95. JEN BINNENLAND. ZN. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 34ste Jaargang. Donderdag 10 October 1895. No. 6784. c. 'nu 'en FEUILLETON. ken. 1W, rozsnhont, der reep- ration oe rbij az. enz. Onder de nieuwbenoemde 2e luitenante der iaf. komt ook voor W. van logen Schouten. ibrleatt» üker van national 2. oofdsteeg 1. Jbrug F M. lilllMIIE COURANT De rechtbank te Botterdam veroordeelde gisteren: W. de R., arbeider te Moercapeile, beklaagd geweest van mishandeling, Werd vrijgesprokenJ. in ’t H-, boomkweeker te Waddings veen, wegens diefstal van rozenhout, Eene vrouw te Numansdorp, die eemg geld uit bet kabinet wilde nemen, kwam tot de minder aangename ontdekking, dat daaruit ontvreemd was f 43 aan specie, een granaten t ketting en een paar gouden belletjes. „De Za- voorko- ia, k.noia U 'S wi „nknii ysiulogiiebe op on. m* ea, d.tïoo- SS', ,1 silsslius, kelijken h tigheid >Ün, mi- pgewon- nmulijke zieken, lo govolgen Spraak- ti de na ive, par- i lie u gen, kundige sleioo, .1. 4 vingen. idder of »en, wegen» /oldheid n duke- voor do orhoofd. handen jngénoemde i«n bleek* •ge meisjes, men, die ie <la reactie aangerndeu nellen, dat den bewusten dag om 8 van Utrecht naar Oude* de verte uaby bet dorp rytnig, bespannen met een paard Een vischkooper lag gisteren in de Schapen* ste<^ te Amsterdam gerust te slapen, toen een 4-tal jongens bem van zgn geldzakje met circa f 100 beroofden. Een der knapen kreeg later berouw en bezorgde hem zgn aandeel in den roof, f 24, terug. De andere jongens zgn nog niet opgespoord. Aan den heer H. J. Nederhorst alhier is by onder handsche aanbesteding opgedragen, het maken van den onderhouw voor twee over kappingen met schoorsteen, een kelderportaal en eenige verdere werken op bet terrein der Heinekens Bierbrouwerij.Maatschappij te Rot* terdam. te 's-Gravenhage in het ziekenhuis verpleegd wordt, bevindt zich vry wel. Een been en een voet werden geamputeerd. Zgn gezicht ia zeer geschonden, doch de neus bleef behouden ook waren beide banden met wonden overdekt. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Men scbrgft nit Utrecht: Veel bekyks heeft bier hot dageljjks trans port van volwassen boomen, die door den boomkweeker Copjjn van de (Iroenokam naar het huis Ter Haar te Vleuten worden ver voerd om daar te dienen tot don aanleg van do lanen en het park die bet statige slot sul len omringen. Dit transport geschiedt in drie expresoelyk daarvoor vervaardigde wagons, in eiken waarvan een boom ligt. Die wagens zgn zoo ipgericbt, dat da wortels, waaromheen nog een groote kluit aarde alt, in een grooten ruimen bak rusten en dos gedurende bet ver voer niet beschadigd kunnen worden. De boomen, nog geheel in hun bladorpntooi, steken achter boren den wagen uit. De wagons, die, naar men zegt, per stuk duizend gulden bob ben gekost, gaan dageljjks tweemaal been en weer, zoodot elkeu dag zee boomen worden By kon. besluit is benoemd bij het wapen der infanterie, by hêt le regiment, tot kapi tein, de le-luit. H. J. Iwes, van het 4e regi ment alhier. Door den burgemeester van Ouderkerk a/d IJsel worden pogingen aangewend tot verbe tering van Jen postdienst aldaar, o. a. door gebruikmaking van de voorbijvarende stoom boot» en de instelling van een bodeloop op het station Capel le of Nieuwerkerk. Ook moet een tweede postbus voor »de Nessec aaoge- vraagd zyn, ten gerieve van de bewoners van de buurt »het bonte varken baar aan hen ontstolen hadden. «Wat ons echter ai spoedig nog meer dan dit n mij werkeljjk het kind 'van begon te verontrusten, was de lu»t, dien Thérèse in Thérèse, het engeltje, bracht. het klimmen, het springen en het rijden hadhet was het onstuimige bloéd van bare moeder, do paard* rijdster, dat in hare aderen vloeide. O, hoeveel moeite gaven wy ons om haar daarvan te genezen I Maar ach, hoe vruchteloos was al deze moeite I Hoe spotte deze aangeborens neiging met al onzen angst en al onze bekommering 1 «Door middel van Steven vernam ik altijd vry nauwkeurig, jn welke streek de ouden van Thérèse zich ophielden, en ik was altyd blij, als ik maar boorde, dat zij veraf waren; eindelijk hadden wy hen geheel uit het oog verlorenzij hadden Duitschlaad verlaten en deden eene reis door Frankrijk. «Ik merkte van tyd tot tyd eene byzonder somber stemming bij myn man op, een angst en eene ge jaagdheid, waarvan ik intusschen slechts meende, dat zij met onzen zóón en met Thérèse in verband ston den; er bestonden intusschen nog andere redenen voor zooals ik later aan de weet kwam. «Hoe zorgvuldig wy voor Thérèse heUasheim barer geboorte hadden trachten verborgen tFhouden, zoo bad zij toch eeos bij toeval vernomen, dat wy hare ouders niet waren, dat zij ons kind oty was, en van ou af viel zy ons aldoor lastig met vragen, die wy haar niet konden beantwoorden. «Intusschen werd onze kleindochter zoo mooi ais oen engel, het evenbeeld barer moeder, die het hart van onzen zoon betooverd had. En met hare schoon heid namen ook haar moed en bare onverschrokken heid toe. Ach, het Sloed barer moeder stroomde haar door do aderen f «Gedurig angstiger behoedden wij onsen schat; wij onthielden Thérèse pile vrijheid en onttrokken baar aan den omgang met anderenwant overal bedreigde ons het gevaar om haar te verliezen. De ouders van There»» waren weer iu Duitsohland, zij' kwamen in dep omtrek, en op zekeren dag hoorden wy vol ont zetting, dat zij hun spel in onze stad lieten opslaan Eene koortsachlige rilling ging mij over de leden; do liefde en het verlangen naar myn verloren zoon, de gewetenswroeging over datgene, waaraan ik my ten opzichte van hem had schuldig gemaakt, en de bezorgdheid over Thérèse folterden mij te gelijker tyd. Ik bewaakte haar met verdubbelden angst en toenemende omzichtigheid, en toch ik begrijp nog niet, hoe het gekomen is, en toch was zy ray op zekeren dag ontsnapt. .Door een duister, onverklaar baar Voorgevoel aangedreven, kwam zy daar, waar zy wel het allerminst had moeten komen in bot paardenspel. Zij zag haren vader daar, en baar va der zag baar; hij herkende zijn verloren kind aan de sprekende gelijkenis, die er tumerben heer en bare moedor bestond. Hy volgde haar ua het einde dor voorstelling, hy sprak met haar.en zag zijn vermoe den bevestigd. Hij bracht haar naar bare moedor en Thérèse keerde mot meer naar ons terug. Wij hadden ons pleegkind verloren. «Stoven had dit gedeeltelik later opgSSMord, gedeeltelijk heb ik het zalf vernomen. Maar Steven kon ons, ondanks al z^ue .slimheid', onze Thérèse niet toruggeven. Wy hadden immers ook geen recht op hot lieve kind, dat wij ons onrechtmatig toego- eigend hadden. f (Fordt eersoW). In osze gisteren vermelde uitslag van de aanbesteding van Steenkolen ten dienste der gemeente, is een klein abuis ingeslopen. De hoer A. Lambert schreef voor haardkolen niet in voor f8.— maar voor f 8.99. •Do heer A., die voor een paar weken te Naaldwyk onder een stoomtram geraakte en Te Groningen ia in den loeftyd van 77 jaar overleden de heer G. Van Milligeu, schoolop ziener en oud-directenr van de kweekschool voor onderwyzers aldaar. Bg een veehouder te Polsbroek stierf plot seling een koe. Den volgenden morgen waren nog zeven koeien ziek en bleek het, dat ze leden aan een ziekte, die de veehouders >bet jachtnoemen. Na ingeroepeu veeartseny- kundige hulp, herstelden deze zeven. f Ook onder vee van andere boeren kwam in de laatste dagen de ziekte voor. Door de afdeelingen van de Tweede Kamer zyn gekozen tot rapporteurs over de Algemeens Beschouwingen der staatsbegrootiug zoomede over de hoofdstukken I, II, VI1A, XI en de Middelen de heeren De Beaufort (Amsterdam) C. van Bylandt, Rutgers v. Rozenburg, Bchaep- man en Van der Kun over hoofdstuk Hl de heeren Beelaerts v. Blokland, Michiels v. Ver- doynen, Van Karuebeek, Van Deinae en F. v. Bylandt, en over hoofdstuk IX de heeren: Drucker, De Kenter, Ilooyoordo ven deü Hem, Rink en Travaglino. «Ofschoon ik niet over mijn zoon mocht spreken, hield ik toch niet op, hem lief te hebben en aan hem te denken. Steven, dio alles wist, doelde my telkens in *t geheim mede, waar de troep, waarbij het jonge paar zich bevond, zyn tydeiyk verblijf «Eindelijk vernam ik door middel van hem, dat ■ons een kleinkind geboren was? een kind van onzen zoon, dat wij niet konden zien, niet kennen, niet liefhebben I «Een onbeschrijfelijk gevoel maakte zich by het vernemen van deze tijding van my meester. Ik had rust noch duur meer; ik wilde, ik moest dit kind hebben, ik moest het behoeften en beveiligen tegen hst avontuurlijk leven zyner ouders, waartoe het waarschynljjk insgelijks bestemd was. «Ik Slacht over de middelen na «om het kind van Lodewyk in myn bezit te krygen, en hot zeker be rispelijke plan, dat. ik met Steven ontwierp en door middel van de slimheid van Steven ook ten uitvoer Jkbracht, kwam my destijds niet misdadig voor,omdat M* er immers eene goede bedoeling mee had. sik zal niet spreken over de wijze, waarop het den dimmen Steven gelukte, om kleindochtertje te *Mbn, teruyl hare ouden in den circus aan het GOUDA, 9 October 1895. VERGADERING van den GEMEENTERAAD op Vrydag 11 October 1895, des namid dags ten Ij ure. Aan de orde:. De Begroetingen van de gesubsidieerde In stellingen van weldadigheid, dienst 1896. Het voorstel betreffende verhoogiug der jaar wedde van de Huismeesters? van het St. Catha- rina-Gastbuis of Ziekenhuis. Het voorstel tot wyziging der Gemsente- Begrooting, dienst 1895. Het voorstel tot opheffing van den borgtocht van den heer W. Lotsy, eervol ontslagen Ge- meente-Ontvanger. Het voorstel betreffende regeling der toe lating van kinderen uit Boskoop, Moordrecht, Goudarak, Stolwyk, Haastrecht, Oudewater en Zevenhuizen op de lagere scholen dezer Ge meente. Het voorstel betreffende de vereeniging van de 2e met de le Burgerschool voor jongens. Het voorstel betreffende eene herziening en wyziging der verordeningen op de heffing en de invordering «ener plaataelyke directe belasting naar bet inkomen. Inzako de mishandeling van den ll-jarigen knaap Johannes Jacobus Robbemond, tot 9 September jl. verpleegd op de weesinrichting te Neerbosch on siuds dat tydslip ten huize zyner moeder, de weduwe Robbemond, te Nymegon verblgf houdende, kan gemeld worden dat do moeder en haar mishandeld zoontje verleden week door don roohter-commissaris, mr. Gratama, by de rechtbank to Arnhem zyn gehoord. Ten huize der weds we Robbemond ligt een onderteekend schrijven van don commissaris van politie te Nymegen, don beer J. Witt, waarin die ambtenaar spreekt van ergerlyko mishandelingen, welke genoemde knaap in do weesinrichting van J. Van ’t Lindenhont heeft ondergaan, waarvan de kenteekenon nog maar al te duidolyk zichtbaar waren. Volgens medodoeling der weduwe Robbo-, mond lydt haar zoontje einde do ondergane mishandeling in do weesinrichting in bot be gin van September voortdurend aan hoofdpyn loopende ooren en duizeligheid of wel sufheid. Hoewel zjj haar zoontjoo van 8 en 11 jaar op 9 September beimelgk van do weesinrichting heeft weggevoerd, nadat zy den vorigon dag door toevallige omstandigheden van de grove mishandeling kennis had gekregen, heeft zich nog niemand vau.de weesinrichting by haar laten zien, om over die wegvoering te spreken of te trachten die kinderen, welke vele jaron aldaar verpleegd werden, daar terug te krygon. Met belaogstaDiog wordt het vorder verloop dezer zaak nu tegemoet gezien. De rechter-commÏMaria bg de rechtbank te Arnhem hooft Zaterdag gehoord vier tuinjon gens van de woosinriohting te Neerbosch, die betrokken zgn bg de (hishaodoliog waarvan boven sprake in. rijden waren en hare oppasster haar veor een oogen- blik verlaten had. «Genoeg, dat Steven mij werlteljjk het kind var Lodewijk, de kleine «Wat ik genoopt en gevtenscht had, gebeurde. Myn mdb, die zich, wanneer ik hem vroeger om de vergunning tot de opname van dit kind in ons huis gevraagd en hem myn plan meegodeeld had, met alle kracht daartegen zou verzet hebben, werd, toen hij het bekoorlyke meisje zoo plotseling en on verwachte voor zich zag, door zijn gevoel overmees terd hij was het er zelfs met mij over eens, dat ilr het kind althans van het gevaarlijke en zoozeer door hem gebate beroep zyner ouder» moest pfbouden, «n wij droegen nu al de liefde, die onze zoon vroeger bezeten had, op diens kind over. Wij waren ge* lukkig in b^t bezit van’ Thérèse, wij begonnen als opnieuw te leven en vergaten in ons geluk, dat het slechts gestolen goed, misschien met heete oudertranen gekocht goed was, .waarin wij ons verheugden. «Niemand, zelfs niet onze naaste betrekkingen en vrienden, had er eenig vermoeden op, wie Thérèse eigenlyk was; zy ging door voor een ongelukkig weesje, dat wij ons aangetrokkén hadden, en Thérèse zelf groeide op in het geloof, dat wy bare werke lijke ouders waren. «Ik bewaakte oae kleinood steeds met heimelijke vrees en angstige bezorgdheid. Ik liet het geliefde, dierbare kind nooit van my gaan, want ik vreesde overal verraad; mijn geweten liet mij niet toe, mij volkomen gelukkig te gevoelen, ik droez altijd de vrees bij my om, dat de onder» van Thérèse hunne dochter op het spoor souden komen en haar weder van ons afeischen of aan om ontnemen, evenals wy De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s inet uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nonmiers VIJF CENTEN. tot f 0.50 beeto subs, een dag hechtenis. In de eerste plaats had zich te verantwoorden ^D. R., 35-jaar, ryksveldwachter-jachtopzieuer te Haastrecht. Hg zou op 7 Juli 1895 te Willes kop moedwillig B. J. Kammisky met eeu zweep een geweldigen slag hebben toege bracht. Uit de behandeling dezer zaak blijkt dat K. in den morgen van uur per rywiel ging water. Toen er in Willeskop een i" aankwam. De bestuurder van dit rytnig wenkte om de vaart te verminderen, wat ook door hemzelf werd gedaan. Daar K. dit echter niet deed, had bekl. de zweep genomen en hem daarmede een slag toegebracht. Zoowel door den voerman van het rijtuig als door beklaagde was herbaaldelyk gewuifd, omdat zy vreesden met paard en wagen van den dijk in de wetering te gaan, daar het paard zeer schrikachtig is voor alles wat wit en glinste rend is. Hoewel reeds op een afstand van 25 meters was gewaarschuwd, beweerde K. dit niet ge zien te hebben. HeFO. M. betreurde het deze zaak te heb ben moeten aanbrengen, doch had geen oogen- blik geaarzeld dezen beklaagde voor de recht bank te brengen, die zoo ver ging, als ryks- veldwaohter zich zóó door zyn drift te laten vervoeren om een burger te mishandelen. Eiseh 14 dagen gevang» iMtrof. Bekl. vraagt, zoo hy veroordeeld moet worden, hem te straffen met eene geldboete. Nog stond terecht P. H., 25 jaar, lo» werk man te Schoonhoven le. aan R. G. Houwen- stad moedwillig twee hevige slagen op het hoofd te hebben toegebracht en hem bloedend te hebben verwond, en 2e. toen by deswege op de openbare straat door den aldaar sur- veilleerenden ryksveldwachter J. Spuyman en de evenzoo surveilleerende agenten van politie 0. den Hertog en J. van den Berg, werd aangegrepen en naar het politiebureau overge- braebt, zich met geweld tegen die ambtenaren te hebben verzet door tegen te rukken en te trekken. Het eerste feit werd door bekl. ontkend. Het bleek gepleegd te zgn in de Oranjestraat. De verwonde verklaart een slag van beklaagde te hebben ontvangen, zonder eenige aanleiding zynerzyds daartoe gegeven te hebben. Eisch 45 dagen gevangenisstraf. Uitspraak over 8 dagen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1