ft I F BINNENLAND. 95. 1EN ZN. Het dure Zijden Kleed. •lem. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, No. 6774. Zaterdag 28 September 1895. 34ste Jaargang. 'en 9.—. FEUILLETON. ken. j V 'ms i i IW, De dit jaar in dienst bg den heer der reep. nation ae inz. enz. (For A eonolgi.) onstelling te antoor dor De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN. eft elk ander digestie be- Bedankt voor het beroep te Lekkerkerk door ds. C. Steketee te Bolnes. 18. oofdsteeg 1 dbrug F i2t tobrfeatie •uiker van GOJB8CHE «OIIA NT 0 national De beer v. d. P. voeg de uitgebreide te keningen en eene begroeting aan zgn plan toe. Het eindcjjfer beloopt f 496.000. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1—5 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. «De Ze- voorko- is, kennis re oorraken len. r*iologi*obe op on* ir is, d.tsoo- i«eskundi|{o kelijken htigheld >yn, mi- pgewon- unelüke zieken, Ie gerolgen Spraak- n de ge- Ive, par- sheugen, ikundige delen, .1. ij vingen, odder-of rkregen; beroerte beo, wegen* veldheid n duke- voor de Ij orhoofd, B i banden angonoemde nm bleek- ■ge meisjes, men, die ie de reactie aangereden stellen, dal Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. zijn. Zijn dat da oorvegen der prinses? O, dat is heerlijk I O, prinses Elizabeth, ik dank u, ik zou voor u kunnen nederknielen I Gy hebt my gewro ken. Om een zijden kleed heb ik de eerste tranen in mijn huwelijk vergoten, en gij hebt hem om een zijden kleed een paar oorvegen gegeven! En welk een paar! O. ik stik van hot lachen!” //Gij zyt eene vrouw zonder gevoel, zonder hart,” riep Lehman tandenknarsende. „Ik heb mij in u vergist! Het zijden kleed heeft my, ongelukkige, de oogen geopend!” Van dezen dag af zag het er somber en treurig uit in de kleine huishouding. Rika had de «zacht- heid en liefde” aan een kant gezet en hare toevlucht tot het grof geschut genomen. Hare oogen stonden altijd treurig, geen glimlachje trok om hare lippen, zij antwoordde op de vragen van haar echtgenoot slechts met ja en neen, en wanneer hij haar omhel zen of kussen wilde, keerde zij zich met eene be weging ran verontwaardiging af, borst daarop in een luid gesnik uit en verliet waggelend de kamer. De heer Lehman gevoelde somtijds eene opwelling van toornhij had kunnen schreien, vloeken en ra zen, maar hij verborg zijne woede onder een zacht lachje en over zyne lippen kwamen niet anders dan smeekende, vriendelijke woorden. Ach, Rika was zoo’n lief wyfje on hij hield zoo innig veel van haar en de dokter had hem gezegd, dat zij inderdaad zwakke zenuwen had on dat men zeer zacht met het //jonge vrouwtje” moest omgaan. Maar in weerwil van hare zwakke zenuwen, wist toch Rika hare sterke zenuwen zeer goed te gebruiken en zoo op zijn pas te weenen en te zuchten, te pruilen en te huilen, dat haar wederhelft na zes dagen tot de vaste over-* GOD DA, 27 September 1895. Benoemd tot agent der brandwaarborg- Maatschappij te Tiel, den heer C. J. M. Kroon, gemeente-ontvanger te Haastrecht. Zondags, 's Mans loon bedroeg f 12 ’s weeks. Uit het procesverbaal bleek wat door bekl. werd bekend dat hij ongeveer 800 kilo materieel van de drukkerjj der heeren R. H. heeft ontvreemd, een waarde verte genwoordigende van ongeveer f 500. Dit werd door hem bg Levie Waterman verkocht voor 9 h 10 cent het kilo. Het O. M. heeft den getuige Waterman harde waarheden doen hooren. Deze toch ver klaarde het gekochte te hebben aangezien ▼oor zink! (Hbd.) Aan de Helvoeterbrng onder Moerkapelle ia gisterenochtend omstreeks half zes eene arbei derswoning geheel afgebrand; de inwonende huisgezinnen konden van hunne goederen slechts weinig redden. Het omvallen van een petroleumlampje was oorzaak van het onheil. Enkele oren later moest de brandweer alweder dienst doen tot blussching van een begin van brand in eene woning aan den Achterweg. Men was bier het vnnr spoedig meester. De machinist L. den Ouden, belast met de bediening van het verwarmings- en luchtver- verachingstoestel in de Tweede Kamer, is, nadat hg gisterenochtend aan zgn dagelgkscb werk was gegaan, dood in de machinekamer op het Binnenhof gevonden. Volgens verklaring van den ter hulp geroepen geneesheer was de beambte aan eene hartverlamming plotseling overleden. Nog telkens worden in Zeist militaire equi- pementitukken gevonden, welke gedurende de manoeuvres verloren zgn geraakt, en trouw bg den burgemeester worden bezorgd. Van het 7e regiment inf. uit Hoorn is ook gedurende den marsch een geheel gewapende soldaat verloren geraakthet is echter nog niet gelukt dezen weer te vinden. Wie hem weet, zegge hst! (U. D.) Aan den minister van Oorlog is door den heer A. Ph. van der Ploeg, civiel-ingenienr te ’s-Gravenhage, een plan voor de water- en zoutvoorziening der stelling Amsterdam in tijd van oorlog ingezonden. De heer v. d. P. gaat uit van de onder stelling, dat 2500 Kub. M. zuiver drinkwater per etmaal voldoende is om in oorlogstgd in de behoefte te voorzien. Hg wil nu binnen de stelling, liefst nabij den watertoren te Weesp, een verdampingsstation voor uit de Zuiderzee aan te voeren zoutwater bouwen. Het bestaande buizennet van de werken nabij Weesp is alsdan te gebruikenaan te leggen is een toevoerleiding voor zeewater, lang circa 3 Kilometer. De verdamping zou geschieden in vier zes voudige verdampingspannen, met een geza menlijk verwarmingaoppervlak van 48002. De in die pannen verkregene 26 procentige zout oplossing wordt gezuiverd en verder op zout verwerkt. De hoeveelheid per etmaal te maken keu kenzout zou 72 ton bedragen. De heer v. d. P. geeft aan, indien men de installatie inricht als door hem geprojecteerd, met inbegrip van de brandstof, benoodigd voor de zoutvoorziening, slechts 7.20 waggons steen kolen per etmaal noodig te hebben. Hy wil dan op de cokes der gasfabrieken van Amster dam beslag leggen, waardoor circa 15 millioen KG. cokes tjjdig zullen disponibel komen, daar de voorraad dan zal strekken voor 180 dagen. Intusschen zoo men nog beter doen door het bouwen van 4 tanks, met een inhoud van 2.4 millioen liters, in tgd van vrede te vullen met eene brandstof, die door bewaring niet in kwaliteit achteruitgaat, nl. het residu, hetwelk bg het distilleeren van Aardolie terugblgft. In het hotel >Bairischer Hof« te Bsrlgn moet dezer dagen een voortvluchtige Neder- landsche kwartiermeester met eene dame ge logeerd hebben. Zy verdwenen stilletjes en sgn later in Westphalen en in een hotel te Ham burg gezien. De Hambnrgscbe politie vermoedt, dat ze van daar naar Denemarken en zoo langs een omweg naar Amerika zgn gestoomd. In zake het indertijd op het Hofspui te ’s-Gravenhage gepleegde hevige verzet tegen de politie heeft het Haagsche gerechtshof aldaar bevestigd de veroordeeling van een der be klaagden tot 1 maand, en voorts den be klaagde, die in eersten aanleg vrijgesproken was, schuldig verklaard en veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. Bevestigd werd de veroordeeling van den persoon die zich met anderen schuldig had ge maakt aan diefstal van cognac in Hotel Cen tral te ’s-Gravenhage, tot 3 maanden, zoomede het vonnis, veroprdeelende tot 5 jaar den per soon te Yerseke wegens opzettelijke brand- Men meldt uit Amsterdam aan het»U. D.« dat aldaar door de stakende sigarenmakers pogingen worden aangewend om eene groote coöperatieve sigarenfabriek op te richten, welke pogingen met goeden ui'slag bekroond scbgnen te worden. Zekere C. J. B., die tbahs als nachtwaker voor particulieren fungeert, heeft voor de recht bank te Amsterdam 6 maanden gevangenisstraf tegen zich hooren eischen. Beklaagde was in den zomer van dit jaar in dienst bg den heer Lindeman en o. a. belast met het nazien der verlichting in de werkplaatsen der firma Roe- loffzen en Hübner. Dit karweitje geschiedde bezig was met een japonnetje te naaien, dat waar schijnlijk voor eene Lillepntterin bestemd was, ont wierp zij haar plan van aanval: «Nog eenmaal zal ik het met liefde en zachtheid probeeren. Geeft hij dan nog niet toe, dan moet ik myne toevlucht nemen tot het grof geschut, alstranen, zuchten en boven alles, ja, dat heeft mij myne moeder geleerd, het grootste wapen, dat de vrouwen tegenover hare man nen bezitten ispruilenGoed dan, wanneer mij niets anders overblijft, dan zal ik pruilen I” Maar eerst wilde zij het nog eens met goedheid en liefde proberen. Daarom begaf zij zich naar de ^studeerkamer” van manlief. Hij lette in het ge heel niet op haar, zat met den rug naar haar toe gekeerd aan zijne tafel en schreef rustig verder. Zij sloop op de teeneu naar hem toe, stond nu achter hem en legde hem zacht de fraaie armen om den hals. Hij schreef verder, keek in het geheel niet naar haar om misschien pruilde hy ook Zij boog zich over hem heen, legde haar kopje zoo dicht bij zijn aangezicht, dat haar adem over zijne wangen streek en keek over zijn schouder naar hetgeen hij zoo vlug schreef. Het scheen hare aandacht te trekkenhare fraaie oogen werden hoe langer hoe grooter en lazen met steeds toenemende belangstelling de regels van het papier. Toen sprong zij voorwaarts en vatte zyne hand. z/Is dat wezenlijk waar, man? Hoeft de prinses u werkelijk een paar //Oorvegen gegeven? Ja, dat is werkelyk waar, Rika, en Zij viel hem met een luiden, blyden lach in de rede. O, nu zie ik sent, hoe gezwollen uwe wangen 7) Het was een onaangenaam, stom samenzijn. Hij slikte met moeite zijn eten naar binnenzij at in het geheel niet, en toen Lehman dit eindelijk be merkte en hij haar vroeg, waarom zij niet at, toen borst Rika in tranen los en riep: „Dat vraagt hy nog, de barbaar, die mij zoo ongelukkig maakt, die mij zelfs myne redelyke wenschen ontzegt. O, Leh man, ik bezweer u, bedenk toch, dat ons geluk van dit oogenblik afhangt. Geef toe, wees niet zoo wreed, geef toe! Verlang toch niet, dat mijne goede vriendinnen en kransdames mij uitlachen en bespot ten. Geef mij een zijden kleed I” j En de heer Lehman sloeg met beide vuisten op de tafel, xoodat de borden rammelden en riep: «Neen, neen, en nogmaals neenIk heb van daag niet an ders dan verdriet en schande van de vervloekte zijden kleêren gehad en ik koop er geen, ik koop er geen, ®n daarmeê: basta!” Hij sprong op, wierp Rika een woedenden blik to» en begaf zich naar het kamertje, dat hij trotsch zijne studeerkamer placht te noemen. i/En gy zult er een koopen, gy zult er een koo- pen,” fluisterde Rika hem na. «Wij zullen eens zien, wie hier baas is, gij of ikl” Zij ging aan haar werktafeltje zitten en terwijl zy De omroeper van Irnsnm ging dezer dagen rond en deelde den volke mee, dat de geza menlijke melk tapper s goedgevonden hadden te besluiten, den prys der melk te verhoogen tot 6 ets. den liter. Een algemeen protest van de zgde der huismoeders, voor wie iedere cent twee halve centen uitmaakt! Te sterker pro test, toen men vernam, dat de boterfabriek meer dan 5 ets. zou betalen. Een kort besluit: de omroeper had nog maar juist zgn gang door het dorp afgelegd, of de gezamen lijke burgerg« zond hem nogmaals uit met het luide en herhaaldelijk uit te roepencom pliment aan de melktappers terug, dat onze omroeper bedient zi.ch van de Friesche taal »aa de molktappere de priis net lyk bliuwe litte wolle, bja harren molke mar hklde matte Eendracht bleek weer macht te zgn.'Tegen de gezamenlijke burgery< is geen melktap- pers ver bond bestand en de melkprgs is niet verhoogd. In verband met het bericht der arrestatie te Keulen vau twee Franschen onder verdenking van hoogverraad, welke zaak zeer geheimzinnig wordt behandeld, meldt men thans het volgende Sinds eenigen tgd had de politie opgemerkt dat een Franschman, vergezeld door een dame die hg voor zgne vrouw uitgaf, dikwgls te Keulen kwam waar hy dan gernimen tyd bleef, zonder dat men kon nagaan met welk doel; blijkbaar kwam hij noch voor zaken, noch voor zgn genoegen. De staatkundige politie van Berljjn werd gewaarschuwd, en na een nauwkeurig onderzoek, arresteerde de Berlgnsche commissaris Tausch het verdachte paar. Deze commissaris is dezelfde die inder- tijd Schnaebelé beeft gevangen genomen, bagage der reizigers was in beslag genomen. De procurenr-generaal heeft eene instructie geopend, maar het is de vraag of hy voldoende bezwaren tegen de beklaagden kan aanvoeren om hen voor het hooggerechtshof van Leipzig te brengen. stichting in een strooklamp op eene hofstede aldaar in deze zaak werd echter tevens be paald dat de voorloopige hechtenis geheel in mindering zou worden gebracht. tuiging gekomen was dat hy geheel ongelyk gehad had, dat hij een barbaar geweest was, door zijn Kef wyfje een zyden kleedje te weigeren, dat het een zeer redelyke wensch van haar was, evenals hare vriendinnen oen bont zijden kleed te bezitten, en dat het geld, hetwelk zijn peter hem geschonken had, niet beter kon besteed worden dan aan eene zijden japon voor zijne lieve Rika. Juist op den dag waarop de heer Lehman tot die overtuiging gekomen was en nog slechts met zich zelven overlegde, hoe hij, zonder zijne waardigheid te zeer te kwetsen, aan zijn wijfje zyne verandering van inzicht zou mededeelen, juist op dien dag ont ving de hoer Lehman een schrijven, dat met het zegel van het koninklijk kabinet voorzien was. Het was een antwoord op zijn bezwaarschrift wegens de ontvangen oorvegen. Hij las den brief meermalen, vloekte eerst wel, maar toen verhelderde eensklaps zijn gezicht, want nu had hij het middel gevonden, dat hem de gele genheid aan de hand deed, om op geschikte wijze zijne veranderde meaning te doen kennen. Met het koninklijk schryven in de hand trad hij in de woonkamer on naderde hot mooie wyfje, dat aan hare werktafel zat te naaien. Zij keek in het geheel niet op, maar bleef aan haar werk. //Rika, ik heb u wat meö te dealen.” ,/Mij? Ik wist niet, dat gy mij iets kondet heb ben mede te deelen.” «Toch is het zoo. Gij weet, dat ik mij bij deu koning beklaagd heb.” Voor het gerechtshof werd Woensdag ge pleit in een geschil tusschen den aannemer van den bouw van eenige ijzeren loodsen voor de gemeente Amsterdam en den ijzerhaq- delaar, die het daarvoor benoodigde plaatgzer moest leveren. Door dezen tot betaling van den koopprys van het jjzer aangesproken, wei gerde de aannemer, daaraan te voldoen, bewe rendelo. dat te laat was geleverd en de ijzerhandelaar daarom volgens overeenkomst zou hebben te betalen de helft van de dienten gevolge beloopen boete; 2o. dat slechte waar geleverd en deswege schadevergoeding ver schuldigd was. De rechtbank te Dordrecht, waar de aanne mer woont en dus gedagvaard werd, wees de vordering tot betaling van den koopprys toe, ontzegde de tegenvordering van den aannemer, tot betaling van de helft der boete, op grond dat eene daartoe betrekkelgke overeenkomst niet bewezen was, en legde den aannemer voor zgne vordering tot schadevergoeding wegens levering van slechte waar getuigenbewgs op. Hiertegen werd nu in hooger beroep gepleit door mr. Th. G. van Eek, te ’s Hage, die be toogde, dat de ijzerhandelaar de overeenkomst tot betaling van de helft der boete heeft er kend, stilzwijgend en door brieven, waarin hij op zijne beurt zijnen leverancier in verzuim stelde. De vordering tot schadevergoeding was z. i. voldoende bewezen, zoodat getuigenbewgs, aan het leveren waarvan trouwens groote moeite en kosten verbonden waren, z. i. over bodig was. Mr. J. van Raalte, uit Rotterdam, voor de tegenpartg optredende, achtte het vonnis def rechtbank juist gewezen, maar meende dat de boete-vordering niet-ontvankeljjk bad moeten zijn verklaard, omdat de aannemer den ijzer handelaar te dien opzichte niet formeel in ge breke had gesteld, en betoogde voorts, dat het leveren van getuigenbewgs niet zoo moeilijk en kostbaar was, hoewel bij vertrouwde dat het niet zou te leveren zgn. Uitspraak 4 November. S

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1