M HOT WIJNHANDEL Chocolade en Cacao. E. CASSUTO, Turfmarkt 172, Gouda. WISBRÜN WM. „DE VOLHARDING.” GENEVER Merkt 6000 Stuks uit de falliete massa eener der eerste buitenlandiche fabrieken over- genornene aoogenaatnde BINI Damas- sn Kinder- Stoomboot-lUaalschappij P. ROND Pzn No. 61 exx DE DIRECTIE. FE If De prijs post Afzonder' De Uitgi met ui VAK AI.I'IIIA LF,DEBOER Depot A. NORTIER Gouwe C 34-35. Gebrl Stollwerck’s tandarts if. W. I. D. van RIJMENAM, Braad! Braad! Aan Zenuwlijders en Zennwzwakken Parapluies, enz. enz. LAGE PRIJZEN.» Trekking 19 October 1895. Ilollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeeling Gouda en Omstreken. VERLOTING. en aanverwante ARTIKELEN. Prijs per Lot f I.-, tl Loten »oer f 10.-. I'erkrijgbaar bij h. BRINKMAN ZN. M. PEETERS Jz. FBANSCHE STOOMVERVERIJ Ghemische Wasscherfj II. OPPEUHEIMEll, A. VAN OS. Az. SCHIEDAMMER NIGHTOA P H. V van Schaik Co. gevestigd te Gravenhage. MF Verkrijgbaar by F. H.A.WOLFF, I Drogist, Markt, Gouda. Voorhanden een prachtige collectie eigengemaakte K 4 CHELS, in alle Modellen, Vulreguleerkachels en Haarden, in de nieuwste Soorten. een ruime keuze veel verbeterde PETROLEUMKACHELS, KQLKM- KN. TüliFÖAKKlN axxdere ‘TTT’ixxtex-.A-xtilcelexx. Aan hetzelfde adres kan een nette JONGEN geplaatst worden. Te beginnen WOËASDAG 2 OCTOBER vaart de middagdienst naar Amsterdam te 1.- ure van Gouda in plaats van te 4.- ure. Alle andere diensten blijven voorloopig1 onver anderd. Leger-Paarden-Dekens moeten tegen den spotprijs van fl. 2.75 per stuk worden uitverkocht. Dtxt dikke, onslijtbare dekens zijn zoo warm als een pels, ca. 140 X190 cm groot (dus het geheele paard bedekkend) met wol opge naaid en 3 breeds streepen, voorts een kleine partij wittewolleneSlaapDekens groot 140 X 190 cm wegens «eer kleine (slechte door vaklui bemerkbare) fouten in het weefsel, aangeboden ad II. 3.50 per stuk Kosten anders het dubbele. B. Hurwitz Jf. SMEDERIJ heb .overgedaan aan den Heer W. I. I). van RIJMENAM, die van af heden de door mij gedreven zaak voor zgue rekening zal voortzetten. L. B. van ES. 27 Brevets als Hofleverancier. 44 Eere-ölploma's, gouden enz^ Medailles; A Gouda, 1 October 1895. 6 9 van 1 ft PUIKE OUDE w |WITW| ]~SCH1EDAM.[ de Gouda Snelpersdruk van A Bmkkman k Zoon week. J' II II n M ii h Dpor de polil in beslag genot in den boterbal Eon klein landbouwerhj] kaas op de ma dacht dat het I GOOD Onze stadgen de Groot, deed gevolg bet cand TE ROTTERDAM Onder referte aan bovenstaande mededeel in g van den Heer L. B. van ES, neem ik beleefd de vryheid, my in uwe gunst aan te bevelen, onder verzekering, dat ik niets onbeproefd zal laten, iny het vertrouwen, dat myn voorganger zoo ruimschoots mocht genieten, waardig te maken Hoogachtend UEd. Dw. Dienaar, VEEHSTAL B 135-136. Dr. »eJ. Corrazza, Vouriu'. ff Gebouwen, Inboedels, Koopmansgoederen en Molens door wind en stoom gedreven, worden door ondergeteekende op BEURSPOLISSEN lenen brandschade verzekert. KLEIWEG No 2, Gouda. De heer A behaalde met i toonstelling te en drie derde en eere-prjjzen. Dezer dagen man van 80 ja gevaar een kind man begaf zi< Aan den a Harcksen is oni benoemd D. d< Zevenhuizen. ROKKEN, KOUSEN, BOEZELAARS, ZAKDOEKEN, Beproatd en aanbevo len door de heeren: l’rof. Dr. Meriniére, Parijs. Prengruber. K H 1 BLOU8EN, HANDSCHOENEN, TKICOT8, CORSETS, Bekende goede kwaliteiten, MARKT 130 VAM LANGE TIENDEWEG D 60. «Dat is ook wanneer men met verwijdering kan der en hare docht mensch en vooral Het is echter ge dan die te beoefen gedurende eenige keren dag, wellich koristen weg en woning der gravin naar binnen te ky leefd geweest zyi werd beantwoord glimlach niet mint ver. Van desen tij geweest zijn, voc Men kan magister boekenworm te wc Maar nadat meu blikken geworpen men eene onweêrsi blik, even als d« noodig, om te g Maar hoe sou mei Verkrijgbaar bij N B. Als bewijs van echtheid is i cachet en kurk steeds voor zien van den naam der Firma P. HOPPE. SPREEKUREN van 10 tot 12 en tot 3 uur. (Zondags uitgezonderd). Het stelen Mn vang te ne «eek heeft m landbouwer T. nomen, en nu I een gat in h zoodoende zgue ia bun echter g MM VAN 19 Krulnkadc Rotterdam. Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen. Hoofddepöt voor GOUDA de Heer Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heeren- en Damesgarderoben, alsook al!» Kindergoederen. Speciale inrichting voor het stoom n van pluche-mantels, voeren, bont enz. Gordijnen, tafelkleeden enz. worden naar de nieuwste en laatste méthode geverfd. Alle goederen, hetzjj gestoomd of geverfd worden onschndeljjk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt. Wegens uitbreiding der fabrieken zjjn prijzen 25% gedaald. Te «toornen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen; te verven goederen iu eeue Alhier «jjn <1 M. en A. M. ’I in het Alg. Pol overgebracht na PUIKE OUDE Allerwege bekroond met Eere-Diploma’s, Gouden en Zilveren Medailles, benevens Eere-Diploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World’s Hygienic Exposition, Chicago 1893, is het feldlicrocmil llraivai-lfersl-lloBig Extract MELIANTHE UIT DI Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM* VAN Geen middel is of kan worden u tgevon- den welke de Melianthe overtreft, net is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld, hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt. Het verzacht en geneest ON MID DELIJ K de strengste hoest en verouderde borst kwalen. Dadeljjk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden. Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE be wezen, zyn de overtuiging dat hare uit nemende en genezende eigenschappen op prjjs worden gesteld. De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets., 70 ets. en 1.—, met ge bruiksaanwijzing voorzien van ons Han delsmerk, gedeponeerd a/d Rechtbank te 's Gravenhage. A. BOUMAN, Moordrecht. J. C. RATELAND, Rotkoop B. v. WIJK, Oudewater Thans in do 25o oplage verschenen van het boek »De Ze nuwziekten en Beroerte Middelen ter voorko ming en genezing. Het doel vaa dit werkje is, kennis te verspreiden omtrent den aitrd der zenuwzwakte, hare oorzaken f en gevolgen onderricht te gevon en genezing te vinden, engruber, Het handelt over het bekend worden van de Physiologisohe Dujardin - Bau- ontdekking, hoe op de eenvoudigst denkbare wijze óp ons ze- metZ, Parijs. nuwgcs’el kan gewurkt worden, on wel met een succes, dat zoo- ti h Bouchot, Parijs, wel een gront aantal uitstekende artsen, als de geneeskundige Geh. Rath Dr. Schering, Ems. pers, aanleiding tot discussie gegeven heeft. Gez. Rath Dr. Cyurkowech- Het wordt derhalve nnn ieder, die aan ziek el ij ken ky, Weenen. zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheid ’aine, congestie, groote gevoeligheid, o*pgewon- Slapeloosheid, algemeene lichamelijke onrust en onaangenaam gevoel, verder aai. zieken, (fe gOVO|gön (rer lammin gen, Spraak- DUBUttCUi "iri- vuiuoo u« uiuuioujn opiuauu, uüiu xu g6- Steingreber, wriohten, en voortdurende pijn in dezelve, par- enton. i tieele zwakte toestanden, zwakte van geheugen, Aschenbaoh, Slapeloosheid enz. en die reeds geneeskundige hulp inriepen on door de bekende hulpmiddelen, als: onthoudings- en koudwaterkuren, inwrjjvingen, electriseeren, galvanlseeren, damp-modder-of zee baden geene genezing of betering verkregen; eindelijk «analle personen die vreezen door beroerte overvallen te WTden, «n daartoe reden hebben, wegens verschijnselen van voortdurend angstgevoel, boneveldheid van hoofdhoofdpün met aanvallen van dui e- ligheid, flikkeren en donker worden voor de oogen, drukkend gevoel onder het voorhoofd,1 Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen l en voeten. Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegoriën van Zenuwlijders behooren, zpomede aan bleek zuchtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes, ook aan gezonden, zelfs jeugdige personen, die veel geestelijken arbeid verrichten, en die de reactie der gecstelyke bezigheid voorkomen willen, dringend aangeraden zich in het bent van bovengenoemd boekje te stellen, dat franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M. CLEBaN Co., Heiligeweg 42. Rotterdam F. E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht: LOBRY PORTON, Oudegracht b/d.Gaardbrug F 22. Door de poli' ling en verzet 1 verbaal opgemai zoogenaamde i raat te verste van de politie genoodzaakt bi dea morgens, w waa het te laat Mij beleefd aanbevelende, juist over de brug Achter de Waag, Zeugstraat G 91, Gouda. W Duld «lijk ueichreren beatelUngen worden, zoo Ung de voorraad itrekt, tegen toeaendlng van het bedrug of onder rembeun prompt uit gevoerd. Maastricht, Groote Staat 31. Hiermede heb ik de eer UEd. kennis te geven, dat ik myne Dankbaar voor het zoo vele jaren genoten vertrouwen, beveel ik mjjn opvolger ten zeerste daarvoor aan en teeken mjj Hoogachtend UEd. Dw. Dienaar, Dmlmatige, door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied, verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijns en fijnste grondstoffen, garandeerei len verbruiker van Stollwerck’s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat, nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp. Etiketten. De Firma behaalde: een bewijs van uitmuntend fijn fabrikiut. Keeds 18H sebreef de Aecademie national de Paris: Nous voos déoernons une Nedaflle d’er première elssae en consideration as votrs excellente fabrication de Chocolat, bonbons varies etc. etc. Stollwerck’s fabrikaat ia verkrijgbaar bij H. H. Confiseurs, Banketbakkers enz. enz. Generaal vertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenalodt, Amsterdam, Kalverstrant 103 niiwg<‘s‘el kan i^ewurkt worden, on wal met wel ig tot discussie gegeven heeft. derhalve aan ieder, die aan ziek el ij ken ky, Weenen. zenuwtoestand oi zoogenaamde zenuwachtigheid Opperstafarts Dr. Jeohl, Woenen. lijdt, «velkff zich kenmerkt door habitueele hoofdpijn, mi- OppersUfans Dr. Schiesl, Essig. graine, C----- Chef arts Dr. DafSOS, Parys. den heid. Chef arts Forestier, Aken. onrast en onaangenaam gevoel, verder Districtsarts Dr. Grossmann, die door Beroerte getroffen zyn eu aan Jöhlinven. [nitz. daar van lijden, zoomede aan Perlammingen, Spra Districtsarts Dr. Busbach, Zirk- verlies of moeielijk spreken, Stijfheid in de Krankarts Dr. Charenton. Consul Dr. v. - Corfu, wi. Oui'i'tm-oa, Vuoriie, Angeville, Parijs. Lavabre, Parija. w Wille, Taufkirchen. a Cabiliot, Arcachoti. Fortset, Lmuaw. Guilloaeau, Bot- deaux. Labatut, Bordeaux. Bougavel. I.« Per- rière, L Hirsohfeld, Weenen. A- Lieber, Innsbruck, Hammer, Plauen. Weiner, Weenou. Aust, Brocton. Matuschlechner, Brixn.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3