r FM. WONING, i r IEL l/EBOEB M. No. 6772. BINNENLAND. Het dure Zijden Kleed. F ider- ;aak j» Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, Jaargang. J 1 I 'iM Donderdag 26 September 1895. C 34-35. FEUILLETON. l agd. broodwinning alleen wegens F*;' 5. I o] maken van Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. voornoemd, galden per bet te laten voldoen. ÖORNHÜSE der reap. ration ae inz. ent. zal van schappij meente- koopen i, tegen kbriutle uiker van i klein gezin IEN, JENEN, Its. STS, enz. ten, EN.» VER. N, FRUITEN, Met uitzondering van een zevental, die niet meer werden toegelaten, hebben de werkstaak- aters iu de aardewerkfabriek der firma P. Re go ut Co. te Maastricht, tegen verminderd loon den arbeid hervat. e national ihtingen wor- n het Adver ts, te Gra den niet der ryders werd terwyl de andere viel, en tegen den grond Reeds gernimen tyd broeide er iets onder de sigarenmakers te Utrecht. Het veamoeden, dat op sommige fabrieken gewerkt werd voor de in staking zynde fabrieken te Amsterdam, won meer en meer veld onder hen zelfs ook dafc er elders voor Utrecht gewerkt wordt, welke producten dan van daar uit rechtstreeks of langs een omweg naar Amsterdam werden overgebracht. Maandag middag werd op de fabriek van den heer Jac. Schuit, firma Ypes en Postumos, aan de Viebrtig, de arbeid ge staakt door 65 van de 75 werklieden zyn er fabriek. Slechts 10 bleven er aan het werk. De heer Sehait verklaart echter pertinent dat bet niet waar is, dat hy voor Amsterdam fabriceert. Het hoofdcomité van de werkstaking te Amsterdam kwam Dinsdag naar Utrecht en vervoegde zich by den heer Schuit om een onderhoud, dat hij echter niet wilde toestaan. Wel was hij bereid met zyne gezellen zelve te onderhandelen. In het onderhoud, dat hij met eene commissie van dezen bad, toonde de heer Schuit hun aau, dat hy niet voor Amsterdam werkte. De gezellen verklaarden toen, naar de heer Schuit mededeeld, dat zy hem geloof den maar zij voegden er by, dat zy niet aan den arbeid konden gaan omdat ze moesten opvolgen wat de bond hun voorschryft. Gister ochtend is eene commissie uit de gezellen weder bij den heer Schuit geweest, om bom mede te ADVERTENTIES worden geplaatst 15 regels A 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Uit Middelburg verneemt men Op 31 Augustus had een jeugdig luitenant na een vroolyk diner zich allerlei ongepaste aardigheden tegenover een sergeant van het 3e reg. inf. veroorloofd, waarop deze hem voor kwajongen uitschold. De garnizoenskomman dant deed eene klacht opmaken, doch de audi- teur-militair te ’s-Gravenhage moet, naar men verneemt, geweigerd hebben, daarop eene ver volging in te stellen, omdat, naar zyn oordeel, geen insubordinatie kan bestaan, als een meer dere door te groote gemeenzaamheid den-eer bied, hem door den mindere verschuldigd, uit het oog doet verliezen. Beroepen by de Gereformeerde kerk te Ha- zerswoude ds. F. W. Sluiter te Heeg. GOUDA, 25 September 1895. De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisterenJ. E., sjouwer en M. de G., boot werker, beiden ts Rotterdam, wegens poging tot diefstal door middel van inklimming alhier, ieder tot twee jaar. //Nieuwe pakken op de tafel I” beval de heer Leh* man met waardigheid en de meest mogelijke kalmte, en de pakknechts haastten zich, hun plicht te doen, en de beambten riepen de namen op en een nieuw: «Hier! hier!” klonk uit de menigte. Alles ging zijn gewonen gang; alleen ten opzichte van den heer Lehman bad er eene verandering plaats gegrepen. De menschen in het ruim zagen hem met eerbiedige verbazing aan en beschouwden hem als een Hercules, die de slangen gedood had en begon nen was den Augias-stal te reinigen. Zijne in ede- ambtenaren ontweken hem, of 'gingen hem met een scbuinschen blik voorbij, als ware hun collega door eene melaatscbbeid aangetast, waarvan zij de besmet ting vreesden. Hij zelf echter bewoog zich met stille waardigheid, en het trotsche glimlachje der zelfvol doening verdween geen oogenblik van zijn innemend gelaat, dat vastberadenheid teekende. «Ik heb mij gewroken,” dacht hij bij iederen blik op het pak met de zyden stof, dat hij op de tafel naast z<ch gelegd bad. «De zijde heeft mij in kra keel met myne Rika gebracht, het is dus natuurlek, dat jk mij aan de zijde wreek. Wanneer ik mijn wijfje deze historie vertel, dan geeft zij mij niet één kus, maar twee en De deur werd opengerukt eu met onderdanig voor komen en afgemeten schreden trad de koninklijke lakei weder binnen en liep rechtstreeks naar het einde der tafel, waar de heer Lehman stond. «Mynheer,” zeide hij zacht, en men kon het hem aanzien, hoeveel moeite het hem kostte, zijne woede te onderdrukken en zijne boodschap te verrichten. «Mijnheer, mevrouw de prinses heeft gezegd, dat gij in uw recht zyt en slechts uw plicht gedaan hebt. Het verheugt haar, te ondervinden, dat er zulke moedige ambtenaren zijn. Zij is daarom ook volgaarne bereid, aan de wet te voldoen. Mevrouw de prinses verzoekt u, haar zelf het kleed te brengen, dan zal zij u met eigen hand de boete betalen.” De hoofd-controleur kwam van achter zijne traliën te voorschijn en naderde glimlachend den waardigen dienaar der wet; de heeren collega’s naderden hem met vriendelijke gelukwenschen en waren nu niet bang, door hem besmet te worden, en de afhalers der pakken in het ruim lieten weder hun «Bravo, bravo!” weêrgalmen. «Spoedig nu,” sprak de lakei, «neem het pakket en ga mede. Ik ben op bevel der prinses met een rijtuig gekomen, om u te spoediger bij hare konink lijke hoogheid te brengen.” «Maar ik kan toch in deze kleeding niet voor mevrouw de prinses verschijnen?” vroeg Lehman ontsteld. «Ik moet toch eerst naar huis, om mijn rok aan te trekken.” «O wat, rok! Mevrouw de prinses geeft wat om uw rok I Zij wil haar kleed hebben, want de kleêr- maker staat reeds te wachten; het kleed moet nog voor hot bal van van avond gereed zyn. Kom maar. Men mag eene prinses nooit laten wachten, geen De nflchtstoomboot van Amsterdam op Rot terdam, die gisteravond om 8 nur vertrok, is door den mist in den Amstel bij Halfweg ’t Kalfje aan den grond vastgeraakt. Daar er geen sloep aanwezig was om de passagiers aan land te zetten, moesten de reizigers den nacht op de boot doorbrengen. Met behulp van an dere stoombooten raakte de boot hedenochtend om 9 uur weder vlot. In verband met de officieele sluiting van de Amsterdamsche tentoonstelling op den len November, is door de betrokken spoorwegmaat schappijen besloten de uitgifte in België en Frankryk van 15daagsche abonnementskaarten over de lynen S. S./N. C. S.H. IJ. S. op op 15 October te doen eindigen. SN waarvan minuutwat zij beveelt, moet men doen. En zij heeft bevolen, dat gij dadelijk moet komen, om de boete in ontvang te nemen en haar de zijde te over handigen. Voorwaarts dus, mijnbeer Lehman.” «Ja, ja, gij moet gehoorzamen, mijn vriend,” zeide de hoofdconlroleur. «Het zou wel beter zijn, wan neer gij eerst uw toilet maaktet, maar dit kan nu niet. Weet gij wat? Uw hoed is wat kaal, neem don mijnen.” «Wacht even, Lehman,” zeide een zijner collega’s, «laat ik u een weinig afborstelen, er zit stof op uw jas.” «En hier is een kam, collega, maak uw haar wat in orde.” Hoe vriéndelijk en gedienstig waren allen om hun collega te helpen, die blijkbaar in de hooge gunst der prinses zou komen en ongetwijfeld door zijne majesteit wegens zyne trouwe plichtsvervulling zou beloond worden. Met zyn pak onder den arm spoedde zich Lehman de zial uit, en de lakei volgde hem met een beden kelijk lachje en mompelde bij zichzelven «De prin ses heeft met de roeten gestampt en toornig geroe pen hij moet hier komen en mij het kleed brengen en van mijzelve de boete in ontvang nemen pat beteekent iets, ik ken de prinses, dat beteekeni iets. Kon ik er maar by zyn, wanneer hy de boete ont vangt, want het zal zeker iets bijzonders zijn I” Het rijtuig hield in het tweede portaal van het koninklyk paleis stil, eu de lakei was den ambte naar, den heer Lehman, by het opstijgen behulpzaam en verzocht, hem te volgen hy had bevel ontvan gen, hem dadelijk paar de prinses te geleiden. En nu ging het de trappen op, over corridors met ta- goiiniii: (oi urn De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Donderdag wordt de drinkhal, behoorende tot de exploitatie van de Maatschappij van bet staal bad Haarlem, en Dinsdag het bad huis geopend. Het ziet er keurig uit. Geen kusten zyn gepaard om het te laten voldoen. Onlangs werd door eene vergissing aan de postzegel fabriek te Haarlem, aan eenige vellen postzegels van 5 cent, in plaats van de blauwe kleur, de gele kleur der 3 cents postzegels ge geven. Toen de vergissing aan het postkan toor te Amsterdam werd opgemerkt, werden deze misdrukken onmiddellyk uit het verkeer genomen. Door een postzegelverzamelaar werd voor een enkelen gestem pelden zegel van 5 cent in gele kleur reeds f 50 betaald Omtrent de poging tot vergiftiging te 's Heer Abtskerke verneemt de »G. Ct.« nader, dat de persoon, die verdacht wordt, vroeger veel aan huis kwam bij de vrouw, op wie bet gemunt scheen. In den laatsten tijd werd hy echter door de vrouw minder vriendelyk ontvangen, zoodat wellicht jaloerschheid in het spel is. De verdachte was ’s morgens nog in de woning def vrouw geweest, en nadat bij weder ver trokken was, is familie van haar uitKloetinge gekomen, waarmede zij het dorp is opgegaan. Tebuiskomende ontdekte men, dat de koffie er zéér zonderling uitzag, wat argwaan wekte. In‘ de schuur bij de woning behoorende, zyn catbol en vitrool voorhanden, ten gebruike by bet zuiveren der schapen, waarby de verdachte den man der vrouw meermalen behulpzaam is geweest. Hij blijft alle schuld ontkennen. Heden werd voor het kantongerecht te Mid delburg behandeld de zaak tegen W. C. v. d. V., onderwyzer te Vlissingen, beklaagd dat hy o.a. van Sept. 1894 tot Juni 1895, eenige keeren wekelijks, te zyne huize, aan twee jon gelieden onderwjjs heeft gegeven, en wel aan de eene in wiskunde en, in de laatste maan den van genoemd tydvak, tevens in de natuur- en, werktuigkunde, zulks ten einde deze leerling in staat te stellen tot het afleggen van het boelatings-examen aan de machinisten-school, en aan de tweede in de theorie der rekenkunde perspectief teekenen en aanscbouwlyke meet kunde of vormleer, zulks ten einde dezen leer ling in staat te stellen tot het afleggen van het examen in teekenen aan de normaalschool te Amsterdam, althans aan deze beide leer lingen onderwys heeft gegeven in de bedoelde leervakken, zooals die onderwezen worden aan de burgeravondschool te Vlissingen, zynde eene inrichting van middelbaar huisonderwijs heeft gegeven, en wel zonder in het bezit te zyn van eene akte van bekwaamheid, volgens de wet, houdende regeling van het middelbaar onder wys dd. 2 Mei 1863 (Stbl. no. 50). Door het 0. M. werd tegen den beki. geëischt eene boete van f 20 s. 4 d. h. (M. Ci.) De Hooge Raad behandelde gisteren o. a. de zaak van een kleermaker te Amsterdam, ver oordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf wegens bet vervaardigen van valsche muntdie van twee personen aldaar wogens diefstal van tabak uit een kelder aan de Kloveniersburgwal te Am sterdam, res. tot 21/, en 3 jaar veroordeeld en die van twee andere Amsterdammers, aan wie resp. 3 en 2 jaar werd opgelegd wegens poging tot diefstal ia eene likeurstokerij aan de Westerstraat te Amsterdam. De Limburgsche plattelandsbewoners zyn een allercharmantst volk, viendelijk, gastvrij en in beschaving het overige Nederland ver vooruit. Dezer dagen kwamen een paar Luiker wiel- ryders te Gronsveld eene som gelds brengen, die in hunne club was gecollecteerd voor de slachtoffers van een grooten brand. Na door den burgemeester zeer vriendelyk ontvangen te zyn, ontmoetten zy echter, op bun tandem gezeten, tegenover de pleats van den brand vijf of zes dorpelingen, die hun wel eens zou- leeren, dat men in een beschaafd dorp zoo maar op een wieler mag ryden;een H van zyn wiel getrokken, liggende, liepen zy toen nog eene vracht sla gen en stompen op. Deerlyk bloedend, aan hoofd, handen en knieën gewond, konden zij van bun weldadigheidsuitstapje 'huiswaarts keeren. Het O. M. concludeerde tot verwerping van de beroepen in al deze zaken. Uitspraak 30 September. Het gerechtelijk onderzoek te Antwerpen, naar de oorzaak van de aanvaring tusschen het Noordsch stoomschip Xania en het Spaansch stoomschip Manila is reeds zoover gevorderd dat de kapitein, de stuurman en de timmerman, die op den uitkijk stond van de Xania Don derdag van hier met bet Noordsche stoomschip Alpha, van Antwerpen naar Noorwegen kunnen vertrekken. De kapitein Mohn van de Xania neemt tegelykertyd de lyken van zyne zoons, die bij de aanvaring verdronken en die de een bij Vlissingen, en de ander te Borssele aan spoelden, mede. Te Amersfoort is in publieke veiling een geschreven bijbel, uit den nagelaten boedel van wylen mevrouw van de Poll, te Loosdrecbt overleden, voor f 400 verkocht. pyten belegd en met schildwachten voor iedere deur en door prachtige zalen, met vloeren zoo glad, dat de heer Lehman dacht, dat hij op eene ijsbaan liep en byna met zyn pakket zou gevallen zyn, wanneer hij niet zulk een meester in het schaatsenrijden ge weest was. En eindelijk stonden zij voor eene portière van rood fluweel en met fluisterende stem beduidde de lakei den ambtenaar der accynsen bier te wachten. Hij zou naar binnengaan en hem bij de prinses aan dienen, en daarop sloop hij door de weggeslagen fluweelen portiere naar binnen. De heer Lehman gevoelde eene hevige hartklop ping, en in zyne ontsteltenis beloofde hij zichzelven plechtig, van de oxtra-belooning, die de prinses hem ongetwijfeld geven zoude, zijne lievo Rika een zijden kleed te koopen. Hij twijfelde er niet aan, of hij zou door het zijden kleed zyne fortuin maken. De lakei sloeg de portière weg en trad ter zyde. «Binnenkomen I” Moedig schreed de heer Lehman met «ijn pak onder den arm voorwaarts. «Gij kunt bier blyven, Jean!” riep eene krachtige, gebiedende vrouwenstem den lakei toe, die schoor voetende in de anti-chamhre wilde teruggaan, en Jean ging, zoo recht als een kaars, naast de deur staan, vlak naast den heer Lehman mot zijn pakket. Over den spiogelgladden vloer ruischte do sleep van het kleed eoner dame. Zy was klein van ge stalte, had fonkelende diamanten om hals en armen. Maar schooner nog schitterden hare groote, donker blauwe oogenzij straalden on fonkelden als de oogen van Frederik, wiens nicht zij was. (fKordt wvolad.) Men schrijft aan de »Tel.< In het gehucht Yde (3 a 400 inwoners), ge legen in de gemeente Vries, (Drente) vaceert de betrekking van hoofd der school. De jaar wedde bedraagt f 700 benevens f 40 vergoe ding voor het gemis van vrye woning. Voor berhalingsonderwys wordt geene afzon derlijke belooning toegekend. Het tegenwoordig hoofd huurt een klein, ongeriefelijk huisje, edoch de eenige gelegenheid om onder dak te komen, voor f 54, Toch hebben zich voor de vervulling dezer betrekking niet minder dan 47 sollicitanten aangemeld uit alle oorden des lands, w.o. zich bevinden 2 met acte Hoogduitscb, 1 met acte Franscb, 2 met landbouwkunde, terwyl 2 der candidaten reeds aan het hoofd eener school staan. Hierbij doet zich nog het geval voor, dat aan de school (2 lokalen) een onderwyzer met hoofdacte werkzaam is, dien men gaarne be noemd zou zien, tot welk einde een adres by den Raad is ingediend, geteekend door al de ouders van schoolgaande kinderen. Het bovenstaande teekent eu moge voor de zooveelste maal ten bewyze strekken, dat de vooruitzichten van de bij bet onderwys ge plaatsten inderdaad wel verre van gunstig zyn.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1