Co. SET BLOEMENMEISJE. BINNENLAND. q v a ANK, uz/?e, polheefc en 1000,500, i kantore der uks nor der ren over- she No. 68111 Maandag II November 1895. 34ste Jaargang. rERVERU - I 'O IMEll, terdam. den Koning Az. ïkens n II. 2.75 ezo dikke, m alt een (due het trol opge- en, irtij ekens •r kleine fouten in I per stuk. Ie. is FEUILLETON IS» o itrij «rieken zyn de rough Harde veld, van bpanje, van Capelle (For^t rervotf/)- PLAND. ROIJAARD8 uw afleverbaar ia eene week Bocht wordt alle quitantiën f 50 vry te stelleu van zegel. Markt A 144b >ON, apotheker hoesten, ideminga- bewezen. i warme bevelen»- n. 15 cent van hoofd- en baard- stryd de baard ie tegen Jicht, nen, kortom ExpeHer, wmian tegen ExpeHer. »r huisgezin ExpeHer. tó de AomL laken an by m. HE de Heer en verven van en, alsook alle ADVERTENTIES worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. bd worden, toeiendin» irompt uit- iat 31. van den Hofrad en De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzo’nflering van Zon- en Feestdagen. De prijs per;drie maanden is 1.25, franco per post Afzonderlijke^ Nommers VIJF CENTEN. Vrijdagavond 1.1. .hield de muziekvereeniging Prima Volta* te Haastrecht haar jaarverga dering. De penningmeester berichtte dat de ontvangsten van het afgeloopen jaar f211,661 Bij het personeel der Kgksveld*acht zyn verplaatst met 16 dezer: den brigniiior-thsjotfr J. Appel, van Charlois (thans Rotterdam) naar Ridderkerk den brigudier-titulair M. van Hurdevuld, van Ridderkerk naar Rotterdam met 23 dezer den jachtopziener J. van a/d IJsel naar Haastrecht den jachtopziener D. Rietveld, van Haastrecht naar Capelle a/d IJsel. liOlllMH E Ulllll \T meww«- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Den 27steu dezer maand hoopt de Vereeni- ging »Tot gezellig Verkeer* te Moordrecht in ’t lokaal vsn de Wed. C. den Braber eene tooneeluilvoering te geven. Opgevoerd zullen worden: >De oude kassier*, tooueelspel van Rosier Faasaen en De Verliefde Groen*, blijspel. De inhoud van beido stukken is van dien aard, dat de bezoekers op een aangenamen avond kunnen rekenen. Tevens wordt deze uitvoering met een goed doel gegeven, daar de netto opbrengst zal strekken ten voordeele der armen. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. GOUDA, 9 November 1895. By Kon. beslnit; is aan den heer Mr. J. Fortuyn Droogleever, op zyu verzoek eervol ontslag verleend ah auditeur by den Schut tersraad en is in zyue plaats benoemd tot auditeur de heer Mr. M. M. Schim van der Loeft, vroeger 1ste Ijuit. bij de dd. Scbnttery. Meusoben, die verstand haar hebben, roepen om het schoonste sieraad van den man*, zonder knevel geen kus*, en meer dergelyke aanlok- kelyke dingen. Op dit punt bestaat echter ver schil van meaning. De gemeenteraad van het dorpje K. moest een hoofd der school kiezen Men schryft uit Haastrecht: Zondagmiddag werd een fietsryder, die met hot scboone weder nog gaarne een tochtje wilde maken van Rotterdam naar Utrecht, op den IJseldyk zeer lastig gevallen door een hond. Het was hem onmogelyk het dier te verwjj* deren. Het eind was, dat de ryder van /©et wiel viel en daardoor het been zeer beschadigde. Spoedig vervoegde hij zich bij een geneesheer, doch vernam toen, dat deze wegens ambtsbe zigheden vati huis was. Eene dame, begaan met het lot van den sportman, bood zich aan het been te verbinden en werkelyk, dit gelukte haar uitstekende.Zeur dankbaar verliet de per- soon de woning dier damehij kon nu per tram en vervolgens per spoor zyn terugreis vervolgen. Eere aan die dame, die met zoo veel belangstelling den ongelukkige te hulp kwam. jaar de besturen dor spaarbanken echryven, dat bet gewenscht was te nemen met het ophalen van spaarpen ningen door de boden dier instellingen. Zij meende, dat aldus het sparen meer zou worden bevorderd dan door de verplichting voor den sp arder cm zelf het geld naar de spaarbank te brengen. Volgens ingekomen berichten is dit stolsel slechts door zeer weinige stedelyke ‘spaarbanken toegepast, namelyk door 11. De ’Overige besturen zijn ertegen, wegens de meer dere kosten de voldoende gelegenheid tot inbreng, den onwil der bevolking om geld aan een bode mede te geven, de zucht om den inbreng ge- Ireim te houden, de moeilijkheid om by de talrijke verhuizingen do woonplaatsen ie vin den, en meer dergelgke redenen. Daarentegen is by een aantal particuliere spaarbanken, vooral in Hessen-Nassau, het stelsel van op- halen ingevoerd en de besturen verklaren dat Jzy daarvan uitstekende gevolgen bebbenondcr- vondcn. daaraan deel genoeglijken reden mocht zyn van de kleine attentie, die zij hem bewezen had. Ik kan haar niet anders dan onverschillig zijn.** Deze gedachte wat de slotsom van de overwegingen des beeldhonwers. Ik zie er wel niet kwaad uit (hij streek zich bet zwarte haar van het voorhoofd en nam eene bevallige houding aan), maar zij weet wel, dat ik arm ben, en zij is geen getrouwde dame, die vrij de,neigingen van haar hart volgen kan. (De vrouwen te Florence zijn de vrijste vrouwen onder de zon.) «Het it intusschen jammer, want schoon is zij... Welk een model zou tij kunnen wezen 1” Hij zuchtte en beschouwde de roos. ffO, ware ik de faun en de roos Angiölina zelve!" Hij zag niet in, dat het zoo was. Do faun was immers het werk van zijrr genie, de uitdrukking van de gedachten zyner sid, van zijn gevoel, het ideaal zijner phnntatie. Kr. de roos, was zij niet eene gave van Angiolina’s liefde Is het werk des kunste naars niet een deel van hem zelven, en is niet de liefde der vrouw de geheele vrouw’ De faun was Romanelli en de roos was Angiölina. Maar hoe kon de faun daar zoo stijf staan en met de blozende scboone in zijne armen zoo onnoozel grijnzen 1 «Zij coquottoert met den Oostenryker," dacht Romanelli verder. «Om hem in haar net te vangen, toont zij mij genegenheid. Dat is het. Diavolo!" Hij keerde zoowel den faun als de roos den rug toe en ging naar het venster, ten einde te arbeiden. Om te beginnen schoof hij eene stelling naar voren, die op wielen rustte en zonder moeite kon gedraaid worden. Deze stelling maakte de basis uit van eene In een gistermiddag verspreid bulletin geeft het comité der A. N. D. B. te Amsterdam ^yn tevredenheid te kennen over den goeden geest die er onder de leden heerscht, wyl niemand hunner bezwaren he ft, ingébracht tegen de vastgestelde contnbnllè. VanT tot 6 dezer heeft deze de kapitale som van juim f 5000 opgebracht, zoodat na een jaar de stryd zal kunnen worden hervat mot een weopstands- kas van f 260,000 en wal er nog by komt. De by het 4e regiment infanterie gedeta cheerde le luit. J. Spaan, wordt op zijn verzoek ontheven. De Pruisische Regeering heeft in het vorige laten aan een proef Thans heeft ook de Kamer van Koophandel te Hengeloo besloten bet adres der Kamer van Koophandel te Kampen te steunen, waarin ver- de I was een nog jonge toekomst voor zich bad en gehuwd. Ten aiode het vervoer ter gelegenheid van het Een zoon van den bankier Everard te Ant werpen heeft, zegt men, met beursdohbelen in goudmyn-aandeelen een verlies geleden van f 670.000. 'Zal de rechtbank die speelschuld erkennen? Of zal de oude heer Everard haar als >eere- schuldc behandelen? Elk vak beeft zyn eigen »point d’honneur*. De rechtbank te Amsterdam heeft G. van Hilten, gewezen deurwaarder by het kantonge recht in het 1 ste kanton, die heeft terechtge staan ter zake dat hij zich voor deurwaarder zou hebben uit gegeven eu daardoor een cliënt die een debiteur wilde vervolgen, tot afgifte van geld zou hebben bewogen, schuldig ver klaard aan oplichting en hem veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. Onlangs heeft het kerkbestuur der Ned. Herv. Gemeente te Moordrecht aan dè huizen der gemeenteleden ejene collecte gehouden ten behoeve der Bildt-gfemeonten, die heeft opga- bracht f 97,67. Men is zeer tevreden over, deze opbrengst, y ’t Is te hopen, dat dit voorbeeld in andere gemeenten navolging zal vinden. Het huweljjk van den hertog van Marlbo- en juffrouw Consuelo van der Bilt is Woensdag te New-York voltrokken met een statie, geëvenredigd aan de milloenen, die de dame mee ten huwelyk brengt. Er waren twee bisschoppen en zes andere geestelijken om den dienst te verrichten, die, afgewisseld door iruziek.twce uren duurde. Er was een kwis tige overvloed van bloemen, en de bruid had een bouquet van orchideeën uit de kassen van het kasteel Blenheim, by Londen, waar de bruiloft nog eens gevierd Lal worden, als de jongelui, na een lange huwelijksreis door Eu ropa, daar aankomen. van bet O. I. Leger van die detacheering en de uitgaven f 222,56 bedroegen, zoodat de rekening sloot met een nadeelig saldo van f 10,89$, welk bedrag dadelyk door een vrien denhand werd aangezuiverd, zoodat het nieuwe boekjaar frank en vry kon bekennen worden. Als bestuursleden werden herkozen de heeren G. Jungeling (voorzitter), Th. Hooft (secreta ris) en A. M. Blanken (penningmeester). Een zeer verblijdend venchynsel doet zich te Stolwyk voor met betrekking tot het her- balings-onderwys. Nog nimmer zoolang het gegeven is*en «lalt is van de invoering der wet van 1878 af -f- hebben er zooveel leer lingen aan deelgenomen als dezen winter. Aan de 1ste openb. schóól worden de lossen gevolgd door 25 leerlinge», voor het grootste gedeelte jongens, die reeds goed onderwys hebben ge noten. Aan de 2de openb. school zyn voor- loopig nog maar 5> leerlingenwaarschynljjk zal ook dit getal wel grooter worden. 8) De kunstenaar bezócht dezen das? geen enkel mu seum, maar begaf zinh «aar zijne nederige woning op de via de Benei, welke van Santo Croze naar de Arno voert. Romanelli’s atelier bevond zich op de vierde ver dieping van een oud, somber huis. Het was een tamelijk groot vertrek, door een enkel venster ver licht, hetwelk een der muren bijna geheel innam. De vloer was met groote platte steenen belegd, welke eenmaal eene effene oppervlakte gevormd hadden, maar nu alles behalve waterpas lagen. Do muren waren niet behangen, maar in plaats daarvan met groote morsige figuren in houtskool en zwart krijt bedekt; verder zag men er oenige plan ken, waarop handen, kuiten, schedels, voeten, armen, vingers eu andere dealen van het menschelijk lichaam, natuurlijk in gips, lagen. In een boek stond eene ledepop, deftig gedrapeerd met een groot vuil linnen laken. Dezelfde hoek was de bewaarplaats van stukken gips, lompen, leem, een smeltkroes, een em mer, alsmede een Hst en koffer, welke een rommel zoo kleinigheden van hetzelfde genre bevatte. Achter oen schut was RomaneUi’t legerstede, benevens zijne kleerkast, waarin hy nu de jas ophing, die hij had uit een voordracht van 3 personen. Notniuer 1 had by het vergelijkend examen een gunstigan indruk gemaakt en viel dus wel in den geest maar by had een baard. Geen keelbaard, bakkebaard of maar een sim sikje, neen, hij waa getooid met een com pleet stel aangezichtshaar. En als hy nu maar niet de betrekking van voorzanger had moeten vervullen, dan zon men er misschien in Godsnaam overheen gestapt zyn, toch roo'n baard achter den lessenaar in de kerk, dat gaat niet, Nummer 1 werd niet gekozen. K. is evenwel de eemge plaats niet, waar men een baard voor een soort brandmerk aanziet. klomp leem, waarmede Romanelli arbeidde, maar die nu volkomen vormeloos scheen, dewijl het van het hoofd tot de voeten in eene menigte vochtige lompen gehuld was. De beeldhouwers omwikkelen hunne lesmmodallon altijd mat dergelijke doeken, om het leem vochtig te houden. Ilomanelli maakte hst vochtige omhulsel voorzichtig los en men kon de omtrekken van.eene hoogs vrouwenfiguur onder scheiden. De beeldhouwer werkte reeds sinds eenigen tijd aan eene allegorische stntue, welke Florence onder de gedaante van Flora, de godin der bloemen, zou voor stellen. Het denkbeeld was niet nieuw, maar hij was er zelf volkomen mei1 te vreden en hoopte door zijne opvatting de eigenliefde der Florcntijners te streelen. Het ontbrak hem niet aan antieke voor beelden er behoefden slechts eenige zinnebeelden aangebracht te worden, om do moening te doen be- grijpen. Ongelukkigerwijze gaat het niet, de antieken let terlijk te copiéren ofschoon zich de navolging, wat stand eu uitdrukking betreft, tamelijk ver laat uitstrekken. Een lovend model was voor de vol tooiing van het standbeeld volstrekt onmisbaar. Maar het valt niet gomakkelijk, scboone modellen te vinden en de weinige, die er gevonden worden, laten zich duur betalen. Reeds de middelmatige modellen eiseben ren fran- cescone voor iederen keer, dat zij poseeren, en ver volgens stygen de prijzen in ftme geometrische reeks, evenals de prijzen der diamanten on parelen. Eene volmaakte schoonheid is uiterst zeldzaam. on wissela tot tan beatelgoederon _-t a. s. St. Nicolapafeest to bespoedigen, is o. a. door den Staatsspoor weg besloten op 3, 4, 5 en 6 Dec. voor de voornaamste routen in eenige treinen extra bestelgo^derenwagens te doen loopen en tus- seben belangryke hoofdstations wagons uit sluitend te beladen met goederen voor do eindbestemming of omgeving, zonder daaruit onderweg by te iaden of daaruit te lossen. Men seint aan het»N. v. d. D. uit Batavia Voor de sociëteit to Modan (Deli) is do heer Kat door een amok maker gedood. De heer E. Kat, uit Amsterdam, zegt het Nieuws, was verbonden nan de hoofdadmini stratie van de Doli-maatschappij to Medau. Hy was een nog jonge man die een scboone eerst kort geleden Zooals wy de vorige week mededeelden zal van wego den Boud’van Oud-Onderofficieren, afd. Goud», eene wedatryd in het voordragen gehouden worden. Öo hh. T. G. G. Valette, leeraar aan de Hoqgere Burgerschool, H. J. VV. Huber, Hoofd eeuer School en D. Ruyter, oud-leeraar, hebben zich welwillend bereid ver klaard als Jury op te treden. Wy hopen dat velen zich zullen aanmeldon, om daaraan c’ te nemen en dan bejooft het een avond te worden. aangehad, waarna hij eone kamerjapon aantrok, wolko bij iedere beweging dreigde uiteen te vallen. Alvorens Ilomauell izijne jas opbing, nam hij An giolina’s roos uit het knoopsgat en stak die tusechon de armen van een botchgod van terra-cotta, d«e op eene der planken stond. Het was eene statuette van nauwelijks eene el lengte, maar tot heden het boste stuk, dat Romanelli voltooid had. Het zag er ook zeer goed uit, ofschoon de kromme beunen denzelf- den stand hadden als honderd andere faunen en do grynslach op het gelaat dadelijk aan do menigte copiêu van de klassieke voorbeelden herinnerde. Maar wat kan men al meer verlangen? Het is niet zoo gemakkelijk, iets niouws,voort te brengen, wan neer men, zoowel met betrekking tot uitdrukking als vorm, aan het bestaande gebonden is. Met zelfvoldoening zag de kunstenaar o£ zijn werk en de faun zelf scheen er vroolijker uit te zien dan gewoonlyk, au de roode, geurige roos tegen zijne bruine, harige borst leunde, terwijl eenige groene bladeren up den arm lagen. Niet slecht," mompelde de Floroutijner, «inder daad niet slecht I Die arm bevalt mij zeor goed.... Hm, de linkervoet mocht wel wat naar voren schie ten, maar het is geen volstrekt vereischto. Het lichaam is volkomen in evenwichtMaar wat dacht Angiölina, die mij voor aller oogen de roos toewierp? Zij kon zich onaangenaamheden op den hals gehaald hebben. Die Oostenrykers zijn geen gomakkelyke sinjeurs. Zij heeft er zeker geen bedoelingen mee gehad. Wat geeft zij om mjj?” Hier zweeg hij en vroeg zich zelven in allen ernst, wat het tchoone bloemenmeisje «om. hem zou kunnen geven,” en winneer dit al het geval was, wat de stoomöd van z. rorden naar de verfd. md of geverfd gezondheid en 8

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1