yl 1 >5. VEN ZN. Het dure Zijden Kleed. lein. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ie s BINNENLAND. No. 6773. 34ste Jaargang. FEUILLETON. Vrijdag 27 September 1895. hi ien. --Mf 1 1 De 8 IJ F CENTEN. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. Si 4 zóó, V, controleur, kat «M cent. hoesten, emings- ewezen. warme avelens- Tot lid der Tweede Kamer voor Vechel werd gisteren herkozen de heer Van Vlymeo, met 803 van de 843 geldige stemmen. elk andei ligestie be GO limn: COURANT 1 f.1 l' ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. n den Hofrad jfdsteeg 1 jrug F S2. Men meldt uit Zevenhuizen Het aantal hazen in den Eendrachtspolder is zeer gering. Verleden Vrydag gingen vyf jagers met twee polsdragers en vijf honden op de jacht. Ze jaagden den geheelen dag en schoten slechts »yf hazen. Meer waren er niet te zien. De oorzaak ervan is, dat de polder zoo afgeatroopt wordt. Vroeger was er een jachtopziener, maar de tegenwoordige eigenaars der jacht achten dit niet noodzakelyk, vandaar het geringe aantal hazen. Zondagmorgen werd Do. C. Touw in zijn dienstwerk by de Ned. Her». Gemeente te Linschoten bevestigd door Ds. J. D. van Arkel van Ellucom, met eene rede naar aanleiding van Hand. 15, vers 26. In de namiddag godsdienstoefening hield de bevestigde zyne Den 3den October zal voor de rechtbank te Groningen dienen de zaak van den getrouwden scheepskapitein S., beschuldigd in Engeland een nieuw huwelijk te hebben gesloten. GOÜDA, 26 September H89& De op de Bodegraafsche tentoonst$ling van vee'enz., gehouden den 25 September jl., met de 2de prys bekroonde vaalbont^ Schot van j; v. d. Akker te Hazeftwoude, isi’lsangekocht fluor slager C. van Veen Ajtn. alhier en heden «Vond ten zijnent geslacht te bezich|igpn. To^h eenigen tyd geleden ten geldige van het on weder de hooiberg van den laiftd bouwer W. G. te Stolwjjk in brand geraaktk had een appelboom, niet ver van de vlsmmöö staande, het zww te verantwoordep. Zijne bladeren verzengden allen en do appelen hingen bijna gebraden in den boom. Thans biedt diezelfde, toen half verbrande boom een Merkwaardig schouwspel aan; hy staat pi. in bollen bloei, zóó, dat de bloesems op sommige plaatsen de takken omkranaen, en er is geen enkel blad aan te bespeuren. De werklieden-vereeniging >Hnlp in Noodt te Zevenhuizen heeft aan haren voorzitter een stoffelijk bewys van waardeering voor zyne moeite aangeboden. Sinds vyf jaren fungeert de titularis als zoodanig en al dien tijd heeft by geheel belangeloos zyne gaven en krachten gewyd aan den bloei der vereeniging. Te meer wordt dit door de werklieden op prys gesteld, omdat hy buiten den kring der werklieden staat en wel in de lasten, maar niet in de lusten der vereeniging deelt, daar hy er geen gewoon lid van is. De bloei der vereeniging is voor een groot deel aan hem te danken Het badseizoen te Scheveningen wordt Maan dag om 4 uur gesloten en Dinsdag-morgen het hotel >Knrhans<. Over ’t algemeen zijn de directies der hotels zeer tevreden over het afgeloopen sei zoen, zegt ’t »Vad.«, en niemand zal de waarschijnlijkheid daarvan betwyfelen. Tot rapporteurs over de Indische begrooting voor 1896 zijn door de afdeelingen der Tweede Kamer benoemd de heeren Van Gennep, Pynaaker Hordyk, Van Gyn, Cremer en Tydeman. O die deze vergadering uitschreven, besloten hebben, dat zy die bet missen kunnen een nur arbeidsloon en zij die het niet kunnen missen een halfuur loon zullen storten, zoolang de werkstaking duurt. Zaterdagsavonds is voor het afdragen der gelden gelegenheid in het Werkmansgebouw. Hun die daartoe niet in de gelegenheid zyn, beval spr. aan, een Hin ken strydpenning aan den uitgang der zaal te offeren, Hy eindigde met den aanwezigen sigarenmakers op het hart te drukken hier eene afdeeling van den oond te slichten. Onder het zingen van het Vrijheidslied ging de vergadering uiteen. By de manoeuvres der troepen zyn te Aalsmeer twee infanteristen ernstig aan de hand gewond. De eerste kreeg bij het stap pen in een sloep een bajonetsteek en de andere schoot zich op den patrouillepost op den Uiterweg in den pols. Op een wachtpost, leunende met den arm op de tromp van den loop van zyn geweer zooals soldaten ge woon zyn te doen werd door een voorbij gaand kind de trekker overgehaald en het schot ging hem door den pols. Door spoedig aangebrachte hulp kon hem het eerste verband van het Witte Kruis, dat in die buurt te verkrygen was. worden aangelegd, waarna hy naar de kazerne van het fort kon worden vervoerd. Bij de fabrieksinspectie wordt een hoofdin specteur aan bet hoofd gesteld, die een der zes ressorten onder zich zal hebben, maar overigens chef van algemeenen dienst zal zyn op een traktement van f 4500. Naast hem zullen er dan zyn vijf inspecteurs, op f 3000 tot f 4000, eu verder zes adjunct-inspecteurs, op f 1500 tot f 2500. Hoewel toegevende aan den eisch der Kamer dat geen ondergeschikte ambtenaren bevoegd heid zullen hebben om voorschriften te geven, acht de Regeering toch de aanstelling van wetenschappelijk gevormde adjuncten beter dan die van opzichters. Zy zullen bewyzen hebben af te leggen van kennis van de hygiëne, de sociale wetgeving en hel administratief recht, en bovendien van technische bekwaamheid. 8) En met deze oogen zag zij den beambte der ac- cijnven aan en vroeg met hare indrukwekkende stem «Êyt gij de ambtenaar, die mijne zijde heeft aange houden?” Het «ja” kwam als het zachte geluid eener krekel over de sidderende lippen van den heer Lehman. Hare fonkelende oogen richtten zich nu op den la|ei. «Is dat de kerel, Jean, die mij tweemaal als de «geadresseerde” betiteld heeft?” «Om u te dienen, uwe koninklijke Hoogheid, dat is hfif’ «En gij, mijnheer, is dit mijne zijde, die gij daar onder den arm draagt?" De trillende lippen piepten nogmaals een «ja!” De prinses strekte den arm uit, en wie bad de gebiedende stem kunnen wederstaan, waarmede zij zeide«Geef hier de zijde I” Hij reikte haar oogenblikkelijk het pak toe de prinses maakte het papier los, beschouwde vluchtig het sohoone goud-brocaat en wierp het toen achteloos op een stoel. «Ik heb u laten hevelen, mij de zy.le zelf ie bren gen,” zeide zij, terwijl hare oogen weder verplette rend op den geheel onthutsten ambtenaar gericht Het O. M. bij de rechtbank te Middelburg heeft een jaar gevangenisstraf geëisoht tegen J. J. v. d. B., rijtuigfabrikant te Amsterdam, wegena het op sluwe wyze oplichten van de firma J. J. Beunke Zoon te Middelburg. Het internationaal brand weercongres heeft de belangryke vraag behandeld wat er ge daan kan worden om de petroleumbranden te beperken Wederom ie, zoowel uit de interessante voordracht van dr. Lobry de Bruyn, als uit de beraadslagingen geblekeh, hoe moeilyk en ingewikkeld dat vraagstuk is. Zullen de bran den, door petroleum veroorzaakt, sterk ver minderen wanneer het gebruik van niet vol doend gezuiverd petroleum wordt verboden? Dit werd door de congresleden volstrekt niet algemeen toegegeven. Gebrekkig maaksel der lampen en roekeloosheid by het gebruik der lampen of van petroleum zyn, volgens anderen niet minder veelvuldig voorkomende oorzaken van brand. Het streven zal dus moeten zyn, zooveel mogelyk de verscbillende oorzaken te bestrijden door voldoende waarborgen. Al weet men door internationaal overleg den invoer van te licht ontvlambaar vocht af te snijden of door zui vering ter plaatse zelf, zooals de inleider wenschte, bet gevaar te verminderen al zou men er in slagen betere lampen algemeen in te voeren, dan nog is men niet gewaarborgd tegen roekeloos en onvoorzichtig gebruik. In dit opzicht echter kon wellicht reeds veel gedaan worden, indien de strafwet stren ger werd, toegepast. Ons wetboek van straf recht althans en zeker ook de meeste bui- tenlandsche stellen niet alleen straf op opzettelyke brandstichting, maar ook op die welke aan schuldis te wyten, dus aan roekeloosheid, nalatigheid of onvoorzichtigheid. Toch verneemt men nooit of zelden dat krach tens die bepaling (art. 158) een vervolging is ingesteld. Dit zal wellicht daaraan zyn toe te schryven dat de aanwezigheid van schuld niet gemakkelyk is te bewyzen, eu door de gevolgen van den brand zelf het onderzoek wordt bemoeilijkt. Is echter de bewering juist dat zoovele branden ontetnan door het ik zeggen I Ja, een paar oorvegen heeft zij mij ge geven, als ik nooit van eene prinses voor mogelyk gehouden had Een luid, schaterend gelach van den hoofd-con- troleur, waarmede zijne heeren collega's instemden, viel hem in de rede en rolde als een donder door de nu ledig geworden zaal. «Ja, lacht maar.” schreeuwde de heer Lehman, met tranen van woede in zijne oogen. «Ik zal het er niet bij latenik laat mij zulk eene vernederende behandeling niet welgevallen. Neen, zeker niet; ik zal mij tot den koning wenden, ik zal ran hem voldoening vragen!” «Aan den koning?” vroeg de hoofd-controleur. „Mijn waarde, dat is een heerlijk idee. Van de prinses hebt gij eene dikke wang gekregen, en de koning zal u met een langen neus laten aftrekken.” En nogmaals weêrgaimde een koor van laehende •temmen, en krijschto den heer Lehman in de ooren. Het was een geluk voor Lehman, dat het juist twaalf uur sloeg, dat het voor van daag slechts halve dienst was en hij dus naar huis kon gaan, om zyn verdriet en zijne woede in de stilte van het huiselijk leven te kunnen verbergen. Maar ach, voor hem bestond er heden geen hui selijk leven I Het geweigerde zijden kleed hing als een rouwsluier over Rika’s aangezicht en geen vrien delijke blik uit de sohoone, anders zoo vroolijke oogen ontving den terugkeerenden echtgenoot. Zij vroeg hem ook niet, waarom hij de linkerwang achter zijn zakdoek verborg; tij zag hem aan met do uitdruk king eener martelares, die tot haar folteraar zegt «Zie, dat duld ik door u I Zal de foltering uog niet eindigen?" (fPordt Dinsdag is de 8-jarige M. wonende aan de Lambertuastraat te Rotterdam, op den 's Graven weg door een rytuig bestuurd door ’t Jl^uit Nieuwerkerk overreden. De jongen wildeWoor het paard den Weg oversteken doch viel. Een der achterwielen ging hem over het lichaam. Dinsdagmiddag viel vrouw Ej 8., wonende te Nieuwerkerk aan den IJsel, op den Oost- zeedyk nabij de gasfabriek te Rotterdam door een schok van een wagen. Zij werd vry ern stig aan linkerarm en schouder verwond. Maandagavond had te Dordrecht een druk bezochte byeenkomst plaats, die uitgeschreven was door een vijftal vooruitstrevende vakver- eenigingen. Het doel was de beteokeuis van de werkstaking der Amsterdamsche sigaren- maker.s in het licht te stellen. Daar er te dier stede geene organisatie der sigarenmakers bestaat, hadden de vyf vakvereenigingen, zeide de voorzitter, >dat zaakje voor hen moeten opknappen. De heeren H. J. J. Eichelaheim sigarenmaker, en C. Cornelissen, beiden uit Amsterdam, voerden het woord. De voorzitter deelde op bet einde der ver gadering mode dat de vyf vakvereenigingen waren. «Maar heb ik u niST nog wat laten z< ggen «Ja, uwe koninklijke Hoogheid,” stamelde de heer Lehman, «nog iets.” «Wat dan?” «Uwe koninklijke Hoogheid heeft mij laten zeggen, dat ik uit uwe eigene handen de boete voor de zijden stof zou ontvangen.” «Dat zult gij ook. Gy zult de boete van de «geadresseerde” ontvangen.” En de prinses deed ijlings eene schrede voorwaarts, hief den arm op, en er suisde iets door de lucht, en er suisde den heer Lehman iets op de wang en voor do oogen. De prinses had slechts eene kleine hand, maar de oorveeg, die zy den heer Lehman toediende, bewees hem, dat ook prinsessen met kleine handen een eer- lijk man somwijlen ter dege pijn kunnen veroorzaken. En om hem te dien opzichte niet den minsteu twij fel te laten, suisde er tegelijk iets aan den anderen kant door de lucht en ook de andere wang gloeide van pijn en beschaming. «Zoo,” zeide de prinses bedaard, «ik heb mijn woord gehouden en u de boete voor mijne zijde met eigen hand uitbetaald. Maak nu, dat ge weg komt I Jean, breng hem weg. Maar wat scheelt u, Jean Wat trekt gy voor gezichten?” «Niets, ik Maar Jean kon zich niet langer goed houden, en hij bont uit in een gelach, dat te luider en te hartelijker was, dewy’l hy bet zoo lang bedwongen had. Hij wilde beproeven, om vergiffenis te vragen, maar het lachen verstikte zijne woorden en hij kon slechts smeekend de handen opheffen tot de prinses, die zelve medegetleept door het komieke tooneel, op eens zelve luide begon te lachen eu met Do Zei (oorko is, kennis aOorzaken n. uologiechë >p ons ze- i, dat zoo- eskundige ^Blijken gewon- lualüko zieken, gevolgen Spraak de ge- ze, par- iqugen, :iïndige ‘lijn, als Wnsen. ider-of kregen; éroerte in'j wegens aldheid i .uite- q>r den S ,0Sfd' til nden genoemde n bleek- e meisjes, ien, die de reactie angeraden ellen, dat De Uitgave dezér Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzèndering van jZon- en Feestdagen. i I De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers De afdeeling Hengelo van de Sociaal-demo- kratische Vereeniging heeft in een strooibiljet rekenschap gegeven van haar optreden by het bezoek der Koninginnen aldaar, tengevolge waarvan een twintig arbeiders aan verschillends fabrieken ontslagen zyn. In dit biljet wordt o. m. gezegd, dat 't doel der werklieden niet was, de vreugde van anderen te storen, noch om de Koninginnen te beleedigen. Zij hebben zich willen ver klaren tegen eene instelling, die zooveel geld kost, maar zonder haat tegen de Koningin of hare moeder, en willen protssteeren tegen bet doen van uitgaven uit de gemeentekas voor versieringen, bouquetten enz. intreerede. Het tekstwoord ontleende hij aan 1 Cor. 3, vers 11. Zoowel des morgens als inzonderheid des namiddags bevktte het kerkgebouw eene talrijke schare ^belangstellenden. Beide plechtigheden werden door t^hhtshroeders uit en van buiten den ring IJselstein bygewoond. de hand naar de deur wses. De heer Lehman, woedend, en toch gedwongen tot oen eerbiedig zwygen, volgde met gebogen hoofd den nog altijd lachenden lakei, die hem tot aan den uit gang van het kasteel geleidde en hem toen met een boosaardig spottend gelaat vaarwel zeide. Langzaam en als verstomd van schrik keerde de heer Lehman in de zaal terug en de heer controleur en zyne collega’s, die reeds lang met ongeduldige nieuwsgierigheid op hem gewacht haddei^ ontvingen hem aan de deur der zaal, terwyl zij hem in gespan nen verwachting aanzagen. Hy hield den zakdoek voor de linkerwang. «Nu, mijn waarde collega,” vroeg de controleur, gÜ g°0(l ontvangen en brengt gy het geld Hij schudde het hoofd en hield nog altijd den doek voor de wang. «Hoe De prinses heeft u het geld niet gegeven Zij liet toch zoggen, dat zy u zelve de boete wilde betalen.” «Dat heeft zij ook gedaan,” mompelde do heer Lehman, «maar niet met geld.” «Wat? Gij zegt, dat zij de boete betaald heeft, en toch brengt gy geen geld Wat heeft de prinses u dan gegeven?” «Wat zij mij gegeven heeft,” schreeuwde Lehman woedend, terwyl hij zijn zakdoek weghaalde on zyne purperroodo, opgezwollen wang liet zien, dat heeft zij mij gegeven, vorder niets.” «Ik begryp u mÜn waftr(lc I Gy wilt toch niet zeggen, dat «Dat mij de prinses een paar oorvegen gegeven heeft I” schreeuwde Lehman woedend, terwyl hij mot den voet op den grond stampte. «Ja, dat wil stelling, g itoordar

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1