IJ ,v IS I II N. 'K DE MARSKRAMER. I BINNENLAND. jnders lem. I I Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Dinsdag 17 September 1S95. No. 6764. 34ste Jaargang. S FEVILLETOA. licht. ’EN. van Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd. gisterenmiddag natelling te mtoor der tot gene oop 14 da gstraat. liddellijk IEBAS. nkman fc Zoon. treurig ongeval bad Zaterdagmiddag de Hollandscbe spoor te ’s-Graven- GOÜDA, 16 September 1895. 312 Personen werden gisteren ten raadboize gevacineerd of gerevacineerd. ft elk ander digestie be* (Naar het Duitech.) 3002 liOI INIIE COURANT en hoewel hij en neer naar buiten Gisterenavond is zekeren Heemskerk, 35 jaar, van Waddinxveen, tosscben 8 en 9 nar met zyn fiets in de Wetering langs de Nieuw Reeuwyksche weg in bet water gereden en heden morgen levenloos daar uit gehaald. ADVERTENTIES worden geplaatst 15 regels A 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. logé niet doen. Enfin, na een petkan kwam Even buiten het dorp Moordrechten het Westeinde kon men gisteravond in de verte Naar men aan de »Tel.« meldt, is de Com missie, welke verleden jaar by Kon. besluit benoemd is tot het samenstellen eener nieuwe regeling der loonen en van den arbeidstijd voor de werklieden van ’s rykswervon, ontbonden. De voorstellen tot wijziging van een en ander zullen aan Hare Majesteit de Koningin-Regen- tes worden voorgelegd. dig de de heer dr. Vroesom de Haan, tot plaats vervanger de heer W. K. Tuinzing. Tot secretaris der atdeeling werd verkozen de heer W. K. Tuinzing. maar m’a vador deed, of hij or niets van voelde. Hij antwoordde niet on staarde maar in het haard vuur. ^Vader I” riep ik wanhopig. „wilt u je dochter niet eens meer aanzien F” Geen beweging geea antwoord. O, August, toen sprak er eene stem in mjjn bin nenste „dat is nu de zelfzucht van je ouderszij wilden hunne dochter aan oen ellendeling tot vrouw geven en kalmpjes aanzien, dat do man van haar hart door den rechter veroordeeld werd!” „Vader,” riop ik voor de laatste maal en de tranen kwamen me in de oogen, „wilt u mij niet meer als kind hebben, zeg het dan! Ik heb recht gedaan voor God en mijn geweten, en denkt 11, dat ik uw naam daardoor te schande gemaakt heb, dan zal ik de gevolgen alleen dragen!” Toen draaide hij zich om en hij zag zóó bleek, dat ik cr van schrikte. „Dat iz mijne straf,” zoi hij dof, „ga maar je gang, draag de gevolgen, maar spreek geen woord moor togen me I” En hij ging de bibliotheek uit. Toen weende ik niet, August, want mijn hart zei me, dat ik niet anders had kunnen doen. Toen ik weer in de gang kwam, stond Sarah nog, zooals zij van den wagen gestapt was, met haar pakje in de hand niemand had een woord tegen baar gesproken en zij schreide hevig. Ik nam haar mee naar mijn kamer, en zij sliep op het tapyt. Het kwam mij voor, dat mjjn lot ook het hare was. Ik heb den heelen nacht geslapen, want ik wiet vooruit, dat alles zoo komen kou, en toen Dick mij van ochtend zei, dat Mr. Elliot de plantage rondreed, begreep ik terstond, dat hg mij opzettelyk uit den weg gegaan was, want „August, myn August, ja, hier heb je mij voor m’n geheele leven,” snikte zij, „want mijn vader, die me aan dien onmensch van ’n Baker wilde geven en mij in de gerechtszaal voor het volle publiek heeft getiranniseerd, wil niets meerO God, o God, het is vreeselykHeb me lief, August, heb me lief, anders sterf ik aan je voeten I” „Ellen I EngelSpreek toch zoo nietJe weet immers dat ik je aanbid I” En hij drukte haar aan zyn borst, alsof zij nooit weer van elkander zouden scheiden. „Maar vertel dan toch, wat is er gebeurd En nu verhaalde zij onder tranen en kussen het volgende: „Ik ben, vooral op Paulines aanraden, gisteren avond met mijn vader naar Oaklea gegaan. Ik zat naast hem in den wagen en Sarah zat bij Dick op de bok, maar vader zat voortdurend naar buiten in de maneschijn te kijken en ik kreeg geen stom woord. Toen wij thuiskwamen, stapte hij uit, alsof hij ge heel alleen was, maar ik volgde ham naar de bi bliotheek. „Vader, zei ik, hebt u geen woord meer voor me?” Hij zag me met groote oogen aan, alsof bij nu pas tot bezinning kwam. „Zegt mij dat de dochter, die voor het gerecht en het publiek har» ouders en hare eer verloochent kreeg ik terug. „(I hadt toch niet willen zien, dat ik den onschul dige, die mijn naam niet wilde prijsgeven, zoo maar goedsmoeds zou laten vonnissen Of hadt u nog liever gezien, dat ik door Mr, Baker van Alabama tot de ongelukkigste vrouw van de wereld gemaakt ware I” Ik voelde zelf, August, dat die slag te hard was, Uit Moordrecht deelt men ons mede: Zelden werd onze gemeente zoo druk be kocht door vreemdelingen als gisteren. Den geheelen dag door en vooral in den namiddag kwamen zy per boot, fiets of rytuig of te voet aan. Voornamelijk waren het Gouwenaars, maar toch kon men ook inwoners uit andere omliggende gemeenten opmerken. Dit drukke bezoek gold natuurlijk de ruïnen te zien van de vier verbrande perceelen. De kale stukken muur, de hoopen puin, verbrande balken, enz. staan en liggen daar als even zoo vele bewijzen van den tamelyk grooten omvang van den brand. Misschien nog enkele dagen en de hand des sloopers zal verder het hare doen om alles met den beganen grond gelijk te maken. We hopen dat dan spoedig weer hechte, nette huizen zullen verryzen, welken we een zeer duurzaam bestaan toewenschen. De verschil lende bewoners der verbrande panden hebben allen tydelyk een andere woning gekuurd of wonen voor korter of langer tyd by anderen in. 's Avonds begonnen de vreemdelingen zich weer huiswaarts te begeven en was spoedig de gewone dorpsbeweging weder ingetreden. Jam mer, dat de avond eindigde, met een kleine vechtparty tusschen eenige personen uit den polder en enkele dorpsbewoners, die met elkan der niet zeer vredelievend gezind schenen te zijn. De zesde jaarlyksche race over 20 K. M. der »W. V. de Antiloopalhier zal worden gehouden den 29slen September e. k. en is open voor alle leden van den A. N. W. B. Bij gunstig weder zal worden gereden Stol- wykcrslnis-Oude water grindweg, bij ongunstig wederGouda-Bodegrave, straatweg. Inleg- geld f 0.50. Aanvang der race half twee ure. De lijst van inschrijving sluit Donderdag den 26sten Sept. Alléén insebryvingen ver gezeld van inleggeld worden aangenomen. Een treurig ongeval bad Zaterdagmiddag plaats op het verbindingsspoor tusschen de Staats- en de Hollandsche spoor te 's-Graven- hage. Op dit terrein spelen veelal kinderen tusschen en nabij de stilstaande waggons. Toen nu gisterenmiddag een machine van de H. IJ. S. M. eenige dezer waggons kwam wegbalen, geraakte daarby het 8-jarig knaapje H., wonende in het Pinksterbloemenlaautje, onder de wagens, mat het gevolg dat het kind levensgevaarlijke verwondingen bekwam aan rechterarm en been. Op last van dr. Feitb, die weinig hoop gaf op behoud, werd de knaap onmiddellyk naar het gemeenteziekenhuis overgebraebt. kende ter invoering eener herhalingsoefening voor de zeemilitie, werd aangenomen. »De duur der werking van de wet, hou dende verziening der tydelyke versterking der militie, werd verlengd. Nadere bepalingen werden vastgesteld om trent het raffineeren van ruwe suiker van hoog gehalte en omtrent de heffing van invoerrecht uaar de waarde der goederen. Scheepvaartrechten op het Zederikkanaal werden afgeschaft. Overeenkomsten betreffende den Neder- landschen Zuid-Oosterspoorweg, den spoorweg van Alkmaar naar Hoorn en den locaal-spoor- weg van Schoonhoven naar Gouda, werden bekrachtigd Eene wet omtrent de bevoegdheid der be sturen van waterschappen, veenschappen en veenpolders tot het maken van verordeningen kwam tot stand en bepalingen omtrent ver veningen werden vastgesteld. De wetgeving betreffende de Rykspostspaa bank werd nader gewijzigd en aangevuld. Tot beveiliging by het verblyven in fa brieken en werkplaatsen werden voorschriften gegeven. Nadat de zegepraal onzer wapenen den val van het vorstenbestuur op Lombok tenge volge had gehad, werd tot de invoering van ons recbtstreeksch bestuur op dat eiland be sloten. Eene lang voorbereid*) wyziging der In dische comptabiliteitswet kwam tot stand. Tot uitbreiding van het spoorwegnet op Java on Sumatra werden gelden toegestaan. De ongunstige toestand der suikermarkt maakte andermaal schorsing van het uitvoer recht op suiker in Nederlandzch-Indië nood- zakelyk, Tot een der aan uw oordeel onderworpen maatregelen tot bevordering van de welvaart in de kolonie Suriname werd bet besluit ge nomen, de tweede wacht nog op uwe goed keuring. Voor vele andere onderwerpen werd, mede door het toestaan der noodige gelden by de begrotingswetten, uwe medewerking verleend. Ook van nwe zyde werd een vruchtbaar initiatief^, genomen voor verbeteringen in de wetgeving. De Koningiu-Weduwe, Regentes, heeft my opgedragen, aan u, myneheeren, Haren dank te betuigen voor uwen yver en toewydingaan 's Lands belang. Door de Koningin-Weduwe Regentes, daartoe gemachtigd, verklaar ik deze zitting der Staten- Generaal, in naam der Koningin, te zyn ge sloten. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. eeu vrij herige brand zien, die near gissing in den omtrek van Zevenhuizen woedde. Gisteren had de algemeene vergadering plaats van de afdeeling Rotterdam van de Vereeniging voor Lijkverbranding. Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester bleek, dat het ledental onge veer even groot blijft. Aan de beurt van af treding als bestuurslid was de heer mr. A. 0. van Blommestein, niet herkiesbaar. In zyn plaats werd gekozen de heer mr. M. W. C. Melchers. Voor de tweede reeds lang bestaande vacature in het bestuur werd gekozen de heer Hugo Luyten. De algemeene vergadering der Vereeniging zal dit jaar worden gehouden te Delftvoor die vergadering werden gekozen tot afgevaar- Door het bestuur der Leidsche Hulpbank is aangifte gedaan dat op eene schuldbekentenis dier inrichting valsche handteekeningen waren geplaatst. Dientengevolge is aangehouden ze kere Van R. te Noordwyk-binnen, die overge bracht werd naar ’s Gravenhage, om aldaar ter beschikking van de justitie te worden gesteld. Een der medewerkers van het »Hbld.< heeft een sigarenfabrikant te Amsterdam geïntervieud over de werkstaking. Zooals men weet, was Zaterdag de termyn van aangifte verstreken. Vandaar de vraagbeschouwen de fabrikanten hun werklieden nu als ontslagen? Antw. Ja, maar de meesten zullen, niette genstaande dat, hun vroegere werklieden, die zich ordelijk en goed gedroegen vóór de alge meene werkstaking, toch wel weer aannemen als zij zich aanmelden. Vr. Denkt u dat de staking nog lang zal duren Antw. Vermoedelyk ja want de fabrikanten kunnen en zullen niet toegeven. in den winter houdt hy nooit inspectie. Ik liet dus mijn paard zadelen en hier ben ik nu August I” In deze Inafzto woorden lag de geheele ziel van hot schoono meisje opgesloten en jubelend nam hij haar andermaal in zijne armen en overstelpte haar met hartstoohtelyko kubsea. „O God, waarom bon ik nu toch zoo arm Met .leze verzuchting ontwaakte de jonkman uit zijno zalige verrukking. „Jij arm lachte xij en helder drong haar blik door hare laatste tranen heen. „Heb je mij dan niet? Heb je niet moor verstand en kennis dan honderd van onze Amerikaansche jongelui te zamon. Ik weet wel, dat ik maar een lichtzinnig meisje bon, maar toen mijn vader gisteren tegen me zoi „draag zelf de gevolgen begreep ik hem heel goed, maar maakte me volstrekt niet ongerustje kuut even goed oene betrekking als eerste klerk of boek houder krijgen als zooveel andere getrouwde mannen en bovendien spoel je good piano en je spreekt vloeiend Fransch, dus lessen in overvloed hier in Alabama. En wil je goen les aan huis geven, dan zyn er nog twee scholen voor middelbaar onderwijs in oMte stad, waar zo met de grootste moeite geen onddrwyzer in die vakken kunnen houden. Dus je hebt maar ééu woord te spreken en je hebt een positie; O August, je weet zelf uiet, hoe rijk je bent „Ja, kind, rijk in liefde, maar arm aan gold. Je redeneert zoo prachtig optimistisch, maar die betrek kingen en lessen zijn niet opgeschept. Er zal eerst heel wat moeten gebeuren. Gisteren heb ik met de Mortons gesproken, maar niemand wist eigenlijk goed raad (Fonft rerwlpd). «8) Daar was het koel en frisch, en om wat te kal* meeren van de emoties van dezen ontzettend druk ken dag, trok Helmstedt z’n laarzen uit en ging een uurtje met de handen in de zakken op wandelen. Liefst ware hij nog wat gegaan in den winternacht, maar dat wilde hy als paar glazen koud water uit de lam- van de waschtafel en de noodige volharding, hij langzamerhand tot bedaren, cc h” K*nK liggen zonder een vast besluit genomen te heb ben, ontrukte de slaap hem bijna onmiddellyk aan de werkelijkheid en spande een net van rozige droo- men boven zyn hoofd. „Hier ben ik, August I” klonk het Helmstedt den volgenden morgen te gemout, toen hij beneden kwam te ontbyten. „Ellen! God, jij hier?” En Helmstedt bleef ver- stomd voor haar staan. „Nu, vindt je hot soms niet goed?” „Niet goed?.... Mijn lieveling, hoe kun je dat—” Verder kon hij niet komen. In het volgende oogenblik had Ellen zich in zyn armen geworpen en het schoono meisje borst in tranen uit. In de vereenigde vergadering van beide Kamera werd Zaterdag op de voorgesebreven wyze de zitting dor Stateu-Generaal door den minister van Houten in naam van H. M. gesloten. De minister, die in een hofkoets en met huzaren-geloide naar het Binnenhof was ge reden en aan de nieuwe marmereh trap plecht statig door eene commissie uit de Kamers werd ontvangen, om hem binnen te geleiden, sprak in de vergadering de volgende rede uit Myneheeren! Terwyl de voornaamste onderwerpen van wetgeving, welker aldoening de Regeeriug zich tot taak heeft gesteld, werden voorbereid, zyn in het afgeloopen zittingjaar velerlei weltelyko regelingen tot stand gebracht. De bandelsbetrekkingen tusschen Nederland en Portugal werden voorloopig geregeld en eene overeenkomst tusschen Nederland en Groot-Brittannië en Ierland, om het aanhangig'4 geschil in zake de gevangenhouding van den gezagvoerder der Costa-Rica-Packet aan eene scheidsrechterlijke uitspraak te onderwerpen, werd goedgekeurd. De gemeenten Rotterdam, Kralingen en Cbarlois werden tot ééoe gemeente vereenigd, en eene daarmede verband houdende wyziging in de rechterlyke indeeling gebracht. Voor eene noodzakelyke voorziening in de regeling en bet bestuur van de huishouding der gemeenten Opsterland en Weststellingwerf werd Uw stenn verkregen. De bevordering eu het ontslag van de officieren der Koninkljjke Nederlandsche Ma rine-Reserve, almede de pensionneering van officieren, onderofficieren en minderen dier Reserve en van hunne weduwen en kinderen werden geregeld. Tot vermeerdering van de weerbaarheid des lands werd belangrijk bygedragen door het toestaan van gelden voor den aanbouw van drie pantserdekschepenen voor eene betere bewapening der zee- en landmacht. Eene wyziging en aanvulling der wet be- trekkelyk de nationale militiemede strek- 8

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1