TAFELWATER E. CASSUTO, Turfmarkt 172, Gouda. Montijn (f Co. Aanbesteding. GROOTE voorstelling TUAKT MARIA I GENEVER I No. 67 BINN Het dun RIJWIELEN. J. C. DE RUITER, Lange Tiendeweg 30, Gouda. TREKKING 19 October 1895. VERLOTING tan PAARDEN en aanverwante Artikelen. A. BRINKMAN ZN. HYPOTHEEKBANK, Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift van den kon. Universiteits-Próf. Gehm. Hofrad Openbaar Onderwijs. ALBER t h BASCH. Patent-H-Stollen sim „uni Pt4*- 4 ADVERTENTIÊN. Tweede Optreden FElh Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. De prij» J post Afzonderli Bonds-Rijwielhersteller. van het Marionetten-Gezelscliap. NIGHTCAP Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeeling GOUDA en OMSTREKEN. Prijs per Lot f' 1.—, li Loten voor f 10. TANDARTS enen WESTLANDSCHE Toelating van Leerlingen op de Avond- of Herhalingsschool voor Meisjes en op den Cursus voor Volwassenen. Inschrijving van Leerlingen J. H. VAN DER VOORT. uit de Hollandia-Bi’on te Haarlem. Het •oitbreiden van de goe derenloods S.S., het maken van eene goederenloods H.IJ.S.M. en van eene verhoogde los- en laadplaats op het station GOUDA. M. PEETERS Jz. Wat is^de béste rnwr^ving tegenlicht, I jgjg Anker-PaiwExpeller. w*t a-Htw» Mem aas te wanden tegen I B^hrWItr. Wat-** duB steeds in ieder huisgezin I ^^Iteter-PaiitExpeller. Maandag 23 September, fantastisch ballet Pantomime DOORNROOSJE KINDER- FA FAMILIE VOORSTELLING, tegen half Entree der avondvoorstelling. EXTRA VOORSTELLING voor de Buitenlui tegen verminderde prijzen. FBANSCHE STOOMVERVERIJ H. OPPENHEIMER, A. van OS, Az, Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken^ G 4 van E U II II II lange TLENDEWSG V GO. het Prachtwerk Martelares. Koningin Zondagavond i kolen beatemd v< »0n« Voordeel» a Da scbilderjj v is gevallen op N De Uitga met uitt Sparkbrook Rijwielen van af 190. Hecla Tangent! Rijwielen A 140, verder alle mogelijke ONDERDEELEX. Aanbevelend, Toeken In op SCHIEDAM. SPREEKUREN ran 10 tot 12 tot 3 unr. (Zondags uitgezonderd). Verschijnt in 10 a 12 ail., groot formaat met PRACHTIGE PLATEN. Slechts 30 Cent per afl. tr. per post 35 Cent le afl. bij eiken boekhandel ter inzage of bij de Uitgever P. STOK VIS-WATERREUS, s- Botch. GOUDA, By besluit vat ia de kommies D ingang van 1 C de Beetwortelsni de kommies J. met ingang van wortelsnikerfabrie Volgens een rechter in het dan curator gei in te stellen teg dun Co. te verkrijgen van 6 rente (1,200,OCX firma Bingen twi genoemd bankie stellen. PUIKE OUDE A SCHIEDAMMER Merk: VERKRIJGBAAR BIJ #En wanneer ik Lehman met een Het was in do zaa hadden opgehoude afhalers der goeder opgespalkte oogen zelfs de overige be to sorteeren, naden zaak zpu afloopen. De hoofd-control deren ambtenaar ti »Gij weet Lehm voor do koninklijk gegevon worden, z< «Gebruik, maar schrokken. «Hot dergolijke ge vallei weten handelen et aan de wet moet geen gebruik store ^Bravo, bravo!” De heer' Lahms het publiek, verve beveelt, dat elk uil geopend moet wc Gouda -Snelpersdruk van en van 1 Door het da| derlandach Landl benoemd tot c Beschermende ducten. Deze commisn F. Bultman, vo< J. K. Riénks, J. Tydeman, J.‘ J. Jóng. gevestigd te 's Gravenhage, verstrekt Geiden op jfe Hypotheek en verkoopt Pandbrieven van 1000, 500, 100 en 5Q. Inlichtingen ten kantore der Bank en bij de Heeren [J. HOOFT GRAAFLAND. De Directie, jj A ERPER8R0IJAARDS A Brinkman Zoon. Gr. Marles*, Bonn, hebben J sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten, heeschheid en aandoening der ademings- organen uitsteekende diensten bewezen. Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is 't bijzonder aanbevelens- wardig een bonbon te gebruiken. Verpakking: Geele pakjes A 25 cent Alom verkrijgbaar. De COMMISSIE Tan TOEZICHT «p het LAGER ONbERWIJS alhiel maakt bekend, dat de Wier plaatsing men met den Isten October 1895 op de bovengenoemde scholen* verlangt, geschieden zal in de schoollokalen op DÏNS- DAG 24 SEPTEMBER 1895, des namiddags ten vijf uur. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten. Namens de «Commissie, De Secretaris, Gouda, 16 September 1895. Aust, Broctou. Matusohlechner, Brixn. In Oot. a.s. 1 tentoonstelling 1 schillende zijden, el^gk be'angrjjk o.^Mloor de h< A.i Prins te Nijl tü«fabriek, de fir Door het Lactok gebied van fab nieuwste te zi« fabriekje, «rllau Tot deelnemin bjj den heer C. Dit Bronwater, volkomen vrjj van ijzer en organische stoffen, overtreft elk ander Mineraal Tafelwater door zjjn aanflenameh smaak en groot gehalte aan digestie be- irderende zouten. Bekroond in 1895 met de Gouden Medaille op de Wereld-Tentoonstelling te Amsterdam en op de Tentoonstelling te Genève. Verkrijgbaar bij alle mineraalwaterhandelaars en aan het kantoor der Maatschappij Donkere Spaarne 58, Haarlem. Op DINSDAG den 8«ten OCTOBER 1895, des namiddags ten 2 ure {locale tijd), aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Ex ploitatie van Staatsspoorwegen bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: BESTEK No. 698. Begroeting 13700. De besteding geschiedt volgens 59 het bestek. Het bestek ligt van den 20»ten September 1895 ter lezing aan het Centraal-hureau bij de Moreelse Laan en aan het bureau van den Heer Sectie-Ingenieur H. E. BEUNKE te Utrecht en is op franco aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van 1.00. Inlichtingen worden gegeven aan het Cea- traalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd. Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 30Bten September 1895 ten 11 ure ’s mid dags (West Europeesche tijd). Utrecht, den 20b*b“ September 189Ö. Verkrijgbaar bij N B. Ala bwijs van echtheid ia I cachet én kurk eteede roer eien ran den neem der Firma P. HOPPE. Pijja 50 cent, 75 cent en ƒ1.25 de flesah. Voorhanden in de meeste Apotheken en by F. Ad. Riohter k Co. te Rotterdam. Te Gouda bjj A. WOLFF, Maikt A 144b en DE LAAT en VAN SON, apotheker Markt. CAGLIOSTRO THEATRE Standplaats GROOTS MARKT. s AVONDS ten 8 uur. Met de Grootste en Nieuwste Sedsatiestukken van den tegenwoordigen tijd,-waarin bijzonder zal uitmunten het GROOT genaamd of de sohoone Slaapster in het Bosch PRIJZEN DER PLAATSEN 1ste rant 1I Ze f «.7S, Se I o.öO en le rang 1 0.30. WOENSDAG en ZATERDAG nnmid. 2 unr, G R O O T E Zie verder Groote en Kleine billenen. ALBER d la BASCH. Na afloop der Voorstelling rijdt een extra Tram naar Haastrecht. DONDERDAG 11 uur, IN Chemische Wasscherij VAN 19 Kruiskade Rotterdam. Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen. Hoofddepöt voor GOUDA de Heer Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren- en Damesgarderoben, alsook ^lle Kindergoederen. Speciale inrichting voor het stoomen van pluche-mantels, veeren, bont enz. Gordijnen, tafelkleeden enz. worden naar de nieuwste en kaatste methode geverfd. Alle goederen, hetzij gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt. Wegens uitbreiding der fabrieken zjjn de prijzen 25% gedaald. Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen; te verven goederen in eene week. Beproefd en aanbevo len door de hwören Prof. Dr. Meriniére, Parijs. u e Prengruber, Hei ham n Dujardin - Ban- ontdekking, metz, Parijs. n u BouchOt, Parys. Geh. Rath Dr. Schering, Ems. Gez. Rath Dr. Cyurkowech- ky, Weenen. Opperstafarts Dr. Jechl, Weenon. Opperstafarts Dr. Schiesl, Essig. Chef arts Dr. Darses, Parijs. Chef arts Forestier, Aken. Districisarts Dr. Grossmann, Jöhlingen. [nitz. Districtqsris Dr. Busbach, Zirk- Krankarts Dr. Steingreber, Charenton. Comul Dr. v. Asohenbaoh, Corfu. Dr. med. Corrazza, Venetie. e Angeville, Parijs. e Lavabre, Parys ii Wille, Taufkirchen. Cabiliot, Arcachon. e Fortget, Lonzae. e Guilloaeau, Bor deaux. e LabatUt, Bordeaux. E Bougavel, La Fer- rière. e L. Hirsohfeld, Weenen. n Lieber, Innsbruck. e Hammer, Plauen. II Weiner, Weenen. 4 hoe op de eenvoudigst denkbare wijze op ons aantal^ uitstekende artsen, als de geneeskundige iéder, die aan ziekelljken - _„„_ieid lijdt, welke zich kenmerkt door habitueeie hoofdptfn, mi- gralüe, üüügüstlö, groote gevoeiigumu, Opgewon denheid, Slapeloosheid, algemeene lichamelijke onrust en onaangenaam gevoel, verder aan zieken, die door Beroerte getroffen zijn eu aan de gevolgen daar van lijden, zoomede aan verlammingen, Spraak- verltes of ïnoeielijk spreken, Stijfheid in de ge w rich ten, en voortdurende pijn in dezelve, par- tieele zwal J--1- Siapelooshi onthoudings- eleotriseeren, galvaniseeren, damp-modder-of Thans is de 25e oplage versolienen van het boek z/De Ze nuwziekten en Beroerte. Middelen ter voorko- 1 ming en genezing. Het doel van dit werkje ia, kennis te verspreiden omtrent -den aard der zenuwzwakte, hare oorzaken 1 en gevolgen onderricht te geven en genezing te vinden. Het handelt over het bekend worden van de Physioiogische l*- hoe op de eenvoudigst denkbare wjjze op ons ze*< nuwgesiel kan gewerkt worden, en wel met een succes, dat zoo wel een groot aantn^> uitei^kojjuo misuij, a' pers, aanleiding tot discussie gegeven heeft. Het wordt derhalve aan ieder, die aan ziekeMjk zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtighi graine, congestie, groote gevoeligheid, opgewön- gevoel, >ffen zijn immingen, Spra Stijfheid in de ge- uu vuuriuuL'ouuu pyu uosuivu, pi._ ,kte toestanden, zwakte van geheugen, téid enz. en die reeds geneeskundige hulp inriepen On door de bekende hulpmiddelen, ala: en koudwaterkuren, inwrfjvingen, zee baden eeene genezing of betering verkregen; eindelijk aan alle personen die vreezen door beroerte Overvallen te Warden, en daartoe reden hebben, wegens verschijnselen van voortdurend angstgevoel, böneveldheid van hoofd; hoofdpfjn met aanvallen van duize ligheid, flikkeren en donker worden voor de oogen, drukkend gevoel onder het voorhoofd, Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en Voeten. Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegoriëü van zenuwlijders behooren, zoomede aan bleek zuchtige en daardoor tol zwakte vervallende jonge meines, ook aan gezonden, zelfs jeugdige personen, die veel geestelijken arbeid verrichten, en die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen, dringend aangeraden zich in het bent van bovengenoemd boekje te stellen, dat franco en kosteloos te verkrijgen is te AmsterdamM. CLEBAN Co., Heiligeweg 42. Rotterdam F. E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 1 minirin uminriutti tiiliiltr Fiimmti. M,/. ZMr ffro.ee Br/olff, dan un^re Patent-H-Stollse. - - ----- arrun^en, hat Anlai» zu rtr- BohMwM werthlosen Nachphmuimen Meben. Man kaufe daher unttre niets schar feu H- Stollen nur ion um direct, odar in lolohen Eltanhandlun^an, in dtnan vnttr PI ai at (Wie nebenatehapd/ auagehinp M. ZZ PreWisten und Zeuonisee petit und franco.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3