ips I I I binnenland. HART 1>E MARSKRAMER. franco alogus in de n, bevattende mereeizoen pricht aan ihf 118 Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Ontstreken. EN. an af 190. en a ƒ140, DEELBN. •steller, ivelend, IJITEH, weg 30, Gouda. I Woensdag 11 September 1895. 34ste Jaargang. No. 6759. FEVILLElOy. liat iche )US i 1 van Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. In de afgeloopen week slaagden Prachtwerk irtelare». DU xuaoux k ZooX. >t formaat met TEN. post 35 Cent 1 ter inzage of OTEBREÜS, De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. (Naar het Duiltch.) Mil IMIIE UKRA \T «ons rijtuig is al voor ons, tot je zaken in het zijn oog werd voch- jrs der Zelf- ime uitspat- ,’s RING. 7 afb. Prga e verschrik- ideugd lgdt leering, die md van een by hetVer- eumarkt 34, het bedrag, alken boek- van den un. Hofrad bben n m hoesten, - ademings- n bewezen, ran warme anbevelena- iken. i 25 cent ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. T< Wilnia verdronk bjj het baden de bak kersknecht J. Versluis, die den volgenden dag naar Boskoop zou vertrekken. Deze week vertrekken circa 6000 bedevaart gangers uit verschillende plaatsen des lands □aar Kevelaar. Te Alfen a/d Maas zyn de behuizing van H. v. R. op Greveling, benevens nog twee daarbjj gelegen woningen en een hooimjjt een prooi der vlammen geworden. Dé oorzaak van den brand, die bjj H. v. R. ontstond, is on bekend. Alles was verzekerd. In de- afgeloopen week slaagden voor het notarieel staatsexamen te ’s-Gravenhage, voor het eerste gedeelte, o. a. de heerenC. H. Joekel, te ZoeterwoudeF. J. H. Jespers, te Woerden en J. E. Heenk, te Woubrugge. Gisteren had te Haastrecht de verkooping van een hofstede met ruim 3| bunders land plaats welke bjj de veiling opgebracht heeft de som van f 4350. Als een bewijs dat de vélocipède hoe langer hoe meer burgerrecht krjjgt onder alle standen, kan dienen dat een veldarbeider te Klaaswaal geregeld per fiets naar zjjn boer rjjdt om de werkzaamheden te verrichten. Behalve dat dit den man veel kosten aan zoolleer (juist zoo duur tegenwoordig 1) bespaart, kan hy nu ’s middags thuis gaan eten, wat ieder op prjjs Een twintigtal arbeiders, te Hengeloo, die, bij het passeeren van den koninklijken trein, De gearresteerde bankier Gustav Bingen heeft Zondag hersteld het ziekenhuis te Rot terdam verlaten. Hy is door de politie in ontvangst genomen en overgebracht naar het bureau aan do Lange Torenstraat, waar hjj onder bewaking bljjft tot zjjne uitlevering zal zjjn aangevraagd. odestoffen in rden eveneens men gelieve n op te geven den. saderWereld rwaarden der soht en Rech te telen. Bij een ongeval met een rjjtuig, Zaterdag middag jl. bij de Scheveningsche boschjes, ver oorzaakt door het op hol slaan van bet paard wegens het breken van den kinketting, werd de heer V., uit Voorburg, die met zyne nieht in het rjjtuig gezeten was, met het hoofd zoo hevig tegen een boom geslageu dat een sche delbreuk daarvan het gevolg Sas. Overge bracht naar het Ziekenhuis, is <ie heer V., in die inrichting overleden. Ook de dame bekwam vrjj ernstig letsel evenals de koetsier K. Een goede belooning Een kruiersknecht vond op do Heerengracht te Amsterdam een portefeuille, inhoudende f 1200 aan bankpapier. Hy ontdekte, 6 hui zen verder komende, den verliezer, die, luid jammerend, zjjn eigendom terugkreeg. De eerlyke vinder kreeg als belooning een toegangskaartje voor de tentoonstelling! Stoomtram RotterdamHoeksche Waard I >Zou het niet veel doeltreffender zjjn zoo wordt uit Poortugaal geschreven als men in dit westeljjk deel van het eiland IJselmonde samenwerking zocht met de bewoners nit het land van Putten, ten einde bjj het Brielsehe Bruggencomité aan te kloppen en dat trachtten op te wekken, om met de machtige medewer king van de directie der Rotterdamsche Tram- weg-Maatschappjj een tram tot stand te bren gen, van uit Brielle, om via Hoogvliet en Poortugaal langs de petroleumhavens en pak huizen op de Hei, Charlois te bereiken. Lich telijk zal zoo’n ljjn evenveel levensvatbaarheid hebben, als die naar en door de Hoeksche Waard.* verzette tegen het denkbeeld, de streek van Oaklea weer te zien, vóór zijne betrekking aldaar geregeld was. «Ik beken u rondweg,” hernam hij openhartig, «dat ik vandaag liever in de stad en op mij zelf bleef, want al heeft uw aanbod mij meer goed ge daan, dan ik u zeggen kan, toch geef ik er de voor keur aan, eerst met me zelf in het reine te zjjn, voordat ik iemand anders met mijn gezelschap lastig kan vallen. Buitendien mag ik nu mjjn ouden vriend Izak niet in den steek laten, die dat waarljjk niet aan mij verdiend heeft. Zn niet waar, u zult daar niet boos om zijn?” vroeg hij hare hand vattend, toen hjj weer die plotselinge droefheid in hare licht bewegeljjke trekken las. «Je bent wel consequent in je weigeringen, August,” antwoordde zjj, een weinig gekrenkt, «tegenover je gevaarljjkste vijandin kon je het niet erger zijn. Izak vindt bjj ons een beter plaatsje dan in het be krompen hotel, dat vandaag tot de nok vol ia, en van je andere redenen wil ik niets weten. Wil je bepaald geene verplichting aan mij hebben, dan kan ik je verzekeren, dat de dank verreweg aan ons is?” «Op eens klonken er voetstappen achter hen en «van harte hoor, Mr. Helmstedt!” klonk Mortons joviale stem, terwjjl de ontslagene zjjn rechterhand krachtig voelde drukken en schudden. «Hjj wil in de stad logeeren,” zei Pauline. «Neen, Sir, dat gaat niet I” vervolgde Morton snel, «ik vraag het als een gunst van u, dat je mjjn huis als je logement beschouwt. Wij hebben zooveel ver plichting aan n, dat wij daar moeieljjk aan kunnen voldoen, en ik zou u niet voor den man houden, waarvoor ik u heb leeren kennen, als ik onder dese omstandigheden eene afwjjzing van u vreezen Een der voornaamste leiden der revolutio naire socialisten in de provincie Groningen, F. Luitjes (Travailleur) heeft Sappenneer ver laten, om zich te vestigen te Zwolle en aldaar een blad uit te geven. Zjjn honorarium als redacteur van »De Arbeidereen anarchistisch blad, kon. niet langer worden uitgekeerd. Ruim twee jaren geleden telde dit blad buitengewoon veel lezers onder de veld- en fabrieksarbeiders m de oostelyke helft van de provincie Gro ningen, doch dit getal is zoodanig geslonken, dat de nitgave vrjj zeker spoedig zal moeten worden gestaakt. Tjjdens het verblyf van de Koninginnen te Assen moest de kleine jongen van een banket bakker aldaar eene flesch met zuurtjes in de buurt van het hotel van den Commissaris be zorgen. Bjj ongeluk viel deze echter nit zjjn hand. Het kleine ongeval trok dadsljjk een aantal menschen met den huilenden jongen als middelpunt. Een oogenblik later kwam een lakei nit bet hotel, namens de jonge Koningin die het ongeval van uit het raam van haar kamer gezien had, den jongen een gulden brengen. Dit trekje van beminnelijke goed hartigheid van de jonge Vorstin viel zeer in den smaak van het publiek. Helmstedt deed dit. «’k Heb de onderhandeling zoo wat zoo wat ge volgd,” sprak de grjjzc Israëliet, «en als u perfors bjj mij wilt bljjven, ga ik met u mee. Hier of daar dat is me vrij wel gelijk, mast voor u kan het zeer goed zjjn, dat u je bjj menschen voegt, die uwe toekomst kunnen goed maken I” «Neen, daarom doe ik het niet. Izak.” De marskramer trok de schouders op, hoestte weer een paar maal pijnlijk en liet bet hoofd op de borst zinken. Hjj kon niet meer. De zaal was ondertusschen geheel ontruimd en alle lampen op eene na waren uit. Tauline stond bjj de deur op haar man te wachten en Helmstedt liep in gedachten op en neer. Die gedachten voerden hem naar Oaklea. Was de geheele beproeving gedurende de laatste weken voor het noodlot slechts een nood- zakeljjk middel geweest, om hem snol zjjn geluk in de armen te voeren of slingerde het hem terug in erger toestand, dan waarin hjj Alabama betreden had? Herinnerde hjj zieb Elliots vijandige houding tjjdens het onderzoek en zjjn strakken blik op Ellen, dan moest hjj weer aan de waarschuwing van den marskramer denken - morgen misschien werd het edele kind door haar vader naar het andere eind van de wereld gezonden en daarmee Was de geheele roman uit en zou hem niets overbijjven, dan het overschot van zjjn salaris, dal hem strikt genomeu niet eens toekwam, voor de terugreis naar New-ïork te gebruiken, de eenige plaats, waar bij kans bad, weer eene betrekking te vinden. JFordt •Nreofgd.) GOUDA, 10 September 1895. De off. van gez. Ie kl. R. van der Veer, van het militair hospitaal te Delft, wordt 1 October te Leiden gedetacheerd tot het volgen van een cursus in chirurgie aan de universiteit aldaar. Te Ouderkerk a. d. IJsel sloeg de bliksem in de schuur van P. G., waarin een paar per sonen een schuilplaats gevonden hadden voor den regen. Het hemelvunr verliet de schuur door een onderdeur zonder de personen te treffen of brand te veroorzaken. Weinig wordt er in den tegenwoordigen tjjd bij de landbouwers op het eiland IJselmonde met meer succes bekroond, dan de paarden- fokkerjj. De jonge Ij jarige paarden vinden tegen buitengewoon hooge pryzen, afnemers naar Duitschland; de Pruis komt ze bjj de boeren in het land koopen, en behoeft niet te komen markten. De ruins vinden voor dezen handel het meest aftrek en worden ook het best betaald. Een 86-jarige grjjsaard, zekere Seldon Reeve te East Moriches (Long-Island) was reeds sedert etteljjke jaren met doofheid beliebt en boven dien had hy in den iaatsten tjjd onbedriege- Ijjke symptomen van waanzin vertoond. Eenige dagen geleden ontsnapte hjj aan de waakzaam heid, waarmede men hem uiterst zorgvuldig omringde en sprong uit een raam der tweede verdieping op straat. Door den val brak hjj een been en een zyner polsen. Toen een ge neesheer hem had bygebracht, verbonden en. verzorgd, constateerde men met de grootste verbazing, dat de grijsaard weder in het volle bezit van zijn geestvermogens was geraakt, terwjjl hy even goed kon hooren als de beste. Sedert zjjn val is hjj totaal van de twee lastige kwalen genezen. Wjj durven het middel echter niet met gerustheid aanbevelen. Omtrent de gisteren vermelde reeks inbra ken te Hees (bjj Nijmegen) verneemt men nog de volgende bijzonderheden Er werd op drie plaatsen ingebroken. Aller eerst door opschuiving van een raam in de woning van den landbouwer J. van Dinther, aan den weg naar Neerbosch, waar een zilveren horloge van een kastje werd meegenomen. Een zilveren beugeltasch, welke men eerst ook vermiste, werd later op een andere plaats, dan waar zjj geborgen was geweest, teruggevonden. Aan de vensters van buiten waren sporen van geweld te zien. Dan werd tegenover van Dinther, door op schuiving van een raam, ingeklommen bjj dr. J. J. de Blécourt. Ofschoon in diens woning vele laden en kasten doorsnuffeld werden, kon de heer de Blécourt nog niet constateeren, dat eenig voorwerp vermist werd. Ten derde hebben inbrekers by mevrouw de weduwe Villeneuve, aan de Breedestraat, door opschuiving van een raam zich toegang ver schaft, waar eenige sigaren en wat fruit uit een der kamers werden meegenomen. Van de daders is nog geen spoor ontdekt- Aan het staatsspoorstation te ’sGravenhage werd Zondagavond door de politie een onder zoek ingesteld naar aanleiding van de bewe ring van een reiziger dat hem tusschen Arnhem en Utrecht een portefeuille met f 300 was ontrold. Er kwam echter niets verdachts uit de trein, waarmede de bestolene had gereisd. Alleen bad men opgemerkt, dat te Gouda een Engelsch- man waa uitgestapt. Benoemd tot hoofd der school te Hazerswoude de heer 8. Okkerae te Ter Aar. moest I” Op dit oogenblik voelde Helmstedt voor de eerste maal, dat er een trots in hem worstelde, die grooter invloed op zjjn doen en laten uitgeoefend had, dan hij zelf wist. Zoolang die trots hem tot weigering van vreemde giften en gaven aanspoorde, had hjj hem voor edel gehouden, maar nu de rijke Ameri kaan haast als een smeekeling voor hem stond en hem uit dankbaarheid zijn huis aanbood, toen uit den toon van dien man zoo het op gelijken voet be handeld worden sprak, toen begon Helmstedt aan het goede recht van zjjne stijve fierheid te twjjfelen, al de redenen, waarom hjj in de stad zou willen bljjven, verdwenen als sneeuw voor de zon, en na een Iaatsten blik op Paulines vochtige oogen, antwoordde hjj «Hoewel onverdiend, een aanbod, dat zoo godaan wordt, kan ik niet weigeren, te meer, omdat Izak mij vergezellen mag, want hem kan ik nu natuurljjk niet aan zjjn lot overlaten I” «Goed, goed, Sir I” riep Morton, een blik op den marskramer werpend, «hjj mag heelemaal bjj ons ge nezen en plaats in het rjjtuig hebben wjj ook. Spreek er nu even met hem over, dan zal ik ondertusschen uw bagage uit de gevangenis laten halen; in een minuut of wat zjjn we klaar.” Dit zeggende, schudde hjj Helmstedt andermaal de hand, keek zjjn jong vrouwtje nog even aan en ging de zaal uit. «Ben je nog boos op mjj, Pauline vroeg Helm stedt, hare hand vattende. «Ik ben in mijn heele leven nog nooit boos op je geweest!” antwoordde zjj met een lachje, «opz’n hoogst was ik een beetje bedroefd, als je mjj niet begreep. Maar spreek nu eerst met Izak af.” By het begin van dit jaar waren in de provincie Friesland aanwezig niet minder dan 72 zuivelfabrieken, zynde 6 meer dan een jaar te voren. Van deze fabrieken werden gedre ven 23 voor eigen rekening of onder eene firira, 15 door eene naamlooze vennootschap en 34 op coöperatieven grondslag. Volgens opgave worden 68 door stoomkracht in bewe ging gebracht. Er zyn verscheidene, waarin van 10,000 tot 14,000 liter melk per dag worden verwerkt. Bij een 12-tal wordt Zon dags geen melk geleverd. Een zonderlingEen reeds ruim 80-jarig grijsaard, verpleegde in het werkhuis te Mid- wolda, heeft opzettelyk deze inrichting verla ten, en brengt thans reeds eenige weken zonder onderdak door. Eerst, toen hy nog over een klein sommetje beschikte, vond hy wel huisvesting, maar nu het geld verteerd is, brengt hy de nachten in het gras aan den kant van den weg door. Terugkeeren wil hij niét. Hy geeft voor, liever iets te willen uit halen, waardoor het noodzakelyk zal worden, hem gevangen te zetten. Toch wordt de .ver pleging in genoemd werkhuis steeds geroemd. 88) «Laten we naar het hotel gaan,” zei Helmstedt, om verdere onaangename opmerkingen van den pes- simiatischen marskramer af te snijden, «ik zou niet weten, waar anders heen, en jij zult daar nog de beste verpleging vinden, Izak. Je bent ziek van overspanning en doet beet, dadelijk te bed te gaan. Ik bljjf dan bjj je en morgen vroeg kunnen wjj verder praten.” Op eens voelde Helmstedt zich aan de mouw trek ken snel keerde hjj zich om en zag Paulines hoog gekleurd gezicht. «Kom. August,” zei ze, «ons rjjtuig is al je logeert voorloopig bjj <~t, -v“ reine zjjn.” Dat deed Helmstedt goed, en tig, toen hjj haar aanzag. «Hebt a Elliot niet gezien?” vroeg hjj. «Hjj waa het allereerst buiten en heeft Ellen en Sarah meegenomen, en dat is maar goed ook, August,” antwoordde zjj; «laat de onstuimige golven eerst wat bedaren en Ellen met haar vader uitpra ten, eer je hen gaat bezoeken. Ik heb het haar zelf aangeraden, je vooreerst met rost te laten 1” Helmstedt sloeg de hand voor de oogen, want er ontwaakte een gevoel in hem, dat zich met kracht door fluiten een betooging hielden tegen de Vorstinnen, zyn door de fabrikanten onmid- dellyk nit hun dienst ontslagen. zal stellen, die van een warmen aardappel houdt! N. H. W.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1