rfst. u, a 30, met Ge* Erve en Aan- taevens diverse )0I- BOUW- ir, in beneden- ms, pste lot HT, feeder bg bil- 'EMBER 1895 0M. BINNENLAND. Het dure Zijden Kleed. nder- L£ Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. No. «770. FEUILLETON. n; idsler vtn. vraagd 34ste Jaargang. va» Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. t. '<>Ur.v.nhag. dn nom. 2387, j mrant IV. V. VI. f* VII. ooi 8. I. k’ÏMBER k II. H 1 perceel., eu hreren, bljjft SEPTEMBER De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. 5. 6. 7. II. III. 1. 2. 3. 4. BN, IENEN, >T8, UB, enz. en. EN. M. W GLAS 1 idheid op de a op de ge- i Bergambacht fct: 900,-. 800,-. 050,-. 700,-. 4M,-. 400,-. 5 WONING op duldig. «H ridt» Zaterdagmorgen werd te Hellevoetaluis by bet rtfcnoeu rreeren aan boord van Hr. Ma. ka* uonneerboot »Werda« een milicien het hoofd van den romp geschoten. een verpletterenden blik aan. U een kus? o!” En met de troteohe houding eener koningin wendde zij zich af en verliet het vertrek. Haar echtgenoot eng haar met een verbluft gelaat na. zette daarop met eene heroïsche beweging zijn hoed op en hief dreigend zijn Spaansch riet ia de hoogte. «Laat er Van daag eens eene smokkelarij gewaagd worden 1 Al we> het de koningin, ik laat nieU schieten I" Hjj sloeg met zijn stok eenige malen in de lucht, hls bestreed hij den booten vijand, die de zijden kleedjes had uitgedacht, en verliet toen met afge* paste schreden den huiselijken haard, om zioh naar het kantoor te begeven. En dit was de eerste huiselijke twist, die de jonge ambtenaar Lehman met zijne jonge vrouw gehad had. S\ ADVERTENTIËN worden geplaatst 1—5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. «Laat er van daag eens eene smokkelarij gewaagd worden!”, had de heer Lehman op zijn weg naar het kantoor harbaalddyk geprutteld, en hij sprak het nu luide met uitdagend gebaar, toen bij de groote zaal binnentredwaar de kisten en balen opgestapeld waren, welke met d£n laatsten vracht wage» uit Ham* berg aangebracht waren. Er heerechte eene groote bedrijvigheid in de zaal achter de lange tafel, welke langs beide zyden der zaal liep, stonden de beambten, die uit de handen dér mindere ambtenareMe kisten enj balen ontvin gen, welke in de rondte aan do watjen waren op* gestapeld, lazen met groote deftighmd de adressen en wierpen dan uit de hoogte ecu vragenden blik op do menschcn, die in het midden dor zaal ston* den en opmerkzaam naar de opgelezen urnen lab* Gistereuavond bad de eerste voorstelling plaate ia bet groot Cagliosiro-Tbeater van A. Alber, dat gedurende eenige dagen op de Markt is geplaatst. Een groot publiek woonde deze eerste openings-voo retelling by. Het glanspunt vat» den avond was de dramatische pantomime Doornroosje, dat wat uitvoering als anderszins Naar bet sHaagscbe Dagbl.c meldt, is een gunstig resultaat te wachten op de onderhan* delingen tusscben de Nederlandsche en de Duitecbe post-idministraliën over een telepho* nische verbinding tusschen Bremen en Am sterdam. Komt de verbinding tot stand, dan die van groot belang zyn voor den bandel, pMonderheid voor den tabakshandel, terwyl zy tevens zal kunnen dienen voor het verkeer tusschen. Berlyn en Amsterdam, omdat tus schen'Bremen en Berlyn reeds telefoenverbin- dingen bestaan. Voor deHaagecbe kookschool ie f30ü0 sub sidie uitgetrokken. Het* Hjjks Ethuognphi^cb museum wil do Minister aan het lleznide^hoat t “w vestigen. «O, dan syt gy zeker de dertig thaler vergeten, die uw peter u tot bruiioflsgescuenk gegeven heeft, en die nog onaangeroerd in de bovenste lade van uwe commode liggen.” «Niet vergeten, Bika, maar gy weet, dat myn pe ter mjj die tot een heel ander doel gegeven heeft; hij heeft ze uitdrukkelijk bestemd, om daarvoor bij tyd en wijlen een vroolyk doopmaal te Ebudeo." «O, dan zullen ze in de commode blijven liggen den jongsten dag,” zuchtte Bika, terwyl zy hopo- robs den blik naar boven sloeg. «Wij zullen nooit zulk een feest vieren Ik zal ziek worden, myne zenuwen zyn zoo zwak en myn barbaarsche mat» itzegt mij mijne redelyke wenschee.” «Héere, Heerel” kreet de heer Lehman, „dat ik zoo iets moet aaohooren en’in my zei ven verkrop pen want ik kan niets m'eer zeggen. Ik moet gaan, anders haal ik my nog meer boete op den hals.*' Hjj nam zyn hoed,,die in don hoek op een rotting met zilveren kuop en sierlijken leuren strik stond, en naderde toen weemoedig zyne vrouw. «Adieu, wyfje, prompt om twaalf uur bon ik wsêr hier. Kom, geef my een kus, Bika, anders ben ik den heelen dag uit myn humeur.” Zy wierp het hoofd in den nek en sag hem met 60ÜD8CHE (OIKIV!. Zaterdagmorgen wildé de heer A., alhier, opzichter van den waterstaat, naby Naaldwijk van den in vaart zynden trein springen, toen deze «enige werklieden passeerde, die aan den ryksweg bezig waren. Hjj kwam hierby te vallen en geraakte met het linkerbeen onder dia trein. .Ook zyn gelaat werd op verschei dene plaatsen verwond. De heer A. is, na te zyn verbonden, met de volgende tram naar Den Haag vervoerd, om in het ziekenhuis te wor* den opgenomen. GOD DA, 23 September 1895. De gymnastiek-vereeniging Excelsior» al hier zal Zaterdag 28 dezer in de zaal Kunst min der sociëteitOne Genoegen* haar löjarig bestaan herdenken, door het höndon eener uit voering voor H.H. Kunstlievende leden met banna dames. Het programma is aldus: Eerste Afdeeling. Opkomst. Vrye Oefeningen. (Ie Opleidingsklasse). 8ta*foefeningen. (2e Opleidingeklasse). 3taa(groepen. Tweede Afdeeling. Toesteloeleningen (le Opleidiugeklasse.) Toeoteloefeningen (2e Opleidingsklasse.) Toesteloefeaingen. Derde Afdeeling. Plastische standen. Stryd der Cimbren tegen de Romeinen, 20 v. Chr. Dobbelspel der Batavieren. Dood van dea Batavenkoning Cario- valda, 17 na Chr. Claadius Civilis roept de Batavieren ten stryd, 69 na Chr. Brinio tot hoofd van den opstand uit geroepen, 69 na Chr. Claudius strydt tegen de Romeinen, 70 na Chr. Claudius en Cérialis op de afgebroken brug, 70 na Cnr. Soranus, de Boogschutter, 120 na Chr. Julianus geeft den Koning der Cbama- ven zyn zonn terug, 358 na Chr. terdtn. Bij. eiken naam klonk eee opgeruimd Hier I uit de menigte, en in alle nederigheid trad de be langhebbende te voorsct(p, om voor don ambtenaar der accyozen het pak tu openen, wanneer deze zulks verlangde, of het in ontvangst te nemen, wanneer de welwillende ambtenaar aan dan opgegeven inhoud gelooven wilde. Lehman nam zyne plaats achter de langs tafel in, nadat hem de hoofd-controleur met een deftig ge laat en een welsprekend stilzwijgen reeds aau de deur waa tegemoet gekomen, met de eepe hand naar de groote hangklok wijzende, met de andere hem <le gesloten blikken bus voorhoudende, waarop mot groote gele lettere geschilderd stond«boeten. «Tien minuten," liet de controleur oindelyk op defti^y toon door het openen van den rechter mond* boa Minoren. «Twee gros hen,” mompelde de heer Lehman tot antwoord en hij bwM zijn superieur' het geldstuk toe, om hen te' overtuigenHat hij hem niet be driegen wilde Vervolgen» liet hij het geldstuk, dat hij tusschen do toppen van «luim en vinger hield, in de open sleuf va» de blikken bui glijden. «IaM er van daag cons een smokkelaar komen,” bromde hij weder, toea hij achter de lange tafel zijne plaate had ingeuomm, ro zijne zoo vrool|jko oogen vlogen met een stuurschen blik over de wachtende mensebeu heen. Juist ging weder de hoofddeur open en een voor* naam heer, óen lakei te koninklijke Hverel, trad binnen. Met deftigen gang» baande hy zich een weg door de nietige aardwormen, die eerbiedig voor den koninklijken lakei in zyne uniform met gouden tres sen ter zyde week. Hij trad op de tafel toe. uitstekend voldead. De costumes in dit stuk waren onberispelijk en prachtvol. De heer Bamberg, die voor het eerst hier ter plaatse optrad, werkte handig en het pu bliek was zeer voldaan, by zyne slotstuk was het publiek opgetogen. Mr. Cebalios, hot zoogenaamde 'ilangen- mensch, is een goede bekende die wederom uitstekend voldeed. De troupe Thaller Wuger werkte uitmun tend en deed verrassende toeren. Het geheele gezelschap werkte mede om deze openings voorstelling zoo luisterrijk mogelyk te doen zyn en het slaagde hierin volkomen. Het zy ons vergund eene kleine bemerking te maken en wel deze, het kwam ons voor, dat bet licht effect bij bet Dissol ving-vieuws te zwak was en meer versterking behoefde. Zaterdag nacht is te Zienkzee ingebroken ten huize van de wed. Z. De dief of dieven zyn door een venster aan de achterzijde het buis binnengedrongen en hebben het geheele benedenhuis doorzocht. Niets was aan hunne aandacht ontgaan al te meubels waren verzet en alle kasten opengebroken. Alle gouden en zilveren voorwerpen zyn door hen medegeno men; daarentegen rjjn eenige coupons in een bureau aanwezig elders onder eene kast terug gevonden. Dat tij op hun gemak bezig zyu geweest, blijkt hieruit, dat zy een flesch cognac hebben opgezocht en die voor een groot deel hebben leeggedronken. De flesch met een glas stond gisterenmorgen op tafel* De drie vrou- welyke bewoonsters, die boven sliepen, hebben van een en snder niets vernomen. Uit nadere berichten blykt, dat by het ver gaan van een Spaanscben kruiser naby Havana een admiraal is verongelukt, alsmede de bevel voerende kapitein, met 3 andere officieren en 36 matrozen, 120 man werden gered. Het ongeluk had evey buiten de haven plaats. De >Mortera<, die met het oorlogs schip in botsing kwam, was eene Spaansche boot. In bet gebouw van den >R.-Katb. Volks bond* werden Vrijdagavond do vaandels ont huld, waarmede de afdeelingen van dien bond aan de protestvergadering te 't Hertogenbosch zouden deelnemen. Aanwezig waren o. a. tal van geestelijken, de Kamerleden Borret en Kolkman en de raadsheer in den Hoogen Raad De szoogenaamde kietdwang* heefteen ver dediger gevonden in prof. Fruin (zyn dusge naamde brochure it by Mart. Njjhofi versche nen). lij) vindt bet verkeerd de zaak door een hatelyken naam impopolair te makon: dwang lot kiezen toch wordt niet beoogd, wol verplichte opkomst by de stembus. Prof. Fruin acht de oplegging deser verplichting oen oood- sakelyk gevolg van liet moderne begrip, dat het kiesersebap oen functie is. Aan de nieuwe kiezers behoort dit by «onder te worden inge- scherpi. De hoogleeraar veronderstelt, dat hiertegen alleen bezwaren van praclischen aard tullen worden geopperd: wat baat een ver plichte deelneming als men met een Masco- biljet kan volstaan Prof. Fruin voert hier tegen aan, dat niet slechts zy, die hun kent biet willen of kunnen bepalen, thuisblijven, maar dat de moesten gedreven worden door gemakzucht, die vaak sterker werkt dan aucht tot algemeen of zelf eigen belang. De kies- dwang kui de prikkel zyn, die tet handelen asnspocwF Van te moor belang is dit, daar zy, die byzondere belangen beoogeu, voel trouwer sollen opkomen dan wie geen eigen belaag naiagen, maar wier keuze daarom voor 't volks- ÜeJang’vaa *t htoeste gewicht tjjn. De redenen overigens, waarmee gsp'eit wordt voor uit breiding van kiesrecht, pleit evenzeer voor nakoming van den kiesplicht. Immers, wil men, dat de volksvertegenwoordiging hot volk afspiegelt, dat de massa aldoende leert kiesen, dst da arbeiders, wien door den fabrikant verplicht vryaf wordt gegegeven, ook werkelyk daarvan tot kiezen gebruik makenmen voere kiesplicht in. Op do vraag: boe zal men dwingen kan België reeds antwoord goven sedert de verplichting in de wel staat, komt bijna iedereen op. neèr gutn. s.“, k“t ia zoo iwMr niet.” r iat auden ie,” riep de lakei ooge* gaat hel u aan Geef aajj bat pak.” mij wel aan, wat er ia het pak ia,” geide Ix*liman in hel volle gevoel zijner waardigheid «Dat pak komt uit hoUbuilenland, an do wet zagf, dat alle uit bet b^iiffiland komende pakketten on kiaten hier moeten geopend worden, alvorens ze aau den geadrtmaeerde mogen nfgegeven worden." «Hoor oor»»,’’ aprakdh lakei woedend, «|par beeft do priuaea niets med te*makengy zult «et toch niet wagon, een pakket te openen, dal aau do prtnaea ren Praiaen ipebehoort fKordt ewnolfJ.) «Ham koninklijke hoogheid priuaea Kliaaboth ver- wacih heden met den Hamburger vrachtwagen ecu pak, dat ik kom afhelen.” De pakknecht reikte dea ambtenaar Lobman eene rol, aorgvuldig in waadock genaaid, over, en deu, ab oen man fan opvoeding) ba in het vloeiend Franseh, zoo ah mon dit in Berlijn hooren kon «A «on Altwo royale, la Prinoeaae Eliaabeth de Pruaae.” «Dat is hel pak,” zeide de lakei. «Geef maar hier, de prinaea wacht er met ongeduld op.” «Ik aou gaarne willen weten, wat er in bot pak ie," zeide hij toen, terwijl hij eene houding van ge wicht aannam. «Kant, geloof Jr/’ hernam de lakei mot do groot* ale vrijmoedigheijy «bare hoogheid de prinaea aprak van Eranachii koR, die zij verwachtte.*' De beer Lehman liet nogmaab hel pek met zijne hand op en nefir fgaaa. «Kant ia er niet in, kant ia Dan b er in M #Wat 4let eaat Lehman •mr. Hanlp. Nadat de zaugafdeeliug een Hulde aan Leo XIII* ten gehoore bad gebracht, wees de heer A. H. Bakker op de beteekenia van den 20n September voor de Katholieken, die tegen bet feit van de inbezitneming van den Kerkelyken Staat hadden te proteeteeren. nu de regeeriag van Italië besloot, bon 25 jarig jubileum daarvan feestelyk te berdenken. Daarna ging bet, tooneeheherm op en zag tien op bet tooneel 12 vaandels, omhoog ge houden door in *t wit gekfeede meisjes, met bengaalsche verlichting. Er werd daarop nog maals gezongen en de gebeurtenis, waarvoor neen samen was, besproken door den Z.Eerw. beer Wittert vau Hoogland, die de leden aan maande, op waardige wyze te protesteeren en de vaandels te bowaren, om later feest te vieren, wanneer de Paus ab wereldlijk vorst zal hersteld zyn. Het ssmenzyn eindigde met *t zingen van liet »Wieu Neorlandecb bloede en dankbetuiging aan hen, die hadden bijge dragen tot het verkrygen van de vaandels, in 't byao mier aan den beer Bakker. Onlangs maakten we helding van ’t rond- ryden te 'a Hago van een rywiel, dat be* wogen wordt door een benziue-motor. Deze toestel, waarmee men «ene snelheid van 30 40 kilometers in 't uur kan maken, eu die voor 250 a 300 kilometers benzine meavoeren kan, kost f 740., Uit de begroeting voor 1896 lioofat. BIn- nenlnndache zaken blykt, dat de minister van binnenlandscbe zaken heeft voorgtmteld bet groot arsenaal te Grave in te richten ter ver* pleging van een deel der krankzinnigen te Medemblik. Aan de Leidache univerriteit wil de Minister een hoogleeraar in de archeologie en de oude geschiedenis aanstellen. Zoodra de regeling der gemeentefinancien overwogen ia, zal voorgeaield worden de Gymnasia te Amsterdam Rotterdam en'sGra ven h «ge te snbsidieereu. Voorbereid wordt een wetsontwerp tot subsidieering van middelbare meisjesscholen. Een verbooging is voorgesteld voor het subsidie voor de industrieschool voor meisjes te Arnhem. Verbooging wordt aangevraagd van de sub* sidiën voor de ambacht-cbolsn te Leiden, Utrecht, Den Haag en Rotterdam en nieuwe subsidies voor Groningen en Arnhem. Te Maastricht zal een Rykslandbouwpimef- station worden opgericht. Voor vrouwelyke kweekelingen is voorgeaield de oprichting van een afzonderlijke kweek school.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1