fa i BK MARSKRAMER. 1 ij 95. I I ‘I BINNENLAND. JEN ZN. lem. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, No. 6763. Maandag 16 September* f #95. 34ste Jaargang. 'en. FEUILLETON. n Genève LEM. tfan, over- ■maak en 1 1 j H R van Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. (Hbld.) 3, IW, eerste 1 5tw der reap. atlon de is. enz. maar istelling te Wordt vorvohfd.) ibrlc.tle liter tui De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Naar wij vernemen is de memorie van ant woord van den minister van financiën op het voorloopig verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp betreffende de peraoneele belasting gereed. t elk ander ligestie be- A. 30 (Naar het Duitech.) ||OI INIIL COURANT national 9 De Koninginnen zullen, naar men uit Leiden meldt, Dinsdagavond aldaar, met princes Pauline van Wurtemberg, eeue voordracht van een Engelsch profeosor over ornithologie (vogel kunde) bywonen. De cursus 1895—1896 der Burgeravond school is den 9n September 1.1. aangevangen met 131 leerlingen. Van de 42 candidaten, die aan het toelatingsexamen hebben deelge nomen, zyn 38 als leerlingen aangenomen. huizen te Oudewater, 2de prys, D. Köring te Gouda. slechts toegestaan voor zoover de 2de beklaagde betrof. Uitspraak over 8 dagen. De eerste openbare vergadering van de Tweede Kamer in het nieuwe zittingjaar is bepaald op aanstaanden Dinsdag, des namid dags om 3 uren. ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. I 1 1 deelde. En wat wij verwacht hadden gebeurde: Ellen kwam over en gelukkig nog juist bijtijda. U weet echter, dat haar getuigenis alleen weinig ge baat en haar zelve misschien ook nog in het verderf gestort zou hebben, als de oude Izak niet te elfder ure met Sarah was komen opdagen. Zijne gewich tige mededeelingen brachten den rechter eerst aan bet twijfelen en toen, Sir, heb ik hem apart genomen en gezegd, dat de door Sarah geziene jonge lady myne dochter geweest was, waarop natuurlijk uwe onmiddellijke invrijheidstelling moest volgen... Het gerecht zal ray’n ongelukkig kind geen kwnad doen," ging Morton na een poos op geheel anderen toon voort, „maar myne zwakheid, Sir, heeft veel kwaad gedaan aan uwe positie en eerst, nadat u mij ver giffenis geschonken hebt, zal ik u het geheefe onrecht vergoeden I” Getroffen reikte Helmstedt den edelen man de hand. „Spreek niet van vergiffenis, Mr. Morton," sprak hy hartelyk, „de vriendschap, die ik al van u en Mrs. Morton genoten heb, zal ik nooit verbeten en en ’n beetje ondervinding is wel goed voor ’n jong mensch," zei mijn vader altijd! „Flink gesproken: laat mij daar nu oens flink op antwoorden, want alleen met woorden vangen wij de rat niet. Elliot is een man, die ergens geen gras over laat groeienals wij van avond niet naar hem toe gaan, is hij morgenochtend al met zyne dochter op weg naar een of ander deel van de wereld en hoe krijg je Ellen dan terug?" „Ik geloof niet, dat Ellen nu haar vader zoo ge dwee volgen zou als don eersten keer,” merkte Pauline op. „Mogeiyk, maar wat kan zij beginnen?" vroeg 67) „O, dat van mij is niemendal, vergeleken bij uw leed, geen honderdste deel, Mr. Morton.” „Zeg dat niet, maar ik leed dubbel, dat is waar, om Alice on om u 1 Enfin, ik besloot de zaak maar eerst haren loop te latenHelmstedts onschuld zal wel heel gauw bewezen worden, dacht ik, en verder zullen wij doen, wat wij kunnen. En dat hebben wij gedaan, niet waar? Wat heb ik myn jong vrouwtje lesren kennen en waardeeren!" „Dat voorstel Mr. Morton, was eene daad van heldhaftigheid, zooals de geschiedenis er maar wei nige heeft aan te wijzen!” riep Helmstedt met vuur. «En als Mn. Morton er zelve niet bij was, zou ik zeggen: Duitsohland mag trotsoh op haar zijn!" Pauline Péters bloosde diep, maar weldra kregen hare droevige gedachten weer de overhand. „Maar,” hernam Helmstedt, die zijn uitroep wel een beetje verwaand begon te vinden, «boe is Ellen toeh too vlug overgekomen Ik zou dorren wedden, dat ik dat ook aan u te danken heb.” „Ja, dat wil zeggen, aan mijne vrouw. Zij ontving een brief van haar, waarin zij haar hart in dc een zaamheid had uitgestort, en per ommegaande ging er een retour, waarin mijne Pauline Ellen uwe ge vangenneming en den uitslag van het onderzoek mee- 1 In de zaak tegen Kemmerich c. a., waarvan de behandeling eenige weken geleden voor de rechtbank te Amsterdam geschorst werd we gens afwezigheid van den beroofde en mis handelde, den getuige Ferman, en de'kellnerin Oppenburg, werden gisteren nog de heer Coninck Westenberg, rechter-comm., en de agent Kist gehoord. Het O. M., waargenomen door mr. Regout, deelde mede, dat de oorspronkelijke meening, volgens welke Ferman als hofmeester een reis mededeed naar Amerika, onjuist is gebleken; het laatst is hy met de kellnerin in Brussel gezien. Men moet dus aanaemen,^dat beiden opzettelijk niet als getuigen zyn verschenen en ook niet voornemens zyn naar Amsterdam nisstraf van vao den voor vrouw stelling. Als verdediger voor den eersten beklaagde trad mr. Rud. B. Benjamins op, die betoogde dat noch voor diefstal, noch voor vryheidsbe- rooving ten aanzieu van zijn cliënt het bewijs was geleverd. Er bleef slechts over een zeer verschoonbare mishandeling op personen die den boe! kort en klein hadden geslagen. In verband hiermede en met het oog op den lan gen duur door bekl. Kemmerich in voorarrest doorgebracht, verwachtte pl. de onmiddellijke invrijheidstelling van zyn cliënt. Mr. Cosman, verdediger van de tweede be klaagde, pleitte vrijspraak, op grond dat het opzet tot mishandelen by haar niet aanwezig kon geacht worden. De beide andere verdedi gers, mr. Van Woudenberg en Bergsma, dron gen op een lichtere straf voor hunne cliënten aan. Na re- en dupliek beraadslaagde de rechtbank over het verzoek der verdedigers tot invrijheid stelling der beklaagden. Dit verzoek werd „Hebt u ook wel aan Ellen en haar geluk gedacht, als uw onderhoud met haar vader ergor afloopt, dan u misschien dunkt?” viel Pauline eensklaps in, en Helmstedt zag haar zoo ernstig, als hij haar nog nooit gekend had. „Ik wordt haast gedwongen to geloo-'en, dat ook de liefde van den besten man niet vrjj is van egoïsme, laat het dan eer, trots of iets anders heeten I” „Liefde, egoïsme, eer, trots zijn maar namen, maar ik geloof, dat eene echte, edele, onbedorvene vrouw op den duur geeno achting kan gevoelen voor den man, die zijne beginselen verloochent!" besloot Helm stedt opgewonden. „Ik ben nog jong en mijne er varing ook, maar toch durf ik beweren, dat het familieleven in Amerika beter zou zijn, als de mannen er meer gesteld waren op hunne beginselen. Doch nu vraag ik verlof te gaan slapen, Sir, want het hoofd loopt me om. Ik dank u van ganscher harte voor uwe deelneming. Misschien krijg ik van nacht nog een good idee: „la nuit porto oonseil" leggen de Fraoschen. Wel te rusten!” „Rust wel, Sir. Hoewel ik het niet in allen dcole mot u eens beu, moet ik u toch zeggen, dat menig Amerikaansch adrokaat by u een lesje in het rede- neereii Zou kunnen .nemen. Ja, kunt u van nacht soms niet goed slapen ‘wat niet geheel ónmoge lijk is dan raad ik u aan, eens goed over het woord advoknat te denken, misschien laat ik u niet langer ophouden. Slaap wol I” Helmstedt gaf Mr. en Mrs. Morton de hand en ging naar zijne kamer Bij de dezer dagen te Oudewater gehouden Tentoonstelling van wege de afd. Oudewater der Hollandscbe Maatschappij van Landbouw zyn o. a. prijzen behaald door voor Melkkoeien geb. in 1893, D. Boer ka Oude water, 3de prijs. Pinkstieren, J. de Ridder te Reeuwyk, 1ste pr. Graskalverejï, K. Uithol te Hekendorp, 3de pr. Kalfstieren; F. Schoonderwoerd te Haastrecht, 3de prijs. Ramlammeren, T.Sille te Oudewater, 1ste pr. Beeren, N. van Dijk te Hekendorp, 2de pr. en A. de Wit te Oudewater, 3de pr. Landbouwgereedschappen, 1ste prys, A Broekhuizen, 2de prijs, W. Rozenthal, beidet te Oudewater. Melkgereedschappen, 1ste prjjs, J. Hoeft, 2de prys, P. Verheul en 3de pr. W. Rozenthal, allen te Oudewater. Zadelmakers-voorwerpen, 1ste pr., A. Broek- Met bet oog op de waarschyulykheid, dat eerlang de indiening van een wetsontwerp te wachten is tot invoering van eenheid van tijd rekening, circuleert in verschillende plaatsen van ons land een adres aan de Tweede Kamer, waarin adhaesie wordt betuigd aan hei ten vorigen jare door prof. Fockema Andrae te Leiden ingediende adres tegen de invoering van den Midden-Europeeechen en vóór die van den Amslerdamscgen tyd. Morton. „Hier onze jonge vriend wil haar niet heb ben, voordat hij een vast bestaan heeft, on daar geef ik hem volknmou gelyk ineu wy kunnen toch niet, door haar ook iu huis te nemen, oponlyk partij te gen den vader kiezen Daartoe hooft alleen de man het recht, wien zij hare geheele toekomst toevertrouwt wilt u voorloopig eene betr kkiug op mijne plan tage aannemen, Sir, tot u wat beters vindt, dan heeft Ellen recht, bij ons te komen.” Helmstedt sprong van zijn stoel op en liep opge wonden do parlor op en neer. „Het zou dolheid van me zyn, uwe belofte van hulp niet te aanvaarden, Mr. Morton riep hij uit, „maar u,w laatste aanbod kan en mag ik niet aanne men. ’t Zou, afgezien van dc goede bedoeling, een barmhartigheidsbotrckkiug blyven, en u zoudt ei door mot uwen buurman in onaangenaamheden ge raken. Neen, wel zal ik bij u om raad on hulp aankloppen, maar eerst moet ik naar Oaklea, om zelf met Mr. Elliot tc sproken. Ik heb ook een half jaar traktement vooruit, dat mij nog niet toekomt, dat moot ook uit de voeten I Enfin, ik zal hem tooneu, dat hij mot een eerlijk man te doen heeft, dia niet echter zijn rag baatzuchtige plannen be raamt of iets van zijn geld verlangt Nadenkend streek Mr. Morton zich langs den grijzeu baard. „Ik weot niot, of uw weg wel de moest practiscbe is,” zei hij, „men treedt een hollend paard niet gaarne vlak in don weg, on in zaken, die zich niet meer laten veranderen, berust do mensch voel eerder, dan wanneer men hem gelegenheid geeft, eon spaak in het wiel te steken, maar daarom zal ik uwe meening nog niet veroordtelen.” Door de maréchuussée is zekere van G., wonende te Vught, gevangen geuomen onder verdenking van het plegen van een moordaan slag op zyn buurman B. Het gezin van G. was dronken thuis geko men eu had de hevigste ruzie, zoodat de buren voor de woning samenliepen. Eensklaps schrikte vrouw v. G. op door het breken van ruiten en riep, dat er werd geschoten, waarop de zoon, een bekend strooper, zyn geweer nam, er mede naar buiten ging en verschillende malen op de deur van zyn bourman B. sloeg, met de bedreigingKom er uit als ge durft, dan schiet ik je dood.v B, is hierop naar buiten gegaan, eveneens met een geweer, doch niet geladen, en na een woordenwisseling richtte v. G. jr. zyn wapen op B. en schoot hot af, gelukkig zonder hem te treilen. Naar men vermoedt, is hier een oude wraak neming mede in het spel. GOUDA, 14 September 1895. Het Programma der laatste Orgelbespeling dat Dinsdag 17 September, des avonds ten 7 uur wordt gegeven, luidt aldus 1. Marsche Pontificale J. Lemmens. 2. Orgelsonate No. 1 M. H.ran’t Kruy's. a. Allegro vivace. b. Adagio. c. Intermezzo Andante. d. Allegro. 3. SerenadeCh. M. Widor. 4. Toccata et Fuga, D mol J. S. Bach. 5. AdagioJos. Haydn. 6. Fragmenten uit het >Lobgesang<F. Mendelssohn [Bartholdy. By den beer Arthur Montefiore, secretaris van de Noord pool-expeditie Jackson-Har ms- worth, is een telegram ontvangen, meldende dat het jacht Windwards behouden te Vardöe is aangekomen, na den ysgordel tusschen Frans- Jozehland en de zuidelyke Bareutsaee te hebben doorbroken. De expeditie had veel van scheur buik geleden en drie man waren gestorven. Jackson had in het begin van Maart zyn win terkwartier verlaten en met sleden en honden de reis noordwaarts aanvaard. terug te koeren. Het 0. M. meende, dat de verdere behandeling van de zaak uiet langer mocht worden vertraagd. De beide getuigen, die alenu nog gehoord werden, hadden geen nieuws mede te deelen. Alleen deelde de heer Coninck Westenberg mede, dat door hem in het bewuste perceel in de Nes een stukje ketting gevonden was, blijk baar afkomstig van deu horlogeketting, welke aan Ferman is outrukt. De agent Kist her haalde het reeds vroeger getuigde omtrent het vinden van Pruisisch bankpapier in de woon kamer van beklaagde Kemmerich, o.a. tusschen de rekeningen in een lias. De beklaagden volhardden bij hun vroeger afgelegde verklaringen. Volgons Kemmerich was van vryheidsberooving geen sprake geweest en van diefstal evenmin. Het 0. M., aan het woord gekomen, zag zich verplicht, door afwezigheid der getuigen Ferman en Oppenbei g, dat deel der telaste- /legging, hetwelk den diefstal der bankbiljetten betrof, te laten rusten. Uit de gstnigeu-ver- klaringen was thans alleen het bewys te leve ren voor de mishandeling op Ferman in gemeen overleg gepleegd, ten aanzien der tweede be klaagde voor eenvoudige mishandeling en bo vendien ten opzichte van den eersten beklaagde voor de vryheidsberooving eu den diefstal van den gouden horlogeketting, vergezeld van ge- weldpleging. Eisch voor Kemmerich een ge- "«angenisstraf van vier jaarvoor vronw De Smet een gevangenisstraf van een jaarvoor de beide andere beklaagden ieder een gevange- een jaar, voor allen met aftrok duur der preventieve hechtenis en De Smet voorloopige invryheid- Benoemd tot notaris binnen het arrondisse ment Dordrecht, ter standplaats Gorinchem, J. H. Muller, thans notaris te Kapelle aan den IJsel. De poters, den zorgvuldig bewaard, om het volgende jaar uitgepoot te worden. Toen kwamen er flinke knollen aan. ondanks het aardappel, er Van dezen waard en Doch nu kon men geen verschil meer waarne men. De plant stierf reeds in Augustus en de ziekte vertoonde zich al zeer spoedig in het loof en de knol. 7. De Heem’len vertellen de Eere GodsJos. Haydn. Koor uit bet Oratorium De Schepping. Nog maken wy onze lezers er in het bizonder op attent, dat de Nos. 4 en 6 op verzoek worden gegeven. Gister avond werd een oude man, A. de L., van Scheveningen, die met zyne hondenkar van de visebmarkt te Delft lerugkeerde, op den Delfrcben weg door drie lieden aange houden, die hem om geld vroegen. Toen de man weigerde, .werd hij mishandeld. Op »jjn hulpgeroep kwamen menschen toMchieten, waarna de boeven het hazenpad kozen. In het najaar van 1892 had de landbou wer T. v. Vliet te Nieuwerkerk a/d IJsel van zijn aardappelen, zoogenaamde Belgische gelen, eenige bessen bewaard met het doel ze in het volgende voorjaar te zaaien. Van dat zaad kwamen een ruim aantal planten, die tot in November groen bleven. Aardappelen kwamen er in overvloed aan, maar de grootste waren slechts flinke poters, terwyl het meerendeel kriele was. De poters, een hondertal, wer- het volgende jaar ii Het beschot was ruim, terwyl, zeer ongunstige weer voor den r geen ziekte was te bespeuren, oogst werden weder poters be- in de lente van dit jaar gestoken, kon

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1