ps DART DE MARSKRAMER. anco us in de nattende •seizoen thtaan BINNENLAND. ra Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Vrijdag 6 September 1895. No. 0755. 34ste Jaargang. EBVEBU FEUILLETON. 1 0 0 lat »p ING. IMEIt, trdam. m Koning r(j 8 vau lekei zgn de Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd. “mditwerk rtetore#. [J1 uitstapje naar den Haag deze maatregelen, die alle q 0 f 3, b Dü De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Jauwelijks was hy hevige windvlaag w afleverbaar in eene week toffen in eveneens i gelieve te geven irWerelA krden der en Rech tten. ituigen, r waar- formaat met EN. wat Celt. ter inzage of ATERREU8, en Co., GBW. zittende Kat. Trommeltjes ipers. uun k Zoon (Naar M DaiMt.) WIIINIIE tOURANT t rekruut i Trommel zichzelf niets, i ran grond I, Helmstedt, s der Zelf- le uitspat- afb. Prhs verschrik- eugd lydt jenng, die d van een y hetVer- imarkt 34, et bedrag, ren boek- 2. in art 2, ah 2 achter geldt in te lae- achter heeft: »wel«, en het achter bet woord vader te >rden naar de srfd. ld of geverfd ezondheid en la de plaat* van den heer mr. D. N. Brou wer, die benoemd ia tot voorzitter, werd gister tot penningmeester van den Oostpolder in Sehieland gekozen de heer N. Treorriet, notaris te Moordrecht. ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 5Ö Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekpnd naar plaatsruimte. üirt»r«n is te Wertwood de gewone jur* Iglucbs hsrddra.srg gebonden. De prjj. is gewonnen door labor V, ran den beer j. G. MaUe, te Mgdrecht; de eerste premie door Marianne, ran den beer A. T. Wittereen, te Hebros»en de tweede premie door Augnsta, ran den hear J. G. Matse, U Mgdrecht. de Heer 5n verven van 1, alsook alle Dezer dagen was men te Terhorne geinige van Keen edele djiad van zelfopoffering. De visscher A. Scholten van Ondehaske begaf zich in weerwil van herhaalde waarschuwingen met zyn -panter op de Geeuw. Nauwelijks was hg midden op het water of een I \’a deed het ranke vaartuig kantelen. De visscher klemde zich aan den punter vast en riep luid keels om hulp. Tal van personen waren getuigen van den doodsangst van den ongelnkkigen man, doch niemand scheen genegen het gevaar te trotseeren. Toen sprongen twee meisjes van 18 en 16 jaar, dochters van den veehouder Jönverda, in een roeischouw en stoken onbe vreesd van wal. Met vaardige hand zwenkten zg om den omgeslagen punter henen, grepen den drenkeling, trokken hem in de schouw en brachten hem behouden aan don oever. zich en wendde zich met een lachje, helder als de zonnestraal tQMchen den lenteregen, naar de bank der beschuldigden. «Ellen!” riep Helmstedt met gesmoorde stem en «Ellen!” riep Elliot aan het andere eind van het parket, «boe kom je hier, meid wat wil je bier doen F” Bij deze angstige woorden bestierf de lach op Ellens lief gelaat en zij- werd doodsbleek. «Ik kom straks bij n, pa,” riep zij hem toe, «eerst moet ik getuigenis afleggen I” „Mijn God, kind, wat wil je getuigen, en* wie heeft je hier heen gebracht?” «Wat ik moet, pa," antwoordde zij, hem flink aan-, ziende, «laat mij maar begaan, straks kom ik by u I” Met toenemende spanning volgde het publiek dit kleine toonvel tuswhen rader en dochter. Elliot trad waggelend naar zijne plaats terug, en Ellen legde, na Jlelmstedt nog een* bemoedigend toege knikt te hebben, den getuigeneed af. Zij had niets van het geheele geval, dat hier in behandeling was, vernomen, begon zij en har* hel dere, gevoelvoUe stem deed ieders oor aangenaam aan, zij was met hare moeder ai weken lang uit logeeren geweest, anders was xij al lang als getuige vóórgekomen, en du* hield zij het nu voor haren heiligen plicht, de slem vsd baar geweien te volgen en de waarheid te zeggen zonder aanzien des persoon*. Zooveel zy gelbord had, vervolgde zij, even kleu rende, weigerde de aangeklaagde, zijne verblyfplaals op den vurmoodelyken tijd van den moord op Mr. Baker op te geven, <elnu dat moest en zou zij in liine plaat* doen. (FwAiww^.) Sedert een dag of veertien had de onder- ins pecten r van politie T. Aiberda, te Rotterdam daartoe door verschillende doch vage aanwij zingen geleid, er de lucht van gekregen, dat een oude tuchthuisboef aldaar zich onledig hield met het maken van valsche munt. De uasporingen van den inspecteur bleven niet, onbeloond. Hy kwam allengs tot de we tenschap dat op een kamer en een keukentje van pand No. 40 aan de Eerste Diergaarde- straat gehuisvest was zekere N. J. Kouw, een 46-jarig man, dié geheel op zich &elf woonde en met zyne buren niet de minste gemeenschap onderhield. Hem bleek ook dat deze Kouw ip het jaar 1883 tot 12 jaren tuchthuisstraf veroordeeld was wegens het maken van valsche muntbiljetten. t Gisterochtend deed de justitie, van «mui en ander in kennis gesteld, een inval in Kouw’s woning. Vergezeld van den onder-inspectear Aiberda togen de substituut-offlcier van justitie mr. H. J. K. Dyckmeg|jgr en de rechter commissaris mr. J. H. van Meurs, van een smid vergezeld, derwaarts. De deur was open en justitie en politie vonden Kouw druk aan zijn misdadig werk. Hg werd terstond gegrepen en geboeid. In de door hem betrokken woning werden o. m. gevonden een pers, verschillende clicbé’s massa's verf, gereedschappen by valsche mon ters in gebruik en ook een afgewerkt valsch bankbiljet van f 25. Een en ander werd in beslag genomen, en de verdachte, na een voor- loopig verhoor, naar de strafgevangenis aan den* Noordsingel overgebracht. De leerlingen van de beide openbare scho len en van de bgzondere school te Ouderkerk a/d IJsel, die van 1 Sept. 1894 31 Aug. 1895 de school minder dan twaalf maal wille keurig verzuimden, werden ter gelegenheid van den Koninginnedag wederom feestelijk onthaald in hunne school. De leerlingen van de hoogste afdeeling maakten Maandag onder geleide hunner onder wijzers bovendien een i” en Scheveningen. De kosten van - strekken tot bestrgding van schoolverzuim en de beste resultaten opleveren, worden gekweten uit de gemeentekas. W) Al die bewyzeu betoekenden dus op ziel maar zij verkregen een bedenkelijke schijn uit bet algemeen erkende feit, dat hij, •ene liefdesbetrekking met de dochter des huizes zou aangeknoopt hebben, waarbij de vermoordde Mr. Baker hen in den weg zou gestaan hebben. Men wee* hem du* als medeplichtig aan den moord aan, maar wie ter Wereld was dan de werWyke moorde naar? Gesteld, dat zijne medeplichtigheid bewezen was, wie kon dan buiten hem belang hebben bij Bakers verdwijning? Zijn* inziens niemand ander* dan de dochter de* huizes. Maar dan vroeg hij de jurors, die de familie Elliot kenden, of zij een jong meisje, dat nog nooit de zijde harer moeder verlaten had, in staat achtten, in koelen bloede de rreeie- iykste aller misdaden te begaan?! Of vertrouwde men hem, aangeklaagde, inderdaad zulke bovenna- tuurlyke krachten toe, dat hy in den korten tyd zijner aanwezigheid op Osklas een rein kinderhart niemani tot sluipmoord had kunnen overhalen, dan verwees I t van af! hy naar het getuigenis van haar eigen vader, die m paar uur geleden meedeelde, dat zyne dochter reed* den tweeden dag na Helmstedt* aankomst met hare moeder uit logeeren gegaan, en pa* de avond róór den moord thuisgekomen was, en ieder mocht Thans i* bepaald dat bet onderzoek van de kieswetregeling Woensdag 11 Sept, des vm. 11 uren ia de afdeelingen vau de Tweede Kamer zal beginnen. nu met zichzelven uitmaken, of de quintessence van de openbare aanklacht we! reden van bestaan bad. Hier hield hy even- op en drukte de hand tegen de oogen. Een enkel punt wilde hij nog aanvoeren, vervolgde hij, en dat was de in zijn koffer gevonden brief van de jonge lady aan hem. Wat anders dan blinde ijver of eene bedorven ziel kon iemand in die wei nige regel* iet* andere doen lezen, dan dat een be nauwd gemoed zich schuchter tot den vreemdeling om bijstand wendt, omdat het dien bij eigen bloed niet vinden kan. En nu verhaalde hij, hoe hij door Baker* onbeschoftheid tegen mis* Elliot op den he- wusten rytoer achter het geheim van baar leed ge komen was, hoe hij dien man voqj een zwendelaar gehouden en het meisje beloof(^|had, informaties naar hem te doen, maar dat ffr. Elliot niets ten nadeele van dien persoon had willen hooren, zoodat de jonge lady hare toevlucht tot schriftelijke corres pondentie genomen had. „En dit is nu dè een voudige ware stand der dingen, Gentlemen,” besloot Helmstedt, «bewyzen heb ik niet, evenmin getrJ““ die vóór mij soreken, niet» dan de kracht der heid, en ik geloof en vertrouw, dat deze sterker «al blyken dan het vooroordeel van Amerika’* vrije mannen tegenover den vreemdeling.” - Ook toen Helmstedt weer ging zitten, verbrei id de stilte. Geen tee'xcn van bijval, geen bljjk - van afkeuring, waarin ander* hot rechtsgevoel van het publier zich wel een* lucht geeft, word geboord, de jurora ftaarden ernstig voor zich neer of de lucht in, on oen gevoel van onzekerheid en bedrogen ver wachting begon in Helmstedt’* ziel op te komen. De plaat* vao. z^a verdediger was leeg, maar toe* De zaug vereen iging Eensgezindheid te Stotwgk hi*ld Vrgdag IL bare eerste jaarver gadering. Uit het verslag van dea secretaris bleek, dat bet aantal werkende leden door het vertrek van sommigen en het bedanken vau een paar jonggehuwden eenigszins wa* gedaald, doch tevens, dat weer een 15tal anderen zich als nieuwe leden hadden aangemeld. De re kening en verantwoording sloot mei een niet onbeteekenend batig saldo. Met genoegen kannen we dus constateeren, dat deze jeugdige vereeniging in bloeienden toestand verkeert. GOUDA, 5 September 1895. Bg het tweede toelatingsexamen van de Rgks hoogere bargenehool alhier zgn toege laten tot de le klasse: C. P. Backers,J.P.L. Bredios, A. van der Leeden tot de 2e kl. G. J. Bon; tot de 3e kl.: A. F. J. Kiehl; tot de 4e kl.: J. E. Stok. Afgewezen 1 voor de 2e kl., 1 voor de 3e kl. en 1 voor de 4e kl. hij om zich hoen keek, zag hij dgn ijverigen advo- kaat tusschen het publiek te voorschijn komen, en Helmstedt ontving een wenk van hem, waarvan de beteekeni* niet te misduiden viel. Vervolgen* plaatste de advokaat zich in het midden der zaal en sprakimet luider stemme: «Het hof veroorlore mij het woord te nemen, dan zal ik in staat tijo, ge tuigen n décharge te do*n verschijnen!’’ En uit de menigte volgden hem oen oud heer en twee geslui erde dames. Helmstedt herkende Morton, toen deze in do ge tuigenbank plaat* nam en h*t gezicht naar hem toe wendde. Eene der dame* kon niemand ander* dan Paulino Peters zijn, maar de Zndere, iets slanker ’van eleganter vormen, kwam hem geheel onbekenC/oor. Wat Mr. Morton te «eggen W, wa* brflr«k*lyk maar van ondergeschikt belang. Hij overlegde alleen maar een drietal schriftelyke getuigenissen van New- Yorksche kooplieden, die Helmstedt* ongunstig oor deel over Mr. Baker bevestigden, en der. vermoorde schilderden al* een man zonder bepaald beroep, die deel* door het spel, doel* op andere verboden wegen in zyn onderhoud wist te voorzien niet aileeu, maar zich met de opbrengsten zijner kwade praktijken J zeker aanzien wist la verschaffen, zoodat hij zfch' op de fuhiooable badplaatsen met goed gevolg bij de eerste familiën had durven indringen. Ten slotte deeldp Morton mee, dat deze getuigenissen hem ojF ’’n uitdrukkelijk verzoek waren toegezonden. Nu stond de gesluierde dame op, die ietsgrooter en slanker dan Mn. Morton was. Met kracht sloeg zij baren sluier terug, toen zü ter eedsaflegging voortrad, en Ho bi**k, joug m*isj**g*zioht vertoond* Op een der pleizierbooten, die Zaterdagavond met een aantel genoodigden naar bet vuurwerk zon vertrekken aan dan Amstel, wa* een bg uitetek nauwgezet man''aan de contröle. Hy had, toen een heer met een kaart zich aan meldde, bezwqren dien heer alleen toe te laten, daar de toegangskaart aangaf toegang voor heer en dame.< on met dezen gelgk- aeben>niet«, laatete gedeelte Joed Vervallenia d«uzelfden g««*t ook art. UMkte wy«igan. 3. in art. 101 de woorden: belasting schuldige mannen en gehaarde vrobweac te vervangen door het woord: belaetingechul- digens. Memorie van Toelichting. Het verzoek, vervat in dit adres, beoogt het welsyn van Nederland, alsook de behartiging van de belangen der Nederlandsche vrouw. Het welzgn vau Nederland omdat de belangen van den Staat het best tot hun recht zullen komen als geen enkel intelligent deel der natie wordt uitgeeloten van invloed oefenen op den gang der zaken, omdat, waar bg deze wetsontwerpen het i* mogelgk gemaakt dat het stembiljet wordt uitgereikt aan vela onbe kwame mannen, zelfs analphabeten (zie art. 1, 76 en 79), het on billy k en scbsdeiyk is dat stembiljet te ontbonden aan alle ontwikkelde en nyvere vrouwen. De behartiging van de belangen der Neder landsche vrouw wgl alleen zp die stem in het kapittel hebben, gelyk Gladstone eens zeids, er zeker van kunnen zyn dat hunne belangen niet zullen worden verwaarloosd, ook wyl, met het oog op den besteaaden concur rentiestrijd on bet mqgolyke behandelen van Arbeidswetten en Kamera van Arbeiddie vrouwen, welke by handel on nijverheid be trokken zgn hare belangen niet voldoende lul len zien behartigd, als slechts een eentejdige helft der natie in bet bezit van het stembiljet u. Adressanten richten hst eerste deel van dit verzoek tot U mot volle kennis van do Artt. 80, 127 en 143 der Ned. Grondwetdoch gelyk reeds vroeger werd in een aan Uw Hoog College gericht adres het daarin voor komend «mannelijke* in dien zin opvattende, dat daarmede wordt aangeduid een andere, veel gebruikte expreesie voor ons «kloek» en dat dus bier niet is bedoeld alleen «mannen» hot kiesrecht te geven, maar allen «kloeken» inge zetenen, waaronder voorzeker ook vele vrouwen gerekend kunnen worden. Zy worden in deze opvatting gesteund door do uitlegging, steeds gegeven aan eenigo arti kelen van het Burgert Wetb. zooaiz art. 885 Als onwaardig «om erfgenaam te zgn worden beschouwd en als zoodanig van erfenis uitge sloten» i 1. «Hg, die veroordeeld is, ter zake dat hy den overledene beeft omgebracht of getracht heeft om te brengen enz.» Of art. 569! «Hg, die veroordeeld is, omdat hg den erflater Onderstaand adres is verzonden aan de Le den van de Tweede Kamer der Staten-Generaal De ondergeteekenden, allen leden van het Bestuur der Vrge Vrouwenvereeniging te Am sterdam, opgeriebt met het doel de belan gen der vroaw in Nederland te behartigen en strevende naar gelijkheid voor de wet van alle meerderjarige ingezetenen, in deze optredende voor genoemde vereeniging en ten uitroer leg gende een opdracht, aanvaard bg hoisbondelgke vergadering van 10 Juli j.l., kennis genomen hebbende vzn de door U in behandeling te pemen ministerieele ontwerpen in zake kies recht en gezien hebbende dat U wordt voor gesteld bij wet nit te reiken het kiesrecht aan alle Nederlanders boren de vgf-en-twintig- jaren, die a. hunne belasting hebben beMd volgens rastgestelden census, b. van 1 Aug. tot 1 Febr. dezelfde woning hebben bewoond, c. dertien maanden bij denzelfden patroon zyn gebleven, d. pensioenen genieten van openbare instel lingen, alsmede aan e. gediplomeerden «taanden, nemen de vryheid U, Hoogmogende Heeren, te wyzen op eene in deze webontwerpen voor komende leemte de algobeele uitsluiting der vrouw, eene leemte die, volgens haar, zoo spoedig mogelgk dient te worden opgebeven èn in het belang der vrouw, ên in hei belang der maatschappij. Zy vermeenen daarom by uw Hoog College te moeten aankloppen met het verzoek het kiesrecht ook te verleenen aan vrouwen, val lende onder de termen hierboven genoemd. Mocht Gg, Hoogmogende Heeren, dit ver zoek niet kunnen toestaan, dan dringen zy er ernstig bij (J op aan deze ontwerpen zoodanig te wgzigen, dat bij eya^ventneele Grond wetsherziening de Kiesw^Weds voor de nieuwe Grondwet zon zgii pasklaar gemaakt. Zg geven U daarom in overweging 1. hei woord mannelijk* te schrappen uit de navolgende artt.: 10, 11, 12, 13, 22, 56, 98 en 125. stooman van

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1