I iffl y DE MARSKRAMER. BINNENLAND. I ZN. I Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 'EN No. 6761. Vrijdag 13 September 1895. 34ste Jaargang. lenève w, FEUILLETON. dEM. i 'I j I i I hl l 1 van Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd. rjj- er resp. Jl? national don ae enz. ifdstoeg 1 >rug F 32. huize van een winkelier in de Vleerstraat in Den Haag te hebben gepleegd, is gisterenmid dag aangehouden on naar het huis van bewa ring overgebracht. Jn, over maak en Mettle ker van GOMBE COURANT De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. LCD. De Ze- roorko- ia, kennis e oorzaken m. dologieche >p ona zc- i, datzoo- leakundige blijken itigheid ju, mi gewon melijke zieken, gevolgen Jpraak- de ge- ve, par- leugen, :undige den, als vingen, ider-of kregen; eroerte in, wegen. Bi d heid i duiie- oor de rhoofd, handen genoemde n bleek- e meisjes, ien, die de reactie I angeraden I ellen, dat I ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels A 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters wórden berekend naar plaatsruimte. 3e kl. plotseling krankzinnig was geworden en men hem niet meester kon bljjven. De ougelnkkige werd in een bagagewagen geplaatst onder toezicht van een paar conducteurs en een ziekenverpleegster, die toevallig in den trein aanwezig was. Aan het station Amersfoort werd de zenuwlijder uit den trein verwjjderd. (Aruh. Ct.) GOUDA, 12 September 1895. Heden morgen te omstreeks 7| uur is E. Boekman, 67 jaar, koopman in boeken wonende te Amsterdam op de Markt alhier door eene beroerte getroffen. Hij is bij den vleeschhouwer Sejjffers te huis gebracht, waar hjj te 91 uur is overleden. Gisterochtend te half vjjf vernam de huis vrouw van een winkelier in de Vleerstraat te ’s Graven hage verdacht geritsel aan de deur van de op de bovenverdieping gelegen slaap kamer en zag, tot haren schrik een man de hand steken in den zak van een in de kast hangend kleedingstuk van haar man. Op haar alarmgeroep nam de dief ijlings de vlucht langs den weg welken hjj bljjkbaar gekomen was. nameljjk door de met een valschen sleutel geopende deur naast den winkelingang. Op de voorkamer bleken een linnenkast en een buffetkastje met geweld geopend te zyn, maar de geldswaarde die zich in een gesloten lade bevond bleef onaangeroerd. Vermoedelyk zocht de inbreker de sleutels van de lade in den broekzak, maar werd bij daarbjj bjjtyds gestoord. Buren zagen den man vluchten, in het aan de politie medegedeelde signalement, meent deze een ouden bekende te hebben aangetroffen, een glazen wasscher. Zij zoekt de dader ijverig. De glazenwasscher 8., een oude kennis van de justitie, die door de politie dadelijk verdacht werd de brutale inbraak gisterenochtend ten Te Moordrecht sloeg gisteravond een hevige brand uit bij den caféhouder den heer Wvan Berkel, die juist op dit oogenblik met nog een inwoner van M. onderweg was van Gouda naar M. De vrouw van v. B. kwam naar buiten met het geroep: >mjjn kind, myn kindbrand Het kind, een meisje van circa drie jaar, sliep boven, doch daar het bovenhuis door rook en vlammen met de gewone trap niet meer te bereiken was, werd een ladder gehaald en het kind uit een der bovenvoorramen door den schilder W. Hoogendoorn van een anders wissen dood gered, want al spoedig sloegen de vlam men uit alle ramen. Aan redden van inboedel of het behouden van onmiddelyk helende per- ceelen was geen denken door den sterken wind. Zelfs had de brandweer moeite om het huis van den heer A. Post, dat juist aan de over- zjjdo der straat is gelegen, vrjj te houden. Hoewel de meeste ruiten stuk zijn en bjjna alles geblakerd is, mocht dit toch gelukken. Uitstekend werkte een spuit uit Gouderak.die de Moordrechtsche brandweer flink bijstond in het blasschingswerk, dat van ruim half tien tot ’s nachts één uur met kracht werd voort gezet, ofschoon toch den geheelen nacht door een spuit in werking bleef om de smeulende massa nat te honden. Uitgebrand zijn vier perceelen n.l. van den heer W. v. B. en een woning daarachter ge legen, van den hr. Bloemink, zadelmaker en van den hr. A. van Diest, winkelier in ge distilleerd en andere zaken, terwijl een muur is omgevallen op het dak van een andere woning, waardoor ook deze onbewoonbaar is. Gelukkig zijn, naar men zegt, alle bjj den brand betrokkenen tegen brandschade verzekerd. Omstreeks half tien gisterenavond brak een zware binnenbrand uit in het pakhuis van den heer Lyons van Loon, te Rotterdam, gevestigd in het benedenhuis van pand no. 5 aan den Haringvliet. Tegen 9 uren had men het pak huis gesloten, waarin een vrij groote hoeveel heid zout, zeep en comestibles voorradig was. De brandweer, spoedig aanwezig, verschafte zich door het openhakken der deuren toegang, waarna haar aldra een groote vlam en een verstikkende rook tegemoetkwam. Onder de leiding van den heer J. de Vries, brandmees ter van spuit 2, snelde men nu het pakhuis binnen dat met het zich daarin bevindende kantoortje in lichte laaie stond. Fel brandden de licht ontvlambare stoffen, zoodat weldra de vloer van het bovenhuis, door den uitstedigen heer Joh. Liesen bewoond, doorbrandde en de vlammen zich aan een vertrek op de eerste verdieping mededeelden. De echtgenoote van dien heer ontvluchtte met hare kinderen hevig ontdaan hare woning. Inmiddels deed de heer de Vries aan de zyde van den Haringvliet da spuiten 13, 2, 12 en 5 in werking stellen, die in korten tijd groote massa s water in het brandende pakhuis wierpen. Spuit 1, de derde aankomende, was intnsschen met gelijk bevel naar de Nieuwebaven gezonden om van de achterzijde het vuur te bestryden. En terwyl de brandweer aldus krachtdadig optrad en de hoofdlieden inmiddels de leiding van de blus- sching op zich namen, stroomde een talryke Bjj de verkiezingen in de afdeelingen der Tweede Kamer van voorzitters en onder-voor- zitters zyu de heeren Kerdjjk en Borgesius bij loting gekozen. Behalve de linker-groep der liberalen hielden ook de katholieke party en de antirevolutio nairen (fractie-Lohman) Dinsdagavond club- bijeenkomsten in verband met de houding dier partyen ten opzichte van de kiesrechtregeling. De afdeelingen werden gisteren voormiddag n»é<lw bij den aan vang van het onderzoek der kieswet buitengemeen talryk bezocht met het oog op de keuze van rapporteurs. schouwde u zoo’u betrekking eenvoudig als spionnen werk, en daar zal ik nog niets tegen zeggen ieder heeft zijne eigene oogen en ziet daarmee op zyne manier en wat den een zou bevallen, misbaagt den ander. Laat ik u echter wat anders zeggen. U gaat naar Mr. Elliot, vertelt hem op uwe manier, hoe het precies tnsschen u en zijne dochter staat, en belooft hem, dat u over een half jaar zult terugko men als een man, waarop hij niets aan te merken heeft. Als dat afgeloopen is, gaat u met een brief van mijne hand naar New-York voor het reisgeld zal ik zorgen en leert daar in zee maanden de zaak, want u weet er al vry wat van. Een New- Yorksch huis zal u hier in den omtrek aan een win kel helpen, dien gij voor hunne rekening drijven zult met zooveel procent aandeel in de winst. Dan komt u langzamerhand en zonder veel moeite met allerlei families en zaken in kennis, en geen mensch behoeft er achter te komen, dat de store-houder Mr. Helmstedt geheim agent is voor de New-York- sche handelawereld. Ik weet niet, of ik ooit weer kracht genoeg zal krijgen, om myne zaken voort te zetten, en als u ze van mij wilt overnemen en in uw geest uitbreiden en verbeteren, dan hebt u maar één woord te zeggen.” Helmstedt zag de oude Israëliet aan, alsof hij op den bodem zijner ziel wilde lezen. «Izak, Izak,” zei hjj, «waarom houd je mij zoo bijzonder geschikt voor de zaak, waarvoor honderden New-Yorksohe handelsbedienden beter berekend zouden zijn dan ikP” De marskramer stond zijn blik met glans door en antwoordde doodbedaard: «Een man uit het oosten schenkt men hier zoo gauw geen vertrouwen, maar als u in de familie Elliot trouwt en goede vrienden met de Mortons bljjft, dan beschouwt men u hier binnen een jaar als een echten Alabamees, en dat is meer waard dan alle handelskenuis, die u mis schien nog ontbreekt.” «Laat mij er van nacht over heenslapen, Izak,” besloot Helmstedt een diepen zucht lozend, «dan spreken we elkaar morgen nader.” «Morgen? Wie weet, of ik morgen nog leef. Wie een geluk snappen wil, moet vlug toetasten, want alleen van het heden zijn we zeker.” «Ik kan nog niet beslissen, goede man. Geef mij ten minste twaalf uur tjjd om mijne weerbarstige natuur te overwinnen en beschuldig mij niet van ondankbaarheid I” Doodelijk vermoeid liet de grijsaard zich in de kussens terugvallen, on hjj sloot zwijgend de oogen. Helmstedt wachtte nog even, maar hij kreeg geen woord meer en na nog eene poos naar de zwakke ademhaling van den zieke geluisterd te hebben, ver liet hij behoedzaam het vertrek. In de mat verlichte gang bleef hjj een oogenblik staan en steunde het gloeiende hoofd tegen den konden muur. Een ge acht koopman, verbonden aan eene der beste fami lies, een eigen tehuis en Ellen daarin, dat alles trok hot oog zijns geestes voorbjj, maar dan ook spion. Hoe hij het ook draaide en keerde, het grondidee was en bleef verklikkerjj, en daar kon hjj niet tegen. Liet een ander dat voor zjjn part doen, er zou voor hem wel een ander gat barsten. Hier richtte hij zich op, en kwam met een ruimer hart de kamer binneu dan hjj ze verlaten had. Was Ellen het meisje, zooals hjj baar in het hart droeg, dan zou zjj geen stap van hem verlangen, die hem in zijn eigen oogen vernederde. Wordt woolfd.} Terwyl Dinsdagmiddag de commissaris van politie van Bergen-op-Zoom met een heer op de groote Markt stond te praten, komt plot seling een heer uit het koffiehuis de Dgpak geloopen en vroeg hem of hjj de commissaris van politie was. Op een bevestigend antwoord van dezen gaf de vreemde heer hem plotseling een slag met een stok in den hals en in het gelaat, waarop de aangevallene hem zoo stevig vastpakte, dat de vreemde hoegenaamd niets meer kon doen. Door spoedig toegeschoten politieagenten werd hjj in voorloopig arrest gesteld en gisterenmorgen naar Breda overge bracht. Wat de reden van deze handelwyze mag wezen, is tot heden nog onopgelost. (Grondw.) (Naar het Duitse!.) 85) En hij borst in een woesten schaterlach uit. «Laten wjj eerst thee drinken en den inwendigen mensch wat versterken,” zei Morton bedaard op staande, «u bent wat overspannen, Sir.” En toen Helmstedt zjjn voorbeeld volgde, zag hjj Pauline achter hunne stoelen staan. Gedurende den maaltjjd werd er weinig gesproken. Helmstedt dacht over Mortons welgemeende woor den na en allerlei besluiten vlogen hem door het hoofd En het echtpaar Morton sprak ook niet meer dan het hoognoodige. Nog was de maaltijd niet ten einde, of Cesar kwam zeggen, dat Izak de marskra mer Mr. Helmstedt gaarne spreken wilde. «Gevoelt hjj zich erger P” vroeg Morton. «Hij ziet er slecht uit, Sir,” antwoordde de zwarte, «maar dat deed *i al, toen *i te bed ging. Hjj wil Mr. Helmstedt liefst dadelijk spreken.” Helmstedt stond na een goedkeurend gebaar van Mr. Morton op en volgde Cesar. Onderweg ’trok deze hem even aan de mouw en zei «Wees niet boos op mg, Sir, dat ik daar straks zoo leelijk getuigde, ik zag wel aan uw gezicht, dat het niet goed ging, maar die van het gerecht had mij het hoofd zoo in den war gepraat, dat ik heele- maal niet meer wist, wat ik wel gezien had en wat Mr. J. K. van Weel te Schoonhoven heeft zjjn ontslag genomen als lid van den gemeen teraad en van de commissie van toezicht op het lager onderwijs. die spoedig door een spyitgast van die haar nasprong, en met behulp roeiboot werd gered. Het te water vallen dezer vrouw deed anderen toeschieten om haar redding te zien, hetgeen oorzaak was dat een 20jarige geaffecteerde van spuit 1, zekere J. Baars, woneude aan de Hugo de Grootstraat, door het opdringen te water viel. Ofschoon terstond pogingen in het werk gesteld werden om hem te redden, mocht zulks niet gelukken, Eenige oogepblikken later werd zjjn lijk opge haald en de dood door dr. Ligteriok gecon stateerd. De brand, die intnsschen zjjn hoogste punt bereikt had, was om kwart voor elven gebluscht, zoodat de overige hand- en stoom spuiten zoomede de reddingsbrigade geen hulp te verleenen hadden. Maandagnamiddag moest een conducteur van den trein die te 1.4 uur uit Zutfen vertrekt naar Amersfoort tnsschen Asselt en Stroe de noodrem overbalen omdat een reiziger van de niet.” «Goed, goed, goed, dat is nu voorbij Cesar.” «Yes, Sir, maar nog iets: is hei waar, dat Elliots Sarah teruggekomen is?” «Ja, zeker,” lachte Helmstedt, want de neger zette een ontzettend komiek gezicht. «Als je nu nog eens bij haar aanklopt, zal ze niet neen zeggen.” De zwarte werkte de rechterhand door zijne ver warde kroesharen en trok de linkerknie tot de borst op en na die pantomime sprong hjj op de teenen de trap op en opende voor Helmstedt de deur van Izaks kamer. Helmstedt vond zijn ouden vriend in halfliggende houding in zijn bed zitten. Het ingevallen gezicht, beschenen door getemperd lamplicht, zag er vaal geel uit. Toen de jonkman binnentrad, sloeg de zieke de oogen op en wees naar den stoel vóór het bed. «Er is me heel wat door het hoofd gegaan, Sir,” sprak hjj met iets helderder stem, toen Helmstedt plaats genomen en Cesar de deur achter zich toege trokken bad, «en ik wil u er wat van vertellen. Nu kan het nog, morgen zegt de dokter missohün, dat ik den mond niet mag opendoen. Hebt u al een plan voor de toekomst gemaakt, Mr. Helmstedt De gevraagde schudde van neen. «U mag miss Elliot nu niet opgeven, Sir” ging Izak voort, «na al wat pr gebeurd is heeft zij recht op u en u op haar, en misschien is er een uitweg te vinden, waartegen de oude heer niets kan in brengen. Vroeger heb ik al eens met u over de handelsbetrekkiugen tusschen Alabama en New-York gesproken en hoe hoognoodig hier een geheim han- delsinspecteur als ik het zoo noemen mag voor sommige New-Yorksche huizen is. Destijds be vel ksm enig te van alle zjjden naar de plaats des onheils. Door het gedrang hierdoor ontstaan viel aan de Nieuwebaven een vrouw te water, spuit 1, van een Is wielryden getond Nu het rjjwiel meer en meer in awang komt, ook in Zeeland; nu moeders, vaders, kinderen, echtgenooten, meisjes, jongens, allen fietsen, ja, de halve wereld van dit voertuig gebruik maakt en men zich bijna geneert om te bekennen dat men niet meedoet aan deze ziekte van onzen tjjd, zal bjj menigeen zeker wel bovenstaande vraag zijn opgekomen. Er is reeds meermalen een antwoord op die vraag gegeveu. Hooggeleerden deden dit sommigen om den lof te steken over dit even eenvoudige als aangename middel om zich voort te bewegen; anderen om het niet per sé goed te keuren. Het eenvoudigst antwoord daarop gaf »de Huisvrouw aan de hand van een opstel van dr. A. Kahner in «Der iirtzliche Hausfreund.< Dit blad schreef in verband met hetgeen boven dit op<tel staat Zonderlinge vraagIs eten, drinken, rust, beweging, slapen, waken, gezond Alle levens verrichtingen van den mensch zjjn gezond, wanneer zy in juiste banen geleid, binnen juiste grenzen gehouden worden; alle levens verrichtingen en gewoonten zjjn ongezond, wanneer men daarbjj overmatig, eenzjjdig te werk gaat. De maat is gezondheid. Het wielryden, wanneer bet niet binnen zekere perken geschiedt, is eene zeer ongezonde beweging. Artsan weten eene geheele reeks van ziekten op te sommen, die men wielryders- ziekten zou kunnen noemen, niet alleen ziekten van de hersenen en vau de longen, maar ook ongemakken, blyvende kwalen tengevolge van plaatseljjke prikkeling. Is wielrijden gezond? De beantwoording dezer vraag is nog zoo eenvoudig niet. Voor eene bevredigende oplossing stelt zij zekere voorwaarden voorop. Voor kinderen, wier been deren nog week, wier borstkast tot misvormin gen, verkrommingen geneigd is, voor ouden van dagen, wier bloedvaten verkalkt, broos zjjn, kan het wielrjjden zeer ongezond worden, om dat bij de eersten bljjvende gebreken van den beenderenbouw, der spieren en banden, bjj hoogbejaarden hartgebreken, longenbloedingen, verscheuring der vaten als gevolgen te vreezen zjjn, zelfs bij een matig gebruik van het rjj- wiel. Bjj kinderen zoowel als bjj ouden zjjn, daar de elasticiteit en de zekerheid van den wielryder ontbreken, licht ongelukken te vree zen, en evenzoo bjj een hoogen graad van nervensiteit, vooral bjj epilepsie en aanleg daar- 8

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1