ips I TO, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. No. 6794. Dinsdag 23 October 1895. 34ste Jaargang. lijs BINNENLAND. FEUILLETON. de hand. lark Gouda. „MON-BIJOU,” Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. men in een nog beteren ’t oog en c. 1» i (Fw* wtmW). DU De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN. >t 12 en ran 1 ierd). nachten zijn banger C", Firta. d gratis en vrij van alls oging. dill 1.1. geval biedt de die door de goedgekeurd niddsilyk met roerd, en ieder het wapen van Loten zelf in hill INII1 COURANT n het nieuwe >op van slechts m van 118,000 Beroepen by de Ned. Hervormde Kerk te Schoonhoven de. W. Klercq te Koudekerk (Z.-H.); te Berkenwoude de heer C. Voorduin, cand. te Nijmegen. JMON, HAMBURG, het vertrouwen en daar wij bij ng ter deelne- ook vbor het een stipte en heid van onze >rven. laten toekenen, kanten te 1 weigert. Een nieuwe reden tot staking dus. »(Baanbr.)« OF VIJF DAGEN IN PARIJS. rk men daaron- tueel 600,000 Van het vonnis, Dinsdag door de rechtbank te Rotterdam uitgesproken tegen G. J. N., koopman te Schoonhoven, waarbij deze is ont- slagen van strafbare poging tot het, bij gele genheid eener krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing, door belofte iemand omkoopeu om zjju kiesrecht op bepaalde wyze uit te oefenen, is door den officier van justitie hooger beroep aangeteekend. Toen de oud-miHtsir Pb. Lok te Smilde, die de expeditie naar Lombok heeft meegemaakt, zich Vrydag bij den ambtenaar van den bur gerlijken stand vervoegde om zijn huwelijk te laten voltrekken, ontving hij tegelijkertijd me* dedeeling, dat hem vanwege het Lombokfonds f 150 was ioegekend. volgende: De onderwyzsr te Waidmann moest Maandag 16 kiudereq naar huis zenden wegens gebrek aan plaats. De overige 73 scholieren moesten zich nog mat 48 zitplaat sen behelpen. En dat alles, omdat de gemeen te Lubars niet voor schoolbanken heeft gezorgd en de gemeente Waidmannslust den bouw der eigen school nog twee jaren heeft uitgesteld, hoewel de grond daarvoor reeds gekocht is. ADVERTENTIEN worden g-eplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. De Tweede Kamer zal Dinsdag a. s. met de behandeling der Indische begroeting een aan vang maken. Thans wordt uit Maastricht gemeld, dat bet tusschen de patroons en de stakende glasblazers tot een vergelgk ia gekomen, zoodat de werk staking geëindigd is. het vsreischte- sling der prij- i, als ook de uen is, gratis nze Begunsti- kking de offi- ïschiedt steeds Staat en kan raar verkiezing lotere plaatsen orden. I geluk begun- ienlijke prijzen ‘ficiaele bewy- rbgen en on o Mark 250,000 >0 enz. deze op den onderneming rerkzame deel- ■ekend en ver- ssies te kunnen oedig mogelijk, GODDA, 21 October 1895. By beschikking van den minister van wa terstaat is met ingang van 15 dezer de op zichter van den rijkswaterstaat H. M. A. Straater verplaatst van Petten naar Gouda en de udjunct-opzichter F. J. Dootjes vaa ’s- Hertogenbosch naar Petten. Te Dordrecht zijn Zaterdag o. a. geslaagd voor het examen in de vrye- en orde-oefeningen de dames: A. Burgersdyk, M. J. Huber, J. M. Posthumus en D. C. Vorster, allen alhier. Een zedelijk heids-apostel. Donderdag jl. stond te Utrecht iemand te recht, die er zijn werk van maakte bjj sommige gelegenheden op te treden ah politie-beambte en, onder belofte van niet-vervolging, zjjn slachtoffer geld afperste. By voorkeur had hy het voor zien op paartjes, die ’s avonds stille wegen bewandelden. 's Mans zorg voor hst welzyn van anderen moet bij hem al zeer zwaar wegen, als men weet dat uit het zonden register, dat werd voorgelezen, bleek dat hy reeds 21 jaren in de gevangenis heeft doorgebracht, waarheen hij verwezen was met vonnissen van 10, 1, 2, 3 en 5 jaar, waaronder die van 10 en 5 jaar wegensfeiten die men liever niet noemt. Het O. M. vroeg zyn veroordeeling tot 1| jaar opsluiting. De verdediger verklaarde zelfs geen vryheid te vinden den zondaar in de clementie der rechtbank aan te bevelen. 7) Op hetzelfde oogenblik kwam er iemand, die Ca* mille op den schouder sloeg. Deze persoon nam Camille onder den arm, waarna beiden zich met ras- sche schreden verwijderden. Ik zette myn weg voort, was spoedig op den bou levard St. Denis en had weldra de poort St. Denis in het oog, het trotsche gedenkteeken van Lodewyk XIV, ter herinnering van zijne zegepralen in Hol land en aan den Rijn, die ook op hat monument vereeuwigd zyn. Schuins tegenover de poort St. Denis verhief zich toeamaals een muur met een Ijzeren hekwerk. Vóór 1880 was de boulevard even hoog als deze muur. Het was daar, dat den 28 Juli van genoemd jaar het halve regiment van de statige garde te paard van Karel X onder een stort vloed van meubelen uit de nabij zijn de huizen ver pletterd werd. Om in het vervolg een dergelijk onheil te voorkomen, liet Lodewyk Filips den bou levard verlagen, maar dit belette niet, dat den 25sten Februari 1848 twee compagniën van de even statige municipale garde op dezelfde plaats met eene massa projectielen van allerlei aard, die men van den muur wierp, begroet werden. De muur, waar men door middel van een trap ;en a M. 20,000 ;en a M. 10,000 ;en #M. 5,000 enaM. 8,000 ;enaM. 2,000 -.enaM. 1,000 len a M. 400 jz. iM. 155 ÜM. 300,200, 00,98,69,42,20 ene plan van drukking dezer rgde Geldver- of 8.50 II H 1-75 n n —.90 in bankpapier Een dokter toe Deze woorden plaatst het Weekbl. v. b. Ned. Tydschr. v. Geneesk. voor het volgende aan the Brit. med. Journal ont leende bericht: Wie by de firma X te Liverpool minstens een kwart pond thee per week koopt, kan, zoo hy minstens vier weken lang gekocht heeft, en nooit twee achtereenvolgende weken ver zuimd heeft om ie koopen, by die en die medici, al naar de wyk waar de kooper woont kosteloos terecht, behalve voor accouchemenUn. Verklaringen van tevredenheid met de ont- vordiont, maar deze is op zijne hoede: bij conspireert, maar barricadeert niet. Het volk, dat in de genoemde straat woont, zou den bekwaamste genie-officier een lesje kunnen ge ven in hot opwerpon van barricaden die kunst wordt alleen door veeljarige praktyk verkregen. Er werd te dien tijde dan ook nauwelijks een huis gevonden, dat geen sporen droeg van kogels uit kanon of ge weer. Ik zag enne menigte arbeiders bezig met het lezen van gedrukte proclamatiën, die in den nacht op de huizen waren aangeplakt. Mijn oog zocht de namen der onderteekenaren. Ik kende er verschei dene van, die allen tot do ontbonden nationale ver gadering behoorden, als byv. Mathieu de la Dröme, Jules Favre o. a. Maar eenige waren door de ge heele wereld bekend, als Victor Hugo en Eugène Sue. De intelligentie bad Z’ch gewapend tegen het geweld, de geest tegen de slof. De proclamatiën bevatten eenvoudig eene opwek king tot eon open strijd tegen Napoleon, den ge weldenaar, trait re,” zooals bet mot duidelyke lettors te lezen stond. Hij bediende zich van de republiek, om het keizerschap te bemantelen, las ik, hetgeen, zooals eon ieder weet, later bewaarheid werd. Het volk las en herlas en beraadslaagde onder elkander. Niemand scheen beangst, maar de meesten schenen tot geen besluit te kunnen komen. Hier on daar riep men: taux barricades!” of «aux ar mee I” Allen schenen warm, maar het echte vuur ontbrak. Men zag politie uoch militairen. Zij kon den echter niet verre af zijn. Zoo kwam do 4do Decemberdag. Het was een Donderdag. Eren als ik daags te rorea eenige toe bereidselen gezien had voor den strijd, die, naar hetgeen men mij gezegd had, niot kon uitblijven, wilde ik ook nu eenige bijzonderheden daarvan zien en begaf mij te dien einde vroegtydig op weg. Hot was een ongemeen heldere morgen. Het weder legde dus geen hinderpaal in den weg voor de verwachte catastrophe. Men weet, hoe gevoelig de Fransohen, zelfs de atrydlustigste, voor regen en wind zijn. Men zou met Parijs kunnen doen, wat men wilde, wanneer men slechts verzekerd was, dat het 8 dagen en nachten aan eeu stuk regende. De Franschen 9 voor hunne kleëreu dan voor de huid. Maar nu was de lucht helder en klaar on de ven sters der bovenverdiepingen, van de vijfde en zesde namelijk, werdon door de morgenzon verlicht. Ik bevond mij spoodig in de straat Rambuteau. Deze straat loopt door een gedeelte der stad, waar velen vau de arbeidende klasse wonen en staat bovendien in verband met de place de la Bastille, in welker nabyheid zich de groote Faubourg St. Antoine be vindt, waar bijna uitsluitend handwerkslieden wonen. De arbeid houdt bovenal vaa rust, maar iu Parijs niet altijd. In het woordenboek van don Franschen arbeider wordt niet uitsluitend het woord brood ge vonden, mon leest er ook de woorden: staatkundige vrijheid en nationale roem in. Voor deze lydt hij gaarne den grootsten nood en, kan het niet anders, den dood. De arm, dien hij zoozeer behoeft tot onderhoud van zich en de zyoen, offert hy aan dit doel op, ofschoon hy zeer goed weet, dat, zelfs in het gelukkigste geval, de zege zijn deel niat wordt. Er beataat natuurlijk ook een arbeid, die millioenen Uit het praeadvies bleek echter, dat B. en W. niet aan intrekking van de concessie dach ten, doch door bet voorschrijven van eenige veiligheidsmaatregelen (hel verminderen der snelheid tot 8 KM. per aar, bot aan brengen van een pneumatisch remtoestel en het voorzien der locomotieven van »opzyschuivers<) het ge vaar voldoende meende te kunnen keereu. la de raadszitting stelde echter de heer van toveren voor, tegen 1 Mei 1896 de concessie vo'r de stoomtram in te trekken en het ex* ploiteeren van een paardentram op het gedeelte Rotterdam Delfshaven in overweging te ne men. Maar toen dit was verworpen, stelde de heer Voorhoeve daarentegen voor, toe te staan, dat het geheele gedeelte CoolsingelDelfshaven met een snelheid van 12 KM. per uur zou mogen worden bereden, en dit werd, met den steun van de vier wethouders, eveneens met groote meerderheid aangenomen. De aandeelhouders in de aRotterdamsche Tramweg-maatschappij hadden Vrjjdag alle reden tot dankbaarheid jegens den gemeente raad want niet alleen is een gevaar afgewend, dat een gedeelte van bun bedrijf, en zeker niet het minst winstgevende, met ondergang be dreigde, maar zelfs is men in een nog beteren toestand gekomen. Voor eenigen tijd werden door de stoom tram RotterdamDelfshaven twee kinderen overreden. Zonder dat werd nagegaan, of in derdaad de schuld by de stoomtram moest worden gezocht, meenden velen, dat het oogen blik nu gekomen was om de concessie van de tnmmaatschappy voor de exploitatie van de stoomtram in te trekken, en in dien geest adresseerde men zich dan ook tol het gemeente bestuur, om de stoomtram te veranderen in «ene paardentram. ons geïllus- i/VIntersei- bben, dit te woórdig als *t warn een manie bestaat om zoo kort mogelyk dienst van de officieren te hebben. Steeds jonger worden de hoogsten op pensioen gesteld, steeds onder de laagst en aangesteld, zegt de schryrer o. m. Nu is de minimum-leeftijd om op het Instituut te ko men alweer met een jaar verhoogd. Vroeger waren de adelborsten 16 u 19 jaar oud thans zullen zy 19 a 25 jaar kunnen zyn. Vroeger werd men soms luitenant vóórdat men 19 jaren telde, terwyl de vics-admiraals ouder dan 60 waren. Men kan aannemen, dat een zee-officier begint dienst te prestoeren waaneer hij luitenant 2e klasse wordt. Ge steld dat hy dit wordt op zijn 19en verjaar dag, en dat hy als vico-admiraal op zyn 63en gepen sion nee rd wordt, dan heeft de Staat 44 jaren dienst van hem gehad; met het tegen woordig systeem kan gebeuren, dat men eerst op zyn 26e jaar luitenant 2e klasse wordt; maakt zoo iemand gebruik van zyn recht om op zyn 50e jaar pensioen te vragen, of ver gunt men hem om zelfs tot zyn 60e door te dienen, (in de 4 laatste jaren had dit niet plaats), dan heeft hij 24, hoogstens 34 jaar dienst bewezbn. Het gevolg is, dat de som der pensioenen voor langdurigen dienst stygt. sHoevelen roept de schr. uit van do aldus gepen- aionneerden zouden, boe langdurige zij ook gediend hebben, nog jaren lang goede diensten hebben kunnen bewyzen De oud-viceadmiraal Mc Leod heeft er in het »N. v. d. D.« op gewezen, dat er tegen val den kant van den boulevard opkwam, is naar ik meen, nu geslecht en de geheele omtrek zeer veranderd. Louis Napoleon heeft ook dit strategi sche punt voor de revolutie weggeruimd. Maar wilde hy alle punten wegnemen en men kan verzekerd zyn, dat hij het wil dan zou hij heel Parijs moeten wegruimen. Ik herkende Damiens ryzige gestalte op den muur; hij leunde op de balustrade, hield een klein stak papier in de hand en scheen er iets op te schrijven. Ik spoedde mij den trap op en was weldra aan zyne zijde. «Gij schijnt tot de schrijvers te behooren, die hunne werken in de open lucht maken, monsieur Damien.” „Zeg liever tot de teekenaars,” antwoordde hij. „Ah, gij teekent de fraaie eerepoort af?” n Waarom niet liever de zoogenaamde armee van den vrede, die daar voorbijtrekt en die van 1881 tot '48 Frankrijk 6 milliards 750 millioen gekost heeft. Wat ze sedert gekost heeft, weet ik zoo precies niet, evenmin als hoeveel de eer kan waard zijn, die on der het presidentschap van Napoleon de Romeinsche republiek deed instorten. Adieu, ik ben met mijne teekening tevreden. God geve, dat ik het evenzeer met het koloriet moge zyn.” „Gij zijt dus van plan ze te kleuren „Ja, en mijne kleur is bloed mompelde Damien en verdween. De troepen op den boulevard schreden nog altijd voorwaarts en schenen geen einde nemen. De harnassen en helmen der kurassiers rammelden al luider, de stukken geschut rolden al zwaarder. Vrijdagavond even 10 uur werd brand ont dekt in de drukkery van den heer G. A. Kater Raamgracht 51, Amsterdam. Tydens het uit breken van den brand was niemand in het perceel aanwezig en de oorzaak ligt dan ook in het duister; er was tot 10 uur gewerkt en daarna had de patroon zelf gesloten. De brandweer moest de deur openhakken om zich een toegang te banen. Het vuur woed de op de bovenverdiepingenop de eerste verdieping was een bergplaats van papier, dat met een verstik kenden rook brandde, en op de bovenverdiepingen, waar een pers stond met eenige letterkasteu, stond alles in lichterlaaie. Da hitte was hier zoo gröot, dat de letters in de kasten gesmolten waren, de pers heeft wei nig of niet geleden. Met een paar slangen op een brandkraan was men het vuur in korten tijd meester. Alles was versekerd. Ts Leiden brak voor eenige weken eene werkstaking uit by den fabrikant Greeve, om dat deze liet werken voor Justus van Maurik te Amsterdam, waar de werklieden zyn uit gesloten. Het personeel van G. bestaat uit 19 werklieden, waaronder 9 man vast perso neel. Nadat de staking eenigen tyd had ge duurd, verzocht G. den Sigarenmakersbond 6 zyner vaste arbeiders weer in dienst te mogen nemen. Dit is hem toegestaan op voorwaarde dat bij niet 6, maar alle 9 vaste arbeiders zou nemen en de materialen, die hy neg uit Am sterdam in voorraad had, zou teruglenden. Dit is geschied en daarmede de staking geëin digd. Daarop deed sich echter een nieuw incident voor. Afgaande op de soort van werk, dat werd gemaakt, en dat met het werk voor Van Maurik overeenkwam, vermoedden G.’s werk lieden, dat hy toch weer aan Amsterdam sou leveren. Men wilde hem daarop een contract en, om nooit aan stakende fabri- leveren, hetgeen bij tot heden By het bezoek van H. M. de Koninginnen aan de Wereldtentoonstelling legde de heer J. de Jong een paar fijne Friesche schaatsen op den schoorsteenmantel van de étalage van den heer E. M. Jaarsma. De toeleg gelukte vol komen: blykbaar had de jeugdige Koningin die schaatsen op eenigen afstand in ’t oog en nam ze nader ter hand. Thans ontvingen de heeren bericht van den fabrikant daarvan, G. S. Ruiter te Akkrum, dat hem een paar schoenen van H. M. zyn toegezonden, ten einde daarbij een paar schaatsen te vervaar digen. Hoe treurig het iu den omtrek van Berlijn nog gesteld is met bet onderwys blykt uit het i

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1