DART DE LIEFDE DIPLOMAAT. BINNENLAND. iks EBVEBÜ No. 6778. FEUILLETON. 1895. ZN. Az. mat. idbouw, STG-. tens fl. 2.75 s dikke, als een 'ua het 1 opge- IHEll arrlam. Donderdag 3 October 1895. I 34ste Jaargang. srij iekan zjjn de Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. 'rachtwerk rtelare». Aeht. M. J. H. Kessels. 5. 7. 9. vereen i ging. men dan DAP >rbij, dewijl ik in AN ZÓÓN - De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Aizonderlijke Nommers VIJF CENTEN. mensch igheden,” w afleverbaar in eene week. de Heer en verven van a, shook all* ir f 10.-. DDE MMER rEB MH INIIE («IRA NT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ir der i over- 1. 2. 3. 4. ren. wj. R8 Jz. a echtheid is steeds voor- am der Firma formaat met EN. post 35 Cent ter inzage of ATERREUS, herder en voor de tii tens kleine I aten in dretuk worden. zending I npt uit- B £1 en Koning De heer Jac. Schait, sigarenfabrikant te Utrecht, beschouwt zijne werklieden ah ont slagen; hij verzoekt hun, binnen drie dagen het hnn toebehoorende gereedschap aan zynè fabriek af te halen. bedreigt.” ..euw," zeide de predikant, ter- zyn hoed nam, «neem mij niet i van van de deugd mot do «Gij wilt mij dus niet tor zijde stsan, maar mij Men meldt nit Amsterdam: Een kassiersknecht, die gisteren het gebouw der Kasvereeniging met een aanzienlijk bedrag aan bankpapier verliet had de onvoorzichtigheid op straat zyne tasch nog even te openen. Van die gelegenheid maakte een voorbijkomend jongineusch gebruik om een greep in den voor raad te doen. De kassiersknecht en eenige voorbijgangers zetten den dief na, en kregen hem te pakken op het oogeablik, dat hy trachtte zich van bet gestolene te ontdoen. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen, Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. het niet zelden gebeurt, dat zich daarin waspen bevinden, vooral in pruimen, perziken, «nz. lot bestuursleden gekozen de van Aelst, P. J. Muntendam en W. Dogterom, tot afgevaardigde ter algemeene vergadering te Zwolle de beer A. van Aeht. irden naar de srfd. ld of geverfd ezondheid en De predikant beloofde ten minste aan deren wensch te voldoen en ging. Hij liet magister Oosterberg bij zich komen en verhaalde dazen alles, wat de gravin gezegd bad. Magister Ooaterberg, een jong mensch van eene rijzige, innemende gestalte, met een gelaat, dat zoo* wol ernst als zachtheid toekende, stond alsof hij door het onweer getroffen was. Wel wist hij, dat freule Ww eenige jaren geleden bevestigd was in de kerk, waar hij gewoonlijk preekte, en dat hij haar groette wanneer hij haar buiten of in de kerk ontmoette, maar hij had nooit met de jonge dame gesproken, baar nooit in eenig gezelschap en allerminst bij den heer var. Kuil berg ontmoet, alwaar hij nooit genoo- digd en bij gevolg nooit geweest was. .Maar gij zijt toch dagelijks het huis voorbij ge gaan, waar zy woonj?* vroeg de predikant. «Ik weet niet eens, waar de grafelijke familie woont,* betuigde de magister. De predikant noemde het adres. „Ja, daar kom ik dagelijks voorbij, dewyi ik in de nabuurschap woon,* antwoordde de magister, «maar dat is ook alles." «Dan zijn wy beiden het voorwtrp «ener miatiS- catie," hernam de leeraar, «maar aangezien gij tot heden daar niet geweest zijt noch iemsnd gegroet hebt, raad ik g aan, dit ook in het vervolg niet te doen. Gij kunt licht eene andere straat nemen." «Maar," merkte Oosterberg in alle oprechtheid aan, «een omweg te maken, ton einde niet genood zaakt te zijn, een jong, mooi meisje te groeten, dat belang in iemand schijnt te stellen, is toch wat erg." (Slot wipt.) hedenmorgen vele toeschouwers deze ruïne te aanschouwen, wielrijders uit Utrecht daarheen spuitlieden van Alfen viel :t en brak zyn arm. stoom jn van In de Jaarvergadering van de afdeeling Oude water en omstreken van den Protestanten bond werden heerenA. Men meldt uit Amsterdam De diamantbewerkers hebben Maandagavond weder vergaderd in Plancins, waar echter niets nieuws werd verteld. Na afloop trokken de saaragekomenen in dichte drommen naar het 'Nutsgebouw, waar de juweliers en fabrikanten beraadslaagden. Men wilde de uitkomst dier vergadering vernemen. Echter, de heeren waren nog druk aan den gang, zoodat de comité- leden, die binnen gegaan waren, daar buiten alleen konden inededeelen, dat het er levendig toeging Met die mededeeling stelde men zich ‘evre- den; men ging dus huiswaarts. In de vergadering van fabrikanten erf juwe liers werd het vorig besluit, om den eisch der werklieden niet in te willigen, bekrachtigd met algemeene stemman. Ongeveer 300 patroons waren aanwezig. Het bestuur der vereeniging Handwerkers Vriendenkringtracht tusschenbeiden te ko men en partyen tot elkander te brengen. Het stelt voor, dat de patroon» zich zullen .verbinden om gedurende drie maanden slechts ^bondsleden in bunnen dienst te nemen en dat daartegenover de gezellen niet langer zullen aandringen op de plaatsing van een bord met het opschrift Doodsfabriek Na verloop der drie maanden zou kunnen zien, hoe de regeling beviel. Nader meldt men De stakende diamantbewerkers maakten gis terenmiddag weder eene wandeling door de stad, om zich later, evenals vorige dagen, op een terrein aan de Linaeusstraat te verzamelen. Major. .F. Degrez. Ouverture Marie. L. Montagne. 8. La belle argentière Fan- taisie G. Fack. Walze roumaine. Ivanorici. 10. Roccacio-marsch Sappe. Baron Van Hardenbroek van Bergambacht heeft in verband met het herdenkingsfeest van bet Roode Kruis uit naam van H. M. de Koningin-Regentes een schrjjven ontvangen, waarin hij wordt geiukgewenscht met de her denking van den dag waarop door hem 25 jaar geleden aan de Nederlandsche ambulance zulke belangrijke en belanglooza diensten wer den bewezen op het oorlogstooneel, en waarin voorts Hr. Ms. levendige belangstelling wordt kenbaar gemaakt voor de werkzaamheden der t Oosterberg of O osier gr en.... lots op borg ofgren is het.” «Kan het magister Oosterberg, de jonge bestuurder dor diaconieschool zyn?” «Ja, die is het. Kent gy hem dan?” «Magister Oosterberg is een geacht jong met een goed hoofd en ongemeeno kundig sprak de predikaat, «hjj is, zooals mevrouw zeker weet, een zeer gelukkig predikant.” «Helaas ja!” zuchtte de gravin. «Hy is ook dichter,” vervolgde rfe leeraar, «hij heeft onlangs den tweeden prijs in de Zweedsche akademie behaald.” «Zoo, dichter, ja, dat dacht ik wel,” sprak de gra vin op wanhopigen toon, «maar wat heeft hij dan geschreven «Een gedicht op Polhem, dat den schoonsten aan leg verraadt.” «Polhem? Wat is er dat voor een?” «De groote mechanicus, die in het begin der acht tiende eeuw leefde.” «O ja, ik weet al,” viel de gravin in de rede, «de man die de groote Polhem-sluis gemaakt heeft. Geeft men ook al pryzen voor lofdichten op smith en dergelyken? Maar van welke afkomst is de ma gister?” «Zijn vader is een braaf man en, als ik mij niet vergis, kleêrmaker van beroep.” «Kleermaker 1” riep de gravin, terwijl zij van haar divan opsprong, «dat ontbrak er nog aan I” «Maar hoe is magister Oosterberg in uw hnis be kend geworden?” «Bekend?” Zoo onbeschaamd is hij nog niet ge weest, dat hij zyn voet in mijne woning gezet heeft. Maandag had een dienstbode te Amersfoort de onvoorzichtigheid petroleum te gieten bij een brandend petroleumstel. De vloeistof vatte vlam en deelde zich mee aan de kleedersn van het meisje. De beer des huizes, die op haar gegil kwam toeloopen, doofde de vlammen door haar in een looper te wikkelen. Met hevige brandwonden aan hoofd, arm en borst is zy naar bet gasthuis vervoerd. De douane-beambte die Zaterdagavond op zekeren B. die met anderen bij Aalten ge slacht vleesch over de Duitscbe grens wilde sprokkelen, een schot loste, had geen ander /doel dan hem in het been te treffen. Op hetzelfde oogenblik echter struikelde B., met het gevolg dat de kogel hem dwars door het lichaam drong en hy terstond den geest gaf. De heer F. S. Van Echt, zich voor zaken te Thorn bevindende, voelde by het drinken van een glas bier plotseling een hevige pyn in de tong en het oor, gevolgd door zwelling van beide lichaamsdelen en van het geheele hoofd. ,Hct bleek spoedig, dat een wesp in bet bierglas had gezeten, die den heer 8. in de tong had gestoken. Geneeskundige hulp moest worden ingeroepen, en eerst na verloop van eenige uren nam de zwelling, en daarmede de pyn, af. Dit geval diene tot waarschuwing voor anderen, want het is bekend, dat wespensteken soms doodelyk zyn. Ook by bet eten van gebak en vruchten zy men voorzichtig, daar 1) On zekeren dag werd een der predikanten in de hoofustad verzocht, een van de lidmaten zijner kerl, de gravin-weduwe W**, te bezoeken. De predikant voldeed aan de uitnoodiging en werd door de gravin, een deftige dame van middelbaren leeftijd, ontvangen. Zij geleidde hem dadelijk met een beleefd uiterlyk in haar kabinet. «Vergeef my, dominé, dat ik u lastig val,” begon de gravin, «maar gy kunt u niet voorstellen, hoe treurig het in mijn huis gesteld is Mijne dochtej....” «Freule AltnA I” viel de predikant in, die nu op zijne beurt ongerust werd, «er is toch geen ongeluk gebeurd met mijne lieve voormalige leerling?” •Het grootste ongeluk, dat iemand kan overkó men,” antwoordde de gravin, «ach, het is de liefde.... de liefde is hier bet ongeluk, domino.” «Nu,” sprak de predikant, eenigszins gerust ge steld, «zonder dit ongeluk bestond er zeker aarde noch hemel.” •Wel mogelyk, maar bedenk eens, beste dominé, het dwaze meisje is verliefd geworden op een school meester.... Mijne dochter, mijn eenig kind, verliefd op een eenvoudiger schoolmeester I” •Hos heet die schoolmeester?” Le Retour. Pas redoublé. H. Reuland. Ouverture Confidence W. van Perck. Corablameu. Walser E. Hasselmann. Souvenir de Schiedam, polka mazurka Polka de Concert, voor twee pistons .F. Renard. 6. La fille du Tambour „Hij heeft dus nog geen aanzoek gedaan „Aanzoek gedaan? Dat moest hy eens beproe ven I” «Maar hoe is freule Alma met hem bekend ge worden „Zij hoeft hem booren preêken en hem eenige malen bij den staats-secretaris van Kullberg ont moet.” «Maar wat kan ik nu in deze zaak doen «Gij moet, in uwe hoedanigheid van leeraar en vriend, my’ne familie bewaren mésalliance, die haar bedreigt.” «Myu lieve mevrouw,” zeide de predikant, ter- wijl hij opatond en z"_ 1 kwalijk, maar ik ken geen mésalliance dan het goede met het kwade, J ondeugd." aan mijn lot overlaten riep de gravin, terwijl zij wanhopig hare handen wrong. «Tegen de liefde strijden is strijden tegen God," verzekerde de leeraar, „en is het eeno wederzijdsche liefde van onschuldige, edele en elkander volkomen waardige menschen, dan haalt men zich tot over maat van ramp Gods ongenade op den hals. Ik kan mij onmogelyk hiermee inlaten." „Maar is het noodig, dat hy zoo dikwyls preekt?" «De gemeente vindt, dat hij niet dikwijls genoeg preekt," antwoordde <le leeraar. «Maar gij zoudt hem toch kunnen verzoeken, niet dagelijks hier voorbij te komen en mijne dochter te groeten. Alma zelve gelooft, dat als zij hem niet zoo dikwyls zag, zij hem mettertijd wellicht ver geten zou." GOUDA, 2 October 1895. Donderdag 3 October, des avouds ten 8 uur, zal op de Markt de 8ste en tevens laatste Muziekuitvoering plaats hebben van het Muziekkorps der dd. Schutterij. Het Programma luidt aldus: terenavond en aanwezig om Zelfs waren gekomen. Een der ouder weg van de spuit Gisterenmiddag ten ongeveer 4| uur ont stond te Boskoop brand in de YTimmer winkel van P. Turken, waarin een petroleum motor in werking was. De vlammen grepen alras om zich heen zoodat het daarvoor geplaatst woon huis van zynen vader, waarin een kruidcuers- witikel gevestigd wae, weldra eveneens een prooi der vlammen werd, alsmede de huizen van W. C. Boer, bopmkweeker, de wed. van Willigen, P. Koster eveneens een kruideniers winkel en van den bakker Hofman. De toren der Hervormde kerk werd eveneens, hoewel hij met bet kerkgebouw er een eind over stond, aangetast. Toren en kerk zyu eveneens ver nield benevens eene glazenmakers werk plaats van P. Goudkade, die bij de kerk was ge plaatst. Van de inboedels van de bewoners der verbrande perceelen is nog al gered, ter- wjjl allen verzekerd waren. De Herv. Kerk was geassureerd voor t 66000. De 3 spuiten der gemeente Boskoop, bene vens 2 uit Waddinxveen, 2 uit Alfen, 1 nit Hazerswoude, 1 uit de Essenpolder en 2 hand spuiten verleenden hulp tot blusschen. Ten ongeveer 10 uur had men den brand onder de knie. Te 3| uur des nachts rnkten ver scheidene spuiten in, een paar van Boskoop waren heden middag ten 2 uur nog bezig de smeulende massa nat te houden. Een der spuiten van Waddinxveen werd nog wegge baald voor een brand te Bleiswyk, waar eene bouwmanswoniug met drie bergen van J. Groene wegen is afgebrand. Uit vele gemeenten der omtrek waren gis- Er was eens een groote lakenfabriek in e*ne kleine stad. De fabriek behoorde gedeeltelijk aan een ko*pmau, die te New-York woonde on in laken handelde. Hy was de denkkracht der fabriek. Hy ging naar zyn bureau wanneer het hem past* en ging er van daan als het hem goed dacht. Hy at en dronk rykelyk, had paarden, schild er yen, een buit in de stad, eene villa buiten al de gewon* weelde van den gegoeden New-Yorker. B*tr*kkelyk w*rkt« hy niet hard en het weven werd voor hem gedaan in de fabriek. In de fabriek werd het werk persoonlyk geleid door een opzichter, een verdienstelijk man, die verstand had van de wevery, en die vroeg opstond ’a morgens en den geheelen dag by de zaak was, en de fabriek op gang hield. Hy kreeg een goed salaris, *n spaarde geld, dat hy belegde in andere fabrieken, waarvan da mau te N*w-York eveneens de denkkracht waa. Plotseling atierf de ryke man te New-York Zyn* erfgenamen en de ander* eigenaars d*r fabriek, besloten baar niet te ver koop* n, en daar de oprichter me*r van de zaak scheen te kennen dan iemand anders, verhoogden zy zyn jaarwedde en stelden hem ad interim aan tot denkkracht. Maar opzichter te zyn van eene wer*ry ia heel iets anders dan de denkkracht van eene zaak te wezen. De oplichter waa eerlyk et trouw. Nadat hy als denkkracht en opzichter beide een paar jaren had gewerkt (slechte jaren voor dien tak van bedryf), werd het noodig een zaakgelastigde aan te stellen. Hy werd daartoe benoemd. Na eenigen tyd moest de fabriek gesloten worden en een poos later werd zy verkocht voor een bedrag, bjjna hoog ge noeg om de schulden te dekken. De opzichter, optredende als denkkracht, geholpen doorslechte tyden, bad de waarde der fabriek volkomen uitgewischt, en tevens van de andere fabrieken, waarin hy zjjne spaarpenningen bad belegd. Handwerk is sterk geneigd te meenen dat de denkkracht in reno zaak te hoog wordt betaald en niet gerechtigd is tot de hooge emolumenten, die zy geniet. Handwerk vindt dat denkkracht leeft van het zweet ven anderer voorhoofd, en handwerk vindt dat niet eerlyk. Denkkracht leefde in dit geval ook van hand werk, en leefde er zelfs goed vanmaar toen denkkracht stierf en eerlyk handwerk hare taak overnam, toen moest de fabriek worden stil gezet, handwerk bleef gedurende twee jaar zonder verdiensten en de industrie, waarvan handwerk toch ook leefde, was geruïneerd. Het geval is geene uitzondering. Denkkracht moge een >lui varken* zjjn, zy 'A 8

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1