r* \\i Irecte Spoorwegverbindingen met G0UÜA. Zomerdienst 1895. Aangevangen 1 Mei. T|jd van Greenwich. fi RiltMlaidsch Overzicht. I VITTE TURN TRICOTS, Broeken, Gordels ei Keosei- A van OS, Ax., Beur» van Amsterdam. »ry„ T" 1 'ft'/. löïv. Nationale Militie. Een Schoolwet-legende. Zoo noemt »Het Vaderland* bet verhaal, dat het weekblad»De Ned.< in zyn overzicht van de geechiedenia der liberale party geeft ran de wjjze waarop de wijziging van de Ooderwyswet onder het mi nisterie Mackay is tot stand gekomen. Laatstgenoemd blad schreef dat de schoolwet- herziening gemakkelyk tot stand kwam, omdet zy steun vond »bjj de meest conservatieve elementen der liberale party, wier voorliefde voor de volksschool merkelyk bekoeld was ten gevolge van de radicale neigingen van een gedeelte der onderwyzers, en die waanden door eenige toegeeflijkheid den schoolstrijd te kunnen beëindigen. Zooveel woorden, zooveel onjuistheden, zegt »Het Vaderland.* En te recht. Het blad herinnert aan eenige byzonder- beden Men heriunere zich slechts wie in de Kamers de hervorming gesteund, wie haar bestreden hebben. Onder de voorstanders telde men naast de hoeren Van der Loeff, Roëll en Gleichtnan ook de heeren Manders, Boreel, Seyffardt en Cretner. en zoo de heeren Hartogh en Zaayer, toenmaals onder de geavan- coerden tellende, aan de wet bun stem ont houden hebben, gaven zy tnch hun stem aan bet subsidie artikel, waarin haar grondbeginsol was neergelegd. Daarentegen spraken en stem den de corypbeeën van hen die thans tot de conservatief liberalen worden gerekend, de heeren De Beaufort, Kutgers en Van der Kaay, om van den heer Van Houten niet te spreken, tegen de wet. In de Eerste Kamer waren de meest geavanceerde elementen, Wertbeim en Van de ,Putte, voor, de conservatieve heer Pynappel tegen. En dan buiten de Kamer Het is immers joist de radicale party geweest, die, zoo As al om andere redenen met het ontwerp niet dweepte, voor een dergeljjke op lossingder schoolquaestieonvermoeid propaganda heeft gemaakt. Ia de liberale pers was Het Vaderland* voor, de »N. Ilott. Crt.« tegen. In de Liberale Unie* waren het de meest geavanceerden, zooals mr. Fokker en mr. Van Kaalte, die er zich bet warmst voor in de bres hebben gesteld. Hot was overal juist by voor keur het starre conservatisme, dat aan het schoolstelsel van 1878 vasthield. En wat de drjjveeren betreft, die tot voor stemmen noopten By de meestsn zeker, die zich voor de trans actie lieten vinden, was de dryfveer deze, dat bet een eisch was van recht en billijkheid, hen die voor bun kindereu geen nentraal onderwys begeerden, zooveel mogelijk op voet van ge lijkheid te bteugan met hen die volkomen tevreden waren met neutraal staatsonderwijs. Niet ogidst men bevreest was voor (radicale neigingen by onderwijzers waartegen de wet van 1889 geen nieuwe wapenen in handen geeft aan wia zjj zelfs het toekennen vac subsidie gebiedt, zoodra zij een particuliere school, op hoe radicalen grondslag ook, zonden willen openen. En evenmin om door een weiuig toe geeflijkheid dan schoolstrijd te beëindigen, maar om da wapenen in dien strijd meqr geljjk te maken en hem te brengen op zuiverder terrein. »De Arasterdammer* herinnert er teu over vloede aan, dat de radicale party juist in die dagen aan bet opkomen was, eu dat «De Amsterdammer,* aan het hoofd dezer beweging, toen met kracht, om het billijkheidsbeginsel, voor de wetsherziening heeft gejjverd. 'gj >Hst is waar zoo zegt het »D. v. N.« dat mannen als Kerdjjk, Veegens, Goeman Borgesius tegen steindeL, maar onwaar, dat de onderwys-quaestie, zooals zjMoen gesteld was, beslist werd uitsluitend naar «en zin der con servatieven onder hen, die uoch tot de It. K.*, «och tot de anti-rev. party behoorden.* Een vaantal krotten samen 6 sloppen tusschen Lindengracht eu Goudsbloemstraat te Amsterdam zyn door eeu vereenigiug, aldaar, aangekocht om ia de plaats daarvan gezonde arbeiderswoningen te bouwen. Men heeft berekend, dat 62.000 klaver bloempjes van haar nektar beroofd moeten worden, en dat daartoe 3,750,000 bezoeken van bjjen noodig zyu, om een half kilo honing te vervaardigen. Wie 't niet gelooft, mag het narekenen Een Amerikaansche professor Mc. Klintock heeft zich bezig gebonden met een onderzoek van eieren en meent gevonden te hebben, dat de7e in den regel groote boeveelheden bacteriën bevatten doch beeft gelukkig nog verzuimd te constateeren of deze van een schadelijke soort zjjn. Het komt ons in alle bescheidenheid voor, dat bet publieeeren van dergelijke onderzoe kingen best achterwege kon blyven. Zoolang de menach om in bet leven te bljjveu voedsel noodig heeft, zal bjj toch iets moeten eten en drinken en zal bjj wel nooit er toe komen oor alles wat hg in zjjo mond brengt te sterilisee- ren, doch ook al deed bjj dit zoo zou by zichzelf nog moeten steriliseeren. Al die bangmakerij kan er dus slechts toe leiden hypochondristen te kweeken en het leven van angstvallige menschen te vergallen. (De Nyv.) De 45 tnsscbendekspassagiers, die zioh aan boord van de »Edam« bevonden, waren mee- rendeels Duitscbe, Poolsche en Russische land verhuizers, die in Amerika vergeefs een be staan hadden trachten te vindener waren 12 vroowen en 8 kinderen bjj. fn deerniswek kend^ toestand bereikten ze Plymouth maar ze vonden daar een gastvrjj onderkomen io bet mstrozenbuis, onder geleide van den Neder- Isndschen vice-consul Bellamy, en medelijdende menschen voorzagen de vrouwen ep kinderen vao kleederen. De >Edani« werd midscheeps achter de machinekamer ingeloopen. Zoodra de Tur kestan* achteruit stoomde, drong het water de »Edam< binnen en kapitein Brainsua zag terstond in, dat de boot moest zinken. Da passagiers snelden in doodelijken angst naar het dek maar toen de officieren hun verze kerden, dat er nog tyd genoeg was om zich te kleeden, gingen de meesten naar beneden om hunne kleeren te halen anderen stelden lich tevreden met hetgeen zjj inderhaast hadden kunnen grjjpen. Het uitzetten van de booten geschiedde in de beste ordeer was geen spoor van paniek. De vrouwen en kinderen gingen het eerst in de booten, en de equipage verliet 't laatst hei schip. Toen allen veilig in de booten waren, poogde kapitein Bruinsma nog op de tEdamc te komen, maar tevergeefs. Twee uur en drie kwartier na de aanvaring verdween de »Edam« in de diepte, de achter steven het éérst. De Turkestan* had ook al bare booten uitgezet, om assistentie te ver-} leenen. Dit schip had een groot gat in den boeg, maar kon niettemin de reis naar Car diff voortzetten. De opvarenden van de >Edam< verloren alles, behalve hetgeen zjj aan bet Ijjf hadden. Zjj kwamen Vrijdagochtend te Londen aan, om over VMssingen naar- Rotterdam te ver trekken. Allen zyn vol over de uitmuntende tocht, die aan boord heersohte, en over de koel bloedigheid van kapitein Bruinsma en zjjne mannen dadel jjk na de aanvaring stond iedere zeeman op zyn post, en voordat de passagiers er aan dachten zich te redden, waren reeds maatregelen tot hunne redding genomen. Het is le derde maal, dat kapitein Brains- inn schipbreuk lijdt. De »Edara« was voor f 205,000 verzekerd, waarvan f 120.000 eigen risico. De aandeelen der maatschappij daalden dan ook gister ter oeurze niet. De Locdensche correspondent van de»New- York Heralddeelt het volgende mede >De officieren en de manschappen van de »Edara«, die te Plymouth aan wal werden gebracht, waren aanvankelijk niet genegen uitvoerige oiededeeliogen te doen over hetgeen was voorgevallen. Toch kwamen wy te weten dat dn reis van New-York naar Europa zeer voorspoedig is geweest. Het weer was byzooder 'gunstig et de boot in het Kanaal kwam; toen kwam een dikke mist opzetten, waardoor kapitein Bruinsma werd genoodzaakt, met halve kracbt voort te stoomen. Omstreeks 1 nar in den ochtend bemerkte de officier van de wacht op de »Edatn«, dat eene groote stoomboot zich in de oabjjbeid bevond. Ter stond werd de'stoomfluit in werking gesteld en last gegeven om tetng te stoomen, maar bet was te laat; de »Tarkestao«. eene Engel- sche stoomboot, veel grooter dan de »Edam« trof de Nederland sche boot in de flank. Of de schuld vao deze aanvaring moet ge steld worden op rekening van den kapitein der >Edam«, dan wel te wjjten is aan zorge loosheid van den kommandant van de Turke stan zal waarschjjnljjk niet wordon uitgemaakt. Maar te oordeelen naar het geen door de Eogelsche bladen wordt me degedeeld, was kapiteio Bruinsma op zyn post. Zoodra hy, op de brug staande, de andere boot zag naderen, gaf bjj terstond bevel om terug te stoomen. De vastberadenheid van kapitein Broinsma en de kalmte, welke by betoonde, beeft er zeker veel toe bygedragen, dat de aanvaring althans geen menschenlevens heeft geëischt. Bovendien wordt verzekerd, dat kapitein Bruinsma, ook wat de snelheid der vaart be treft, geen der voorgeschreven voorzorgsmaat regelen heeft verzairud. De landverhuizing naar Amerika is weder aan het toenemen. Reeds in Juli van dit jaar zyn over Amsterdam, Rotterdam, Ant werpen en de Doitscbe havens k82 Doitsche landverhuizers meer vertrokken dan in Juli 1894 en in Augustus is deze vermeerdering tot 460 gestegen. Er emigreerden in die maand 3627 personen tegen 3197 in Augus tas 1894. Het aantal niet Duitscbe landverhui zers naar Amerika, die iu Augustus over Duitsche havens zyn vertrokken, bedroeg 11,571. Bjj den terugkeer vau den Dnitschen Kei zer van de herfstparade waren honderduizen- den toeschouwers te Berljju op de beeu. Op de Belle-Allianzplatz stond in de voorste ge lederen een oud gebrekkig besteller, die, toen Z. M. voorbijkwam, naar voren drong om een adres te overhandigen. Twee politieagen ten grepen deo ouden aan, drongen hem te<- rug op ruwe wjjze eu wilden hem zelfs mee sleuren; doch de Keizer maakte er door teu dreigend gebaar een einde aan, zond een tjj- ner adjudanten om 't smeekschrift in ontvangst te nemen en Wenkte den ouden iuao vriende lijk toe. Misschien zal dit voorval voor den •ruien kerel e»o uitkomst zyn. Hy heeft nl. 's Keizers bemiddeling gevraagd, om, nadat hy door alle iustantien een proces beeft verloren, laugs diplomatiekeo weg herstel te erlangen van de schade, door hem geleden als aanne mer van groote werken in Rusland. Onder y valsche voorwendsel en verdachte omstandig heden is hem nl. de uitbetalinglfcgeweigerd van 230.000 Markj die bjj te vorderen had we gens het bon wen van bruggen in den spoor weg Kursk—Azow. (loe het water den vorm van het aardop pervlak voortdurend veranderd wordt in «Long- mpn's Magazine» met eenige aardige voor stellingen toegedicht. De scbrjjver geelt eenige cjjfers betreffende het uitsljjpend vermogen van het water. In Engeland en Schotland zyn het vooral de Trent en de Ome die eeu groote boeveelheid vaste stof meevoeren. Zjj laten in een getjj soowat twee óf drie Eog. duim slip achter op de lage landen aan hare oevers. In den loop van twee of drie eeuw bedraagt dit zes of zeven vuet en aldus zyn 30,000 acres waardelooze grond in het vruobtbaarste land van Engelaud veranderd. Op deze wjjze is de Theems voortdurend Essex te verrjjken ten koste van Gloucester en Ox ford. Jaarljjka voert zjj genoeg vaste stof mede om aan haar monding 24 acree goed land vafi zes voet diepté te vormen. De Wash heeft in 1700 jaar 65.000 acres huid aan Groot Bri- tannië toegevoegd. Al dit nieuwe land wordt door de regees van de bergen gespoeld en de scbrjjver heeft uitgerekend det rivieren van Gr.-Britnoië aldus jaarlijks 6,500,000 tons vaste stof naar de koet voeren. Als dit zoo doorgaat, zal het geboete eiland in billoeq jaar met de aee ge- l»k ztju gewaascheu.y Maar getij en golven zouden het iu de helft van dien tyd kannen wegvoeren. Het grootste deel van Nederland ia door Rjjn en Maas nit België, Frankryk Duitach- land en Zwitserland aangebracht. De MiseisJlpi spoelt elk jaar 362.000,000 knb. voet grond in de golf van Mexico. Werd die grond in booten vervoerd tegen een halve cent per Eng. mjj], dan zou dit ovar de halve lengte der rivier een kleine drieduizend millijea gulden per jaar kosten Volgens Eogelsche bladen is de Rnsaieche Regeering voornemens binnenkort een recht- streeksche korte verbinding voor passagiers en ^goederen tot stand te brengen tosechen Lon den en de voornaamste Russische steden, over Qaeenboro, Vlissingeu «b Berlyn. In Mississipi begaf zich onlangs iemand, die die zich candidaat bad gesteld voor dan Senaat in dien Staat, met drie vrienden op weg om een ander op wien bij zich wreken wilde, op te sporen. Hjj vond den man ongewapend en schoot hem dood. De moordenaars stonden terecht en werden levenslang gevangen gezet. Bjj pro ces eqhter kwam het nit, dat de man Senaatlid hoopte te worden alvorens op den doodslag uit te gaan. zich verzekerd had van de dien sten des heeren Mac-Laorin als advocaat, voor het geval dat hjj vervolgd werd. Deze beer Mac-Lanrin na is zelf candidaat voor bet Gouverneurschap van Mississipi en de vraag reeds of hg niet, verkozen, aan zyn veroor deelde cliënten gratie verleenen zon. Daarom trent ondervraagd, heeft bjj verklaard dat talk een handel wjjze zjjnentjjds onkieoch en onbe hoorlijk wezen zon en hjj eventueele aanvragen om gratie teu behoeve der veroordeelden niet in overwèging zon nemen. Eene alleenwonende vronw te Pierrepont werd in haar huis overvallen door bandieten, die baar vastbonden, waarschijnlijk om haar te dwingen, de plaats aan te wyzen, waar zjj haar geld verborg; vervolgens planderden zjj allee uit, vermoordden de vronw en staken het hms in brand. De misdadigers zyn nog niet gevonden. Te Breda telt de R. K. Volksbond reeds meer dan 200 leden. Ofschoon door den heer Pass too rs er op aangedrongen was om zich een geesteljjk adviseur toe te voegen, en daartoe ook werkelyk pogingen zyn gedaan, is dit toch niet gelakt. Naar ons nit Breda gemald wordt, wenscht - de Katholieke geestaljjkbeid in dit bisdom zich tegenover dezen bond onzydig te honden. t »Nws.« - Uit het verslag van ds Eogelsche postarjjeo over 1894 bljjkt, dat 30.691 brieven zonder adree werden gepost; 1742 daarvan bevatten te samen meer dan f 60.000 aan waarden. In de bussen werden 32.632 losse postzegels ge vonden. De Belgische soldaten zullen weldra soep keteltjes krjjgeu van aluminium. De Rageering zal een eerste aanbesteding doen vanlO.tfK) stuks. Verlofgangers der militie te land wonende te Velp bij Arnhem, mogen niet onder de wape nen komen, zoolang daar de dysenterie epide- mi ch voorkomt. fc». Moordrecht. Nieuworkerk. Rotterdam 0.40 10.17 9.86 10.— 10.81 Rotterdam, Oapollo Nieuworkerk Moordrecht Gouda k 7.88 7.47 10.84 11.01 11.08 11.11 11.14 8.88 GOUDA ROTTÏIDAM. 11.01 II.» 1.14 3.» 11.» U.»« 1,M 1— 11.» II.» 1.44 3.110 K O T T'ï R D A H-G 0011. 7.46 8.07 OOUDA—DEN H 8.18 A A 0. 9.40 8.81 9.69 10.11 10J3 10.88 10.88 10.48 10.68 11.60 18.08 8.44 4.60 6.84 7.11 7.68 8.88 8.43 8.61 9.67 11.13 e 4.67 e 7.69 a a a 10.04 a s 6.04 8.06 a a a 10.11 a jr 6.11 i 1 8.13 a a a 10.18 f 4.0S 6.80 6.48 7.80 8.88 8.68 9.08 9.10 10.87 11.80 18.80 1.46 8.60 8.10 3.48 4.80 6.81 6.80 1.06 .«11 1.66 v a a 6.30 0.10 e 8.08 e i a a 6.87 0.6 e 9.09 e a a 6.44 a 18.40 8.16 8.09 8.89 4.08 4.40 6.61 6.10 8.11 10.06 D..R N HAAG GOUDA. Goud. 7.80 8.86 9.09 9.87 10.80 10.60 11.18 18.88 1.87 8.86 8.47 4.46 6 87 7.14 7.4 11.08 18.87 f t 4.87 J.01 a a 10.06 11.18 18.46 *08 8.11 s 10.18 1.30 3.30 I 10.17 T.4I 3.47 Z.-Ze|w.7.IS 3.13 "•UAg. 3.401.iti.it 3.80 0.30 1.4010.1411.3111.1 Voorb. 1.64 10.10 .38 1.44 8.18 8.48)4.11 1.17 3.11 7.18 M8; 1.43)4.11 1.13 8.18 9,37 10.07 10.41 '11.81 li» ".OS 1.87 4,6» 4.17 'm» 6.1*7 7.44 Ml Ml 10.83 11.46 Gouda. Oudew. Woerden Utrecht Gouda Amsterdam „Wo. OU DA-U T RIGHT. 6 86 6 40 7.86 8.09 8.81 9.08 10.19 11.— 18.48 1.88 8.17 4.16 4.47 8.87 6.86 8.81 10.16 6 60 6 84 k a 11.14 8.87 g a a 7.10 10.89 8 51 7 08 8 13 U.M 1.48 8.34 8.05 6.17 7.18 1.48 10.87 o'l8 7 18 8 18 8.41 1.87 10.61 11.46 l.tO 8.08 8.60 4.48 5.80 8.86 7.43 1.0411.— gouda-amstrrdam. 4.40 Ml 10.01 11.- 13.10 8.31 4.47 .6.18 0.10 0.10 10.10 11.41 1.— 4.10 I.U 1.11 It» 1.44 Z.-ZtgwO.OO 10.» 1.8» Zer.-M.fl.19 tree, 10.40 3.09 GmulA 0.30 7.(01.18 9.— 9.60 10.1010.37 19.05 19.45 MO 3.14 3.94 4.13 4.48 Stept te BleUwëk-Krniiveg en Nootdorp-LeWiebeiidein. e t?IIC8T-«J|DA. Utieckt Woerden Oudewater Gouda AM8TI1 DA M-BO u u a. AnuterdeaWp 1 6.17 6.13 9.18 0.41 10.99 6.47 0.58 8.» 10.19 7.39 6.38 7.60 9.— 6.68 8.11 a 7.07 8.19 a 7.10 8.38 9.84 6.60 8.16 »J0 9.04 A uuvee en nooiaorp-i-eiu»;uouu.ui. OtllOBT-cftPOA. 10.— 11.34 li.spZ.lO 8.534.433.30 10.I8U.5I 4.10 0.53 10.31 e O*'* 10.44 11.07 1.» 8.49 4.87 MO 7.09 AH8TRRDA M—G OUD A. 9.11 11- 9.40 b 4.98 .19 14 19.19 ».S» 1.99 7.60 1.09 9.07 10.84 i 9.88 10.84 9.86 8.86 8.419.49 11.10 6.86 8.«— 10 7,4V 8.49 11.10 Te Honselerdjjk beeft siek Vrjjdag eene vronw verdronken, die voor een paar maanden voor de tweede maal wat gehuwd, doch met baren echtgenoot, een tninder in onmin Gisteravond geraakte het 3-jarig zoontje van den watermolenaar B. te Leiderdorp spe lende te water. Het werd levenloos opgehaald. De bloembollenkweekersveresnigiog Het wapen van Monster» te Monster zal in het volgende jaar weder eene groene veiling hou den ongeveer 1500 bedden zjjn voorloopig op gegeven, zoodat waarschpnlyk een veiling van omstreeks 2000 bedden verwacht kan worden. In den tyd van één uur is gisternacht te Zntphen een groot lompenpakhuis eau de Noorderhaven totaal afgebrand. Voor dan rechter ven Bowstreet te Londen verscheen dezer dageo een zekere juffrouw Mathilde Hopwood, beklaagd een boud, toebe- hooreode aau Margaretha Webb, wederrechte lijk zich te hebben toegeëigend, althans van zyn vrybeid te hebben beroofd. De bond, oogensohyulyk eea gekruist ras vau Schotse lie eu Ierse.he terriers, werd de rechtzaal binnen geleid, of liever, leidde de beklaagde, een kleine oude in 't zwart gekleeds dame, de zaal binnen, daar bet dier haar met alle kracht aan zijn ketting voorttrok. l>e oude juffrouw beweerde dat de bond aan haar zoon toebehoorde, doch toen hat dier de getuige Margaretha Webb in het oog kreeg, rukie het los en vloog op haar toe met zulke onmiskenbare teekenen van vreugde, dat de rechter, mr. Vaogban uitriep Iedereen ken zien, dat die hond aan getuige Webb toebehoort.* Het vonnis luidde natnur- lyk ten gunste van de rechtmatige eigenares. Op het terrein der tentoonstelling te Bor deaux brak *8 avonds brand uit in het gebouw voor de slectrieiteit, waaracbynlyk ten gevolge van het springen van een petroleum motor. De brand ontwikkelde zich zeer snel en men vreesde ernstig voor het Afrikaansche dotp, dat aan het gebenw paalt, maar men slaagde na 2 uren er in de vlammen te bedwingen. Commissarissen der Witte* te 'e Gravenhage stellen aan de leden voor om be4 sanlal ge wone leden, dat thans maar duizend mag be dragen, te brengen op 1500. Candideien voor het gewone lidmaatschap moeten nu 10 jaar wachten voor ze kunnen worden aangenomen Het Vandeville-theater te Parys zhl Woens dag a. nu madame Réjane teruggekeerd is Madame Sans-Gêne* weder opvoeren. Het zal de 369t keer zyn, dat bet stuk van Sardou en Moreau opgevoerd wordt. werd gepoogd een sneltrein ist te doen ontsporen staven over de rails gelegd, by VrydajAacht Dublin naar Belfast te doen ontsporen van ar waren 7 Lisburn. Een boer bemerkte deo toeleg; de politie doet onderzoek. De tentoonstelling werd gisteren (Zondag) bezocht door 13000 betslende bezoekers. De extra-trein uit Parys bracht 200 bezoe kers aan. Wegens een gebrek aan de macbinfa kon het tarrtin gisterenavond niet electriscb véklicbt worden en hebben de fonteinon niet kunnen werken. Te Traonstein, by Reichenhall, ie een moord gebeurd oan.... een hond. Een jachtopziener 'had een bond ven een buurman'doodgescboteu, omdat het een kwaad beest was. De eigenakr zocht,bqm op en sneed hem den hals af. Voor eenige dagen werd bjj het treinperso neel van een nit lienloo komenden goederen* trein te Stralen door den ontvanger der dooaoen een smókkelhandel ontdekt. In een kist die van, boven m6t poetslappen bedekt was vond men 8 pakken tabak. De betreffende spoor wegambtenaren zullen vervolgd worden wegens smokkelarij en worden buitendien eit den dienst ontslagen. De beroemde tooneelster mr». Langtry, Londen die voor haar vertrek naar het vaste land hare jaweelen, op een waarde van 40,000 pond sterling geschat,.bjj de Union Bank aldaar in bewaring bad gegeven, net na haar terngkomst die sieraden terughalen. Zy vernam echter dat deze reeds dea 24iten, Augustus waren afgegeven aan fan onbekend persoon, in het bezit van een valscbe last ring- Lebr schjjnt weer beter in form te komen, Te Breslen won hy de drie wedstrijden, waar aan hjj deelnam en reed er ia het uar 42 kil. 72 ui., tervfül het Daitecbe record 40 kil. 498 m. was. Koning Leopold van België heeft, Zaterdag j. 1. president Faure te Fontainebleau een be zoek gebrócht. Reeds spoedig, nadat het diner was geëindigd vertrok de koning weer naar Parijs, waar hjj tot Dinsdag zal blyven. Maandag zal preaident Faure hem daar nog bezoeken. Dan eerst zullen béide staatshoofden een onderhoud hebben wÜÉrbjj misbchieu gewichtige zaken, wellicht I de Congo-quaestie, ter sprake zullen komen. Tjjdens 's konings verblyf te Fontainebleau werd niets van dien aard behandeld. Hst vermoeden, dat de Congo-quaestie dan ter sprake zal komen, vindt eenige bevestiging in de mededeeling jan den Brusselschen cor respondent der »Kolnische Zeitang.* Deze correspondent gewaagt van het te Brussel vertelde gerucht, dat baron Dhauis, de bekende Belgische officier, die geruimen tyd iu den Congo-ttaat vertoefde, door den koning per telegraaf naar Parys is ontboden. Uit den Congo-staet zjjn nog geen nadere tydingen ontvangen. De Belgische bladen blyven daarom bjj bun beweren, dat er nog geen reden bestaat om te gelooven aan de juistheid der bekende ongunstige geruchten, welke onlangs uit P^rjjs en Berlyn over den toestand aan den Copgo zjjn verspreid. Trou wens naar men weet. zyu deze Jobstijdingen ook reeds door de Congo-regeering tegenge sproken, In Italië viert men nog feest ter eere van de verheffing van Rome tot hoofdstad van het vereenigd koninkrjjk Italië voor 25 jaren. Bjjzondere opmerking verdieut de redevoe ring, door den heer Crispi bjj de onthulling van het monument voor Garibaldi gehouden. De minister-president bracht de diensten in herinneriug, door Garibaldi bewezen en ein digde zjjne rede met de verzekering, dat van bot herstal van bet wereldlyk gezag des Pen sen geen sprake kon wezen. De heer Crispi erkende bet oppergezag dea Pausen, wat de kerkelyke aangelegenheden betreft, maar her haalde de verr.ekeriog, dat van de Daliaanscbe regeering niet is te verwachten, dat zy weer tot herstel der wereldljjke macht van flen-Pans zal medewerken. te Dat de Italiaanscbe regeeriug van dese feestviering gebruik zou maken, om nogmaals te verzekeren, dat zjj het standpunt zal hand haven, hetwelk zjj tot dasver jegens den Pens heeft ingenomen, ligt in den aard der zaak. Evenwel erkende de heer Crispi, dat de Pans het hoofd is der Katholieke Kerk, als zoo danig staande boven de politieke partgen. Met een »leve de Koning, leve Italiëeindigde de heer Crispi zjjne rede. Voorloopig bepalen de clericalen 'zioh bjj de beoordeeling van Crispi's rede, tot eene afwact^ende houding. Ondanks de verheerlij king van het Pausdom door den minister, zien eenige clericale leiders in Crispi's rede de voorbode van de opheffing der bekende garantiewet, waarbij de verhooding tusschen de Italiaanscbe regeering en den Paos ie ge regeld. De radicale bladen zyn zeer ontevreden over hetgeen Crispi zeide, omdat zy in deze rede een 4p*m<>cdiging uien foor den Paus. De liberalen daarentegen, voor zoover zy tot Crispi's aanhangers behooren, zyn van mea ning, dat de heer Crispi zich niet beter kon redden nit den moeiljjken toestand, waarin de regeering zich bjj de feestelyke herdenking van Rome's verovering door de Italiaansehe troe pen bevond. Tot dusver zyn de feesten door geen by- zonder incident gestoord. Koning Humbert gaf een feestmaal in bet Quirinaal, waarby de ^ministers en de voornaamste civiele en mili taire autoriteiten aanwezig waren, 's Avonds werden de hoofdstraten geïllumineerd. Tot laat in den nacht was eene talryke menigto op de been, maar nergens vielen ongeregeldheden voor. Men kan derhalve het nationale feest, dat de Italianen vieren ter eere van de totstand koming van het Italisaniche koninkrjjk, als volkomen geslaagd bescbónwen, hoewel na- tnnrlyk de clericalen daarmede niet instem men, daar Rome's verheffing tot hoofdstad van Italië gepaard ging met de opheffing van het wereldlyk gezag des Pausen. De Franschen zyn 't er nog niet over eens welke beteekeni*? moet worden toegekend aan de tegenwoordigheid van den Russischen Mi nister van Boitenlandscha Zaken Lobanoff bjj de militaire manoeuvres in de Vogeezen. Men heeft gezegd, dat die tegenwoordigheid slechts toevallig was. De heer Lobanoff was voor zyn gezondheid te Coutrexeville en de beleefdheid gebood bem uit te ndodigeu. Met die ver klaring wordt echter weinig genoegen geaomen. Waarom ging Lobanoff naar-een badplaatsje in de Vogeezen, dat in dezen tyd weinig of niet bezocht wordt'? Een voldoende reden is datrvoor niet te vinden, tenzij men aanneemt dat Lobanoff het zoo wilde aanleggen, dat'hg oitgenoodigd werd. Werd die vorm gekozen om Lobaaoff met den President der Republiek en met den Minister van Buitenlandsche Zaken Hanotanx in aanraking te brengen zondereen rechtstreeksehe reis naar Parys, die te veel opschudding zcTta hebben verwedt? Misschien welDe Par jjscbe correspond#nt van de Times echt de tcgecwoordigheid van Prins Lobanoff bjj de manoeuvres- in Frankfjjk vnn groot be lang. Prins Lobanoff, de leider der Russische politiek, is de vertrouwde vau deo Csaar,* merkt de correspondent op, »tyn tegenwoordig heid te Mirecourt bewjjst, dat de Csaar ten opzichte vsa Frankryk deselfde politiek volgt els zyn vader en vooral den nadruk wil leggeu op het militaire karakter van het Frauseh- Uassisch verbond.* Men begrijpt met welk eeu innig geooegen de Franschen zulke be richten lesea. Dese correspondent, op wien zjj anders altyd wnt aan te merken hebben en dien zjj reeds lang het land zouden hebben uitgezet, iudien hjj niet als Franscbman gena turaliseerd was, heeft daardoor veel goedge maakt. Op de tribene bjj de wapenschouwing stond de beer Lobanoff tusschen den president- Minister Ribot en den Minister van Buiten- landsche Zaken Hanotanx Lobanoff onder hield sich zeer levendig eu seer barteljjk mot de Fransche Ministers, die hem allee van de voorbijtrekkende soldaten nitlegden. Rekent men daarbjj de bjjzondere sendiug van den Ra»mschen generaal Dragomirof, dan kan men den Franschen waarljjk niet kwalyk nemen, dat zjj hoe langer hoe vaster aan een Franseb- Russisch verbond gelooven. Indien het geen verbond is, heeft het er^tocb veel van. x Parjjscbe bladen deelen mede, dat President Faure by zyn terugkomst van de manoeuvres te Parys door een meisje in Elzasser kleeder dracht werd opgewacht, die hem een mooien auiker aanbood. De heer Faure nam de bloemen aan met een air van onverschilligheid, wat den omstanders zeer hinderde, daar zjj een grootsche patriotische ontboezeming bedden verwacht. Men "wil upgemerkt hebben, dat de entvangst van Fanre door het publiek, tjjdens de ma noeuvres, vrjj koel is geweesthet meest hoorde meu de kreten Leve Elzas-Lothariogen Leve Frankryk. Eindeljjk heeft de justiti/te Berljju eeu bevel tot inhechtenisneming van den voort»lucbtigen vrjjheer von Hammeratein uitgevaardigd. Ieder een wéét echter dat hjj in Duitschland niette vinden is en allicht ook niet meer te Sistrens, in Tyrol, vao waar hjj Dinsdag nog aan de »Neue Fr. dV* te Weenen schreef. Een »Steckbrief« of arrestbevel met signalement- opgave is das niet voldoende om den vrjjheer in handen te krjjgeu de liberale pers, hun kerend naar do verdere exploitatie van het voor de conservatieven zoo comproq^itteerendschan daal, wil dat de regeering, z<M>dra zjj bepaald zeker is van zyn tegenwoordig verblyf, uitleve ring zal eischen. Zooals men zich herinnert, had Uammeratein den sedert gestorven kassier Gfltbleiu hescbéb digd, gelden van de »Kreuzzeittnng« te hebben verduisterd, terwjji later bleek, dat hjj-zelf de schuldige was. De commibsle vau beheer der »Kreuzzeitung< beeft nu aan de dochter van Gflthlein een scbrjjven gericht, waarin de commissie verklaart dat zy nooit getwjjfeld beeft aau de eerljjkbeid van Gflthlein en nooit geloof had geslagen aan derinweriog van Hauimerstein. Te Darmstadt is overleden de prinses-weduwe van Battenberg, die in 1851 een morganatisch huweljjk sloot met prins Alexander van Hessen, in 1888 overleden. Zjj was de moeder van prins Alexander van Bakteuberg, later vorst tan Bulgarjje, die baar in den dood is voor- -gbgaau. Verder zjjn uit dat huweljjk geboren prins Ludwig Alexander van Battenberg, prinses Marie, de met de Engeliche prinses Beatrice gehuwde prins Heinrioh, en prins - Franz Joseph. Op een te Berljjn gehouden socialistische meeting is scherp geklaagd over sommige soc.- dem. partyleiders in den Ryksdag, die als redacteors van socialistische, bladen salarissen opstryken van 3 a 7000 Mark, welk geld moet worden opgebracht uit bydragen vao arbeiders, die 15 M. per week verdienen. »Als wjj de groote geesten,* zei er een, »zoo duur moeten koopen, dan Laten we ben liever schieten, want aan de belangelooze oprechtheid hunner overtuiging kan toch bezwaariyk nog geloof worden gehecht, te minder daar zy ons steeds de kastanjes nit het vuur laten halen en zeiven bun rug dekken komen zy bygeval eens in de doos, dan trekt hun vrouw toch bet volle salaris wordt echter, een arbeider eingesteckt, dan krygt diens frouw slechts de helft van zyn looq uit de kas, omdat by geen groote geest is. Een donderend applaos getuigde van de volkomen instemming der partygenooten met deze tirade. De werkstaking der metaalbewerkers te Gent neemt een ernstige wending. Een coalitie vin de patroons wordt gesteld* tegenover de coalitie van de werklieden der verschillende fabrieken. De heer Carels, voorzitter der patroonsvereeni- ging en zelf patroon van een groote machine fabriek, heeft Donderdag-avond den werk- en njjverbeidsraad medegedeeld dat, indien de werk stakers bjj Van den Kerckhove het werk niet hervatten, al de machinefabrieken en yzergiete- ryen van Gent op den 28n September tollen sluiten. Van den kerckhove heeft aangenomen, enkele kleine loonen te verboogen, maar de werkstakers blyven algemeénen opslag eischen. De socialisten zetten aan tot openbare be en de metaalbewsrkersbood van Brussel heeft hulp beloofd aan de werkstakers. tiOUDA, Kleiweg E 73-73a OOUDA, II SRITKMjBKR. Nidkrland. Cert N«i. W. 8. f dito dito dito 8 dito'dito dito 8 Hongxr. Obl. üoudl. 1881-88 4 ItaLik. losobryving 1869-81 6 ^tarrtN*. Obl. in papier 1868 6 dito ia silvsr 1868 6 PoETfOAL. Oblig. met ooupoa 8 dito ticket 8 Rusland. Obl. Binoenl. 1894 4 dito Geoons. 1810 4 dito bjj Rotbs. 1889 4 dito by Hops 1889-90 4 dito in goud. loon. 1888 6 dito dito dito 1864 6 Spanje. Perpet. sobuld 1881 4 Tueiiu. Gepr.Conv. leen. 1890 4 Geo. leeoiag serie D. Gee. leeaiog serie C. Zuid-Ajte. Rep. V. obl. 1899 6 Mexico. Obl. Buit. Scb. 1890 6 Venezuela. Obl. 4 onbep. 1881 Amsteedam. Obligaties 1816 S Rottendam. Sted. leen. 1194 8 Ned. N. Air. Hacdelsv. sand. Ai-andsb. Tab.-Mi). Certificaten Duu-Maatse happy dito Arnh. liypotbeekb. paodbr. 4 Cult.-My. der Vorstonl. aand. Gr. HyDotheekb. paudbr. B1/, Nederlandsohe bank stad. Ned. Handelmtatsoh. dito N.-W. k Pae. Hyp. b. pandbr. 6 Rott. Hypotheekb. pandbr. 51/» Utr. Hypotheekb. dito 8>/g Oosten e. Oost-Hoog. bank aand. Ruil. Hypotheekbank pahdb. 4 Ameeiea. Kquit. hypotli. pantlb. 6 v. Maxw. L. G. Pr. tien eert. 6 Nbd. Holl.IJ.-8poorw.-Mij. tand. Mij. tot Kxpl. f 8t. Spw. aand. Ned. Ind. Bpoorwegm. aand. Ned. Zuid Arrik. 8pm. aand. 6 dito dito dito 1691 dito 6 [TAUB.Spoorwl. 1887/89 A-Kobl.8 Zuid-lul. Spwmii. A-H. obl. 8 Fount. Warschau Weenen aaod.4 Rusl. Gr.Rum. 8pW-Mij. obl. 4'/a Baltiache dito aand. Pastow* dito aand. 6 Iwang. Dombr! dito aand. 6 Karsk Ch.Asow-Sp. kap. obl. 4 dito dito oblig. 4 AMiaiiA.Cent. Pm. Sp. Mij obl. fi Ohio. It North. W.pr. 0. v. sand, dito dito Win. St. Peter. obl. 7 Denver It Rio Gr. Bpra. oert. v.a. Illinois Central obl. in goud 4 Louiav. It NaahvilieCert.v. aand. Mexico. N. Spw. Mjj. lehyp. o. 6 Miss. Kansas v. 4 pet. pref. aand. N.-York Ontario It Weet. sand, dito Pennsi Ohio oblig. 6 Oregón. Calif, le hyp. in goud 6 St. Paul. Minn. It Manit obl. 7 Ua, Pae. Hoofdlijn oblig. 6 dito dito Lino. Col. le byp. O 6 Canada. Can. 8outh.Cert.v. aand. Ven.G. Railw. k,Na», leh.d.c. O Amsterd. Omnibus Mjj. sand. Rotterd. Tramweg-Maats.* sand. Nbd. Stad Amsterdam aand. 8 Stad Rotterdam aand. 8 I Beloib. 8tad Antwerpenl887 l'/i Stad Bruaetl 1886 8'/,' Hono. Theisa Regullr Gesellecb. 4 Oostbnb. 8taatelaening 1860 I K. K. Oost. B. Cr. 1880 8 Spanje. Stad Madrid 8 1861 Nid. Var. Het. Hyp. Bpobl eert. Vor.krs. *94»/,- lOl'/i 191% 84»/, 64% >3*/. 3J'/u 34*/, 90 7, 193>/, 90>/, 957/,, lij'/, 57 870 050 101'/, 39'/. 190 900 110 84"/,, 101 UW"/. 140 •IV, 81 1..V, 196 160 80'/, losy, lol"/,, too I»"/. 145 111 17 10"/, 08*/. 109 18 8»'/, 119'/, 106 47'/. 56'/, 1»»/ lil 109 107'/, 10»»/,. 108 ,184'% 180 170 48 114 ■lotkoer» "V, 04'/» MV, in KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS vao Gooda, doen te weten, dat het Register van Ioschryving met de Alphabetische Naamiyst, van hen die in dit jaar in deze gemeente voor de Militie zyn ingeschreven, van den 24n Sep tember 1895 tot en met den 2n October daar aanvolgende .(de Zondag uitgezonderd) van das voormiddag* 10 tot des namiddaga 1 ure, op de Sedtetarie der gemeente voor de belangheb benden ter lesing is nedergelegd en dat tegen Register en Ly»t bezwaar kan worden inge bracht bjj den Commissaris der Koningin in deze Provincie, door middel vao een mat de noodige bewysstukken gestaafd verzoekschrift, op ongezegeld papier, onderteekend door bem die bet bezwaar inbrengt, welk verzoekschrift vóór of op den 2n October 1895 moet worden ingeleverd bjj den Burgemeester deser gemeente. GOUDA, den 23n September 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS, pe Secretaris, a' BROUWER.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2