i BINNENLAND. 95. JEN ZH, Het dure Zijden Kleed. lein. fez Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. No. 6775. Maandag 30 September 1895. 34ste Jaargang. Sw FEUILLETON ken. instelling te mtoor der 9 8 Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. IW, haan met tien der reep. •ation ae iz. enz. fFordt rwrolvd). national abrïcatie liker van De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN. ft elk and ei digestie be- I. lofdatëeg 1. brng F 88. aan de aan die aan die in a? a 1.01 INIIE COURANT Gisteren nacht zyn alhier in den Polder Rozendaal onder Haastrecht bij den bouwman A. .Eykelboom ontvreemd een kippen. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1—5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 1) Historisch. Zie: Nicolai, Anecdoten und Characteriüge sus dem Leben Friedrichs dos Grossen. «De Ze- voorko- i is, kennis re oo resten en. rsiologisohe op ons se is, dat zoo- eeskundige kelHken htigheid >tjn, mi- jgewon- tmeWke zieken, e gerolgen Bpraak- i de ge ve, par heugen, kundige leien, als t Ivingen, >dder-of ■kregen; beroerte en, wegens ■eldheid i duiie- roor de erhoofd, handen ngenoemde »n bleek- je meisjes, tien, die b de reactie langeradeu lellen, dat Ji. Dinsdag had te Nienwerbrug een droevig ongeval plaats. De veehouder G. Van Ingen vergezeld van zyn vader J. Van Ingen, reed met een den vorigen dag te Utrecht gekocht paard naar Bodegraven, dat zich onderweg bang maakte voor een hondenkar. De vader nam het beest by den kop, doch atuikelde, met het noodlottig gevolg dat paard en wagen over hem heengingen. De in alleryl ontboden geneesheer constateerde schedelbreuk. Nog dienzelfden avond overleed de oude man, zon der tot bewustzijn gekomen te zyn. Voor de aanbesteding van kolen ten be hoeve van de gemeente Reeuwyk werd inge schreven door C. IJsselstyn te Gouda, firma A. Jonker en Zonen: kachelkolen a f 0.67$ per HL., geklopte cokes a f 0,55 per HL., scbaalkolen (stukken) a f 10,90 per 1000 KG.; A. Groenendijk te Reeuwykkachelkolen a f 0,671 per HL., schaalkolen a f 11 per 1000 KG., geklopte cokes h f 0,57 per HL. De levering is gegund aan den heer 0. IJsselstyn. lO Aan den gemeenteraad van Vlaardingen zyn verschillende plannen Ut uitbreiding van de havenraimte ingediend. Door de commissie wordt aanbevolen, aanvsnkelyk een haven in te richten tot berging van 160 schepen en baar geleidelijk geschikt te maken voor bandelshaven, met kaden enz., toegankelijk zoowel uit de Maas als uit de bestaande haven. De kosten worden geraamd op f 185.988 of 258.608, naar gelang men de schoeiing neemt van hout of van bazalt. Te Bednm (Gr.) heeft verleden najaar een tuinier de stengels zyner snyboonen voorzich tig uit den grond getrokken en de wortels, ten deele ia turfmolm en ten deele in laad, in den kelder bewaard en ze in het voorjaar weder in den tuin geplaatst. Zij leverden nu veel flinkere planten dan uil zaad (boonen) kunnen worden verkregen, en de opbrengst was buitengewoon groot. Op 2 Augustus heeft naby de Kaltenburger- siraat te Amsterdam een botsing plaats gehad tusschen werkstakende sigarenmakers en vak- genooten, die onder politiegeleide van hun werkplaats de fabriek van den heer Roelof» De nog steeds by de politie te Rotterdam in bewaring zynde Italiaansche bankroetier Gustav Bingen is gedagvaard om beden (Za terdag) te verschijnen ter terechtzitting tan de arrondissements-rechtbank aldaar. vernederende behandeling, deze zich ton minste wre ken mag. Ja, ik zal mij wreken, en het zijden kleed, dat ik mijne Rika koopen wil, zal ik niet uit de inlandsche fabrieken nemen, die bovendien slechte stoffen fabriceeren, neen, ik zal eveneens doen als prinses Elizabeth van Pruisen. Ik zal uw zijden kleed uit Frankrijk binnensmokkelen.” Is dat uw ernst? Gy wijt mij een Fransch zijden kleed koopen?” Mijn olie ernst, Rika 1 Ik wil het. Ja, een Fransch zijden kleedje zal ik voor u uit Lyon laten komen. Wanneer de prinses van Pruisen het doen mag, zonder boete te betalen, dan mag ik het ook wel doen. En ik zal het doen O, mijn lieve, boste man! Laat mij u kussen en omhelzen 1” Zij kuste hem, zij sloeg hare volle, ronde armen om zijnen hals en de goede Lehman vond, dat zijn herkregen huwelijksgeluk niet te duur zou betaald zyn met een kostbaar Fransch zijden kleed. Maar ach, de eene dag gelijkt niet op der. ando ren, en wat wij des morgens ah een groot geluk begroeten, kau ons des avonds rouw en leed bezorgen! Het waren zeker gelukkige dagen, die voor Lehman en zijnen Rika op den eersten huiselijken twist en de eerste verzoening volgden. Deze verzoening straalde als een heldere zonneschijn op het goedhar tige gelaat van den ambtenaar der accijosen en het beminnelijke glimlachje, waarmede zy’ne Rika hem bleef ontvangen, wanneer hij te huis kwam, en de kussen, die hij op hare rozenlippen mocht drukken, schenen hem een heerlijk loon voor do droevige, pynlyko dagen, die voorbij warsn. lieden kunnen gebruikt worden. Het is dus raadzaam eerst door tusschenkomst van het hoofd der gemeente inlichtingen in te winnen, alvorens op zulke voorspiegelingen af te gaan. GOUDA, 28 September 1895. Het programma der 6de Nationale Weg wed- strijd, te houden op den straatweg Gouda— Bodegraven, afstand 20 K.M. met keerpunt, op Zondag 29 September 1895, ia aldus: 12$ uur. Bijeenkomst der leden en racers in het bonds-café van den heer A. Dam. 1 uur. Gezamentlyke tocht naar de plaats van afrit. (Oude Gouwe). 1$ uur. Vertrek der racers. Na afloop der wedstryd tocht naar het bonds-café »A. Dame, waar alsdan de pryzen rullen worden uitgereikt. O, gelukkige man, welk eene betoovering ligt er in een zijden kleed I Kent gij machtiger vrede stichter Toen het twaalf uur geslagen had, stond Rika reeds met een gloeiend aangezicht in hot voorhuis op haar lieven man te wachten en haar hart klopte van hoop.en vreugde. Wat blijft hij van daag lang, verschrikkelijk lang uil! Zij ging aan de deur staan en keek de straat op. Er was geen Lehman te zien. Zij spoedde rich in de huiskamer, om op de hang klok te zien. «Reeds half eon! Zoo- laat is bij nooit t’huis ge komen I” En het werd één, liet werd twee, het werd drie uur, en Rika lag op hare knieën en weende bitter van angst en daar ging de deur open; or trad iemand binnen. Maar niet haar man I Het was de controleur met een barsch gelaat on een boosaardig lachje om zyne dunne lippen. Waar is mijn man? Waar is Lehman?” win de gevangenis, juffrouw Lehman. Aangeklaagd en overtuigd van ontduiking der accynsen, van be drog in de uitoefening van zyn ambt. Hij heeft zich, in woérwil van het strenge verbod, Fiansoho tijde loten komen, en wilde die binnensmokkelen onder het bedriegelyko voorwendsel, dat er ksnt in het pakket was. Maar ik kreeg er do lucht van, opende zelf hot pak, confiskeerde de zijde en liet den bedrieger arreileeren. Hij is reeds op weg naar Spandau.” Men zegt, dat Li Hung Chang, de bekende Chineesche rykskanselier, een iukomen beeft van f 120.000 per dag Die 44 millioen 's jaars trekt Z.Exc. groo- tendeels uit pandjeshuizen. het onderwys en de verleende subsidie aan het burgerlyk armbestuur zijn respectievelijk vast gesteld op f 6435,01 en t 1250 tegen f6435 en f 1050 over 1894, terwyl de schuldaflossing dit jaar is bepaald op f 200. 8) •Over de oorvegen der prinses,” zeide zij bits, «o ja, zeker weet ik het.” •De koning heeft mij geantwoord, zie hier. Wilt gy het lezen?” •Ik dank u, ik heb te veel te naaien en ik stel er te weinig belang in.” Zy zeide dit, terwyl zij hare schoone oogen op sloeg op eene wijze, waartegen Lehman niet bestand was. «Laat my u dan het antwoord van den koning voorlezen. Het luidt aldus: •De boeten op den invoer der zijde gesteld, verlies ik. De prinses be houdt het kleed, en de oorvegen hij, die ze ontvan gen heeft. Wat de schande betreft, daarvan ontsla ik den aanklager; want de aanraking van eene schoone hand kan uooit het aangezicht van een amb tenaar der accynsen onteeren.” 1) »Nn, wat zegt gy daarvan, Rika?” •Ik? O, ik zeg er niets van.” «Maar ik,” zeide de heer Lehman nadrukkelijk, wik zag er wel wat van. Ik zeg, dat, wanneer de koning zijn ambtenaar niet beschermen wil tegen eene In den afgeloopen nacht had in het hótel Buwalda in het Van Stolkpark te Scbevenin- gen een gasontploffing plaats, waardoor braad ontstond'. Er werd belangryke schade aange richt. Een kamer brandde geheel uit. De brandweer was spoedig aanwezig, waardoor do brand in vry korten tyd werd geblnacht. De door den Raad der gemeente Reeuwyk vastgestelde en door Gedeputeerde Staten goed gekeurde rekening, dienstjaar 1894, is als volgt Aan ontvangsten f 16821,16, aan uitgaven f 16348,20, derhalve een batig saldo van f 472,96. De aan den Raad aangeboden begrooting dienstjaar 1896, bedraagt aan inkomsten en uitgaven f 16825,92$, waarby de hoofdelyke omslag is bepaald op f 5000. De kosten van Maandagavond 23 Sept, hield de werklieden- vereeniging Ondersteuning zij ons Doel« te Nieuwerkerk a/d. IJsel, haar 8ste algemeeue •vergadering in de 2de openb. school aan Gravenweg. De voorzitter, A. Doornbeim, opende de vergadering en heette de leden welkom. Ilij Wees er op, dat de vereeuiging in bloei toenam. Vele notabelen in de ge meente steunen haar met geldelyke bydragen. Daarom »Soli Deo Gloria.* Daarna deed de Penningmeester verslag van zgn gehouden be heer. Het aantal leden was hetzelfde gebleven. Vier leden waren vertrokken en vier nieuwe aangenomen, terwyl sterfgevallen niet waren te betreuren. Ontvangen was f 408,89 en uitgegeven f 365,26$, zoodat er met het batig saldo van het vorige jaar, f 449,24 in kas is f 492,86$. De leden van het bestuur, die aan de beurt «an aftreding waren, nl. A. Doornhein, J. De Wit en P. Van den Dool, werden met alge- meone stemmen herkozen. Niets mejr aan de orde zynde, werd de vergadering door den voorzitter gesloten. In de Donderdagavond gehouden raadsver gadering te Ouderkerk a/d», IJsel, die door alle leden werd bygewoond, werd na mededeeling van enkele ingekomen stukken, aangeboden de door Burg, en Wetb. ontworpen gem. begroo ting voor 1896, bedragende in ontvangst en uitgaaf f 15061,25$, met een post voor hoof- delyken omslag van f 3500 in plaats van f 4000. Dit stuk zal gedurende 14 dagen ter visie liggen, waarua tot de behandeling wordt overgegaan. Aan de door de hoofden der scholen opgemaabie en door den Voor zitter medegedeelde statistiek van het school verzuim over het jaar 1894/95 worden de volgende cyfers ontleend: het verzuim school op ’t dorp bedroeg l’/4 pCt. in de Kromme 21/i pCt. ruim en aa. de Nesse 3*/« pCt. ongeveer. Van drie scholen verzuimden 98 leerlingen geen enkele maal, 39 slechts 1-ml., 44 2-tnl., 32 3 ml., 29 4 ml., 15 5 ml., 31 6 ml., 17 7 ml., 14 8 ml. 7 9 ml., 16 10 ml., 13 11 ml enz. enz. Aan den Omval, gemeente Nieuweramstel, zat Woensdag jl., het vierjarig zoontje van C. H. bjj het water te spelen, toen een stoom boot voorbyvoer. Door de deining geraakte het kind te water en werd daarna tegen den wal geslingerd. Hoewel het terstond op het droge werd gebracht, is het korten tyd later overleden. >a de Wittenburgerstraat huiswaarts werden gebracht. Bjj die gelegenheid werd o. a. door Arie Bijl en Wybe Ynsma, beiden deel uit- niakeude van een troepje van omstreeks twin tig werkstakers, onder het uitroepen van e*heldwoorden en bedreigingen, met steenen geworpen naar het rytuig, waarin de niet- stakers zaten. Deswege hadden beiden zich eergisteren voor de rechtbank te Amsterdam te verantwoorden. Ynsma ontkende het hem laste gelegde; Bijl bad wel met steenen Inworpen, doch niet omdat de personen in hei rytuig werkten, doch omdat hij een bepaalden hekel bad aan zekeren Van Assen, die o. a. ia het rytuig zat en dien hy met een worp in het aangezicht verwondde; m. a. w. hy ontkende »in vereeniging met anderen openlyk geweld met vereenigde krachten* tegen de DÏet-stakende sigarenmakers gepleegd te hebben. Een der getuigen, die mede in het rytuig had gezeten, verklaarde, dat hy, ten einde niet weder gevaar te loopen, om met steenen ge gooid te worden, den arbeid ook maar had nedergelegd en tot dusver zonder werk was gebleven. Van de aanwezige getuigen werden een viertal door de steen werpers getroffen. Enkelen hunner hebben ook beide beklaag den zien werpen. Het O. M., waargenomen door mr. Scbim- melpenninck, noemde bet gebeurde een treurig gevolg van de werkstaking der sigarenmakers. a*1Tewezen was dat beide beklaagden rich be vonden onder een menigte die ruw geweld pleegde tegen vijf personen, en bovendien dat zjj met steenen hebben geworpen. Beiden zijn verantwoordelijk voor al de gevolgen van het gepleegde ruw geweld en dus aansprnkelyk voor het toegebrachte letsel. Het 0. M. achtte de gepleegde feiten ernstig. Geschillen tusschen werkgever en werkman gaan de justitie niet aan, doch zij moet krachtig tusschen beide treden als personen, die bet werk gestaakt hebben, anderen onmogelyk maken voor zich zelf en vaak ook voor vrouw en kinderen het brood te verdienen. Eischvoor ieder der beklaagden negen maanden gevangenisstraf* Uitspraak over 14 dagen. (Hbd.) Naar aanleiding van een schrijven van den commissaris der Koningin in Overysel hebben de burgemeesters van sommige gemeenten in die provincie eene waarschuwing tot de arbei ders gericht, om zich niet door berichten in de nieuwsbladen of door daartoe uitgezonden agenten te laten lokken tot het doen van een reis naar Duitschland. Het heet dan, dat men in Duitschland aan industrieels ondernemingen behoefte heeft aan werkvolk. Bij aankomst ter plaatse blijkt evenwel, dat er geen werk- Wolke plannen maakten rij niet voor de toekomst, hoe dikwyls spraken zy van het kleine feest, dat zij op den verjaardag van hun huwelijk wilden geven en waarop Rika haar nieuwe zijden kleed zou aan trekken I Hoe werd er verlangd naar den dag, waarop net kleedje zou aankomenHoe langzaam kroop de tijd voort. De heer Lehman had zeer goed het adres van het handelshnis te Lyon onthouden en aan hetzelfde handelshuis had hij een blauw damast zijden kleed besteld van dertig thaler en verzocht, op het adres te schrijven•Knol.” Hij was dus zeker, hot pak naar behooren te ontvangenwant hy had immers de dienst in de goederen-zaal en zou daar zelf het pak in ontvang nemen. Ma” zeide hy, toen hy op zekeren morgen van haar afscheid nam, om naar het kantoor te gaan, ffRika, let op, wanneer ik van daag te huis kom.” „O myn lieve, goede, beste man, gij zult toch niet „Ja, ik breng het zijden kleed meê, Rika. Van daag komt de Hamburger vrachtwagen aan, en ik heb reeds gisteren den brief uit Lyon ontvangen, waarin mij de afzending bericht wordt.” •En dat zegt mijn engelacbtige man mij eerst nu? •Ik wilde u uiet te lang in spanning houden, mijn lieve. Maar do weinige uren, die ik weg ben, zult gij wel doorkomen. Dus,Rika, pas op!” Zij omhelsde hem zoo vurig, als zij nog nooit ge daan had; zij kuste hem, zoo als zy in de eente dagen van hun huwelijk nauwelijks gedaan had, en geleidde hem tot aan do huisdeur en koek hem na en wierp hem kushandjes toe, toen hij aan den hoek der straat zich nog even omkeerde.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1