GLACÉ-HANDSCHOENEN. Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA. Wlntcrdienst 1895-1896. Aangevangen 1 October. T(Jd van Greenwich* w Buitenlandsch Overzicht. A van OS, Az., Keurs van Amsterdam. »«y, 104'/. wegsns drukke werkzaamheden niet io te schrjjven. Aan de firma Edauw en Johannissen te Gouda ia bet werk geguud. Het vorig jaar waa ingeschreven voor 2000 exemplaren door de bb. Koch ea Knuttel f 160.—, Edauw en Jobanoiaseu f 160"— eu L. J. Goddefrojj f 156. Heden was het de dag, waarop bet vjjftig jaar geleden was, dat de Weleerwaarde Pater Lncasten in de orde van den H. Franciscus trad. Deze scboone gebeurtenis werd dezen morgen op plechtige wjjze herdacht. Het altaar was heerlyk versierd met bloemen en wat de kerk aan kostbaarheden bezit. Nadat door den Weleerwaarden Pater d« Hoogdienst aan God was opgedragen, rerliet by het altaar, waarna hjj kort daarna opnieuw de kerk bin* nentrad, ingehaald door de Heeren Geeatelyken. By deze plechtigheid werd den beminden Jube laria een gouden kruk overhandigd. Waarlyk, niemand dan den grysen geestelyke, was heden die eer waardig. Gedurende de processie werden psalmen gezongen. Op bet altaar gekomen nam de Zeereerwaarde Pastoor Rogakker van Oudewater het woord. Zjjne Eerwaarde was verheugd hiervoor uitgekozen te a jjn vooreerst noemde hy het eene eer den levensloop te mogen herdenken van eenen man zoo opofferend, zoo heilig van leven, als de weleerwaarde Pater Lucaasen, doch ook om het gevoel van liefde en dankbaarheid, dat by en met hem alle geloovigen den jubilaris toe droegen, te kunnen oiten. De zeereerwaarde spreker schetste in korte trekken het goede dat door den Pater gedurende die halve eeuw verricht waahy herdacht, hoeveel zondaars door den beminden grijsaard weer op den rechten weg zjjn gebraeht, hoevele rechtvaar digen hy in het goede versterkt had. Liefde, dankbaarheid en vreugde vervulden heden en jubilaris en zyne geloovigen. Na de toespraak werd den bewogen Pater door den Zeereer- waarden Pastoor der St. Jozefskerk een gouden kroon op het hoofd geplaatst. Waarlyk deze hulde was een waardig loon voor al de moeiten, die de Eerwaardige geestelyke had verdragen. Na de kroning werd de lofzang Te Deum aangeheven, waarna de schoone plechtigheid geëindigd was, schoon door den persoon, voor wien zjj werd verricht, dubbel treffend door dat het zoo weinigen gegeven is vyftig jsren achtereen zich op te offeren voor zyne rnede- menschen. Alle plaatsen in de kerk waren door geloovigen ingenomen wel een bewijs, hoezeer de grjjze Jubilaris bemind is. Moge hy nog vele jaren door God gespaard worden tot ge luk van zich zelf en tot heil dergenen welke aan syne zorgen zyn toevertrouwd. De gemeenteraad van Berg-Ambacht heeft eene verordening aangenomen tot het tegen*, gaan van de vermomde bedelary in die ge meente. De verordening telt 4 artikelen, ter wjjl overtreding daarvan gestraft wordt met eene geldboete van hoogstens f 25, of gevan genisstraf van hoogstens 6 dagen, Voor bet te Dordrecht gehouden examen vrjje- en orde-oefeningen is o. a. geslaagd mej. J. W. C. Vermeulen, alhier. Uit Bodegrave meldt men van 21 Oct. Heden overleed de beer G. de Jager, end- hoofd eener openbare school A. Gedurende zyne 40jarige ambtsvervulling onderscheidde hjj zich door een grooten jjver en nauwgezet plichtsbesef. Hy was een man van hart en van karakter. In het >N. v. d. D. van heden wordt de geschiedenis van het vinden van het Ijjk op de Zeisterheide aldus verteld Een jachtopziener, d e syne ronde deed, be merkte een troep raven, die in groote kringen boven zeker punt op de heide rondvlogen. Het was het gedeelte, gelegen in den om trek van de pyramide van Austerlitz, in de onmiddellijke nabybeid van het z.g. sKonjjnen- boscbje By de nadering van den jachtopziener, ver wijderden de krassende vogels sich en de man zag toen, dat een soldaat in volle uitrnsting, met geweer en randsel. op den grond uitge strekt lag. De ongelukkige wm klaarbl jjksljjk reeds lang doodhet lichaam verkeerde in vergevorderden staat van ontbinding. By nader onderzoek bleek, dat een zjjner beenen gebroken was. De jachtopziener gaf van zyne vondst ken nis aan den burgemeester, die met een paar veldwachters ter plaatse verscheen en het lyk nsar Amersfoort deed vervoeren, alwaar het ter aarde werd besteld. Verdere nasporingen hebben bewezen, dat de ougelukkige vermist is tjjdens de groote manoeuvres, op het bovengenoemde gedeelte der heide gehouden. De naam van den verongelukte is Langen- berg, in garnizoen te Hoorn, alwaar ook zyne ouders wonen. Natanrlijkerwjjze zijn deze niet tevreden geweest met de geruchten, die omtrent het al- of niet vinden van het lyk huns zoons in om loop waren en in sommige bladen opgenomen zyn. In de afgeloopen week zijn beiden in den omtrek van Soesterberg geweest en hebben overal nasporingen gedaan en inlichtingen om trent de vermoedelyte oorzaak van het onge val zoeken in te winnen; helaas naar ik vernam, zonder eenig sncces. Ook militaire autoriteiten schijnen ter plaatse geweest te zyn; omtrent hnuDQ verrichtingen is evenwel niets openbaar gemaakt.. Men meldt uit Amsterdam Gisterochtend zyn slechts vijf diamantslijpers op de uiet-bondsfabriekeu aan bet werk gegaan. De fabrieken van Bottenheim en Hekster, die naar bet Zaterdag j.l. heette heden weder door het gewone personeel bezet zouden worden, staan nog stil. Wanordelijkheden zyn uiet voorgevallen. Voor de beide fabrieken, waar uu gewerkt wordt, zyn enkele politieagenten geposteerd en drentelen stakers rond iu kleine groepen, den toestand van het oogenblik be sprekende en afwachtende wat de meeting, die in den namiddag in den Parktuin wordt gehouden, hun beloven zal. De firma Berckey en Zn., eigenaren der diamantslypery aan den Overtoom, welke eerst verklaard bad hare fabriek bondsfabriek to zullen doen worden, heeft heden aan de Vereeniging van eigenaren keunia gegeven, op haar voornemen terng te zyn gekomen, eti zich weer by de Vereeniging aan te sluiten. De meeting van heden in den Parktuin heeft niet gegeven wat men van haar verwachtte. De beslissing en daarmede de beëindiging der staking is tot den dag van morgen uitgesteld. Het boudseomité is namelyk iu onderhandeling getreden met de Vereeniging van fabriekseige naren en zal morgen de vermoedelijke vrucht dezer conferentie, een bepaald voorstel, den stakers voorleggen. Over dat voorstel zal dan weder gestemd worden door verstellers en slijpers allen. Het comité-lid Van Zutfen deelde den ver gaderden een en ander mede. Eeu ander, de vertegenwoordiger van Patrimonium, kwam er rond voor uit, dat de slag verloren was en dat men retireeren moest voor het bondge nootschap der fabriekseigenaars en juweliers. Den indruk, dien deze woorden mnakten, trachtte men weder uit te wisscben door te laten doorschemeren, dat bjj aanneming van bet bedoelde voorstel feiteljjk alles verkregen zal worden, wat de stakers willsn, te weten sbondsfabrieken, 10-urigen arbeidstijd en ver plicht lidmaatschapen door het voor te stellen, als ging men de vesting wel degeljjk innemen, zy het dan niet door de hoofdpoort, welke de juweliers helpen verdedigen, maar door eene zypoort. Naar wy vernemen, bestaat by de Tweede Kamer het voornemen, na afloop van de be raadslaging over de Indische begrooting hetgeen waarschijnlijk op bet einde dezer Week kan worden gesteld tot 12 Nov. a.s. op reces uiteente gaan, en dan by hare teragkomst de nieuwe regeling der personeel* belasting terstond in behandeling te nemen. Ten aanzien van dit laatste pant zal in den loop dezer week het voorstel worden gedaan. Het verslag van de Rijkspostspaarbank over 1894 is na ook afzoaderlyk in drak verschenen. Het bevat behalve hetgeen reeds in de Staats courant gestaan beeft, zes interessante grapbi- sche voorstellingen, waardoor men een goed overzicht krjjgt van a de toeneming van het gemiddelde saldo tegoed voor elke provincie en het geheele rjjk, b. van de verhouding tusschen het aantal inleggers en de bevolking, c. van het aantal uitgegeven, afbetaalde en nog in omloop zjjnde boekjes, d. van bet be drag der inlagen, terugbetalingen en het saldo tegoed, e. van het aantal boekjes en het saldo tegoed in iedere provincie eu van de inlagen en terugbetilingen iu iedere maand van 1894. Uit tabel b bi ij k t dat in Noord-Holland op de 1000 inwoners 141 inleggers in de Post Spaarbank gevonden worden, in Groningen daarentegen slechts 31.4, in het geheele rjjk 94.8. Groote toeneming merkt men op in Limburg, waar het aantal inleggers op de 1000 inwoners steeg van 88.2 in 1894 tot 101.8io 1895. In Limburg is het gemiddelde saldo tegoed het grootst, f 130 (zie tabel Het aantal boekjes, dat telken jaar meer wordt uit gegeven dan het vorige neemt blykens tabel c steeds toe, het saldo te goed (tabel d) is de laatste jsren ookaardig is in tabel f cp te merken boe groot het bedrag der inlagen in Jannari is: dit jaar meer dan 2.2 millioen. Te Dresden is Vrjjdag aan het An halter station een kleine lsndverhnizer aangekomen, een zevenjarige knaap uit Praag, die geen woord Duitsch verstond. Op zjju hoed was een briefje gevestigd met het verzoek om zorg te dragen voor den knaap, die naar zjjn bloed verwanten te San Francisco wil gaan. De knaap was voorzien van een kaartje naar Hamburg en een biljet naar San Francisco, doch bezat geen roode doit, zoodat hjj afhankelijk is van het medelyden zyner medemensehen. Te Dresden is hy van eten en drinken voorzien en in den trein naar Hamborg gezet. De knaap gedraagt zich zeer manhaftig. Eenigen tjjd geleden, daagde B. te Buiten post, de diakenen der Hervormde gemeente aldaar voor den kantonrechter tot uitbetaling van toegezegden en niet nitgekeerden onder stand. De diakenen beweerde, 'dat B. niet meer in de termen van onderstand viel. De kantonrechter besliste, dat B. niet de diakens, doch den kerkeraad om nitbetaling moest aan spreken. B. heeft na dat college aangesproken, zyn eisch gegrond op het feit, dat, toen de kerkeraad besloot hem onderstand te geven, tusschen hem en den kerkeraad eene overeen komst is gesloten, welke de kerkeraad niet eigenmachtig mocht verbreken en bood aan, door getuigen te bewjjzen dat door den kerke raad was besloten aan hem (B.) onderstand te verleenen. De kerkeraad ontkende dat bij besloten had, aan B. onderstand te verleenen, doch beweerde, dat, wanneer daartoe besloten was, er nog geene overeenkomst tusschen partijen gesloten wa^, wjjl art. 8 van het reglement op de Diakoniën zegt, dat geen arme rechte op be deeling heeft en de kerkelijke verzorging van de armen vrye en ongedwongen liefdadigheid is. De kantonrechter heeft in deze zaak uit spraak gedaan en aan B. zyne vordering ont zegd. De rechter passeerde het aangeboden bewys, als niet ter zaken dienende, omdat, wanneer het bewys was geleverd, dat de kerke raad besloten had om aan eischer onderstand te verleenen, er nog geen sprake kan zyn vau eene overeenkomst; maar van een eenzijdig be sluit waaraan de wet geen bindende kracht verleent voor hem, die dit beslnit neemthet welk in casu wordt bevestigd door de bepaling, vervat in art. 8 van het synodaal reglement op de diaconiën. Uit Shanghai wordt onder dagteekening ran 19 October een ontzettende tjjding gemeld. Het 'transportschip «Kung-Paï» met 400 sol daten aan boord, is waarschijnlijk tengevolge van ontploffing der kruidkamer totaal vergaan. Van de geheele bemanning werden slechts de derde machinist en elf Chineezen gered de overigen vonden de dood in de golven. Naby Kalro kwam eveneens den 19en dezer een passagieraboot met 60 opvarenden in aanvaring met een voor anker liggend stoom schip. De passagieraboot sloeg om en vyftig menschen verdronken. Volgens berichten nit Aiissek in 8tiermarkea heeft het in deze landstreek reeds gesneeuwd. De bergen zyn tot aan den top overvloedig met sneenw bedekt, waardoor de thermometer stand aanzienlijk lager geworden it. Op het kasteel de Mangées bjj Moyet in het departement Sarthe, is Zaterdagmiddag overleden de heer J. Mackay een zoon van den Amerikaanscheu milliardair John. W. Mac kay en mevrouw Mackay, geboren Hungerford. Des middags wilde hjj met de beeren Dighy Lynch op de weiden achter het kasteel eenige jonge paarden beproeven. Hy bereed een zeer weerspannig paard en de heer Lynch, die achter hem reed, bemerkte, dat de heer Mackay niet goed in den zadel zat en dat zyn hoofd vuurrood en opgeblazen was. Weldra vertraagde het paard zyn stap en toen de heeren, die doorgereden waren, van hun rondrit terug keerden, vonden zy hnn vriend bewusteloos op den grond liggen. Eeu io allerjjl ontboden geneesheer constateerde een hersenschudding. In zyn val was de heer Mackay, die slechts 20 jaar jaar telde met het voorhoofd tegen een boom geslagen. Des avonds vaa denselfde dag overleed hy zonder tot bewustzyn terug gekeerd te zyu. In het Handelsblad heeft ds. Dry ver ge wezen op den trearigen toestand, waarin vele oud-strjjders verkeeren. De Vereeniging Trouw aan Koning en Vaderland vond daarin aan leiding te herinnereu boe zeer door baar alles wordt gedaan om den nood dier oudjes te lenigen, terwjjl zy het betreurde dat door da. D. versnippering van krachten werd iu de hand gewerkt. Dezer dagen wordt door genoemde vereeniging een collecte gehouden, ten einde de atrjjdera van 1830 te kunnen onderbonden. Het Weekblud De Amst.c betreurt het, dat iu Nederland uog moet gebedeld worden voor 80- en 90jarigen. België, zegt bet blad, geeft aan zyn oud- strijders een pensioen van f 300 per jaar onlangs, meenen wjj, uog vermeerderd, wjjl men 1 300 te weinig vond om hen op hun zeer ouden dag een goed leven te verzekeren. En Nederland houdt in 1895 eett collecte. Hoe is het mogeljjk Jaarljjks verdwjjnen uit 's lands schatkist tien- en hónderdduizenden aan pensioenen voor personen, die zonder znlk een pensioen, in weelde knnnen leven en deze stakkers, op wier afsterving «Tronw aan Koningen Vader land haar hoop hondt gevestigd deze stak kers, die voor 't Vaderland hnn leven hebben gewaagd worden verwezen naar een be deeling. Het Weekblad doet een beroep op de mili tairen in de Tweede Kamer, opdat alsnog op de begrooting een post voor de ridders van het Metalan Kruis en de Citadel-medaille worde gebracht. »Amorc en iMars* of de verliefde deser teur Als kind speelde hy soldaatje. Houten sabel, blikken geweer, papieren rants trokken hem aan. GOUDA ROTTERDAM. Gouda Moordrecht. Nieuwerkerk Oapella Rotterdam Rotterdam Capelle Nieuwerkerk Moordrecht Gouda 6.30 7.26 8.40 t»-08 9.40 10.17 10.14 12.09 12.25 1.24 8.82 3.44 4.50 0 7.82 8.47 0 0 V 11.01 0 12.32 0 0 0 4.67 0 7.89 8.54 s 0 0 11.08 0 11.89 0 0 0 5.04 0 7.41 9.01 0 0 0 11.15 0 12.46 0 0 0 6.11 7e— 7.55 9.10 8.25 10.— 10.35 11.24 12.11 12.55 1.44 3.50 4.02 5.20 itOTTI R DAM -6 O U D A. a 5.— 5.57 7.25 7.47 8.— 8.85 9.40 9.51 10.19 11.50 12.20 1.42 a e 5.10 6.08 0 0 0 0 0 0 10.29 0 0 1.52 5.19 6.16 0 0 0 0 0 0 10.86 0 0 1.69 6.28 6.24 0 0 0 II 0 0 10.48 0 0 2.06 5.82 6.30 7.45 1.07 8.18 8.55 9.59 10.11 10 49 12.08 12.40 2.12 7.11 7.52 7.59 8.06 8.18 5.42 7.80 8.22 8.52 2.50 8.10 3.48 4.20 0 0 0 s 0 0 0 V 0 0 0 0 3.09 3.19 4.08 4.40 8.48 8.51 9.57 11.18 0 10.04 0 0 10.11 0 0 10.18 0 9.08 9.10 10.27 11.80 6.81 6.17 8.06 9.4S 0 6.27 s 9.52 0 6.84 V 9.68 0 6.41 0 6.51 6.47 8.25 10.08 GOUDA—DEN HAAG. Gouda 7.88 8.85 9.89 9.87 10.20 10.50 12.12 12.28 1.27 8.85 8.47 4.45 5.97 7.14 7.49 P.29 8.54 9.54 11.'6 7.1» ».4T 11-0» 18.10 1.17 1.01 10.01 Z.*Kegw.7.88 8.18 11.18 18.19 1.08 8.18 10.11 Voorb, 8,07 8.08 11.87 1.01 1.80 8.86 10.87 r •Hag. 8.18 8.18 8.87 10.07 10.11 11.88 18.1» 1.01 1.1! 1.01 1.17 1.81 1.17 7.11 8.81 ».»810.8» 11.18 DEN H»A8—OOÜDA. H.ge 5.517.80 7.18 8.80 8.88 9.4110.1111.8118.111.58 8.11 9.61 8.15 1.11 1.17 6.08 7.18 9.88J Gouda. 8.81 1.87 7.Ü 8.0» 8.81 Oudew. 5.50 C.64 Woerd» 6.59 7.03 8.12 Utreoht 8.18 f 8.28 8.41 f f Naar Amsterdam. Gouda Amsterdam C. St. *8.87 8.14 8.S1 9.16 OUD A-U T I E C H T. 9.05 10.19 10.57 12.48 2.20 e v 11.14 2.87 11.21 2.46 8.87 10.11 11.45 1.20 3.08 GOUD A—A MSTIRlAM. 10.01 *10.57 12.10 11.06 1.— 1.18 8.17 4.11 4.47 6.67 8.68 8.81 10.18 000 0 7.10 0 10.29 8.84 5.05 6.17 7.18 8.48 10.87 3.60 4.48 5.29 6.85 f 9.04 f 3.31 4.81 Stopt te Nootdorp—Leidaoheadam en Bleiswjjk—Kruisweg sn Hekendorp. 4.47 6.— *6.53 8.48 10.16 11.30 Voorb. 5.57 0000 0 10.17 0 0 Ml Z.-Zegw6.11 0 B 0 10.32 0 0 1.65 Z6V.-M.8.21 0000 0 10.48 0 9.06 Gouda 6.88 7.50 8.18 9.— 9.56 10.16 10.6412.06 12.46 2.17 8.14 3.28 4.18 4.48 6.14 6.28 K 9.58 6.39 0 10.02 5.47 6.60 8.28 10.12 Stopt te BleUwjjk-Kruisweg en Nootdorp-Laidachendam ea Hekendorp. DTK1CH T-G O U D A. Utrecht 7.50 9.— 19.—11.84 12.50 8.10 3.52 4.48 6.88 7.10 8.09 9.07 10.84 Woerden 8.11 10.28 11.51 0 *.1« 0 0 «.98 10.64 Oudewater 8.19 10.81 00* *.94 00 00 9.86 Gouda 8.89 9.84 10.44 19.07 1.99 3.49 4.87 6.90 7.09 8.95 8.41 9.49 11.10 AMST1KDA Mr-G O U D A. 8.— 9.10 **10.49 9.98 4.10 **6.18 J7.4* 9.48 9.04 10.14 19.19 3.S0 5.90 7.46 8.49 1UI Amsterdam C. St. Gouda 7.92 Stoppen te Bleiswjjk—Kruisweg ca Nootdorp—Leidschendam an Hskandorp. i Hjj werd man, haalde een nnmmertje nit de bus en was... vrjj. Teleurstelling bjj den loteling, want hy had gaarne achter de trom geloopen. Persoonljjke dienstplicht? Ho maar! Alzoo nog een kansje om den ransel te mo gen dragen. Hy werd »duur« en als plaatsvervanger in gedeeld. Of hjj schik had in dienst? 'n Lamme boel, hoor Zoo'n kazerne, cantine, corveeën, schilderen, arepels jassen enz., allemaal dingen en baantjes, die iemands vryheid belemmeren en die ons de liefde zonden doen overgaan, en hy haakte naar vryheid en liefde. Aan den dienst vinkt ik nie veul, en daar om gaf on" krijgsman op 1 April '91 uitvoe ring aan zjjn voornemen, om in plaats van de bajonet de plaats te poetsen en smeerde 'm Mars werd de rnggekeerd. De ex-landsverdediger genoot een leventje als der fröbliche Franzc en waande zich vry? Pst m'n jongen, dat wou je wel. Want Amor had intnsscben zyn boog ge spannen. Cupido's pjjltjss troffen doel twee har tjes pogen rikketikketik. De liefde, dat aardige ding, dreef ben naar de huwelijksfuik. Een stap en zy waren gloénde aaneengesmeed. Of vastgeschakelt en verbonden in lisf en leed. Mars, iu toorn ontstoken over de ontronw van een zyner zonen, kwam als spullebreker tusschen beiden. Er kwam een kink in den kabel, een haartje in de boter, de knoop van den rozenband werd niet gelegd. Immers, bjj de pepieren behoort ook zoo'n dingetje van de militie en toen daaraan ge peuterd werd, rezen de kazerne, de cantine, de provoost, water en brood in dnivelenge- daanten voor den verliefden jonkmao. Een goed soldaat blijft op zyn post en dat hebt ge niet gedaan, beweerde de zich met alles en nog wat bemoeiende politie. De gevlogen vogel werd geknipt eu Mars verheugt zich in den terugkeer van den ver loren zoon stralende van genoegen, dat bjj zjjn collega ^Amor een bontje heeft afgenoept. In plaats van het trouwpak zal de blauwe jas onzen minnaar tegen de a. winterkoude beschermen en zjjn gehoorzenuwen door het presenteerrrrr 't geweerrrrr minder aangenaam gestreeld worden dan door de klappende kas jes van de rozenlippen. der tortelduyf, geschenrt. Van haer beminde tortel. Die tusschen hoop en vreeae drjjft, En sucht, en nytsiet met verlangen Waer dat bjj bljjft. Eergister is te Bazel een gedenkteeken ont huld ter herinnering aan de liefdadigheid van het Zwitsersehe volk tjjdens bet bombardement ▼an Straatsburg in 1870. Hel is geschonken door den heer Grayer, Zwitsersch gezant te Parjjs, die in 1891 aan de Bondsregeering berichtte, dat hjj, als ge boren Straatsburger, behoefte gevoelde, zyn dank voor de hulp, aan vrouwen en kinderen in de belegerd* stad door Zwitsers verleend, te belichamen in een monument. De regeering aanvaardde het aanbod en wees Bazel aan alt plaats voor het gedenkteeken, omdat in die stad hst initiatief tot het liefdewerk was ge nomen. Dit wordt ook in harinnering gebracht in een gedenkschrift, op last der kantonnale regssring samengesteld, en dezer dagen ver schenen. De ellende, die in Straatsburg heersrhte tydens het beleg, was verschrikkelijk. De bereiking leed gebrek, de noodige levensbe hoeften ontbraken, vele woningen waren bjj hst beschieten vernield, de gewonden bleven enverpleegd. De berichten daarvan wekten groot medelijden; de staatssecretaris Bischoff te Bazel gaf daaraan gehoor en vormde een comité uit stadgenooten, bewoners ran Bern sn van Zurich. Dit comité vaardigde Bischoff met de burgemeesters van Zarieh en Bern, Rösner en von Büren, naar Straatsburg af. Zjj brachten verslag uit over den vreeseljjken toestand, dien zy er hadden gevonden, en onmiddellijk stroomde nit heel Zwiteerland geld toe. Eerst werdsn 254, toen 412, daarop eenige honderden - hulpbehoevenden nit de belegerde stad naar verschillende Zwitsersohe steden overgebracht, waar se in de gezinnen liefderyk werden opgonomen eo versorgd. In bet geheel werden op deze wjjze 1778 personen geholpen. De groote moeilijkheden, aan het transport verbonden, werden vindingrijk overwonnen. En toen eindelyk Straatsburg genomen was en de ongelukkigen weer terng konden keeren, werd hun nog een som van 100.000 francs door het Zwitsersehe volk meegegeven. In het geheel was 219.421 francs aan de vluch telingen besteed. Onder bet opachrift «Erger dan erg» schryft men aan «de Hollander •Voor eenige dagen kwamen twee weesen raad en hulp vragen bjj den borgemeester van Aarlanderveen. Tot nog toe waren ze opgeno men in bet weeshuis te Alpheo a/d. Rjjnde helft der koeten voor hnn onderhoud werd betaald door de burgeljjbe gemeente van Aar landerveen, de andere helft door de diakonie der flerv. gemeente van Alfen omdat de wee- zen onder die gemeente reatorteerden. Dj di- akonie echter beweerde, de vereischte som niet te kannen betalen en bleef dit beweren, ook nadat de regenten van het weeshuis gezegd hadden dat zy dan genoodzaakt zouden zjjn de weezen weg te zenden. »De daad werd bjj het woord gevoegd, en de twee weezen werden nit het weeshuis ver- wjjderd. Zy zochten hulp by de diakooie van Alfen zond ze naar den burgemeester vau Aarlanderveen, dsze zoud hen terug near de diakonie, en de diakonie zond hen weer Daar de burgemeester. Alfens diakonie bleef vol houden, dat de zorg voor de weezen haar te zwaar was. Het hoofd der bnrgerlyke gemeente zorgde, dat de weezen voorloopig geplaatst werden. »Is het niet meer dan erg, dat een groote gemeente als Alfen zoo met bare wszen han delt Zyn "clan de diakenen van bunue roeping af met dat jjskonde>we hebben niet om te betalenMoeten de nrme wezen de dope worden van zulk een grievende onbarmhar tigheid Is er dan geen middel om de ge meente te prikkelen, dat ze zorgen voor hare weezen? Laat het kerkeljjk armbestuur zich das beschamen door het burgerljjk armbestuur Is dit niet erger dan erg?« «H. Crt.» De Hooge Raad behandelde gisteren het cassatieberoep van W. H. Vliegen, tegen zyne veroordeeÜDg door de rechtbank te Maastricht eo het Hof te 'e Hertogenbosch tot 1 maand gevangenisstraf, wegens het als redacteur van bet weekblad De Volkstribunes daarin opne men van sen door hem geschieven en voor een ingezetene van Maastricht beleedigend bericht. De requirant bad geen gronden voor zijn beroep aangevoerd en het O. M. concludeerde tot verwerping. Uitspraak 28 dezer. Uit Amsterdam meldt raen Het vendel Prins Maurits« heeft Zondag voor het laatst op »Oud-Hollandt< geëxerceerd, onder het oog van zeer vele belangstellenden. De keurbende we« d daarna afgedankt, by welke gelegenheid de leden van het vendel den hop man Ketner een bronzen beeld, voorstellende »de Roemc, ten geschenke gaven en den lui tenant De Boer een lauwerkrans, met oranje- wit-blauw lint vereerden. De bopman hield eene toespraak, waarin bjj de instroctenra van het vendel en de manschap zelve dank zegde voor aller krachtige mede werking gedurende den tjjd vau een half jaar. Men weet reeds, dat de vroedschap van Oud-Hollaudthet oranje zjjden vaandel aan de gemeente heeft aangeboden voor het ge- meentelyk museum. Het vaandel is^door Gebr. De Coral gepho- tographeerd. Heden komt de Fransche Kamer bjjeen. Daar de begrootingcommissie niet gereed is met baren arbeid, zullen de!heeren'7'afgevaar digden de behandeling der begrooting nog niet knnoen aanvangen en daarom eerst ver schillende interpeUatiën under handen nemen. Niet minder dan 25 zjjn er aangekondigd vjjf of zes hebben .betrekking op Madagascar. 'I Spreekt echter vanzelf dat ook Carmaux aan de orde komt. Goblet wil de zaak op het tapjjt brengen het maakt meer indrnk wan neer een geavanceerde radicaal zich er voor spant, dan een socialist maar natuurtjjk zullen Jaurès en Millerand zich bij het debat niet onbetnigd laten. Drie en vyftig socialistische leden der Ka mer, waaronder de burgersPaschal Grons- set, Jules Gnesde, Clotis Hugues, Jaurès, en 22 leden van den Paryechen Gemeenteraad, waar onder Lucipia, voorzitter van den Departemen- talen Raad, hebben een manifest uitgevaardigd, waarin zy nog eens op hofn wjjze de werk staking der glasblazers te Carmaux, de houding der overheden en der politie voorstellen, 0. a. bewerende, dat de van elders naar Carmanx gelokte werklieden er door de gewapeode macht worden gebonden, vrotfwen, kinderen en grjjs- aards door de ruitery onder den voet worden gereden enz. De onderteekenaars eindigen met een beroep op overvloedige ondersteuning voor de werkstakers, die, zeggen zy, de zaak der Republiek en van het arbeidend Frankrjjk belichamen Op een vergadering der werkstakers, is be sloten de strike voort te zetten. Aanwezig waren twee van de hoofdleidera|der beweging, eerst gevangen gezet wegens pogingen om de bervattiog van den arbeid te beletten door bet nitdeelen van geld onder de werklieden, maar sinds op last der regeering op vrije voeten gesteld. Ook Janrès, de socialistische afgevaar digde, waa er bjj, om van advies te dienen. De Fraaicbe minister van marine, admiraal Benard, heeft tegenover Je begrootingacom- missie bewilligd in allerlei beznigingen tot een bedrag van ongeveer 7,000,000 fr. Met hetzelfde bedrag is echter de begrooting weer verhoogd voor den aanbonw van nieuwe oor logsschepen. Bij slot van rekening slnit de marioebsgrooting na met een kleine 100,000 fr. meer dan zij oorspronkelijk was. Het eind cijfer is fr. 272,701,000. Lord Rosebery, wien er in de dagea van de Parlementsverkiezingen herhaaldolyk een verwjjt van is gemrakt dat hy voor de kie- xers zyn licht niet liet scbjjnen heeft thans zjja zwijgen verbroken. Bjj is in Scarborough voor de kiezers opgetreden en beeft in eenige toespraken een soort van liberaal werkprogram ontwikkeld. Heel bemoedigend voor de libe ralen waa deze redevoering van den ex-premier niet. Hy voorziet, dat de liberalen nog gerui- men tyd in da oppositie zullen moeten bljjven. Wel is het liberalisme niet dood het zal weer overwinnen doch er zal veel moeten gebeuren voor het zoover is. Lord Rosebery betoogde de noodtakeljjkheid, aan de liberale kiezers een politieke opvoeding te gevendat was het beste middel om het liberalisme weder op te wekken. En als die tyd eindelyk ia aangebroken, moeten de libe ralen door ernstig overdachte, eenvoudige programma's zich bjj hot volk weten bemind te maken. Thans had de liberale parejj een groote ne derlaag geleden en die noemde lord Rosebery het gevolg van een te uitgebreid program, van het aftreden van Gladstone en van het feit, dat de\regeering gedwongen waa veel tjjd te besteden aan maatregelen, welke den kiezers in Eogeland>geen belang 'inboezemen, terwjjl de bemiddelende klassen van het liberalisme vervreemd waren, wjjl het deze in hnn bezit had aaugetast. Wat hjj over de oorzaken der nederlaag mededeelt, toont dat lord Rosebery den toe stand juist heeft ingezien. Het overladen program, opgesteld om de verschillende groepen der meerderheid te vriend te houden, was te uitgebreid om te worden afgewerkt. En het werd toen een last in plaats van een steun. Het verlamde elke poging om iets bljjvends tot stand te brengeu liet werd de oorzaak van langdradige, vervelende, onvruchtbare de batten, zoo kenschetsend «ploegen van zeezands genoemd. Een eenvoudig program, waarvan de uit voering belanstelling opwekt bjj bet volk, acht lord Rosebery thans den grondslag voor de herleving der liberale partjj. Merkwaardig voor een leider der oppositie was zeker de wjjze, waarop lord Rosebery ■prak over de buitenlandsch poltiiek van lord Salisbury. Hjj bracht hulde aan het ministerie voor de krachtige wjjze, waarop het voor de belangen1} der Armenische Christenen in liet veld trad. Eo hjj beloofde der regeering den trouwen steun der liberale partjj wanneer zjj bljjft voortgaan als tot nog toe, met de buitenlandsch) politiek van het afgetreden kabinet te volgen. Lord Rosebery hoopte, dat de regeering ook tal bljjven waken voor de trouwe uitvoering van het thans genomen besluit door de Porte. Het bericht der «Koln. Ztg.als zon keizer Wilhelm geweigerd hebben «en Lnxembnrgsche deputatie te Ürville te ontvangen omdat in den laataten tyd in Lnxemburg wel eens anti- Duitsche manifestation zjjn voorgekomeu wordt bjj officieuze nota in den Brusselschen Soir (ioor de Luxemburgsche Regeering tegenge sproken. De Groothertog lag te Koningstem ziek en was dus eenvoudig verhinderd den Keizer te komen begroeten. Deze heeft daarop cynerzjjds tegen het volgende jaar een bezoek aan den Groothertog toegezegd. Bjj de verkiezingen voor den Saksischen Landdag hebben de socialisten bun 14 zetels behouden en er nog één bjj gewonnen in het derde arrondissement van Dresden. De anti semieten hebben een volkomen nederlaag geleden. De Dnitsche afgevaardigde Hornis, volgens den >Vorwiirts<, wegens majesteitsschennis tok tien m&andeD gevangenisstraf veroordeeld eu dadelijk gevargen genomen. De veelbesproken Duitsche afgevaardigde dr. Haas van Metz, die zyn zonen te Saint- Cyr, in Frankrijk, laat studeeren, meldt in in een brief aan zyn kiezers, dat familie-om standigheden hem dwingen het Rjjksland te verlaten en zjjn msandat als lid van den Duit- scben Rjjk «dag neder te leggen. De Japansche regeering ontvangt, naar nit Potereburg gemeld wórdt, in deze dagen een nota van Rusland, Frankrijk en Dnitschland, als antwoord op hare bereidverklaring om de vooratellen der mogendheden met betrekking tot de ontruiming van bet Liantong-schierei- land te aanvaarden. In die nota worden die foorstellen nog eens gerecapituleerd. Bepaald is no, zooals reeds bekend i«f dat de ontruiming zal geschieden binnen 3 maan den nn de betaling door China van een som van 30 millioen tsels, doch zy kan door Japan niet afhankeljjk gemaakt worden van het tot stand komen van het handels- en scheepvaart- verdrag. Voor de regeling hiervan binnen een bepaalden tjjd wordt aan China dnn geen dwang opgelegd. Verder moet de vryheid van scheep vaart door zekerd. het Formosakanaal worden ver- WITTE- in GEKLEURDE ■d. TAILLEUR GOUDA, Kleiweg E 73-73a GOUDA, 81 OCTOBER. Nederland. Cert Ned. W. S. l'/| dito dito dito S dito dito dito 8 Honoas. Obl. Goudl. 1881-88 4 Italik. Inschrijving 1862-81 5 Oostenr. Obl. in papier 1868 6 dito in zilver 1868 5 Portugal. Oblig. met coupon 8 dito ticket 3 Rusland. Obl. Binnenl. 1894 4 dito Gecona. 1880 4 dito bjj Rotha.1889 4 dito b|j Hope 1889-96 4 dito in goud. leen. 1888 6 dito dito dito 1884 6 Spanje. Perpet. schuld 1881 4 Tüeeiu. Gepr.Conv. leen. 1880 4 Gec. leening aerie D. Gec. leening serie C. Zuid-Ave. Rev. v. obl. 1898 6 Mexico. Obl. Buit. Sch. 1890 6 Venezuela. Obl. 4 onbep. 1881 Ambteedam. Obligation 1895 8 Rotterdam. Sted. leen. 1894 8 Ned. N. Afr. Hacdelav. eand. A «-oudst). Tsb.-Mjj. Certificate)! I)«n-Maiit»ch*ppij dito Arnb. Hypotheokb. paudbr. 4 Cult.-Mij. der Voratonl. aand. 'a Gr. Hypotheekb. paudbr. 8'/i Nederlanasche bank aand. Ned. Handolmaataeh. dito N.-W. k Pao. Hyp. b. pandbr. 5 Rott. Hypotheekb. pandbr. 3V| Utr. Hypotheekb. dito W/% Oostene. Oost-Hong. bank aand Rusl. Hypotheekbank pendb. 4'/| Amerika. Kquit. hypoth! paidb. 6 Maxw. L. G. Pr. Lien oert. 6 Ned. Holl.IJ.-8poorw.-Mjj. aand. Mij. tot Kxpl. v. St. 8pw. aand. Ned. Ind. Spoorwegm. aand. Ned. Zuid Afrik. Spm. aand. 6 dito dito dito 1891 dito I (TALiB.Spoorwl. 1887/89 A-Kobl.8 Zuid-ltal. Spwmjj. A-H. obl. 8 Polen. Warschau Weenen aand.4 Rusl. Gr.Russ. Spw-Mjj. obl. i'/t Baltische dito aand. Faatowa dito aand. i Iwang. Dombr. dito aand. 6 Kursk Ch.Aeow-8p. kap. obl. 4 dito dito oblig. 4 AMV.RiKA.Cont. Pao. Sp. Mij obl. 6 Chic. fc North. W.pr. C. v. aand. dito dito Win. 8t. Peter. obl. 7 Don ver k Rio Gr. 8pm. oert. v.a. Illinois Central obl. in goud 4 Louisv. k NaabvilleCert.v. aand. Mexico. N. 8pw. Mjj. lehyp. 0. Miaa. Kansas v. 4 pet. pref. aand. N.-York Ontario k Woat. aand. dito Penns. Ohio oblig. 6 Oregon. Calif. Ie hyp. in goud 6 St. Paul. Minn, k Manit. obl. 7 Un. Pao. Hoofdlijn oblig. 6 dito dito Lino. Col. le hyp. O 6 Canada. Can. South.Cert.v. aand; Ven. C. Hallw. fc Nev. Ie h. d. e. O Amsterd. Omnibus Mjj. aand. Rotterd. Tramweg-Maats. aand. Ned. Btad Amsterdam aand. 8 Stad Rotterdam aand. 8 Heloie. Stad Antwerpen 1887 2'/t Hud Hruaaei 1886 2</t Hons. Theite Regullr Geaollsch. 4 Oostenr. Staatsleening 1860 6 K. K. Oost. B. Cr. 1880 8 Spanje. Stad Madrid 8 1861 Ned. V«r. Bet. Hyp. Spobl oert. Vor.krt. alotkoers 94»/s 101'/, 101'/, 88 88'/. 8*»/,. 88»/,. «S'/w ft OS'/, 18'/, 84 114'/, 84 44 100'/ 07'/. 61 060 646 '01'/. 07 100'/. 804'/, 86 101'/, 100 149 »8V. 88 100'/, 199 118'/, 101 »1V. 168'/, 98'/, 83'/, 80'/, 108'/, 1011'/,, 101'/, 106 146'/, 186 16'/, 99 61 '01'/, 87 «7. 110 87'/, 118'/, 108 48'/, 64'/, 16'/, 888 196 l#»»/„ 108'/, 108'/,, '"8 18 I'/, 187'/,. 39'/, 116'/, 84V„ 88'/, 63'/, ««'/ft 18'/. 1»8'/, 48 181'/. 107 Burgerlijken stand. GEBOREN20 ;Oct. M.rin, ouder. J. Slobbe S. fin Dongeo. Fr.QClMO. Xa.eriui, ouder. F. X. r»o Wer.hnoyoo en J, roo'd.r Po.t. Joh.on. Hendrik., onder. A. Linthorst no C. Riet.eld. 21 Maria, ouder. M. ran Draanen en N. Kroon. Eiias Johannes, onder. H. ven d.r Linden «n C. D. Pel.tier. Arie, onder. A. d. Mooy en A. de Ruiter. 22 Jeeoba Pietarnalia Francioa, oodere G. Tempelman en A.Slobbe. Zevenhuizen i GEBOREN Jaeobue Arie, oodere J. Broere en M. A. Verstoep. Baetiaao, oudere G. ▼an Heldenras A. Figgere. GETROUWD: J. Ze.enbniien en L. de Graafi. OVERLEDEN s A. Ropke 45 j.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2