Vrijdag 11 October 1895 c. j. M- KROON, f" PosterUen en Telegraphie Kantongerecht te Gouda. Directe Spoorwegverbindingen <t GOUDA. Wlnterdienst 88951896. Aangevangen 1 October TUd van Greenwich. Buitenlandse!) Overzicht. LOTING Nationale Militie. POLITIE. 3498ta Staats-loterij Opnieuw ONTVANGEN: Overhemden, Fronts, Boorden en Manchetten. L van OS, At, lleurs van Amsterdam. ADVERTENTISN. H. Jl. F. HEI ia onmisbaar en dit zjjnde, is zjj haar loon waard. Uit stukje werkelijk leven dat een zedeles bevatis ontleend aan Harper's Weekly* en door ons overgenomen nit bet Sociaal Week- blad.* Scbeveningen begint zich te ontvolkeu, zegt de Haag«cbe briefschrijver dar »Zwolsche Crt.« Het zjjn nog slechts de jonggehuwde paren, herkenbaar aan hun volkomen zelfgenoegzaam heid in eenzaamheid of drukte, met de eigen lijke kuurmakers, wien bet juist om het ver sterkende September-zeebad te doen is, en de Hagenaars, die een itaanden lang gevolgde gewoonte niet zoo plotseling kunnen afleggen, die het seizoen tot den tiaditioneelen len Oc tober rekken. Al spraken Waterstaat en Delfland her haaldelijk hun gerustheid nit over de veiligheid van Dorp-Schoveniugen, ook bjj het felste woeden der elementen, en dat in het aangezicht der meest sprekende feiten zoo oordeelden zjj bet toch raadzaam op bet bedreigde punt een dam te leggen, die getuigt van alles behalve onderschatting van den vjjand. Wel heeft deze, rm »acte de présence* te geven, nu eens een met basalt geladen schuit op het zeehoold neergesmakt, als ware ze met stroo gevuld, en een anderen keer ook wel een stuk dam weg- gellazen, maar in de vacantiedageo, toen de gevreesde zich vergat bjj bet stoeien met badende maagden en spelende kinderen, rolden de pjjgmeeën geduchte grauietblokken aan en stapelden bazaltschuitjes in ontelbare rjjen, zoodat wanneer de Noordzee straks weer avu ernstiger dingen gaat denken, zjj een kunst matige rotskust zal vinden, waartegen zij zich leeljjke builen kan stooten. Nu de zeehoofden hun voltooiing naderen hebben de Scheveuiugsche reeders en notabelen de Van Dulkens, de Vroljjks, de De Niets, de Waterreuzen, Varkevissers e. a zich aaugegord tot een laatsten storm om de haven hunner droomen te bemachtigen. Wel verre van een Shakespeare toe Ie geven dat4 All places that the eye of Heaven visits, Are to a wise man ports and happy havens.* honden zjj hardnekkig vol dat havens als Maassluis en Helvoetslnis door den hemel niet met een gnnstig oog bezocht wordeu. De Re gentes nam hun van dqizenden handteokeuingen ▼oorzien adres in ontvang, en zal de zaak in ernstige overweging nemen. Als nu gemeente en provincie nog een slordige drie miljoen verschaffen, en Oorlog zjjn pantserrort wil los laten, dan loopt alles op rolletjes, als de beste Schereningsche bom. Qenoemde badplaats mocht zicb dit jaar weder in een druk bezoek verhengen Wauneer men het aantal vreemdelingen, die in bet dorp zelf afstappen, buiten rekening laat. bedraagt het aantal logés 5395, tegenover 4149 in 1894. In een Fransch plaatsje, Montargis, heeft het bestuur der schoolkas twee pryzen, elk van honderd francs, uitgeloofd, die bet»faraie- prijten* genoemd heeft en die zullen worden icgekend aan de gezinnen, die zich de meeste moeite gegeven hebben om huu kinderen geregeld in den besten toestand zoowel mo reel als intellectueel en wat hun uiterljjk en bun gedrag betreft naar school te zenden. mi De Transvaalsohe bladen van Augustus bevatfe bittere klachten over de trageu aanvoer van goederen uit Delagoa-Baai. De «Johan- nesburger Times» schrjjft dat een menigte goederen in die haven reeds maanden lang 'ligt en vermoedeljjk nog maanden lang zal blijven liggen. Langs den spoorweg naar Transvaal worden slechts GO ton daags vervoerd, ofschoon te Loren$o Marques 20 h 30,000 ton op vervoer wachten. «The Press,» het bekende blad van Pretoria heeft een verslaggever naar Delagoa-Baai ge zonden om te onderzoeken waaraan het hapert. Zeer. uitvoerige mededeelingen vindt men mi in dit blad van 31 Aug. jl. Hij vond op de Ijjn der Ned. Zoid-Afrik. Spoorwegmaatschappij allee in volmaakte orde. De ambtenaren klaagden echter dat van de Portugeesche grenzen zoo weinig goederen werden aangevoerd, en zulks wegens gerai* aan de noodige losmiddelen in Delogoa-Baai. Op Portngeesch gebied was de spoorljjn in slechten staat en in de haven zelfs vond do verslaggever een onbeschrjjfljjke opeenhoping van allerlei goederen. De handel geeft de schuld aan de volkomen onvoldoende lossings middelen en ook aan de traagheid der Portu geesche ambtenaren, die vooral verlamd wor den omdat tevergeefs naar Lissabon is geschre ven om voorziening. De gouverneur, die gewillig genoeg is, schreef den trenrigon toestand toe aan den bnitengewonen toevoer van goederen waar mede men ook te Port Elisabeth te kam pen heeft. Uit de spoorwegstaten bljjkt, dat van 1-58 Angustu8 eiken dag van 154-412 ton zjjn verzonden, dus veel meer dan de 50 ton bovengemeld. Maar dat vervoer is nog veel te gering en er is groot gebrek aan wa gens en locomotieven en aan lossingsmiddelen. Wel kon men een heel eind éérder komen als de uitstekend ingerichte pier van den Ned- Zuid-Afr. Spoorweg gebruikt kon worden, maar de onderhandelingen om die te haren zjjn afgestuit, omdat men den verlangden hnur prjjs, 10 pCt. van de aanlegkosten die 30,000 bedragen, te hoog vond, ofschoon de handel dit geenzins beaamde. De gouverneur verklaarde, dat bjj in de beste verstandhouding wal met de directie der N. Z -Afr. Spw.maatschappij en dat de rege ling weldra haar beslag zon krjjgen. De slotsom waartoe het onderzoek en ge sprekken met tal van ambtenaren en belang hebbende den verslaggever geleid hebben, is deze dat de schuld ligt aan de onbegrijpelijke laksheid te Lissabon. Men wil de goeverneor niet de noodige macht geven om te handelen, maar laat zelfs na te doen wat vereischt wordt ouder znlke buiten gewone omstandigheden. Een jonge Duitscbe arts, die in zjjn vader land niet vooruitkwam en daarom zich in Aherbeen, in de Kaapkolonie, gevestigd had, schrjjft van daar aan de D. Kolouialzeitung* dat bjj bjjzonder goed geslaagd is. Hij had het geluk reeds in de eerste weken twee wel gelukte groote operaties te verrichten en heeft in korten tjjd een zeer omvangrjjke praktjjk gekregen. Hjj verhaalt verder het volgende. Tegen Pascben komt een groot deel der bevolking nit den omtrek naar de stad en gaat allereerst naar den dokter, want de echte Afri- kannderboer gevoelt zich zonder dokter en een groote medicjjnfleech niet op zjjn gemak. Hij betaalt dan ook gaarne booge sommen voor de geneesmiddelen, en des te meer naarmate de flesch grooter is. Voor 30 tot 650 gram worden 3 tot 15 shillings berekend, al zit in de flesch van 650 gram maar een waarde vnn shilling. De Engelscben betalen evenveel de zwarten de holft. Voor visites buiten de stad wordt een pond sterling voor elk uur rjjden (per wagen) berekend, behalve de vracht en de verblijfskosten, waarby dan nog vooreen operatie zeer ruim extra betaald wordt. Men moet, alvorens te mogen practiseeren, zjjn diploma aan de regeering in Kaapstad ter visie zenden en voor den kantonrechter be- eedigen dat men er peusoonlyk recht op heeft. Men betaalt dan 100 shillings voor het visee- ren, en als men tevens geneesmiddelen aflevert jaarlijks evenveel. In de Staatscourant wordt van die aanstelling bericht gegeven, met bij voeging staatsexamen, wat hier tot bjjzondere aanbeveling strekt. 1 De kiesvereeniging Njjkerk's Belang en de kiesvereeniging Nederland en Oranje te Njj- kerk (G.), hebben beide besloten voor de a. verkiezing van een raadslid op 8 October a.s., geen candidaat te stellen. Njjkerk's Belang nam eene motie aan lui dende »dat zjj de honding van den heer J. H. Kru- dop, in de raadsvergadering van 16 Angnstns jl. en zjjn daarop aangevraagd ontslag, betremt; »zy acht eene uitspraak der kiezers, in het gerezen geschil tusschen den oud-burgemeester (de heer Krudop) en den tegeuwoordigen bur gemeester ongewensebt en besluit geen candi daat te stellen en den kiezers aan te raden niet ter stembus te gaan of blanco te stemmen, opdat deze stemming bare beteekenis verlieze als demonstratie tegen onzen burgemeester Voorts afschrift te zenden van deze motie aan den beer Krudop, aan den burgemeester en haar ter keonis te brengen van de kiezers. Maandagavond werd Scbeveningen in rep en roer gebracht door een os, die nit het slacht huis van den vleeschhouwer N. in de Nieuwe Laantjes ontvlucht was. Na over een vrouw gesprongeo te zjjn, voor wie geneeskundige hnlp moest worden inge roepen, stak het dier de Keizerstraat over en kwam in een slop terecht, waar het gelokte het te binden. Maar zoodra bij in de Keizerstraat de groote volksmenigte zag, werd de os weder woest en wist aau zjjn geleiders .met ééu enkelen rak te ontsnappen. Hjj trad on een koek- en banketbakkerswinkel binnen, sprong over de toonbank, vernielde de uitstalling van taartjes, flikjes enz. en vloog door de spiegelruit been weer op straat. Eu nu ging hjj met een groote vaart naar de Kerkwerf en vau daar strandwaarts, nog lang achtervolgd door een groote volksmenigte. Bjj het Kurhaus liep hjj eenige stoelen omver en rende steeds voort in de richting van Katwjjk. Bij de afzending van dit bericht was bjj nog niet opgevangen. Tot welke toestanden de tegenwoordige sta kingen leiden bljjkt ook nit het volgende sobrjj- ven in de »Utr. Ct.« naar aanleiding van de werkstakiug bjj den sigarenfabrikant den beer Jac. Smit firma Ypes Postbnmes. Het treurigste in deze zaak is zegt de schrjj- ver dat werklieden tegen wil en dank ge dwongen worden aan de staking deel te nèmon. Een drietal mannen beboorende tot goed georganiseerde vereenigingen, twee nl. van de R. K. Werklieden-vereeniging »8t. Joseph* en een van Patrimonium, verkeeren iu dit geval. De beide eerstgenoemdeu zjjn leden van het Tabaksbewerkersgilde vnn »St Willebrord. Den onderstand van f 3, hun door deu Bond aangeboden, weigeren zjj, daar hun huisge zinnen duor het gilde, waartoe, zjj behooren, worden onder? tcund. Wel kannen die werklieden, a's zy willen doorwerken, by de politie bescherming vinden maar wie beschermt hen als zjj over straat gaan, als zjj niet naar of van hun fabriek komen of gaan en 'wie beschermt in hunne afwezigheid hun gezinnen? In verband met eene wjjziging in dn vaart van de Dnitsche paketbooten van Bremen reap. Hamburg naar New-York, zal de ver zending van brieven cn andere stukken naar Noord-Amerika en naar Curapao over Enge land, te rekenen van 1 October a.s., plaats hebben als volgt a. naar Noord-Amerika 1, 3, 5, 8, 15, 17, 19. 22. 26, 29 en 31 October, 5, 12, 19 en 26 November, 3, 10, 12, 17 en 31 December, 7, 14, 21, 21 en 28 Januari, langs den weg van Southampton per Duitsche paketboot voorts eiken Vrjjdag en bovendien 24 De cember, langs den weg van Queenstown per Britsche paketbo. t b. naar Curasao 1, 5, 8, 15, 19. 22, 26 en 29 October, 5f 12, 19 en 26 November, 3, 10, 17 en 31 December, 7, 14, 21 en 28 Januari, langs den weg van Southampton per Duitsche paketboot 11 Octobor, 1, 8, 15, 22 en 29 November, 6, 13, 20, 24 eo 27 December, 3, 10, 17,24 en 31 Junuari langs den weg van Qneeastown per Britsche paketboot. Post- en telegraafkantoor te Doorn, jaar wedde f 1400 en vrjje woning. Ofsc 0011 aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vryheid wordt gelaten om zich aau te melden, habben toch ingevolge de be palingen van het Koninklijk healoit van 21 Maart 1894, n®. 17 de telegraafambtenaren voor deze directie den voorrang Sollicitatie» in te zenden vóór 10 October e.k. Benoemd 1 Oct. Tot commies der posterjjea 4de klasse de surnumerair J. R. Vegter te Nieuwe- pekela tot klerk der posterjjen en telegraphie 2de klasse R. Huizing te Assen. 16 Oct. Tot Directeur van het post- en tele graafkantoor te Zevenaar E. D. Rink, thans in geljjke betrekking te Doorn. Verplaatst: 1 Oct. De commies der telegraphie 3 Is klasse R. Tjepkema van Eindhoven naar Rotter dam, in plaatst van' naar Amsterdam de klerk der post rjjeu en telegraphie 2do klasse H. J. Coops van Amsterdam (tele graafkantoor naar Dentichem. Verlenging van verlof verleend wagens ziekte 1 Sept. Aan dsn Directeur van het tele graafkantoor te 's Gravenhage K. van As- peren tot 30 November 1895. Eervol ontslagen 15 Sept. De commies der posterjj>?n 4de klasse C. G. C. F. Greiner te 's Gravenhage. 16 Sept. De klerk dar posteryen en tele graphie 2de klasse S. J. van den Hooff te Amsterdam (telegraafkantoor). Zitting van Woensdag 2 October 1895. De volgende personen zijn veroordeeld wegens Overtrediug politieverordening. W. V. en E. K., te Góuda, ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis. Overtreding Prov. Reglement. M. d. B., te Nienwerkerk a/d IJsel, tot f 1 of 2 dagen hechtenis. Overtreding politicverordening van Gouda. P. L., te Gouda, tot f 3 of 2 dagen hechtenis. Overtrediug visscherywet. C. d. H., te Leiden, tot f 1 of 2 dagen h. T. v. T., te Reeuwjjk, tot f 3 of 2 dagen h.; G. L., te Hazerswoude en J. S., te Bleiswjjk, ieder tot f 2 of 2 dagen hechtenis M. v. d. M., J. P. en J. M., allen te Gouda, No. 1 tot f 5 of 2 dagen hechtenii, No. 2 en 3, ieder tot f 3 of 2 dagen hechtenis; L. H. en L. D., te Gouda, No. 1 tot f 10 of 2 dagen en No. 2 tot f 3 of 2 dagen h. Overtreding K. B. van 13 Aug. 1891 Bfcbl. no. 158 en K. B. van IJ April 1894 Stbl. no. 57. J. G., zwervende, tot f 5 of 3 d. hechtenis. Overtreding wet op de Kinderarbeid, A. T., te Gouderak, tot f 2 of 2d. hechtenis. Loopen over deu spoorweg zonder vergunning. A. A. K., te Rotterdam, tot f 3 of 3 dagen h. Overtreding Prov. Reglement. J. W., te Bleiswjjk, tot f 1 of 1 d. hechtenis. Overtreding Strafwet. A. D., te Waddingsveen, tot f 1 of 2 dagen hechtenis. Maken van nachtrumoer. Joh. de W., J. Y. en B. J. H., allen te Gouda, ieder tot f 0.50 of 1 dag hechtenis. TWchen Mei en October loopen over weiland zonder vergunning. A. J.t N J. M. T. M., H. v. L., L. B., W. H. B., H. B. L.. K. H., J. v. L. en P. J. R., allen te Gouda, ieder tot f 0.50 of 1 dag hechtenis. Loopon door een hetsterpark. M. G., te Gouda, tot f 1 of 2 dagen hechtenis. Loopen door een grasperk. P. G. T. en C. V., beiden te Gooéa, ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis. GOUDA- ROTTERDAM. Gouda 8.80 7.25 8.40 9.06 9.40 10.17 10.54 18.09 18.85 1.84 8.88 8.44 4.60 5.84 7.11 7.68 8.32 8.48 8.51 9.57 11.13 Moordrecht. 7.82 8.47 F u 11.01 F 18.88 F F F 4.67 F F 7.69 0 F h 10.04 F NieuworVerk0 7.89 8.54 H U t 11.08 F 18.89 F F F 5.04 F F 8.06 F 0 0 10.11 f Onpelle 7.48 9.01 K H 11.16 F 18.46 F F F 5.11 F F 8.18 F 0 10.18 0 Rotterdam 7. 7.55 9.10 9.85 10.— 10.85 11.84 18.88 18.65 1.44 8.50 4.09 5.80 5.48 7.80 8.98 8.68 9.03 9.10 10.97 II 80 KOTTERDAM- GOUDA. 9.43 6.57 7.85 7.47 8.— 8.85 9.40 9.61 10.19 11.50 18.90 1.49 8.50 8.10 8.48 4.90 6 31 0 17 8.1)6 Capelle 5.10 6.08 H 0 F F F F 10.89 F F 1.59 F F F F 0 6.27 F 9.88 Nieuwerkerk 5.19 6.16 0 F F F F 10.86 F F 1.59 F F F F 0 6 84 0 9.58 Moordrecht 5.86 6.84 H F F F 10.48 F F 8.06 F F F F 0 6.44 0 0 Gouda 5.88 6.80 7.45 8.07 8.18 8.5r> 9.59 10.11 10 49 18.08 18.40 8.19 8.09 3.89 4.08 4.40 6.51 0.47 8.25 10.08 U D A E N HAAG. GO I'DA UTRECHT. Gouda. 6.85 6.87 7.66 8.09 8.81 9.05 10.19 10.57 19.48 9.90 Oudew. 5.50 6.54 H 0 11.14 Weerden 5.59 7.08 8.19 11.99 Utrecht 6.18 f 8.98 8.41 f 9.87 10.51 11.45 1.90 Naar Amsterdam. O O U 1) A-A M 8 T E R D A M. Gouda *«.87 8.91 10.01 19.10 8.81 Amsterdam O. St. 8 14 «.25 '1 "r- 1 1.18 4.81 Stopt te NootdorpLeidsohendara on Bleiswyk— Kruisweg en Hekendorp. 8.17 4.16 4.47 6.57 6.68 8.81 10.16 9.87 «eet 7.10 10.99 9.45 8.84 5.05 6.17 7.18 8.48 10.87 8.08 8.50 4.48 5.99 6.86 f 9.04 f 4.47 6.— *8.68 8.48 10.16 11.80 DEN H A A G—GOUDA '•Hage 5.5*1 7.80 7.48 8.80 9.88 9.4810.1111.8619.16 1.86 9.44 9.58 8.43 4.16 6.17 6 *8 7.58 9.88 Voorb. 5.57 0000 0 10.17 1.41 0 6.14 Z.-Zegw6.11 00 00 h 10.M 0 0 1.65 0 0 0 0 0 6.98 9.58 Zev.-M.6.28 t K 10.48 9.06 0000 0 6 39 0 10.09 Gouda 6.88 7.50 8.18 9.— 9.56 L0.16 10.54 19.05 19.45 9.17 3.14 8.96 4.13 4.4* 5.47 6 10 8.28 10.19 Stopt te Bleiswjjk-Kruieweg en Nootdorp-Leidechendam en Hekendorp. UTXKCH T-G O U D A. Utrecht 7.50 9.— 10.— 11.84 19.50 8.10 8.524.48 6.86 7.50 8.09 9.07 10.84 Woerden 8.11 10.28 11.51 0 4.16 0 6.58 9.28 10.64 Oudewater 8.19 10.91 000 4.24 00 00 9.86 Gouda 1.82 9.84 10.44 12.07 1.29 8.49 4.37 1.90 7.09 8.85 ƒ.41 9.49 11.10 AM8TIIDA M-GO U D A. Amsterdam C. St. 8.— 9.10 **10.48 2.25 4 10 **6,18 Go tria 7.99 9.04 10.14 12.«2 8 80 5 20 7 46 Stoppen te Bleiswjjk— Kruisweg en Nootdorp—Leideohsndam eo Hekendorp. 7 4* 8.49 M» 1J.10 Openbare dronkenschap. F. G. N., te Gouda, G. v. G., te Vianen, T. S., J. D. en G. v. H., te Gouda, L. Z., gedomicilieerd te Amsterdam, zwervende, ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis C. B., te Rotterdam, tot f 15 of 3 dagen h.; M. J. T., te Gouda, tot 6 dagen hechtenis; H. J. K., te Gonda, tot 2 weken hechtenis en plaatsing in een Rjjkawerkiurichting voor 6 maanden. De.Fran8che Kamer heeft baar werkzaam heden nog niet hervat; doch de begrootings- commissiën zjjn druk bezig met het onderzoek van verschillende hoofdstakken van het budget. De Cavaignac heeft een breedvoerig rapport ingediend over de begrooting van oorlog, waarin bjj het legerb stuur menige harde noot te kraken geeft. Het voornaamste voorstel daarin is de oprichting van een koloniale le germacht. De verschillende expedities in de koloniën hebben doen zien, hoe ongewensebt het is expeditiecorpsen samen te stellen uit de Franscbe soldaten, door algemeenen dienstplicht onder de wapenen geroepen. Zy zjjn niet gehard tegeu de vermoeienissen van het klimaat en niet gewoon aan den strjjd tegen een inland- scbeu vjjand. Op dien grond wil Cavaignac eeu koloniale strjjdmacht vormen, waar ran het 19e legerkorps uit Algiers de kern zal zjjn. Dit voorstel werd door den minister van oorlog, generaal Zurlinden bestreden doch de begrootings-commissie nam het voorstel aan tot vermindering van sterkte der afdeelingen zouaveu en in Algeria met 6000 inan. Hier mede besloot de commissie iu beginsel tot het vormen vui een koloniale troepenmacht, en plaatste zich daardoor ljjnrecht tegenover den minister van oorlog. Het is echter de vraag of bet voorstel der begrootingsrommissie ook in de kamer op stean zal kunnen rekeuen. Hoe logisch het ook zy, nu de regeering er zich tegen verklaard heeft en het iu 't belang der landsverdediging afraadt, is de kans op verwerping groot. De Öo8tonrijksche keizerljjke rescripten waar- bjj het Kabinet Kielmansegg wordt ontheven vau zjjn taak, en zjjn opvolger het Kabinet Badeni benoemd zjjn gereed, en zullen den op den dag waarop Badeni te Weenen aan komt, openbaar worden gemaakt. Hoewel rnen nu nog niet precies weet wal men aan den nieuwen eerste minister zal heb ben, beraadslagen de pirtjjeu toch al over buD nonding, of maken aaustalten om erover te beraadslagen. Zondag kwamen de leden van de Jong-Tsjecbnische rjjksrandclub en de ver tegenwoordigers van de Jong-Tsjechniscbe kiezers tot dat doe' byeen, samen 1670 inei>8cben. Uitgemaakt werd teu eerste dat de party geen reden heeft om baar houdiug te wjjzigen eu ten tweede dat de toekomstige taktiek overgelaten moet wordeu aan de afgevaardig den in den Rjjksraad, met dien verstande echter dat mogeljjke onderhandelingen met de regeering slechts kunnen gevoerd worden met medeweten en toestemming van de ge- beeie partij. De Duitsche liberalen zullen binnenkort ook vergaderen, om te beraadslagen niet alleen over ban houding jegens het nieuwe ministerie, maar ook over een nieuw program en een hervorming van het partjjbestunr. Het is hoogst zonderling dat de berichten Over den uitslag van de verkiezingen voorden Weenschen gemeenteraad nooit melding maak ten van een herateraming, en dat er toch later een herstemming bleek te zijn geweest. Zoo is er gisteren ook weer een gebonden. De autisemiet behaalde de overwinning. Thans hebben de anti-liberalen 92 stemmen, juist twee derde van 't geheel. De twee hangende Hongaarsche kerkeljjk- staatkundige wetsontwerpen komen dezer dageu nogmaals in het Huis van Afgevaardig den terng. Men weet dat het ontwerp strek kende tot erkenning van den joodschen gods dienst door het Hnis van Magnaten is aange nomen, nadat het er artikel 2 nit bad gelicht, behelzende de vergunning om van christen jood te worden. Maar een veel belangryker verandering hebben de magnaten aangebracht in het andere ontwerp, op de godsdienstvry- heid: ze h#bben er het geheele hoofdstuk nit geschrapt dat betrekking heeft op de confessie- loosheid. De regeering handhaaft evenwel dat hoofdstak en lascht artikel 2 van het eerstgenoemde ontwerp in het andere ont werp in. De liberale kamerclnb heeft thans besloten, het ontwerp op de godsdienstvrijheid aan te nemen in deu vroegeren, onverminkten vorm, met de genoemden inlaesching, terwyl zjj het ontwerp tot erkenniug van den joodschen godsdienst zal aannemen in den vorm dien de magnaten het hebben gegeven. De onafhan- keljjkheidspartij en de nationalen bljjven op hun vroeger standpunt staan. Iu Zwitserland is bjj referendum het luci fers uiouopolie verworpen, waarscbyulyk omdat de ondervinding met het alcoholmonopolie niet bjjzonder verlokkend werkte. Er waren 165.000 ■temmen tegen 135,000 voorvan de kantons waren tegen de Romaanscbe, Graanbunderland, St. Gallen, Aargau, Lncern en Bern. Door deze uitkomst zal aan verdere m nopolie- plannen de tabak stond het eerst op de nominatie wel de kop zjjn ingedrukt De Koning van Rnmenië heeft bjj de in- wjjding der groote Donanbrng te Tscberna- woda oen rede gehouden, die nogal de aan dacht trekt. Hjj zag in deze brog het midden om een groot deel van den handel tusschen West en Oost over Rumenië te leiden en voorspelde een hooge vlucht aan deu Rnmeensche handel die weldra zyn vlag zon doen wapperen in de ha ens der verstverwjiderde landen In d« officieele kringen to Constantinopel heeft de aankomst van zeventien schepen van de Engelsche vloot der Middellandsche Zee aan den ingang der Dardanellen nogal indruk ge maakt. Onder de Armeniërs aid ar en in de provincies begint zekere beweging te komen over het uitstellen van de beslissing in znke de Armenische hervormingen. De Chineesche regeering is blijkbaar erg benauwd geworden toen ze het nltimatura van het Britsche gouvernement ontving. Zaterdag werd de eisch van Salisbury bekend, en nu komf een telegram uit Londen reeds melden, dat China beeft toegegeven. De Staatscourant te Peking bevat een decreet, waarbij de onder- kouing van de provincie Sze Chuen wordt vervallen verklaard van zyn wrardigheid. Ook zal hjj nooit weer een ambt bekleeden, opdat anderen hieruit een les mogen nemen. De regeering der Transvaal heeft, voor andere landen niet willende onderdoen, de stuivers- post ingevoerd. Het is best mogeljjk, zegt de te Pretoria verschijnende «Volksstem ja zelfs waarscbjjnljjk dat zjj uit een geldeljjk-admiuistratief oog punt een mislukking zal bljjken. Maar de financiën van den Staat zyn gelukkig zoo bevredigend, dat we ons de weelde van kleine proefnemingen en «progressieve* reclame ge- rast kunnen veroorloven. Wanneer het bljj ken zal, dat de penny-post nog niet betaalt en jaarlijks aan het land een paar duizend ponden kost, dan zal men toch fier het hoofd omhoofd bljjven dragen in het gelukkig be- wustzyn. dat de schatkist vol genoeg is, en dat de Z. A. Republiek evengoed haar penny- post heeft als elk ander land dat zichzelf respecteert Het nienwe zegel is van de grootte en vorm der bekend"» Amoiikaansche »Columbuszegels« en wjjurood vau klenr. De eerste ponranton met deze nieuwe postzegels zjjn hier reeds aangekomen. Bovenaan leest men: Eerste penny post ver voer* en iets lager »Zuid-Afrikaansche Repu bliek*, links en rechla boven deze woorden: >Sept,< en >1895*. In bet midden van het zegel prjjkt het wapen der Transvaallinks daarvan ziet men een spoortrein nit een tun nel koraeu, blijkbaar een allegorie van deu Delagoabaaispoorweg. Aan de andere zjjde daarvan is een strekkers «-expeditie in de woestjjn afgebeeld. De Tranvaalsche Volksstem* schrijft nog: De speciale penny-postzegel welke heden morgen verkrijgbaar werd gesteld in verband met de instelling van een penny-tarief voor binnenlandscb brievenvervoer, was reeds na 10 uur ten postkantore alhier uitverkocht; het publiek beeft in dien korten tjjd omtrent 700 betaald, d. w. z. zoo ongeveer 170.000 penny-postzegels zjjn op de philatelische markt gegooid.* VOOK DE EERSTE OPENBARE KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA, voldoende aan art 28 der Wet van den 19n Augustus 1861 (Staatsblad No. 72); en aan art. 20 van Zjjner Majesteit* besluit van den 8n Mei 1862 (Staatsblad No. 46), brengen ter algemeene kennis dat de LOTING der in dit jaar voor de NATIONALE MILITIE ingeschrevenen in deze gemeente zal plaats hebben op MAAN DAG den 2In OCTOBER aanstaande, aan vangende des voormiddags 9 ure; dat de ingeschrevenen Daar Alphabetiache orde opgeroepen, zeiven hnn nommer trekken, dat ook voor den niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door zyn Vader, Moeder of Voogd, terwjjl dit bjj hunne afwe zigheid door den Burgemeester of een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden, ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vrij stelling, die zjj ter zake van de Militie meenen te hebben, zich op voormelden dag en nar zullen moeten bevinden ten Raadbnize dezer Gemeente dat op MAANDAG den 28n OCTOBER daaraanvolgende, van des voormiddag! 10 tot des namiddags 1 eu van 3 tot 5 ure op het RAADHUIS aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken der getuigschriften wegens Broe- derdieust* of van te zjjn Eenige Wettige Zoon,* en dat belanghebbenden, ten bewjjze van volbrachten of werkelijken Broederdienst daarbjj moeten overleggen een Paspoort, Zak boekje* of «Attent van dienst bjj Piaatsver- vauging* en zich moeten aanmelden vergezeld van twee met hen bekende, ter goeder naam en faam staande ingezetenen, die op >hunue verautwoordeljjkheid* de vereischte getuigenis kunnen afloggen en het op te maken getuig schrift onderteekenen. Het doen opmaken van die getuigschriften ia, $hter niet voldoende om van de vrjjstelling verzekerd te zjjn, daartoe zullen de lotelingen de vrjjstelling in de Eerste* zitting van den Militieraad moeten vragen. De benoodigde bewijzen van werkeljjken dienst of uittreksels nit het Stamboek, zullen voor de belanghebbenden bjj de betrokken korpsen worden aangevraagd, iudien zjj zich voor de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente »en de daartoe noodige inlichtingen tydig verstrekken*; terwyl zjj. die bezwaren mochten hebben tegen do wjjze waarop de Loting is geschied, deze kunnen inbrengen bjj de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen »vjjf dagen,te rekenen van den dag waarop de Loting heeft plaats gihad, bjj een op ongezegeld papier geschreven bezwaarschrift, hetwelk, met de noodige bewijsstukken gestaafd, tegen bewjjs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd bij den Burgemeester dezer gemeente. GOUDA, den In October 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, BROUWER. Gevonden en niet afgehaalde voorwerpen gedurende de maand September 1895. Een gouden medaillon, waarin staat Ds G. IJ. v. d. R., eeu zilveren naaldenkoker, een idem sigarenpijpje, acht sleutels, een kinder schortje, een hamer, een pnek-hondje, een geldbeursje, twee luiwagens, een jongensmuts, een kt-rkboek, eene brnine dames-portemonnaie, twee knipmessen, eene charivari eener ketting, een gonden broche waarin drie Rteentjes, een muntbillet van f 10, twee aardappelenzakken, een yzeren schroef van eeu wagen, een rozen krans, eec nikkelen potloodhouder, een zilveren horlogeketting, 2 dames-ceinturen, een koperen gewicht (vjjf ons), eeu ioterjjbriefje No. 10503. De gevonden voorwerpen van de maanden Maart en April 1895 en niet door du verlie- zsrs afgehaald zyn tor beschikking van de vinders met inachtneming van art. 2014 B. W. Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogeljjk geopeud vau 11 1 's morgens. De Commissaris van Politie, W. N. VAN GARDEREN. 5sKla.se. Trekking van Woensdag 2 October 1895. No. 17815 f 100000. No. 8689, 5831, 9813, 10586 en 15038 ieder 1000. No. 2+22, 6226, 18068. ei 19689 ieder +00. No. 1188, 1+82,2680, 419, +115,11831, 11978 eo 19857 ieder f 200. No. 20+3, 2126, 2319, 2395, 3011, +160,5753, 9904, 1+888, 15288, 16608 en 187+2 ieder 100_ Trijsen ven f 70. 98 279+ 5998 8608 10676 187+9 16+68 187+8 110 2802 6999 8839 10691 13791 16506 18768 477 8076 6261 8651 10861 1+055 16551 18765 719 8 00 6308 8808 11108 1+183 16635 19009 885 3133 64+0 89+1 11360 14177 16697 19167 8+1 3188 6501 900+ 11+40 14203 16887 19189 845 S+1S 6535 90'0 11506 14233 16818 19229 924 8626 «621 906+ 11633 1+323 1714+ 19350 926 3660 6667 9216 11670 14350 1729+ 19436 1040 3730 681+ 92+7 11788 14880 17801 19+80 18+5 +051 6887'9890 11876 14388 17398 19568 1857 4080 6982 9396 11917 14+23 17+11 19580 1403 +088 7064 9475 11966 1+432 17511 19698 1+36 +148 7188 95+8 19187 14449 17607 19905 1+39 +811 7210 9708 12235 14667 17680 19952 1455 +978 7806 9759 12952 14683 17818 19962 1858 5031 7345 9801 12828 1+781 17887 20001 1659 5 0 8 7 7+5 5 9 887 1 23+8 1+741 179 2 8 2 00 24 1678 51+8 7485 10019 12+86 14747 17958 20111 1764 5318 7527 10104 12188 1+792 180H9 201+2 1796 5822 761+1011+ 12686 15080 18014 20225 1812 5407 7771 10121 12635 153+6 18078 20371 1863 6+41 78+0 10128 12850 15+07 18075 2(1893 1908 5+66 7'32 10176 127+5 15721 18098 2047+ 2012 5+70 7990 102+8 12932 16002 18158 20601 2161 5565 8002 10249 18011 16014 18+01 20666 2195 5580 8052 10829 18117 16065 18+88 20680 2+99 5600 8189 10499 182+3 18297 18659 20788 2506 5646 8885 105+4 18481 '16819 1868+ 20856 2681 5686 8+16 10679 19+63 16360 18679 20896 2770 6702 8571 10618 1349+ 16+16 18758 20989 2781 5782 8588 1067+ 13585 16+68 OOUDA, KW we/ E 73_73a GOUDA, 1 OCTOBER. Nkdzrland. Csrt Ned. W. S. i dito dito dito 8 dito dito dito 8 Hono.vk. öbl. Goudl. 1881-88 4 Italië, lusohrjjving 1862-81 B Oostenu. Obl. in papier 1868 6 dito in zilver 1868 5 Portugal. Oblig. met coupon U dito ticket 8 Rusland. Obl. Binnenl. 1894 4 dito Oeoons. 1880 4 dito bjj Roths.1889 4 dito bjj Hope 1889-90 4 dito in goud. loen. 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spanje. Perpet. schuld 1881 4 Toekiij. Gepr.Conv. leeu. 1890 4 Gee. loeuing serie D. Geo. leeniug serie C. Zuid-Afr. Rep. v. obl. 1892 6 Mexico. Obl. Buit. Soh. 1890 6 Venezuela. Obl. 4 oubep. 1881 Amsterdam. Obligation 1895 8 Rotterdam. Sted. loon. 1894 3 Ned. N. Afr. Handelsv. aaud. A'ondsb. Tab.-Mjj. Certificaten Dun-MaatoohappD dito Arnh. Hypotheek!), pandbr. 4 Cult.-Mjj. der Vorstenl. aand. 'e Gr. Ilynotheekb. pandbr. S1/» Nederlandocho bank aaud Ned. Haudelmaatsch. dito N.-W. Is Pao. Hyp. b. paadbr. 6 Rott. Hypotheekb. pandbr. S'/i Utr. Hypotheekb. dito 8>/| Oostenr. Oost-Hong. bank aand. Ruil. Hypotheekbank pandb. 4 Amerika. Equit. hypoth. pandb. 6 Maxw. L. G. Pr. Lien cert. 6 Ned. Holl.IJ.-Spoorw.-Mjj. aaud Mij. tot Expl. v. St. Spw. aand. Ned. Ind. Spoorwegm. aaud. Ned. Zuid Afrik. Spm. aand. 6 dito dito dito 1891 dito 5 (talie.Spoorwl. 1887/89 A-Kobl.8 Zuid-Ital. Spwmij. A-H. obl. 8 Polen. Warsohau Weenen aand.4 Rusl. Gr.Russ. 8pw-Mij. obl. 4*/g Baltisohe dito aand. Fastowa dito aand. 6 Iwang. Dombr. dito aand. 5 Karsk Ch.Azow-Sp. kap. obl. 4 dito dito oolig. 4 herikA.Cont. Pao. Sp. Mij obl. 6 Chic. A North. W.pr. O. v. aand. dito dito Win. St. Peter. obl. 7 Denver k Rio Gr. Spm. eert. v.a. Illinois Central obl. in goud 4 Louis v. A NnshvilleCert.v. aand. Mexico. N. Spw. Mjj. lehyp. o. 8 Miss. Kansas v. 4 pot. pref. aand. N.-York Ontario A Wost. aand, dito Penns. Ohio oblig. 6 Oregon. Calif. Ie hyp. in goud 6 St. Paul. Minn. A Manit. obl. 7 Un. Pac. Hoofdliiq obllg. 6 dito dito Lino. Col. Ie byp. O 5 Canada. Can. South.Cert.v. aand. Vbs. C. Rallw. A Nav. Ie h. d. c. O Amsterd. Omnibus Mjj. aand. Rotterd. Tram weg-Maats. aand. Ned. Stad Amsterdam aand. 8 Stad Rotterdam aand. 8 j Belgik. Stad Antwerpen 1887 2'/s Stad Brussel 1886 i»/s Hons. Theis» Kegullr Gesellsch. 4 Oostknr. Staatsloening 1860 5 K. K. Oost. B. Cr. 1880 8 Spanjr. Stad Madrid 8 1868 Nan. V» r. Bos, Hyp. 8pobl oert. Vor.krs. 9+'/, 101'/, 101% 85% 83"/, 8+V„ 27'/, 6 96%, 96% 96»/» 104'/, 64% 90 15'/, 87% H6% 96% «6'/» 100'/, 97"/,, 50% 670 6(6 '00% 06% 100% 808'/, 188'/, 8+ 1001/, 100% 1+8% 98% 63'/, 109 9+ 198 110 108 58% 66'%, 165 99% 63'/, 81% 103 101% 100 105'/, 14+ 166 16'%, 100 63% 101 88 8'/. 109 86% 111'/, 106%, 46'/, 66% 16% 291 108% 107% 101'%, 103% 123'/, 127'/, 169 41% 115 ■lotkotfr. 26''/» 101% 101'/, 84 86% 66%, 66% 101% 68'/» 66%ï 106'/, 16%, De aangekondigde HOUTVEKKOOP1NG aan het Veer,Ul te Goudais VI TG 17- 8TELI) tot des morgens 10 uur. Notaris GROENEN DAAL. De DIRECTIE der Neteriandêche Maatschappij vau nrandtermeke- ringt gevestigd te Tiel/ adverteert, dat in plaats 7an wjjlen den Heer^ tot AfJEPVT voor Haaatrech streken in AANGESTELD, de Heer Ambtenaar ter Gemeente-Secretarie, aldaar.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2