7 DE MARSKRAMER. BINNENLAND. VEN ZH. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Maandag 9 September 1895. No. 6757. 34ste Jaargang. W. FEUILLETON. w, Len. ertentie ns sterdam. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. er reep. national ,tlon ae i. enz. voor de men in aria. Zy ofdsteeg 1 brag F 32. jrlcatie ker van In de gemeente Berg-Ambacht komen 2 gevallen van roodvonk voor. 1! De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nojnmers VIJF CENTEN. (Naar het Duitech.) GOEDSCHE COURANT De geruchten blijven aanhouden, dat de Belgische grenzen spoedig weder opengesteld zullen worden voor den invoer van runderen nit Nederland. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. De bekende wielrijder Cordang te Maastricht zal deelnemen aan den wedstrijd in Engeland voor het kampioenschap van 50 Eugelacho mylen. tot eene groote dame te maken, achtergebleven was Nog op bet laatste oogenblik was hij bij de vlucht- party tegenwoordig geweest, en hij wilde haar al op lijn paard tillen, toen er plotseling iets gebeurde, dat hem tot blijven dwong en hierin, Gentlemen,” sprak Izak met verheffing van stem, «ligt de sleutel tot het geheim van den moord op Mr. Baker. Kort voor de uitbarsting van het onweder zou de vlucht plaats hebben, reeds verscheen een helle bliksemstraal als voorbode en bij het licht daarvan zag Sarah, die al maar dicht by Mr. Baker gebleven was, eene vrouwelijke gedaante op hem toevliegen en hem driftig bij den arm grijpen Sarah herkende eene jonge lady uit een onzer beste familiën met flad derende baren en gescheurde kleeren. Zoodra Baker haar zag, beval hij zijnen helper, maar vast met de zwartjes vooruit.te gaan, hij zou direct volgen. Sarah had daar weinig zin aan, maar men hoorde al gerucht in het huis en hare broêrs pakten haar aan en trokken haar mee Vijf minuten later begon de regen te vallen, en, Gentlemen het is bewezen, dat de moord voor de bui gepleegd is I” De marskramer richtte het vermoeide hoofd nog wat op, on rustte eren uit, waarby hot echter dood stil bleef in de zaal. Zelfs de rechter wachtte ge- duldig, of er nog meer zou komen. «Nu, heb ik nog maar weinig te zeggen,” ging Izak zwakjes voort, «de kasteleines van de herborg, die Sarah alles heeft hooren vertellen, en die hier tegenwoordig is, kan getuigen, dat de mulattin niet door beloften of andere oneerlijke middelen aan het spreken gebracht is. JFordt o*reoZpd.) De bij het 3de regiment veeting-artillerie benoemde kapiteins W. F. Van Hoogstraten, A. J. De Boog en Jhr. F. W. A. Baron van Asbeck komen te Gorinchem in garnizoen. In de jongste raadsvergadering te Berg- Ambacht is de heer D. Oskam herbenoemd tot Wethouder en Ambtenaar van den burgerlijken stand. Ook is de rekening van het H. Geest- of burgerljjk armbestuur over 1894 goedge keurd en vastgesteld tot een bedrag van f 3307,64$ aan ontvangst en f 2936,01$ aan uitgaaf. Tevens is de begrooting van dit arm bestuur, dienst 1896, vastgesteld op f 3346,55$ zoowel in ontvangst als uitgaaf. In de vergadering van 3 Sept, te Zevenhuizen zyn de herkozen raadsleden, de hoeren J. Dog- terom en A. Broeder, geïnstalleerd. Daar de eerste tevens wethouder was, moest ook in die vacature voorzien worden. Genoemde heer is evenwel weder tot wethouder herkozen. Toen Woensdagavond jl. trein 12 Vlissingen .Oberhausen te Gennep stilstond, werd de machinist erop opmerkzaam gemaakt, dat een der lichten van de machine was uitgedoofd. Toen de fout zou hersteld worden, kwam men tot de ontdekking, dat een patrijs erin was gevlogen. Het dier werd er levenloos uit ge haald en zal nu waarschijnlijk wel opgepeuzeld worden. Bij beschikking van den minister van bin- nenlandsche zaken van 5 September 1895, no, 46621, afd. O., zyn benoemd in de commission, in het najaar van 1895 belast met het afnemen der examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid, bedoeld in art. 56, onder a, van de wet tot regelinglvan het lager onderwjjs, in Zuid-HoDand. Tot lid en voorzitter, de schoolopziener in het district Rotterdam tot leden, de schoolopzieners in de arrondissementen Leiden, Schiedam, Vlaardingen en Gorinchem tot leden-plaatsvervangers, de schoolopzieners iq bet district ’sGravenhage en de arrondisse menten *s Gravenhage, Woerden, Rotterdam (Noordelijk), Rotterdam (Zuidelyk) en Som- melsdyk). vonden zjjn, en de munitie zou zoo licht wezen dat ieder soldaat 240 stel patronen zou kun nen mededragen. Gelnkkig is ’t nog maar de «Libre Parole» die deze ontdekking aankondig!, zoodat ’t nog wel kan zyn, dat er niets van waar is en c. q. blijft ook nog een kans open, dat het «pyritine» den weg gaat van een aantal andere ontplofbare mengsels die in de praktjjk onbruik baar bleken, Maar het bericht verdient toch de aan dacht. Want hoe gek zou het zyn, als Nederland net precies met zyne overtrefbare geweren klaar was, als het buitenland de pyritine-geweren iuvoerde(H. C.) De Haagsche rechtbank veroordeelde giste ren den geschorsten portier van het departe ment van marine J. F. R., wegens diefstal van dienstmedailles, tot 1 jaar. De voorstellingen in het Circus Carré te Scheveningen loopen ten einde11 September is aangekondigd als de laatste voorstelling. Dat zal voor velen een leegte gevenwant eiken avond is het vol, gisteravond weer stampvol. ’t Waterballet oefent daarby zeker wel de grootste aantrekkelijkheid uiten terecht, want ’t is keurig gearrangeerd en alleraardigst. Gister was ’t benefice-voorstelling voor de jonge Car- ré’s dezen hadden dan ook, met hnnne fraaiste kunstverrichtingen, een groot aandeel in de uitvoering en in het succesMaxi mi liaan speelde een Allegro van de Bériot op de viool staande op een dravend paard Kütchen pre- senterde het springpaard «Lady Brid» Adolf trad als jockey van Epsom op. James Filles reed een 3$ jarig volbloedpaard in de hooge school Na een rast van vier maanden hervatte de zangvereeniging voor gemengd koor «Harmo nie* te Nieuw er kerk a/d IJsel jl. Maandag haar wekelykscbe bijeenkomsten. Alvorens tot het repeteeren van zangstukken over te gaan, werden eerst eenige huishoadelyke zaken be handeld. Vooreerst deed de penningmeester rekening en verantwoording. Er was ontvan gen f 83,51 en uitgegeven f 76,55$, zoodat bet batig saldo bedroeg f 6,95$. Daarna werd overgegaan tot het kiezen van twee bestuurs leden. Herkozen werden de heeren J. C. Vonk en K. van Leeuwen. Men herinnert zich, dat de minister van Oorlog bij behandeling van gewerenwet met eene zekerheid, alsof hij bepaald wist dat’t zoo was, in de Kamer de verklaring aflegde, dat die nieuwe schietwapens nu ongeveer voor-goed en althans tot in een zeer 4verre toekomst het onovertrefbaar beste zouden zyn en blyven, dat er te verkrijgen was. Z. Exc. wist bijna wiskundig zeker, dat’t onmogelyk zou zyn, nog weer betere gewereu te maken en de Kamer nam die verzekering aan. Nn wordt uit Frankryk gemeld, dat dezer dagen door een professor te Bordeaux een ont- plofiingamiddel is gemaakt, nog veel krachtiger dan meliniet, dat, onder den naam van «py ritine» eene algeheele omwenteling zou teweeg brengen in de krygskunst. En er zoo al een nieuw geweer bij uitge- hij bedaard, ueerst hield ik mijne ongevaarlijke schram, omdat ik er had, maar toen ik den woedende ontrukt en zyn hui» verlaten had, --- -1 an ik had nog juist zooveel besef, j aan den anderen kant van den weg te sleepen, waar ik op de stoel neerzeeg. Daar ben ik opgenomen en verpleegd. De dokter verklaarde, dat het mes een van mijne longen geraakt had en dat ik niet buiten gevaar was. Toch liep ik veertien dagen later al weer over de kamer en toen ik den vijftienden beneden kwam en in de ge lagkamer een krant opnam en mij aan de beschou wingen over den moord ergerde, zag ik een van Mr. Elliot’s weggeloopen negers met een pakje onder den arm voorbij loopen. Meteen voel ik weer een prik in myn long, maar ik klop zoo hard ik kan tegen het raam, dat de meid mij hoorde en dadelijk naar oom Izak toekwam. En toen, heeren rechters, heb ik haar in verhoor genomen, en vernam, dat zij naar Oaklea terugkeerde, dat zij den blanken man, die haar en hare zwarte broêrs meegenomen had, ontvlucht, en door bosschen en wildernissen heenge- slopen was, om niet op den openbaren weg opgepakt te worden. Dit had zij gedaan, vertelde zy, omdat Mr. Baker, die op Oaklea al eens met haar gevrijd •n beloofd had, haar in het Oosten te trouwen en GOD DA, 7 September 1895. De heer A. J. Hoestermans Hz. te Moor drecht, is van wege den R. K. Volksbond benoemd tot afgevaardigde bij het op den 15den, 16den en 17den Sept, te houden Vak congres te Amsterdam. Hoe gevaarlijk het zyn kan twee paarden voor een rol te spannen, bleek Zaterdag in de dorpsstraat te Zevenhuizen, toen een dezer dieren voor een vélocipède schrikte en op hol sloeg, terwyl het andere zyn voorbeeld volgde. Al heel spoedig verloren ze de rol, de voerlui konden de paarden niet tot staan krygen, zy liepen ten laatste tegen een yzer van een huis, dat geheel omgebogen werd. Eindelijk kwamen enkele personen toegeschoten, die de paarden tot stilstand brachten. De voerlni kwamen Men schrijft uit Ouderkerk a/d. IJsel In de Woensdagavond alhier gehouden raadsvergadering (waarin afwezig de heeren Van Holst en Hoogendyk) ving aan met de beëediging der herbenoemde raadsleden Hoo gendyk van Capellen en Joh. De Jong. De voorzitter sprak hun hierna een welkom toe, vertrouwde dat zij hunne loyale medewerking zouden verleenen aan alle zaken, die het alge meen welzyn beoogden van de gemeente, wier belangen zoozeer ook aan hunne behartiging zyn opgedragen en hoopte met hen en door hen nog veel goeds tot stand te mogen brengen. Van Gedeputeerde Staten waren ingekomen de volgénde brievenle. goedkeuring vau de gemeente-rekening2e. bericht, dat berust wordt in de subsidie aan het armbestuur voor 18963e. ontvangst-bericht van de beide in de vorige vergadering vastgestelde verorde ningen (die bereids afgekondigd en in werking getreden zyn). Ten slotte werd eene wyziging der begrooting, tot kwijting der kosten van het onthaal der schooljeugd, met algemeene stemmen vastgesteld, waarna de voorzitter den Raad overbracht den dank van alle ouders, onderwijzers en leerlingen, voor zyne genomen besluiten. Over de wyze waarop men den Italiaanschen bankroetier Alfred Bingen op het spoor is ge komen wordt gemeld: Reeds dadelijk vermoedde men dat de broe der en medeplichtige van den hier aangehouden Gustav Bingen, nit Genua, Alfred, zich even eens hier te lande ophield, welk vermoeden zekerheid werd toen bet bekend was geworden dat hij «enigen tijd te ’s-Gravenhage op kamers had gewoond. De inspecteurs der recherche Van den Broek en Caspers, te Rotterdam, werden met een nanwkenrig onderzoek in verschillende plaatsen in den omtrek van Rotterdam en ’s Gravenhage, belast en toen dat onderzoek niet het gewenschte gevolg op leverde, lag het voor de hand dat een groote stad als Amsterdam de wykplaats van den ge zochte was. De Amsterdamsche politie werd vaa daar uit gewaarschuwd en dit had dan ook tot resultaat dat de recherche aldaar spoe dig de hand op den gesignaleerde legde. Beide broeders zullen dus eerstdaags aan de Italiaan se!» regeering worden uitgeleverd. De datum van het vertrek van luit.-generaal Vetter, commandant van het Indisch leger, uit Nederland, is thans bepaald op 20 Sep tember aanst. De overtocht zal geschieden per mailboot Soembing, van de Rotterdamsche Lloyd. Hier hoestte hij een paar maal zacht en ging voort: «De vermoorde man was oen speler van professie Riverhouse was zijne werkplaats en daar was hij al eens wegens valsch spel den dood als door een won der ontkomen. De kastelein van Riverhouse zou das wei meer van zyne affaires weten, waardoor licht over de zaak verspreid kan worden, dacht ik en begaf mij onmiddellyk na de lijkschouwing tot hem, in de hoop, dat het gerucht van den moord hem nog niet den mond gesloten zou hebben. Mijn eigen getuigenis over het karakter ea do handelingen van Mr. Baker schenen niet geloofd te worden en daarom zocht ik op mijne manier andere bewijzen. Het gerucht van den moord had echter Riverhouse al bereikt, zoodat de kastelein eensklaps zyn geheele herinneringsvermogen scheen verloren te hebben. Zonder mij een oogpnblik te bedenken, liet ik my over de rivier zetten, om een bezoek te brengen aan Mr. Aston, den man, die bij den speeltwist met Mr. Baker van deze een schot in de zijde gekregen had* Mr. Aston, die een store hield, had in den laatsten tijd veel geld verspeeld en betaalde niet meer, waar om zijn crediteur te New-York hem den handel op zegde, en nu meende de jonge storehouder, dat hij zyn ongeluk aan mij te danken had. Toen ik bin nenkwam, was hij nog niet eens van zijne wonde hersteld, maar gunde mij geen tyd om te zeggen, wat de reden van mijn bezoek was. Alsof hij op my gewacht had, begon hij my woedend uit te schel den en te verwyten, dat ik door een bericht naar New-York zijne zaken in den war gebracht had. Meteen springt hij op mij toe, en terwyl ik mij zoek pa te rakken, geeft hij my een messteek in de borst. U denkt misschien, Weledelgestrenge Heeren, dat dit niet tot de zaak-Helmstedt behoort,” viel de marskramer zichzelvon in de rede, toen hij nieuwe blijken van ongeduld op het gelaat der rechters las, «maar ik zeg u, dat het verband tusschen die din gen zoo nauw is, dat ik er niet buiten om kan. H'orat hfl hnrlnnrrl ..nors! iir milltM een van Te Leeuwarden is Dinsdag na lang sukkelen op 51 jarigen ouderdom overleden Jhr. I. J. W. H. Van Andringa de Kempenaar, oud lid der Staten van Friesland, oud-burgemeester ▼an Ferwerderadeel. ,De Ze- zoorko- is. kennis e oorzaken m. nologische jp ons ze- datzoo- leskundige blijken itigheid ijn, mi- gewon- melijke zieken, i gevolgen Jpraak- de go re, par- leugen, zundige den, als vingen, dder-of kregen; teroerte m, wegen, aldhoid i duiie- 'oor de irhoofd, R handen igenoemde n bleek- e meisjes, ien, die i de reactie ongeraden ellen, dat met den schrik vry, maar één paard was aan ▼ier pooten gekwetst en had nog een winkel haak aan de borst, zoodat het voor een tyd op »nonactief« moest gesteld worden. Eerst," hernam wond voor weinig last Aston het mes schoot mij bloed in de keel en werd het mij zwart voor de oogen, en ik b om mij naar de herberg 61) «Ik werd onlangs verhinderd, bij het onderzoek van den Coroner mijne getuigenis af te leggen, want op dat uur lag ik zelf met den dood te worstelen «n was het mij ten stelligste verboden, een woord overluid te spreken, hoewel ik klaar en duidelijk inzag, dat het proces zonder myn ophelderingen een verkeerden loop zou nemen. Ik hield dit voor eene groote ramp, maar toch is juist mijn ongeluk de aan leidende oorzaak geweest, dat ik het rechte spoor in de zaak BakerHelmstedt heb mogen vinden, en dat ik eerlijke Amerikaansche mannen voor eene vreeselijke onrechtvaardigheid mag behoeden I” «Ik vermaan deze getuige, zich alleen te houden aan hetgeen ter zake dient,” viel de rechter Izak in de rede, «en met de meest mogelyke kortheid te zeggen, wat hij van den moord op Mr. Baker weet.” «Waar het geluk of de ellende van een onzer medemenschen op het spel staat, mynheer de rech ter,” antwoordde de oude, «mag men wel een paar woorden meer zeggen dan strikt noodig schijnt, en als ik eens den Heere God, onzen Hemelscben Va der eere geef, wat er maar al te weinig gebeurt, dau is die tijd goed besteed, zou ik meenen. Maar buitendien alles wat ik zeg, is ter zake, wat u spoe dig zult inzien.” 8

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1