'1 BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Kapitaal en Interesten. No. 6802. Donderdag 31 October 1895. 34ste Jaargang. FEUILLETON «Her. Beis. en. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. 7. builen. 'dateeg 1. ugF 22. ulogiache ons ze- tlat too nkundige De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post L.7(U Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. rkl A 144b apotheker L. G., 22 te Groot- sn Jioht, kortom «Her. teategea iwagwan ieder. fiOUDSCHE COURANT Liter nr bois JMnyns, ▼enevel- •hen van ▼oonien Si. 1.80. «baar Ml: lNKUM Öoibhaven dijken igheid n, mi- ewon- aelijke rieken, gevolgen sraak- de ge- 0, par angen, indigo 30, als ingen, der-of regen; roerto wegens dheid iuize- •or de hoofd, anden L enoemde bleek meisjes, >n, die Je reactie i geraden len, dat Je Ze- □orko- s, kennis oorzaken Een landbouwer uit Moordrecht, gistermid dag in een gezelschap van kwartjesvinders verdwaald en medegelokt naar een tapperij op de Hoogstraat te Rotterdam, werd daar bin nen het half uur van ruim f 20 beroofd. Toen de man zyn geld terugeischte waren de lieden in een oogwenk verdwenen. De politie, wier hulp was ingeroepen, kon hen ook niet meer vinden. lewh. i en by Bij het sluitingsdiner der Amsterdamacbe tentoonstelling zullen de ministers Roëll, Van Houten en Van der Sleyden aanwezig zyn. By Kon. beskik ia o. a. benoemd tot plaats vervanger van de districtsveeartaen, wien Utrecht en *s Gravanbage als standplaatsen zyn toege wezen, de veearts H. Anker te Oudewater, met ingang van 21 November. Voor het te ’g Gravenhage gehouden acte- examen lager onderwijs is Maandag 28 Oct. geslaagd den heer A. A. de Bruin te Langerak. 2) „Maar, Reginel 1” voerde Bastei haar eenigszins geraakt te gemoet, „je weet wel, dat ik niet van gekscheren en grapje» maken houd; men gewent er zich spoedig aan en begint dan ook met het heilige woord van God en met den goeden God zelf den spot te drijven. Maar gekheid is vooral nu bij neef» dood ten eenenmale misplaatst, en vooral ten opzichte van jou; want dat heb je niet aan mij en ik ook niet aan jou verdiend. Maar merk je dan niet, dat ik de twintig gulden juist vandaag heb moeten erven, omdat het huis, de inboedel, de moestuin en de boomgaard met de mooie vruchtboomen vac^Tan- nert morgen verkocht worden? Als dat goene god delijke beschikking is, waarom zou het dan juist zoo getroffen hebben, dat er volgens de koopvoor- waardon, die aan het raadhuis aangeplakt zijn, pre cies honderd twintig gulden kontant uitbetaald moeten worden?” Bartel’» vrouw schudde ongeloovig met het hoofd, ofschoon het denkbeeld, dat haar man nog eens een „tuinman in ’t groot" zou worden, haar niet weinig toelachte, en zeide: „Het wil er nog maar niet bij mij in, dat wij zoo op eens zulke deftige lui zouden worden! En dan hebben wij nu wel twintig gulden ju kas, maar hoe komen wij aan de tachtig? Ons Gisterennacht geraakte het Eng. stoomschip Bordeaux, van Nantes met boekweit bestemd naar Rotterdam, op de Maasvlakte naby de strandingsplaats van de Groningen aan den grond. Tsn 1 uur begaf zich de reddingboot van Maassluib, gesleept door de sleepboot Vlaardingen, naar builen, daar de nieuwe ■toomreddingboot van den Hoek van Holland sedert eenige dagen wegens kleine voorzienin gen in Rotterdam ligt. De bemanning wilde echter het schip niet verlaten. Gisterenochtend is men met blazers begonnen om het te lichten waardoor het reeds een scheepslengte is ver plaatst de achtersteven en het roer zijn zwaar beschadigd, doch het schip is dicht. De sleep boot Kinderdjjk heeft twee sloepen van de Bordeaux aangebracht. Een later bericht meldt, dat het stoomschip met hoog water niet vlot gekomen is. De sedert drie jaren verweeuh hermitage te Geleen (L.) is sinds 1 Aug. dezes jaars door een kluizenaar bewoond. Daar behahe de kluis op den Schmfsberg in de heele provincie Limburg alleen nog de kluis van Geleen wordt aangetroffen, deelt de Limb. Koerier daarover het volgende mede »De kluis van Geleen werd voor ruim twee honderd jaar gebouwd. Ze heeft dus een hoogen, eerbiedwaardigen ouderdom bereikt, terwjjl vele herinneringen uit oude, veelbewogen tijden aan haar verbonden zyn. Op het einde der vorige eeuw werd zy gerestaureerd en ver groot zij verkreeg toen haar tegenwoordigen vorm. De bij de kluis behoorende kapel i» in Gothischen stijl gebouwd. Tydens de Fran- sche revolutie, die zoo vreeselijken druk legde op deze landen was de kluis een toevluchtsoord voor een groot aantal priesters en leden van geestelijke orden, wier leven in Frankryk niet meer veilig was. Een tweede, met de kluis ADVER1ENTIEN worden geplaatst*van 15 reg-els a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren K. K„ tuinier, J. K., borstelmaker, W. B., houtzager ea P. v. 't H., borstelmaker, wonende no. 1, 3 en 4 te Waddingsveen, no. 2 te Bergschenhoek, wegens diefstal van eene portsmonnaie met getd en een tabaksdoos, ieder tot drie weken. Behandeld werd vervolgens de zaak tegen G. D., 56 jaar, zaakwaarnemer te Schoonho ven, beklaagd van oplichting. Uit de behan deling bleek dat beklaagde op zich genomen bad voor zekeren Eegdeman een burgerrechterlijk geschil met zekeren Stalenberg voor het kan tongerecht te Schoonhoven te zullen behandelen en zich door Eegdeman had doen afgeven be dragen van f 2,- f 2.20, f 2.50, f 3.82|, f 2.08, f 1.75, f 3 55 en f 215 voor onkosten bij het voeren van dat geding. Om deze be dragen te krijgen had hij verschillende logen achtige opgaven gedaan, terwijl later was ge bleken dat hij dit geld ten eigen bate bad mannen, die bekend hebben den hebben ook de daders ie zijn van den kerkdiefstal, die onlangs te Gronsveld beeft plaats gehad. De voorwerpen van deze beide diefstallen zyn teruggevonden aan den Maas oever te Wyk-Maastricht, waar zij onder den grond verborgen waren. Verkeerd bedoeld. Maandagavond, bij het uitgaan der Zang vereniging >De Lofstem,< te Waddingsveen, der leden, de heer W. T., een gehavenden hoed Bij nader inzien vrienden bestemd, o delicti echter in ’t onder havige geval weinig troo»tte. Van 't gebeurde jj i.--l" j- Door de politie te Maastricht zyn gearres teerd twee kerkdiefstal te Wyk-Maastricht -JWalMKd eo aangewend en niets aan de zaak bad gedaan. Bekl. die vroeger wegens verduistering reeds tot zes maanden gevangenisstraf was veroor deeld was gisteren niet verschenen, zoodat ver stek tegen hem werd verleend. Eegdeman verklaarde op raad van zekeren heer Lazonder te Schoonhoven zich tot bekl.'hebben begeven, hoewel er aldaar een advocaat, mr. Greup, woont, terwyl Stalenburg verklaarde nimmer van bekl. een bezoek te hebben ontvangen, geen sommaties, dagvaardingen of iets dergelyki. Het O. M. wees er op dat de raad van den heer Lazonder te Schoonhoven get. Eegdeman heel wat duurder te staan is gekomen dan wanneer hij zich tot een advocaat had gewend. Door allerlei dwaze opgaven toch is deze getuige voor een vrij aanzienlyk bedrag bena deeld. Het eischle tegen bekl. die reeds voor een dergelyk feit is veroordeeld twee jaar gevan genisstraf. Hierna had zich te verantwoorden H. de K., 17 jaar, mandenmaker te Lopik, beklaagd van op 18 Augustus jl. te Willige Langerak een houten kistje, benevens twee rijksdaalders en één gulden, die toebehoorende aan J. Vergouw te hebben weggenomen. Bekl. die vroeger reeds wegens diefstal en oplichting tot drie maanden gevangenisstraf was veroordee d, bekende het hem ten laste gelegde. Wetende dat de 14-jarige bestolene eenige spaarduitjes had, die zy in een kietj® - borg, had hij op bewusten dag zich dat kistje toegeëigend, het verbroken en daaruit genomen een bedrag van f 6, welk geld hy op 31 centen na had opgemaakt voornamelyk met bet spelen om centen. Tegen bekl., die zeer ongunstig bekend »taat, zich thans aan een zeer laag feit beeft schul dig gemaakt en ook van een anderen diefstal verdacht is gsweest, werd negen maanden ge vangenisstraf geëigcht. Mede beklaagd van mishandeling stonden terecht P. G., 23 jaar, koetsier en jaar, voerman, beiden wonende Ammers. Zy zouden op 31 Augustus te Schoonhoven vereenigd en gelijktijdig, de le aan K. B. Stuurman, de 2e aan J. Visser, moedwillig en gewelddadig een slag op het hoofd en een bloedende wond hebben toegebracht. Beide beklaagden ontkennen het hun ten laste gelegde, en beweren op bewnsten dag, toen het feest te Schoonhoven was, bij gele genheid van den verjaardag van H. M. de Koningin, de personen van Stuurman en Vis ser zelfs in het geheel niet te hebben gezien. Uit het getuigenverhoor bleek echter het tegendeel. bouwen van een schuur had de 70- jarige werkman P. Snater te Waddingsveen -L -over een der binten naar beneden stortte een lijk was. Ruim 50 jaren gearbeid, in den dienst des Leeren aannemers en tot loon gebleven op zyu post. ’t Zit in de familie Door den loteling Nederlof te Heinenoord werd het hoogste nummer getrokken, terwyl door diens vader, grootvader en overgrootvader ook steeds het hoogste nummer getrokken werd by vroegere lotingen 1 immer» altijd geregeld betaald.” „Ja,uals dat het geval nog was,” antwoordde Bas tei met een gefronst voorhoofd „maar daar ont breekt nog al wat aan I Het is al meer dan twee jaren geleden, dat hij mij iets betaald heeft, en zoo wordt de som alle jaren grooter, en eindelijk kan hij het gold volstrekt niet meer bij elkander brengen. Eens moet hij on» het kapitaal toch teruggeven. Hij zou er beter aan doen, al» hij zijn huisje verkocht en zorgde, dat hij nit zijne schulden raakte. Zijn buurman Bother heeft er al lang zin in gehad, om dat hij er den man van zijn dichter in wil zetten. Die zou hem er goed voor betalen.” „Maar, Bastei I” hernam Reginel, „het is toch niet mooi van je, dat je den armen wever wilt dwin gen, zijn huisje te verkoopen. Waar moet hij dan met zijn wurmpjes van kinderen een onderkomen vinden? Neen, neen, Bastei! Al» je zoo wilt doen, dan zal er geen zegen op on» geld rusten „Wat loop je al ver vooruit,” antwoordde haar man op een verdrietigen toon. „Dwingen Wie heeft daarvan een woord gesproken? Mij dunkt, al» ik nahr den wever Pelzig toega en hem hot geld opzeg, en al» hij zegt: „Welnu, als het dau niet anders kan, dan is er geen helpen aan. Over een vierehdeeljaars zal je je geld hebben! zie je, Regi nel I dan is het toch zijn vrye wil, en Pelzig is een eerlijke kerel, die zijn woord niet zal breken. En al» ik dan de zekerheid had, dat ik over een vie- rendeeljaars myn geld zou krijgen, dan zou ik er wel iets op vinden, dun zou ik vandaag naar den rechter toe gaan en tegen hem zeggen„Oeh, mijnheer 1 wees zoo goed, mij die twintig gulden voor een vie- rendeeljaar» te leenen; ik heb ze moeten opzeggen Voor de rechtbank te Arnhem werd giste ren de bekende mishandeling van den 13jarigen Robbemond, verpleegde te Neerbosch, behan deld. Een viertal tuinjongens, van 18 en IQ jaar, stoadeu terecht ter zake dat zy 5 Sept, gezamenlijk Robbemond haddsn afgeranseld. Twee huuner, J. van L. en J. H. A., hielden hem bij beenen en armen omhoog, terwyl G. W. van R. en P. D. den jongen sloegen met een eind hout en een crocketham er. De eerste gaf hem drie slagen, de laatste een tiental. De jongens bekenden volmondig en verklaar den hunne handelwijze door te zeggen, dat zy op appelen moesten passen, waarvan Robbe mond er had gestolen. Een der jongens kreeg hem te pakken en daar hy ontkeade appelen gestolen te hebben, brachten ze hem op de boven omschreveu manier tot bekentenis. Dat djongen bont en blauw was, spreekt van zelf. Overigens had hij geen letsel bekomen. Getuigen waren Robbemond en zyne moeder. De eerste .vertelde de mishandeling, waarbij hij echter de twee jongens, die hem hadden vastgehouden, verklaarde niet te herkennen. De moeder gaf een omstandig verhaal van de blauwe plekken en bulten en vooral van Vat »men< er van'gëfegd 'had. Dê sabsit.- officier van justitie maakte haar opmerkzaam, dat ze ten onrechte bij dat alles Neerbosch op den voorgrond schoof. De gepleegde mis handelingen hebben met de inrichting als zoo danig niets te maken, ze geschiedden buiten weten van den directeur en allerminst op zyn bevel. Tegen de twee jongens die geslagen hadden werd 1 maand, tegen die hem vasthielden 14 dagen geëischt. Uitspraak 5 November. huisje is niet zoo gauw aan den man gebracht, als een rijk meisje, en mijne twintig gulden heeft de arme wever op het noordeind van het dorp, en die hoeft het met zijn troepje kinderen en zijne schrale verdiensten ook maar zoo niet liggenander» zou de eerlijke man het al lang teruggegeven hebben. Bastei I ik geloof, dat je niets anders doet dan lucht- kasteelen bouwen.” „Je bent toch een ongeloovige Thomas,” gaf Bastei haar eenig»zins gemelijk ton antwoord. »Ik wil immers ook niet verder springen dan mijn stok lang is; maar al» ik met God» hulp eens wat voor onzen ouden dag kon overleggen, dan gelouf ik, dat het mijn plicht zou zijn, dit te doen. Ik wil het im mer» ook eerlijk koopep en langzamerhand afbetalen, daar de termijnen over drie jaren verdeeld zijn. En ik denk het van de opbrengsten zelf te betalen, als ik maar eerst den eersten termijn in handen heb, hetgeen immers gemakkelijk gaat.” De vrouw sloeg haren blik neer en zweeg maar het was haar wel aan te zien, dat hare twijfelingen nog niet uit den weg geruimd Waren. „Voor het huisje,” begon Bastei weder, „heb ik al een kooper de meesterknecht van Grunert heeft er al lang zin in gehad. Hij betaalt kontant, daar hij het geld daarvoor opgespaard heeft. De twintig gulden, die de wever van ons heeft, moeten wij hem dan maar opzeggen.” „Neen, Bastei I” zeide zijne vrouw, terwijl zij de oogen naar hem opsloeg, „dat zou ik niet met mijn geweten kunnen overeenbrengen Waar zou de arme wever het geld zoo maar dadelijk vandaan krijgen Het valt hem in dezen duren tijd zwaar genoeg om aan den kost te komen, en zijne interesten heeft hij en kan ze niet eer krijgenik zal ze u over een vierendeeljaars met de interesten teruggaven,” dan wil ik er alles onder verwedden, dat hij zou zeggen: //Met alle genoegen, Bastei I” Ik heb immers een goeden naam in het dorp en bouw daar wat op! En denk eens, lieve kind! Wat hebben wij dan nu? Volstrekt niet» I Op zijn hoogst kunnen wij alle jaren een varkentje vet mesten, al» het ods meeloopt; maar al» wij de broodwinning van Tannert koopen, wel lieve hemel! dan kunnen wij wel een koe houden, en het boterkarnen versta je goed, en een kleine melkstand zou ook niet te verwerpen zijn. Och, het heeft mij al lang gehinderd, dat jy dat zware werk van het houtzagen in de kou moet meedoen. Als ik dat doe en jij bent ondertusschen in den stal aan ’t werk, zorgt voor de koe en misschien voor een kalfje daarbij, kweekt een paar varkentje* op, waar van wij er een verkoopen, mest een paar ganzen vet en houdt nog oen geitje daarbij en op de plaats een troep kippen, bij de beek een aantal «enden, op den zolder een vlucht duiven, dat zou toch, dunkt mij, pleizierig voor je zijn, en je zoudt je best in zulk eene weelde kunnen schikken, en dan de appelen en de peren, de kersen en de pruimen, die in den boomgaard groeien, en dan de heerlijke groenten in den moestuin. Nu, wat zeg je daar nu wel van, Reginel Hij keek haar daarbij aan met een glimlachje, waarin zich al het geluk afspiegelde, dat hij opge- somd had. „Ik vind het niet onaardig.” zoide zij en keek verge noegd voor zich heen, terwyl zij de liefelijke beelden, die haar man in haren geest opgewekt had, voor hare ziel liet voorbijgaan. (Wordt o*n>olad.) Bekl.’3 zeer ongunstige houding ter terecht zitting in aanmerking nemende, werd tegen ieder dri? maanden gevangenisstraf geëischt. Uitspraak 7 November ontving een klap, die hem, behalve een een dik gezicht bezorgde, was de klap voor een zyner het geen het corpus dvücil p 1 deed liy aaegitte bij de politie. GOUDA, 30 October 1895. By het het ongeluk een misstap te doen, waardoor hij •n binnen twee uur tijds S Al 'j

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1