BINNENLAND. Het dure Zijden Kleed. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. No. 6768. Zaterdag 31 September 1895. FEVILLETOX. 97. lein. 34ste Jaargang. Len. •telling to Moor dor van Inzending van Advertentiën tot 1 uur deg midd. Uitspraak over 8 dagen. ■n (A. Ct.) national fction as z. enz. 4/ B9 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. noodzakelijkheid verkeerde zyu arbeid voort te zetten. brleatie iker van elk ander ligsstis bs- De kampioen voor Daiiecbland op den hoo- gen twsewioler, de beer Becker, Is te Nienwisd overleden ia den ouderdom van 21 jaar. Voor den kantonrechter te Gravenhags was gisteren gedagvaard, doch niet verschenen het zoogenaamde Staph onder boertj» die GOTWJHE I1H RA VI Het oude stadje Frissach, in Karinthié stond Maandag plotseling in brand. Meer dan 60 gebouwen, waaronder eene beroemde oude kerk, met klooster, werden door bet vuur vernield. De brand werd veroorzaakt door kinderen, die met vaar speelden. Menscben- levens zyn er gelnkkig niet te betreuren. De oogst der aardappelen te WaddingsvoeD mag dit jaar by uitnemendheid gezegend ge noemd worden. By karrenvrachten vol worden m by de arbeiders thuis gebracht. De qualiteit is keurig. De boete worden verkocht voor f 2— h f 2.25. lologischa >p om ze- datzoo- es kundigs elijltón itigheid ju, mi- gewon- meltjke aiöknn, gevolgen Jpraak- de ge sre, par- leugen, kundige den, als vingen, Ider-of kregen; eroerte n, wegens Bldheid iduiie- oor de >rhoofd, handen genoemde n bleek- e meisjes, ten, die de reactie «ngeraden ellen, dat De 2e- roorko- ia, kennis Joorzaken Te Waddingsveen werd Donderdagavond in bownsteloozen toestand thuis gebracht de ar beider Th. Uilen. Niet onwaarscbynlyk was eene beroerte oorzaak zyuer ongesteldheid. Ten aanzien der quaestie* Seret vrbagt ons «De Hollander, of, aangenomen dat het beginsel van de minister juist is, het billyk en redelyk is, om aan de toepassing van dat beginsel terngwerkendo kracht te geven, om das den heer Berst, die kamerlid werd, zonder te kunnen denken, dat ooit derg*lyk beginsel zou gaan heerechen, dupe daarvan te doen worden. Zonderling maar niet zeldzaam misbruik van het begrip «terugwerkende kracht»Hooft soms de heer Seret een verkregen recht om het bp zyn sloffen te brengen tot luitenant-generaal als maar de kiezers zyn parlementair leven sparen Heerscbte er tot nog toe een beginsel wettelyk of feitelyk, dat een Kamerlid maar altyd door bevordert moet worden? In geene deelen, het geval beeft zich zelfs nimmer voor gedaan dat iemand als luitenant in do Kamer komende, tot majoor is opgeklomtnoo. Boven- ADVERTENTIES worden geplaatst 15 regeh 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. Do pogingen door eenigen der exploitanten van Oud-Hol landt op do Amstordamsche ten toonstelling aangewend om het stadje nog een jaar te behouden, schyuen, wanneer de toe stemming van het gemeentebestuur wordt ver kregen, te sullen slagen. De eigenaars der grootste inrichtingen heb ben al voorloopige contracten geteekend om opnieuw de huisjes te horen, terwyl voor de huisjes van hen die niet willen blyven al een dertigtal aanvragen zyn van exposanten van het terrein buiten Oud-Hollandt. ofdatoog 1. brug F M GOUDA, 20 September 1895. Gisteren ie van do werf Kromhout van den heer H. van Vlaardingen alhier met goed ge volg te water gelaten de schroefstoomboot ge naamd Evelinagebouwd voor rekening der Stearine Kaarsenfabriek Goudawaarvoor de machine en ketel wordt geleverd door den hoe ren H. en J. Sujjver te Amsterdam en hierna do kiel gelegd voor een kraakscbip groot 55 lasten, genaamd pAngenietjet, te bouwen voor don hoor E. van Ryn te Utrecht. De heer De W., een Friooehe boterhande- laar, keerde van de botermarkt te Leeuwarden terug en word, op hst punt om met den trein naar huis te gaan, aangesproken door twee Duitschers, die hem inlichtingen vroegen en voorgaven met denzelfden trein te willen ver trekken. De gevraagde inlichtingen werden welwillend verstrekt, maar da beide Duitschers vertrokken niet met dien trein. Toen de heer De W. thuiskwam, ontdekte hy, dat zyn por tefeuille, 'inhoudende f 200 aan bankpapier, was rerd wenen. Te laat herinnerde hy zich dat de beide Duitschers in het café R., waar de betaling der leveranciers had plaats gehad, tegenwoor dig waren geweest en daar eeu druk gesprek in gebarentaal hadden gevoerd. 1) «Waarom set gij wefir zoo'n bedroefd gezicht, Rika?” vroeg de ambtenaar der aocynsen aan zyne vrouw, toen zy te samen morgens aan het bieren brood zaten want in do dagen van Frederik den grooten at men nog bierenbrood tot ontbyt. «Zeg my toch, Rika, wat er in uw hoofdje omloopt, dat gy uw man niet aanziet en my ter nauwernood een «goeden morgen*' toegebromd hebt," «Ik brom niet, als een beer of een kater,” mom pelde het jonge, mooit wyfje, terwyl zy de witte banden harer muts vaster om haar ronde kin strikte. «Er loopt my niets in het hoofd om, want, zooals gy ziet, staat hst heel stil, maar myn verstand ook «Wat? Uw verstand staat ook stil, Rika?" vroeg de aocynebeambte half luide. «Waarom dat, mijn beets F' «Boste?" herbaalde zy op schamperen toon. «Ja, als ik aw beate was, dan behoefde myn verstand niet stil te staanwant dan zoudt gy wel oppassen, dat ik or niet als none bedelaarster uitzie." «GÜ als eene bedelaarster?” herhaalde op zijne beurt haar echtgenoot, terwijl hy een snellen blik cm do netto morgenjas zyner jonge vrouw wierp. Hot wm, wol is waar, slechts oen sitsen jasje met eon streepje, snaar do brsede falbala’s ontbraken niet Een 21 jarig zeeman, varende op de Bobo- veningsche bomschuit Noordzee», taeder F. Koning, is ter hoogte van Goeroe, by bet manoouvreeren met een zwaard, over boord geologen en verdronken. Zy hebben allen tijden japonnen aan, kleedjes van Fransche zyde, naar de nieuwste mode mot hoge geregen lijfjes, met wyde plooirokken en groots hoepelrokken daaronder, en zy hebben er altyd pret in, van hare dure kleuren te spreken en elkaar te vragen, wat elks kleedje koot on hoeveel elleo er aan gegaan zyn, en dan wenden zij zich tot my eu vra gen uit de hoogte: «Heeft manlief u nog geen zy-lon japon gekocht? Het is toch de plicht vsn iederen goeden man, dat hy «yue geliefde weder helft in het eerste huweiyk^jaar een zyden kleedje present doet, wanneer zy er geen als bruidskleed meêgekregen heeft. En gy hebt or by uw uitzet zeker geen gehad?" Dan dreig ik te slikken van boosheid want ik mag het niet laten merkon, dat ik woedend wordtdaar zouden zij juist pleiner in hebben. Ik lach dan en zeg: neen, ik beb voor myn uitzot geeu zijden japon gekregen mijne ouden zyn eenvoudige burgerlieden, die niet om opschik en fraaiigheden geven en het nooit zouden geduld hebben, dat ik op mijn trouwdag een bont zijden kleedje aangetrokken bad en niet ah mijne moeder en grootmoeder gedaan hebben en alle fatsoenlijke burgervrouwen doen, in een zwart wollen kleedje, zoo eenvoudig «hogelijk, getrouwd was." «Flink gesproken,” riep de beer Lehjnan zijne vrouw toejuichende, «laat mij u daarvoor omafmen, mijne allerliefste, mooiete Rika."' Hy sprong op en wilde zyn mooi wyfje in zijne armen sluiten, maar zy weerde ham met afwyzend gebaar af. „Gy zijtmy in de rede gevallen, Joban," zéide zij «ik had nog niet uitgesproken; ik heb u nog niet alles gezegd, wat ik de dames antwoordde." «Kwam er nog meer?" vroeg hy minder luide. Naar wy vernemen, zullen de erven Looejes te Haarlem met 1 Januari 1896 een nieuw Tijdschrift uitgeven. Op de manier van de bekende Review of Reviews* zullen zy een Hollandsche Rernec geven, die de meest bekende Hollandsche, Fransche. ‘Engeleche, Duitsche en Amerikaansche tijdschriften maan delijks zal bespreken en revieweo bovendien zullen er eenige belangryks huofdartikelen aan toegevoegd worden, als: Maandelyksch over zicht van de wereldgeschiedenis Levensschet sen van bekende tydgenooteh; Kritiek over nieuw verscheoen boeken en politièke karika turen, enz., enz. De «Hollandsche Revue* zal geredigeerd worden door Fransch Netscher te Rotterdam en maandelijks per aflevering 3 vel kwarto (48 pag.) bevatten. De prijs van dit geïllustreerde tijdschrift zal waarschynlyk slechts f 7.50 per jaar bedragen. Het diploma A voor de zuivere toepassing van bet correspondentie en vertrouwdheid met bei systeem 8tolze-Wéry kon verstrekt worden aaq d« dames P. Blomhert, Delft; H. M. H. Vigetius, Delft en G. P. Qoerngesier, Rotter dam en aan de heeren A. C. Ter Berg, Hil versum; 8. Diamant, leerling H. B. 8., Am sterdam P. W. Goudswaard. Amsterdam en A. Hagedoorn Czn., Zwolle. 2 Candidaten afgewezen. Aan de oevers ran bei kanaal van Charleroi voor de poorten van Brussel heerschte dezsr dagen een ouitengswoon groote bedrijvigheid. By honderden stroomden mannen, vrouwen en kinderen met emmers en vaten naar het ka naal, om aan een eigenaardige visehvangst deel te nemen. Do oppervlakte van het water was bedekt m«t duizende voor een deel groote visschen, die in het water rondsparteldsn. En kele personen hadden een vergiftigs stof, die de visschen benevelt, ia hei water geworpen otü de dieren machtig te worden. Aan de oevers vielen wilde tooneelen voor en toen na verloop van twee uur de politie aankwam om de orde te herstellen, waren reeds meer dan 10,000 visschen gevangen. Men meldt uit Haarlem: Een sgent van politie werd uitgezonden om voor den commissaris een courant van diens huis te helen. Hij deed dit en liep op den terugweg even een bierhuis binnen waar geen vergunning was, bestelde een glas sterken drank en las onder bet genot daarvan 'e com missaris blad. Een inspecteur van politie ook uitgezonden om een onderzoek in te stellen in een herberg, loopt by vergissing het bier huis binnen waar de agent gbzeten is. Ge volg dadelyk ontslag van 'dén agent en be keuring van den bierhuishonder. met bet oplegsei, dst oek met een fijn geplooid garneersel bezet was. Alles was rein en netjes, de blanke armen kwamen zoo frisoh nit de breeds frisare te voorscbyn, die de enge mouw aan den elleboog insloot, en het wit^s voorschoot met dsu broeden band dosd de volle»huste zoo allerliefst uitkomep, dat de beer Lehman by de beschouwing vso zijne jonge vrouw gebeel en al de kleine huiselyke on- eenigheid vergat, waarmede zyne wederhelft hem begroet had. «Gij ziet er bekoorlijk uit, Rika," zei hy, haar met verliefde blikken aanzieode. «Gy ziet er even goed, bijna nog beter uit dan op den dag vau ons trouwen en dat ia toch al bijna oen jaar geleden. Ik weet niet, of gij een zijden kleedje aanhpbt, maar dit weet ik, dat geen menseb in een purper- kleed er beter kan uitzien dan gy, en ook weet ik, dat het er niets toe doet, van welke stof de kleêren gemaakt zyn, die iemand draagt. Het komt heel sh al op den menseh aan, die er in zit en op,welke wyte hij zyne kleuren draagt." «Dat is niet waar," riep Rika boos, rfop de kleê ren komt bet aan." ««Dekloêren maken den man,”” is een oud spreekwoord en daaróm minachten al .myne kennissen ssy9 en daarom trekken zy den neus op en nemen mij van hot hoofd tot de voeten op. alsof ik een vreemd dier ben. Weet gy waarom?” «Omdatgy er zoo allerliefst uitziet.” zeide Leh man, terwyl hij haastig een paar flinke lepels van het bierenbrood at, dat reeds ttegon koud te worden. «Nsm," riep zy in vollen ernst, «omdat ik geen bout zyden kleedje heb. Ja, daarom trekken de vrouwen van al uwe superieuren en collega’s den nnus voor oay op, wanneer wy op hst kransje syn. De kantonrechter te Gravenhsge deed gisteren in de verleden week behandelde zaak vaa don smid, die terechtstond wegens hot verwekken van nachtrumoer door nachtelyken arbeid in zyn inrichting. Do beklaagde is ontslagen van rechtsver volging. De kantonrechter stelde vast dat men van iemand die in zyn bedryf werkzaam heden verricht niet kan zeggen dat hy ramoer maakt, wanneer daarby niet is geblsken dat hy uit snivsre baldadigheid de rust zyner buren verntoort. Van die baldadigheid nu was ter terecht zitting niets gebleken, terwyl bekl. had aan- 4 getoond dat hy in den bewusten nacht in de dien, van een beginsel, dat de minister thans gaat toepasseu, is niet do heer Seret de eerste «dupe» ook al oen niet juist woord in dit verband. Vóór hom zyn, door den wil der Kamer solve, twee officieren van het Huis van hars Majesteit op die maaier gedupeerd. Er zyn overigens in den dionst wel stakkerds, die, door gepasseerd te worden, erger gedupeerd xyu dan ons verdienstelijk, blymoedig, algemeen bekend en algemeen geacht Kamerlid. Een andere nog grootoro grief van «De Hollander.» Do groote fout van don Minister is, dat by met zyn beginsel naar do Kamer is gegaan, baar sanctie heeft gevraagd, die sanctie niet heeft gekregen, en nn handelt, alsof hij nooit by ons parlement hooft aange klopt. Pardon, myn waardo, do Kamer heeft de sanatie wel gegeven, maar alleen, door oen vriendelyken geest van camaraderie gedreven, gezegd «ga u gang, Excellentie, maar van onzen Berst blijft gy af.» En nn dacht Z. Exc. «gelijke monniken, goljjke kappen ik had uw sanctie niet noodig, om by do bevordering bet beginsel te volgen, dat ik juist acht, en ik ga njyn gang.» Daar sit iets in, dat ons bovalt. Blond hy ook maar soo flink pal voor groote quaesties(Vad.) reeds meermalen wegens onbevoegde uitoefe ning van de geneeskunst was veroordeeld ge worden. Thans was hem bovenomschreven overtreding als ts ’s Gravenhage gepleegd, ten laste gelogd •o bleek uit de behandeling van de zaak dat hy in de Trompstraat kamers gehuurd bad waar hy gelegenheid gaf tot consult. Op eeu zyner zittingdageu verschenen twee jongelieden (verbonden aan het politiekorps daar ter stede) die eenige kwalen voorwendden, voor welke de beki. poeders voorschreef en een reeept gaf mol beukenbladeren en brandewyn als hoofd- bestanddselon. Ds ambtenaar van bet Openbaar Ministerie, wyssnde op de talrijke «eroordeelingen dos .bekl. door den kantonrechter te Steenwp.k reeds opgelegd, vorderde een geldboete van f 100, te vervangen door 20 dagen hechtenis. «Ja, er kwam nog moer, luister maar. Ik had haar dus getegd, dat ik van myne ouders geeu zyden kleed meAgskrsgen hadtoon vervolgde ik (i maar mijn lieve, goede man, dis mij op do banden draagt on alles doet, wst hij denkt, dat m(j oango- naam i»K mijn lieve, goeds man hoeft my op dou osrsten verjaardag van ouzo bruiloft oen bont Fraoseli zijden kleedje beloofd, on op dien blijden dag zal ik het aantrokken, en ,dan zullen wij ook onze oerste partij geven, waartoe wij al onze vrienden on ken nissen tullen uitnoodigen." «Maar dau hebt gij onwaarheid gesproken," riep do heer Lehman ooteteld. «Het is mij niet iu do gedochte gekomen, u oen tijden kleed te beloven. Gij bevalt mij veel te goed in uwe eenvoudige klee- <L«ren, dan dat ik ooit tou verlangen, u too opge smukt te tien. Kn wat do partij aangaat, gtf weet wel, dat ik van partijen een afkoer hob en het liefst ua volbrachten arbeid *s avonds met u alleen ben. Neeu, noen, Riekje, daar kan niets van komen on ik smeek u, myn liovo wyfje, dat gy u die hoog moedige gedachten uit hot hoofd stelt. Laat oas io eenvoudigheid loven, zoo als hot oen embtenaar mot driehonderd thaler inkomen paal. Wy tync immers ■iet getrouwd, om ale pauwen met elkair te pron ken, maar uit zuivere, harlalyke liefde, on omdat w,j tot elkander zeiden wy beminnen elkander en om gelnkkig te zyn. behoeft men slechts te- umon ts leven, lief on leed met elkander te dragon, te zemen te lachen en vrolyk te zyn, waar het de ge legenheid meebrengt, te zemen te weoneo en elkander troosten, waaneer de goede God ous zorgen kommer sandt. Fordi »sn»/gd.) 1 t

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1