BINNENLAND. )5. ZN. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Woensdag 16 October 1895. No. 6789. 34ste Jaargang. 71. w, FEUILLETON en. »MON-BIJOU,” weinig deelneming. de volgende nummers ten deel J. c. resp. national tion ae enz. jonge militairen. De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. fdsteeg 1 irug F 22. ricatie ter van liOI IMHE IIIIRANT oordeeld tenie, heeft aangeteekend. GOUDA, 15 October 1895. De Voordracht van den heer W. van Zuylen op hedenavond gaat niet door, wegens te ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Voorgedragen ah kantoorhouder aan de te- 7ioon te Haastrecht, L. Roth, lantaarnop steker en nachtwaker. De Ze- 'oorkq- is, kennis oorzaken n. iologische ip ons ze- dat zoo- eskundige elijken tigheid jn, mi- gewon- melijke zieken, gevolgen Ipraak- de ge- re, par- teugen, undige Ion, als tringen, Ider-of cregen; eroerte n, wegens ildheid duhe- oor de rhoofd, landen ^anoumde u bleek- 3 meisjes, en, die de reactie ingeraden dien, dat Bij de op beden gehouden aanbesteding voor het wasachen van linnen en wollen goederen ten dienste van het militair hospitaal alhier is de toewyzing voorloopig gedaan aan Leerintveld alhier. Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd. dameabediening t genoeg zou kunnen vinden, zou ongetwyteld een groote aai uitoefenen op landgenoot en vreemdeling. Men mag echter nu i' proeven, of aloon-aloon, kokospalm boom zich laten planten en willen Holiandschen veengrond. Omtrent de jongste brandstichtingen* eene allerliefste uitdrukking in een beschaafd land anno 1895 schryft men uit Domburg aan het >Hbl.< Bij de heden gehouden trekking van de Tentoonstelling voor Hotel-Reiswezen zyn de prijzen aan de volgende nummers ten deel gevallen f 100.000 No. 40335; f25.000 No. 149840; f 10.000 No. 173681; f 10.000 No. 1591J4; f 5000 No. 161852. Alle overige nummers met f 5. Beroepen by de Gereformeerde Gemeente te Waddingsveen Ds. T. Rispens van Hoenkerk. Eene beschikking van den minister van oor log is ontvangen op bet ingediend adres door het Ned. Landbouwcomité, waarby verzocht werd bij de levering van spek en aanverwante artikelen ten behoeve van het leger alleen in aanmerking te doen komen datgene, dat den stempel draagt van den Nederlandschen Sla gershond. De minister deelt daarby mede dat, by de eerstvolgende aanbesteding voor de leve ring van spek, bet opgeven van twee inschry- vingspryzen zal worden toegelaten, en wel voor de levering van spek volgens de be staande voorwaarden, waarby de lovering van Amerikaansch spek niet is nitgesloten en voor die van inlandsch spek, voorzien van den stempel van den Nedeilandschen Slagers hond. der dames waren, zooals van zelf spreekt, fraai en kostbaar. Er was zeker geen gebrek aan schoonheid en bevalligheid, maar er was overvloed van blan ketsel en diamanten. Vele dames droegen op hoog opgemaakt haar kroonen of diadeemen bezet met juwoolen. Er was eene volmaakte schoone tegen woordig: eene jonge Spaansche met lichtrood haar en zwarte oogen. De Spaansche zon heeft hare lui men. Onder deze talrijke menigte menschen waren er wellicht, die reeds de keizerskroon op Napoleons hoofd zagenmaar ik twijfel er aan, of iemand die op het hoofd der jeugdige schoone met het roode haar en de zwarte oogen zag. En toch kwam die er op. Ik tpijfel er ook aan, of ook hij dit in de verte vermoedde, hij, de man met de korte beenen, de aschgrauwe huid, de half gesloten oogen, den langen neus met dito knevel on den mond met den stereotypen glimlach, koel en yzig als de zonne- schijn op een Februaridag in het Noorden. Hij, het was de President zelf, ging eenige malen de feestzaal rond, terwyl hy als gewoonlyk zijne nicht, prinses Mathilde, de dochter van Jerome en gemalin van vorst Demidoff, die echter nooit te Pa rijs kwam, wanneer zijne gemalin daar was, aan den arm geleidde. Prinses Mathilde bad toen reeds in hare figuur iets van de matrone; zy zag er wel def tig uit, maar werd toeh het meest bewonderd om haar halssnoer met juweelen, zoo groot als een vin gerlid. Een oogenblik stond ik vlak bij haar aan bet buffet of in het vertrek, waar verfrisschingen gebruikt werden, en waar de Champagne en de truf- felpasteien verzwolgen werden, voornamelijk door de jonge militairen. (IW wrw^.) OF VIJF DAGEN IN PARIJS. Naar men mededeelt «heeft Zaterdag jl. eene combinatie haar beslag gekregen tot bebouwing van het uitgestrekte thans nog als weiland ge bruikte terrein, gelegen nchter den Bezuiden- houtschen weg tusschen de Engelsche kerk en laan van Nieuw Oosteinde te ’s Hage. Het plan bestaat er 1300 panden, deels hoerenhui zen, deels villa’s te houwen. Voor de betrekking van directeur der ge meente verken te Vlaardingwn, op eene jaar wedde van f 1800, zyn 63 sollicitanten. Op het drietal komen voor de heeren G. N. Itz bouwkundig ingenieur te ’s-Gravenhage, L. van Krimpen, civiel ingenieur te Leeuwarden, J. N. van Ruyven, civiel ingenijur te Arnhem. Ik vond daarentegen, dat alles in Parijs zijn ge wonen, rustigen gang ging, wanneer men namelijk de Bonapartiscbe bladen uitzonderde, die onophou delijk de trompet staken en alle geruchten aangaande een coup d’état van Napoleons kant als laaghartige onwaarheden verklaarden en dat men alleen van de roode republikeinen eene revolutie behoefde te vreezen. «Maar nu, evenmin als vroeger, voel ik iets onder myne voeten branden,” nam ik de vrijheid aan te merken. «Maar wij, die dunne zolen hebben, voelen het des te beter. Van den loden December 1848 af, hebben wij met iedere maand de uitbarsting ver wacht; van den IBden April af met iedere week en van den 15don November jl. met iederen dag. Vraagt men Thiers en Cavaignac, dan zullen zij antwoorden, dat zij die ieder uur, iedere seconde verwachten. Reeds sedert den IBden der vorige maand komen zy met hunne aanhangers iederen nacht in de chambre des deputes bijeen en zenden hunne spiounen uit om de muren van het palais de l’Elysée, ten einde te zien, of het licht is in do vensters van den presi dent. Tot heden is het er donker geweest. Maar eenmaal wordt het daar licht en by hen donker.” Evenals by dentie over z wys< mocht de heer J. H. van leeraar aan de R. H. B. School alhier zich ook Zaterdagavond in eene zeer talryke omkomst verheugen. Onder de aanwezigen werd opge merkt de heer Kerdyk, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Volgens den inleider is taal, klank en is elke taal individueel. Het gaat dan eigeolyk hy het taalonderricht meer om de leerstof dan om de methode, de eerste vraag iswat moet gedo ceerd worden en dan: hoe moet gedoceerd worden. Ieder kind, brengt, volgens den heer Van den Bosch, zyne taal mede, en al wat men het, in den gewonen gang van het tegenwoordig taalonderwys als taalfouten toerekent, zyn geen taal- maar eenvoudig schrijffouten. Alleen toch wat wy by het gesproken woord als fout kunnen waarnemen, dat zyn taalfouten, en alle letters die geen klank zijn, kan de leerling eenvoudig weglaten. De conclusie waartoe de inleider kwam is, dat het oude geleerde van het taalonderwijs moet worden afgeleerd en het nieuwe aange leerd. liefst zoo spoedig mogelyk. Daarna het lezen ia de Nieuwe Moedertaal behandelende, wees de heer Van den Bosch er op dat wij moeten lezen alsof wij spraken, waarbij de leerlingen zich critiseerend oefenen aan elkander, of volgens den stelregel van den heer Van den Bosch aan elkaar. Het turen op de zwarte karakters en letterteekens, op het boek, vervalt daarby en v luisteren, wai opgewektheid j zyne vorige lezing in de resi- >Het Nieuwe Moedertaal-Onder- den Bosch, Nog is de zg. «wereldtentoonstelling van het reiswezen* in wezen, en reeds heeft iemand in ’t >Hbl« een plan ontwikkeld voor eene nieuwe dergelyke kermis, in 1898 natuur- lyk, want op dat jaar vestigen zioh nu al de oogen van alle fantastische plannenmaker». Deze nu wil alsdan eene plaats op Java getrouw nabootseneen kampong met wa rongs, gardoehniejes, waarin de bewoners hunne eigenaardige iadaetriean uitoefenen, de aloou-aloon met het regentshuia, de mis- sigit, de Chineesche kampong, enz., een en ander met eene beplanting van echte kokos palmen, pisangboomen enz., mitsgaders Ja- vaansebe nationale feesten en plechtigheden van verschillende volkstammen. En op een zoo getrouw mogelyk nagebootste mailboot zon men den overtocht over bet I.) doen. Men kon voor die gelegenheid den »zoo getrouw nagebootsteu olifant laten staan, alsook den reiskoffer en de Chiueesche kam pong, waarvoor men te Amsterdam zeker wel nuuuou V1UUVD, m trekkingskracht al wel beginnen te be en pirang- groeien in De jaarlyksche algemeene vergadering van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw zal in 1896 te Woerden plaats hebben, indien by lokale opname een daartoe benoemde com missie uit het hoofdbestuur daartegen geen bezwaar heeft. n-— Daar *t nu toch waarlijk hoog tijd begint te worden, dat de daders der herhaalde brand stichtingen alhier ontdekt worden, bobben eenige ingezetenen f 100 uitgeloofd voor den- gene, die eenige aanwijzing kan verschaffeu, welke tot de opsporing leidt. Voorloopig heeft dat nog geen gevolg gehad. Wel zyn in denrelfden nacht van de twee laatste branden door vier vrouwen, die op deu «Hoogen Hil« stonden om er naar te kykeu, naar haar be weren twee mannen gezien, die door het vroon slopen in de nabyheid van oene rieten loods, daar geplaatst ten behoeve van de werken aan de duinglooiing. Toen de vrouwen het duin afliepen, verdwenen de mannen. Eene andere vrouw, die in de nabyheid woont, verklaart, die mannen eveneens te hebben gezien; zy trokken, op hare nadering, huune jassen over de hoofden en gingen weg. De schuur van Louwerse van de >Brouwery< was verzekerd, maar niet de in houdzestien •ïwr uuui, uuguveer i 1G0 aan haver, voorts de winterprovisie, aardappelen, gereedschappen enz. Van de schuur van Betje van Sluis was, dank zy eener hypotheek, de helft verzekerd van den inboedel echter niets. Deze menscheu die tot de Christelijk-Gereformeerde gemeente behooren, verzekeren nooit iets, omdat zy zulks met den Christelyken godsdienst in stryd achten. De Utrechtsche Christelijke werklieden-ver- eeniging heeft zich aangesloten by den Chris- telyken Nationalen werkmansbond voor leden van de Ned. herv. kerk. Deze bond tracht de werklieden, die lid zyn van de Ned. Herv. kerk, los te maken van, of te bewaren voor Patrimonium en soc.-dem. vereenigingen en hen te doen medewerken tot den bloei van die kerk, waartoe zy behooren. Ook is aan de afdeelingen verbonden een zieken-, weduwen- en pensioenfonds; by ziekte wordt uitgekeerd f 5 per week gedurende 26 weken in één boekjaar; weduwen van leden ontvangen eene uitkeering van f 25 in het eerste jaar van het lidmaatschap, van f 40 in het tweede jaar en f 50 in het derde jaar; na drie jaar lid te zyn geweest, ontvangen zij eene wekelyksche uitkeering en op 65jari- gen leeftyd, na minstens löjarig lidmaatschap, ontvangt men eene wekelyksche uitkeering. wordt vervangen door luisteren, waardoor de leerling met veel meer T~“~i»ktheid en lust werkt, vomal wanneer de onderwijzer een onderwerp met zyne leer- ,gvoer hooi, ongeveer f 100 lingen weet te behandelen dat hen boeit. Dan krygen de jongens taalbegrip, een ge heel nieuw artikel in ons onderwys, want aldus de heer v. d. Bosch - het tegenwoordig taalonderwijs is een rommel van wanbegrip. Vervolgens werden door den inleider nog behandeld de styloefeniageu, en ook hierby liet hij scherp uitkomen dat er een wanbegrip bestaat omtrent hetgeen mee stylfouten noemt. Zyns inïious ie een stijlfout eenvoudig èên ‘4 fout in de voorstelling. De heer W. C. v. d. W., onderwyzer te Vlieringen, die wegens las geven in tot bet middelbaar onderwys behoorende vakken aan twee tot één gezin behoorende jongelieden door den kantonrechter te Middelburg is ver- tot f 20 boete subs. 4 dagen bech- van dat vonnis hooger beroep Ter inlichting van degenen, die zich de beteekenis der. gemelde datums niet herinneren, diene, dat Louis Napoleon Bonaparte den lOden December 1848 tot president der Fransche Republiek benoemd werd, dat den IBden April 1851 door de nationale vergadering het voorstel van den president, inhoudende dat zyne civiele lijst met 200,000 franken jaarlijks zou ver hoogd worden tot onderhoud zijner stallingen ver worpen werd. Verder, dat den 15den November eene motie van Thiers aangaande het recht der na tionale vergadering, om een generaal te benoemen voor de troepen, die de nationale vergadering zouden beschermen, werd afgewezen, en dat dien ten gevolge de uitvoerende macht geheel in handen van den President kwam. Het was na deae stemming, die met twee stemmen verloren werd, dat Thiers uitriep: «L’empire s’est fait.” «Maar u propos,” hernam zyne excellentie Lö- wenhjelm, morgen goef ik eene muzikale soiree voor myn ouden vriend, den president Westerstrand, waarby ook zyne talentvolle dochter zal optreden. Ik ontvang bij deze gelegenheid verscheidene lands lieden heeren en dames, die onlangs alhier zijn aan gekomen, onder anderen Jolin en zijn bekoorlyk wyfje; ik mag u zeker ook verwachten P” Ik nam natuurlyk deze gulle uitnoodigiog aan, boog en vertrok. Des avonds te neger. ure van deuzelfden dag ging ik de lange ry équipages voorbij, die langzaam naar de poorten van het paleis der Bourbons of het pa lais de l’Elysée nationale, zooals het toen genoemd werd, opreden. Somtijds komt men te voet vroe ger dan degenen, dis rijden, en dit moge tot troost Omtrent de ramp in de Tulpstraat te Gra ven hage vernemen wij nog, dat het jongetje, dat ernstig gekwetst werd, vooral aan ’t hoofd en thans in ’t ziekenhuis verpleegd wordt, een zoontje is van deu metselaar P. Meijer, wonende in de Sirtemastraat. Het kind was mei den zoon van zijn buurman den huur koetsier naar den stal gegaan. De zoon van den koetsier ontkwam; de kleine knaap kon zich niet snel genoeg redden. strekken voor hen, die paard noch wagen hebben Zoo dikwijls ik bet breede bordes van dit paleis op ging, en dit geschiedde bijna iederen Donderdag gedurende het winter-seizoen van 1850 op 51, heb ik gedacht aan degenen, die dezen stoep betreden hebben. De markiezin de Pompadour bewoonde dit paleis tot aan haar dood in 1784. Toen zij haar einde voelde naderen, gaf zij haar biechtvader bevel, haar dadelijk naar Versailles te-vervoeren. Zij had het koninklyke privilegie, daar te mogen sterven, maar dit was het eenige koninklijke privilegie, dat zij missen moest. Zij stierf, róór hare equipage gereed was. Daar werd in het jaar 1793 prinses Eliza beth, de ongelukkige zuster van den ongelukkigen Lodewijk XVI gearresteerd, om haar hoofd onder de guillotine te laten. Daar nam Napoleon I zijn intrek in 1815 na de terugkomst van Waterloo, maar hy bad het er niet rustig. Korten tijd daarna resideerde er de Russische keizer Alexander, terwijl zyne kozakken in het bois de Boulogne do boomen ombieuwen, die huu tot brandstof moesten dienen. Vele hoog geplaatste personen hebben met meer of minder zware tredec, met meer of minder ligt ge weten, deze trappen bestegen. Nu woonde er Louis Napoleon Bonaparte, de President der Republiek, en hij had het er rustig. De dans wss reeds begonnen en het ging er le vendig toe in de niet zeer ruime feestzaal. Het verraste my, daar zoo vele jonge officieren, meest luitenants, te vinden. Onder hot vorige seizoen bad ik er geen militair beneden den rang van majoor aangotroffen. Het was het nieuwe militaire despo tisme, dat nu zyn eersten ^pas” maakte. De toiletten 7J

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1