stap had* laten vervoeren. Helmstedt boog het hoofd, maar ovor het .intel lectueels gezicht van zyn advokaat trok een sarcas- tische, lach. «Die is fijn!” fluisterde hy zijn client toe, «wat bij daar zegt, zou juist a décharge kunnen dienen, als niet ieder wist, dat slechts bet vaderlijk gevoel uit hem spreekt, zoodat de jury nu nog meer aan uwe doortraptheid zal gelooven. Maar wij kan leden, 4e prys, bouilloor, Weerbaarheid, behaald met 52 punten. 5e pry»,' reiatasch, Schutterjj en van P 6e Schuttery van 7e priysj Bufete, aangeboden door den Burge meester, Behaald door J. P. Mul met 50 p. 8e prijs, 2 wandversieringen, aangeboden G. J. Prince, behaald door serg. G. H. A. Hosdt met 45 punten. 8e prys, 2 Japansche vazen, aangeboden door het bataillon schuttery, behaald door serg. maj. A. J. v. Vliet met 44 punten. 9e prys, 2 bronsen kannen, aangeboden door Kapt. J. J. A. Montyn, behaald door korp. A. Lootsma met 41 punten. 10e prys, sigarenkist, aangeboden door het bataillon schuttery, behaald door korp. G. Slootjes met 40 punten. 11e prys, tafeltje, aangeboden door den heer F. X. Hardyzer, behaald door serg. W. Kelder met 40 punten. 12e prys, advocaaikom, aangeboden door officieren der schuttery. behaald door serg. maj. W. K. Schuling met 37 punten. 13e prys, suikervaasje, aangeboden door Kapt. J. J. Prins, behaald door korp. J. Ver meulen met 36 punten. 14e prys, handkoffer, aangeboden door Kapt. Frankenhnyzen, behaald door korp. J. Kop pendraaier met 35 punten. 15e prys, cognacflesebje, aangeboden door den heer J. J. v. Bemmel, behaald door schutter van Weelden met 32 punten. 16e prys, kruikje oude klare, aangeboden door de firma Laurens, behaald door schutter Hofstede met 30 punten. Personeele baan Weerbaarheids-Vereeni- ging «Burgerplicht» le prys, mandje wyn, aangeboden door de firnnf Roest v. d. Hoop Co. behaald door W. Sliedrecht met 55 punten. 2e prys, etagère, aangeboden door de Weer baarheid, behaald door A. C. Cosyn met 54 p. 3e prys, klokje, aangeboden door eenige behaald door N. S. Polak met 53 p. aangeboden door de door A. J. Lafeber le prijs, H. roMn. 2e prys, J. P. Mul met 12 witte Heer en Flobertbaan. le on 2e prys, J. J. Prins en H. Wyn- gaarden mei 26 punten. 3e prys, A. C. Cosyn met 25 punten. 4e en 5e prjjs, J. P. Mul en C. M. van Wijngaarden met 24 punten. Dames Flobertbaan. le prys, mej. H. Cosyn met 29 punten. 2e 8. van der Post met 26 3e en 4e prijs, mevr. M. lloogeudyk mej. Dortland met 25 panten. Hedennacht te omstreeks l1/^ uur rijn door de politie alhier aangehouden J. v. d. L., A. C., J. C. 8. en M. H. allen wonende al hier, die op bet Schietterrein zich verschillende voorwerpen hadden toegeëigend en vernieling gepleegd hebben. Het ontvreemde is in be slag genomen. aangeboden door de Weerbaarheid, behaald door A. Reedt Dortland met 52 punten. prys, inktkoker, aangeboden “sry* en Weerbaarheid, behaal» Wijngaarden met 51 punten. e pry8} ouuie, aauguuuuuu uuor u«u ourge- jster^ Behaald door J. P. Mul met 50 p. door den heer A. v. Reedt Dortland, behaald door C. M. van Wyngaarden met 50 punten. 9e prys, étagère, aangeb. door den br.G.H.G. de Lange, behaald door D. Hoogendjjk mei 48 p. 10e prys, Bloemhouder, aangeb. door den hr. D. Hoogendjjk, behaald door J. v. Oye met 46 p. 11e prys, bloemenstandaard, aangeboden door A. Dortland Jr., behaald door den heer P. Brakel met 45 punten. 12e prijs, buste, aangeb. door den hr. G. v. Houweninge, behaald door J. J. van Bern mol met 45 punten. 13e prys, wynkan, aangeb. door den hr.A.C. Cosyn, behaald door B. II. v. d. Werve mei 45 punten. 14e prys, thermomet3r, aangeboden door eenige leden, behaald door N. H. J. E. Beren te met 45 punten. 15e prys, een coupe, aangeboden door eenige leden, behaald door A. Dortland Jr. met 44 p. Ks., 44 punten, prjjs, Dr. F.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1