BINNENLAND. 7Vteww«- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. feo. Maandag 23 September IS95. No, 6709. 34ste Jaargang. 5>u I Ie in. FEUILLETON. Het dure Zijden Kleed. ken. Ji instelling te mtoor der VMI De zittingen tot uitreiking der reep. ration oe nz. enz. k. om av< Beroepen by de Ned. Hervormde Kerk te Schoonhoven ds. H. J. Baarslag te Abkoude. hbrlcatie niker van Tot lid huren, in plaats s national jft elk ander digestie be- J. oofdsteeg 1. dbrug F 82 Iilll IkSIHi: COURANT De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. «De Ze- voorko- is, kennis ire oorzaken len. filologische op ons ze es, datzoo- leeekundige kelijken htigheid )tfn, mi- pgewon- amelUk© i zieken. Is gavolgsu Spraak- q de ge- Ive, por- ïheugen, ikundige delen, ah: vingen, sdder-of rkregen; beroerte ben, wegess zeldheicj nduite- voor de orhoofd, ihanden M) genoemds nn bleek- ige meiriep, •wen, die ie de reactie aangeraden Hellen, dat ADVERTENTIEN worden geplaatst 1—5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Naar wy vernemen zal de hoer T. G. G. Valette alhier, op uitnoodiging van het Bestour van het A. N. Werkliedenverbond te Boskoop het Kieiwet-Ontwerp van Houten bespreken. De vergadering ia bepaald op Donderdag 26 dezer ten half acht ure 's avonds in het Ho tel Neuf< van den heer v. d. Stam. Na de bespreking zal er gelegenheid tot debat wor den gegeven. Wij zijn nu over vyf weken een jaar getrouwd en hebben nóg altijd met elkander kunnen lachen, en wy zyn vu kommer en zorgen gelukkig verschoond gebleven. Zou het nu niet verschrikkelyk zijn, wan neer wy ons zelvey kommer en zorgen bereidden en tweedracht en oaeenighmd in deze kleine, vreedzame woning brachten F” v »Dat zou enkel en alleen uwe schuld z^n,” zeide *4 prevelende. «Doe, wat alle goede mannen myner vriendinnen en kennissen gedaan hebben, geef uwe vrouw een mooi zyden kleedje en ik zal u dankbaar zyn en gij zult myn allerbeste, liefste man blijven.” «Maar, myn wijfje,” sprak de heer Lehman op vleienden toouj ,gy weet niet, wat gy zegt on ver langt Wat denkt gy wel, dat zulk een kleedje kort F* •Daar denk ik volstrekt niet aan, ik denk maar, dat al myne vriendinnen zulk een kleed bebbtn, en dat ik by haar niet wil achterstaan, en dat ik het nooit vergeef, wanneer gy aan myn wensch niet, voldoet.*’ «Maar Riks, ik kan het niet doen, hot is onmo- gslyk,” sprak de heer Lehman op klagenden toon. •Gy weet niet, wat een zyden kleed kost, anders Mudt gy er geen wenochen j maar ik woot hot: hot Donderdag zijn to Void geen nieuws gevallen vod dysenterie vóórgekomen, ook geen sterfge vallen aan die ziekte. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. Te Meppol werd in den nacht van Donder dag op Vrydag op drie plaatsen ingebroken. Ten eerste in de tydelyke onbewoonde pastorie van ds. De Groot, waarin alles overhoop werd gebaald. Daar de familie op bet oogenblik ia Friesland vertoeft, kan niet worden nagegaan wat er ontvreemd is. Dan in bet afzoqderlyk staand kantoor van den rgks ontvanger, waar het voorhanden kleingeld, ongeveer f 17, werd buit gemaakt, on eindelyk in een eveneens afzonder!yk gelegen kantoor van den houthan delaar G. K ley en berg, waar ook het kleingeld ongeveer f 20, werd medegenomen. Daders onbekend. Men is druk bezig met de verbetering dor kribben in do Lek, onder de gemeente Berg- Ambacht. De boot zal nu naar de werf te Glasgow teruggaan, waar ze gebouwd werd, om zoo het mogelyk is, de noodigo verbeteringen aan U brengen. Hot gebrek sH in de ketels, die to klein zyu. In vorbaod met deze vertraging zal do nieuwe dienst der Maatschappij Zeeland niet op 1 Oct. in werking treden, maar zoo spoedig mo- golyk na dien tjjd. Met zekerheid kan nu gemeld worden, dat Ds. Wester beek van Eerten van zyne gemeente Serooskerke den 29sten September e.k. afscheid zal nemen, om veertien dagen later, den 13den October, zich te verbinden aan zyne nieuwe gemeente Nieuwerkerk a/d IJsel. lafhartige burgers een militair van dit garni zoen plaagden, hem duwden, stootte en op allerlei wyze onaangenaam waren. Deze soldaat verweerde zich flink. Een der lafbartigen kwam zich later aan het politiebureau beklagen en deelde mede dat hij een wond op het hoofd had. Hij had werkelijk een bloedende wond bekomen en by beweerde dat die militair met oen of ander blinkend voorwerp hem die had toegebracht; de commissaris van politie zegt dat dit nog te bezien staat Dit is althans zeker dat by een gevoelige klap wel verdiend had. Men schryft nit V lissin gen Door de bemanning van don Noderlandsebaa loodsschoener no. 8 is ter boogie van Scbou- wcnbnük op zee drjjvendo gevonden een kist, inboadende verskillende ma nok lesdoren. Een zich in de kist bevindend stuk papier droog tot opschrift Cairn Adam Marsh, terwyl oeu daar bovendien in gevonden journal was ge- teekend met bet merkBi. Columbia, Hamborg Nordfabrt-linie. De Ilotterdamscbo Gemeenteraad besloot gisterenmiddag een som van f 801.750 toe te staan voor de uitbreiding der electriscbe in stallatie, welke zal bestaan in de aanschaffing •ener nieuwe machine met dynamo en atoom- ketel in het Centraalstation en bet leggen vsn kabels in bet Nieuwe Weetslyke gedeelte der stad, Mauriteweg, Westseedyk, Boompjes ons., en om aan de verdeelingekabels in de oude stad nog «enige uitbreiding te geven, om aldus te kunnen voldoen aan verschillende aanvragen om aansluitingen. Verder werd het voorstal goedgekeurd om een bedrag van f 3000 uit te trekken voor de wedden van twee nieuwe inspecteurs voor de bouwpolitie, zoodat de gemeente thans zal gesplitst worden in vyf afdeelingen. Het voorstel van de boeren Maller c. o. tot invoering eenor plaateelyke directe belasting naar grondslagen word naar B. on W. goron- voyeerd om nader advies on aal daarna in de afdeelingen worden onderzoekt. Bedankt voor bet beroep by de Ned. Her vormde Kerk te Krimpen a/d. Lek door ds. A. van der Sluis te Nederlangbroek. Ter gelegenheid van de laatste muziekuit voering op de Markt alhier op Donderdagavond ontstond eene vechtpartij omdat een aantal Het bestuur van den Nederlandse hen Brood-, Koek- en Banketbakkersbonde heeft een adres gericht aan H. M, de Koningiri-Regentes, in houdende het vprsoek, do Regeering daarheen te willen leiden, dat by wettelyke regeling, >den bakkersgezel de vrye beschikking over den Zondag worde verstrekt en alsoo Zondags rust ook voor hem niet langer een ydel woord zy.« Door den commissaris van politie in de derde sectio te Amsterdam was een persoon gesigna leerd, verdacht van diefstal van een paard uit de weide, daar niets anders bekend was en hy zyn naam niet had opgegeveu aan den paar- den handelaar Bink te Amsterdam, die het paard had gekocht. Hy is te Gouda opgespoord en naar Amsterdam overgebracht. lijk gekleede damès gil; het U o geheel onverschillig, of tij mjj uillachen of bespotten tullen, wsnnoor ik op den eersten verjaardag vso ons huwelijk geen tijden kleedje heb en geen partij geef. Wst geeft r.olk sou strenge, nauwgesette ambtenaar daarom F’ •Riks, gy tuil my nog rotend maken,” schreeuwde de heer Lehman woedend, «ik Mg u, dal gy Hij zweeg eensklaps, wam juist was ds baan in de opening op de wijzerplaat van de huisklok te voorschijn gekomen en liet jtyn schel gekraai hooren. .Negen unr,” setde lachman voraehrikt, «ik kom tien minuten te laat en zal dus Iwm graschen boete moeten listalen. Heel mooif^iaarvoor had ik van avond twee glazen bier kunnen koopen, en tal het nu tonder moeten doen. En daar is uw ongeoor* loofd verlangen naar een zyden kleed de schuld van.” f* «Ongeoorloofd verlangen,” herhaalde Riks, baar mooi kopje in dn nek werpnde. «Ik veraoek u, - van dergelijke ongepaate uitdrukkingen verschoond te blijven. 'Hst ia niets meer dan een redelyke wsr.wh van mij, wanneer fk een tyden kleedje verlang te bezitten, en dokter Seiffert heeft ook gezegd, dat myne zenuwen heel in de war zjjn, en dat men mij niet most ergeren, maar my in mjjne redelijke wen schee te gemoet komen. Maar u kan bet niets sche len, wat de dokter zegt, och neen, volstrekt niet I” •Rika, ik kan u niel zeggen, hóe het mij spijt, dat ik u in zoo'n reddyken wensch móet teleur stellen, maar ik kan u geen zijden kleed koopen, omdat ik er geen geld voor heb.” i (J»«rA swwrtrd)- Een 5'jarig zoontje van den sobipper V. te Benschop, zou Zaterdag voor een' jonger zusje een appel afapoelen, toen hy voorover in bet water schoot en al heel gauw midden in de wetering lag. Een knaap vsn 14 jaar, die zich op vaders schuit bevond, sprong zonder aarzelen zyn broertje na, doch niet kunnende zwemmen en al heel gauw zelf in gevaar, werd hy gevolgd door ten B., een buurjongen, die zich ook te water begaf. Met behulp van een lat, die ten B. had meêgebracbt, gelakte het dezen de beide schipperszoontjes behouden op den kant te brengen. van len gemeenteraad te Schoon hoven, is gekozen de heer A. van Lom wel, i van mr. Van Weel, die bedankt bad. Gisterenmiddag is de le luitenant der veld artillerie, baron Van I. terwyl hy bezig was met op het sportterrein te Utrecht zyn paard ia hst springen over hindernissen te oefenen, gwvaHcn, zoodat hg zich zeer ernstig bezeerde en slechts met de meest mogelyke omzichtig heid per rsderbaar naar zyne.woning kon wor den vervoerd. Het paard, dat op hol was gegaan, werd spoedig gegrepea en tót staan gebracht. »(U. D.)« onzen wijzen koning Frederik don tweedon daarvoor wel oon dank-adrea aanbieden. Want ten eerste beeft de koning dit vastgestdd, om de inlandsche zydo-industrie op te beuren en te mhken, dat de zyde-fabrikanten er op rekenen kunnen, van hunne waren af te komen, en ten twesde wordt door don hoogen accijns aan de ijdelheid en de waalde in de Heeding der vrouwen een perk gesteld, on ik ben ottten koning van harte dankbaar, dat bij deze lof felijke bepaling gemaakt beeft. Menig eerlyk burger wovdt daardoor voor kommer en gebrek bewdard, want iedere verstandige vrouw ziet dadelyk /o, dat bet eene schandelijke verkwisting zijn zou, ^snnfter baar man, enkel vooreen kleed, zooveel uitgMf dat zij daarvan een paar weken konden leven.” •En menig eerlijk burger zoekt liever de groote uitgaven te vermyden,” riep Rika op vasten toon, •en daarom smokkelt hij de zyde, die hij zijns lieve wederhelft tot een kleedje geven wil.” s •Ja, hij waagt er niets andeis dan zijne eer, zijn ^goeden naam en, wanneer ‘bij fit eene heeft, zijns ^betrekking by •Des te meer zal zijne I ika hem Wefhebben, wan neer hij om harentwil zooveel waagt.” •Rika,” riep de ontstelde Lehman, terwijl hy op sprong, «ik geloof waaraebtig, dat gij my wilt over- halen, om ook zoo'n eervergeten, meineedigs ambtenaar te worden.” t tü overhalen, de Hemel bewaar my, u overhalen wil ik in het gsheel diet I Wie zou u kunnen over- balen! Gy zyt zoo bard ds een stebn, waaneer het er op aankomt, aan sen wensch van uwe vrouw te voldoen. Het -kan u niet schelen, dat uwe jónge vrouw ds ssne vogelversohrikster tuswheu ds sisr- Gisterenavoud omstreeks half acht uur is door de van Hillegoru komende stoomtram naby den tol van het Kanaal te Oestgeeat ovsrraden ecu 13jarig meisje, met het gevolg dat mu der beenen onder de knie we<d afge reden. Met die tram is zy naar het acade misch ziekenhuis te Leiden vervoerd. Het ongeval had plaats doordien zy met andere kinderen, terwyl de tram in het dorp langzaam moet ryden, van de trede af- en opsprong. GODDA, 21 September 1895. VERGADERING tan dim GEMEENTERAAD op Dinsdag 24 September 1895, desnamid- dag. ten 14 ure. Aan de orde: Voordel tot verhuur van grond aan C. H. W. Kahle. Voorstel tot verbuur van grond aan de Veet aan verschillende belanghebbenden. Voorstel tot uitgifte in erfpacht van gedo leerde» grond achter de Turfmarkt. Voorttol tot verhuur aan het Ryk van de lokalen in gebruik by bet Kantongerecht. Voorstel tot oninbaarverklaring van eenige posten van het kobief der directe belasting naar het inkomen over 1894. Voorstel tot regeling der restitutie van over 1894 te veel betaalde belasting asn E. W. K. W. von dem Borne Sr. Voorstol tot intrekking van de bydrage in do onderhoudskosten van den weg van Gouda naar Rotterdam. Voorstel tot wyziging der begroeting voor 1895. Voorstel tot het aangaan eener geldleen ing. Voorstel tot voorloopige voorziening in het onderwys in het handtsekenen aan de Bur geravondschool. Voorstel tot voorloopige voorziening in het b in het boekhouden aan de Burger- 1001. De zittingen tot uitreiking van boeken uit de volksbibliotheek der vereenigingsWinter- lezingenz, te Berg-Ambacbt, zyn weder aan gevangen. Het aantal boekdoelen der volks bibliotheek bedraagt thans 858, Het aantal lotelingen voor de Nationale Militie te Berg-Ambacht bedraagt ditmaal 23, waarvan er 10 reden tot vrystelling hebben opgegeven. By de laatste proefvaart beeft de Koningin Wilhelminanog maar een snelheid van 20 mylen bereikt. Vier en twintig stokers werkten op dezen proeftocht in het zweet huns aanscbyns zou ous 4iet inkomen van bijna oen geheol kwartaal kosten. Zen f?oed zyuen kleed kost minstens veertig thaler en daarbij komt dan nog het maakloonwant zoo’n zijden kleed moet natnurlyk bij denvnieuw- modiseben Fransohen kleermaker gemaakt worden, en weet gy wat deze voor zoo’n kleedje nwintP” •Dat weet ik niet, maar ik weet, dat al myne goede vriendinnen en kennissen zijden japonnen dró gen, die de Fransche kleermaker gemaakt heeft, en dat dus hare mannen ook de hooge rekening betaald hebben.” •Dat wil zeggen,” mompelde de heer Lehman, ^wanneer zy de Fransohe zijde niet gesmokkeld hebben.” Dit was Ane zeer onvoorzichtige uitlating van den armen ambtenaar, waarover hij spóedig berouw ge voelde, want zijne schoone wederhelft legde den lepel ter zijde, waarmede zij eeh wbinig bierenbrood naar den mond gevoerd had, en vroeg met de groot ste nieuwsgierigheid: •Gesmokkeld? Wat wilt gij daaraf zeggen?” •Ik wil daarme<* zeggen, Rika, dat sr bedriegers zyn, die er zioh niet aan storen, of er al uitdruk kelijk bevolen is, dat een ieder, dis zich een zijden kleed uit Frankrijk laat komen, daarvoor zooveel boete betalen mort ah de stof waard is. Een zyden kleed uit onze inlandsche fabrieken kost dertig tb»* Ier mi is niet zoo goed als de FrMselte stof voor twintig thaler, maar het ie nu eenmaal verboden, en niemand mag zich Fransche «yd» stof laten komen." •Dat is verschrikkelyk, dat is soban’üelijk I” riep Rika verontwaardigd. •Dat is integendeel zeer verstandig,” sprak Lehman bedaektzaam; alle burgers in Pruisen mochten De justitie uit Dordrecht is gisterenmiddag naar Sliedrecht overgekomen en beeft een onderzoek ingestold omtrent den noodloitigen dood van het zevenjarig dochtertje van den heer H. K. De tienjarige P. de G. dio, naar men ons meldt, opzettelyk met een brandenden lucifer het kleed van het kind in brand moet hebben gestoken is, na in verhoor geweest te zyn, wederom op vrije voeten gesteld. >(H. Ct.)<

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1