MOFFEN, m V?X\ Kragen, Cols, m B0NTB HET BI WIJNHAMEL J. F. CUIJPERS, Westeinde 37, Den Haag. UNO’S PELTERIJEN, ‘Sflffi ‘Mid UIM-TAmUMW, St. NICOLA ASFEEST. 6000 Stuks uit da falliate massa eenar dar eersta buiienlandsoha fabrieken over gfenoinen® zoogenaamde BINI Th. SCHMIDT, voorheen Wed. BOELSUMS. Zeer Nette .Gesteendrukte immros worden GELEVÉRD door No. 6Ê Wat ADVERTENTICN. FEU Hen bide bet ,®f2ÜJ“ï, geluk de hand. VAN ALPHEN A LEIIEIWl'.K Depót A. NORTIER Gouwe C 34-35. H'JÜOI.8 Hsanz anoos Nsanz A. BRINKMAN en Zn. Agent voor Gouda en Omstreken A. VAN 08, Stemmen, Verhuren, Repareeren OHGELS- Aifcer Paiii-Exieller. £3??Aikerfalfl-Expeller. Magazijn van Galanterieën, Hoogstraat, Gouda. HOUTEN FANTASIEMEUBELTJES, Verzilverde ARTIKELEN. STAALWAREN Byouleriën en Lederwaren. 10 Mlllloen 981.720 Mark gewonnen moeten worden. II. N. van Schaik Co. Joseph Hecljsch •--b X MUTSEN. BONT, k ENZ KFAMSGE11XG Men biede het geluk de hand. 500,000 Mark Leger-Paarden-Dekens moeten tegen den spotprijs van fl. 2.75 per stuk worden uitverkocht, Deze dikke, onslljtbare dekens zijn zoe warm als een pels, ca. 140 k 190 om groot (dus het geheele paard bedekkend) met wol opge naaid en 3 breede streepen, voort* een kleine partij witte wollene Slaap-Dekens groot 140XI9O om wegen» aeer kleine (slechts door vaklui bemerkbare) fouten in het weefsel, aangeboden ad fl.3.50 perstuk. Kosten anders het dubbele. B. llnrwlte K Cognac fis Beis. tX4KO Ka Utar J P?. den 2n a a M. van van 300,000 M. event, tot Gtjuda Snol pend ruk 46 106 226 822 1826 20 132 a a a a a De prijs post Afzonder 2kp. 46 pi 106 pr 226 pi 822 pi 1826 pi HoofdprU> MONO Hark. De Uitgi met ui TH liOTTEWJI •2U0 'suoduio,! 'MJWH 09 W Aanbevelend en Hoogachtend, p KLEIWEG. rut A. Buniua k Zoos IW, hamhSig. De opzichter ken der Staal ’a-Gravenhage— W. W. Meyer, gen en wordt K. Roggeveen, i Buitenlandscho P I A N O’e uit de eerste fabrieken, in ruime keuze. Amerikaansche HARMO NIUMS door directe importa- tio tegen ZEER LAGE prijzen. I n r u i 1 e n Piano’s. Burgerleken Stand. GEBOREN: 9 Nov. Adriana Frederica, ouders C. Roden bach en W. Hofman. 10. Carolina Catharina Hendrika, ouders 11. C. de Roojj en W. H. Beerman. Anthonie Hen driks», ouders A. H. Doornik en J. Schouten. OVERLEDEN: 8 Nov. W. J. vao der Valk, wed. E. Brandt, 76 j. 9. S. Paaow, wed. P. Moleveld, $2 j. P. H. A. Burg hoorn, 10 m. De 16jarige Lekkerkerk, is struikelende, v< het Hollandsch snelde naar bet te helpen, maar Wat11 Wat44 iM|<r kuM..». Prs 60 oant, 76 oant en ƒ1.26 de flwoh. Voerhanden fa de meeste Apotheken pn bn F. Ad. Richter A Oo. te Rotterdam. Te Gouda by A. WOLFF, Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON, apotheker Markt Voor de rech’ giatereren terecb te Lekkerkerk, I daar moedwillig voorwerp J. vi sneden en bloei feit had aan dei den verwonde p daar met ryn vi Porceleinen Tafel- en Ontbijtserviezen. NIC REL ARTIKELEN voor Luxe en Huishoudelijk gebruik. Echt Chrictofle. van F. HERDER Ab.z., Solingen. NIEUWSTE GENRE. Groote prachtige keuze NOUVEAUTÉ’S, alles geschikt voor *t a.8. zijn door den Staat gegarandeerd. Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van door de den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij, waarin zeker De prijten van deze veel voordeel biedende Geldloterij, die volgens het plan slechts 112,000 loten bevat, zijn de volgende; .000 Mark. 6000 M. 3000 M. 2000 M. 1000 M. 400 M. 300 M. prjjz. a 200, 160 M. ikkm Allerwege bekro ond m et Eere-Diploma’s, Gouden en Zilveren Medailles, benevens Eere-Diploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World’s Hygienic Exposition, Chicago 1893, is het Wereldberoemd Oruiven-Oorst-Honig Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek »DE HONIGBLOEM. VAN gevestigd te ’8 Gravenhage, Gcan middel is of kan worden u tgevon- den welke de Melianthe overtreft, het is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld, hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt. Het verzacht en geneest ONMIDDEIAJK de strengste hoest en verouderde borst kwalen. Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden. Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE be wezen, zjjn de overtuiging dat hare uit nemende en genezende eigenschappen.op prys worden gesteld. De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets., 70 ets. en 1.—, met ge bruiksaanwijzing voorzien van ons Han delsmerk, gedeponeerd a/d Rechtbank te Gravenhage. *V Verkrijgbaar bjj F.H.A.WOLFF, Drogist, Markt, Gotufa. E. H. van MILD, Veerstal, B. 126, te Gouda. A. HOU MAN, Moordrecht. J. C. RATELAND, Botioop. B. v. WIJK, Oudewater. GOUDA Gisterenavond café Vrede Bei van de weert plicht* plaats. In deze ver; die in bet a schutter werden les, insignes en Een zeldzaam medaille en bet klasse aan dei gereikt. Slechts een li van Wyngaarde metaal. Nog ontvinge de Heer H. als scherpschuti De Heer T. Bi al» scberpachutt De Heeren 81 ied recht, A. Dortland Jr., L. van Bemmel, diploma als schi Verder werde 72, 74. 98, 1 165 en 170 in de uitgeloot, waai afgelost. 112,000 loten bevat, zijn de volgende; De hoogste prijs ie eventueel 600.000 Premie van 300.000 M. I prys a 200.000 M. 1 prys h 100.000 M. 2 prijzen k 76.000 M. -»• a 70.000 M. 65.000 M. a 60.000 M. r._. A 55.000 M 88060 prijzen a prijzen a 60.000 M. 7990 pr. 184,100, 98 M. ::s ,'k tfn ann ia a ano .to on M 8 prijzen a 20.000 M. 21 prijzen u 10JJ00 M. en i een uitgeloot. De Hoofdprijs in de le klasse bedraagt Mark 60,000, stygt in de 2e kl tol 55,000 M., in do 3o tot 60,000 M., in de 4e tot 65,000 M., in de 5e tot 70,000 M., in de «e tot 76,000 M., in do 7e tot 200,000 M. en met de pretnio van 300,000 M. event, tot 600.000 Mark. Voor de eerste prystrekking, die officieel is vastgesteld, kost, een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een half origineel lot slechte Guld. 1.75 een kwart origineel lot slechts Guld. O-90 Iedere deelnemer in de loterij ontvangt on gevraagd onmiddellijk na de plaats gehad heb bende trekking de offioieele Irekkingslyst. Trekkingsplan, voorzien van hot Wapen van den Staat, die de prijs van de loten ea de verdeeliag ran de prijzen over de 7 kitsten aangeeft, verzend ik op aanvrage gratis. De uitbetaling en verzending van de prijzen geschiedt door my direct en prompt eau de winners en onder de strengste geheimhouding. Iedere bestelling kan men eenvoudig, per postwissel opgeien. Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van Toten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogeffjk óf uiterlijk tot Rff November e. met vertrouwen tot Bankier en Wisselkantoor .in HAM i Duitschlandr Alle Soorten •U8^WAkpUVH‘S9ure(I In de oogen i groot kunstenaar beroemd zou wor de liefde van het rekening aanwezi| omdat hij arm en niet anders voorsU zyde, waarin zij z; tot nieuwe pogin leven besteedde, zijne wenschen te Het beeld kwan goten en voor het der Florentyners 1 ners beweerden w< heid, zooals sle»b den kunstenaar ka waren goed afgew bevalligheid en i werkte wel bet ge king tusschen den gunstige booordee ieder met genoei bloemenmeisje hei uit Firenai’s beeld InKICHTINOBN WBI.KE OÉVAAB, SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA, Gelet op artt. 6 en 7 der Wet van Juni 1875 (vStaateblad no 95<); Brengen ter algemeen» kenuis, dat op de Secretarie ter visie ia gelegd een verzoek met bylagen van de Directie der Stearinekaarsen- fabriek om vergunning tot uitbreiding dier fabriek door het maken van een distillatie— gebouw op het perceel gelegen aan de Blee- kerakade Wijk P. No. 28, Kadastraal bekend Sectie E No. 1282; Dat op Dinsdag den 26 November 1895, des namiddags ten Ij ure, op het Raadhuis gele genheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen, en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter z«ke ingekomen schriftaroa kan worden ken Dis genomen. GOUDA, den 12 November 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris. BROUWER. als hoofdprys in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geldverloting, die door de Hooge Regeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia. De voordeolige inrichting van het nieuwe' plan bestaat daarin, dat in den loop van slechts weinige maanden iu 7 verlotingen van 112,000 loten 56,200 prijzen, bedragende 10,981,720 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaron der r.yn kapitale prijzen van eventueel 600,000 Mark, bij uitnemendheid echter 8 prijzen ii M. 20,000 aM. 10,000 aM. 5,000 aM. 8,000 iilft. 2,000 iM. 1,000 a M. 400 155 16690 pr.’il M. 800,200, a M. 300,000 ik M. 200,000 ÜM. 100,000 a M. 75,000 aM. 70,000 iiM. 66,000 1 prfia a M. 60,000 1 prys ÜM. 65,000 88050 pryz. a M. 2 prijzen a M. 50,000 15590 pr. a M. 80u, »uu, t 40,000 150,184,100,98,69,42,20 De prystrekkingen zyn volgen» plan ambtswege vastgesteld. Voor de aanstaande eerste prystrokking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldver loting koet: l geheel orig. lot slechts Mark 6 of 3.50 1 half nu h n 8 K 1.75 1 kwart h h h t l‘/s tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel. Alle commissies wordeu onmiddellyk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd, en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen. Bij iedere bestelling wordt het vereisobte offioieele plan, waaruit de verdeeling dor prij zen op de verschillende klassen, als ook de betreffende inleggelden te vernemen is, gratis bygevoegd en zouden wij a'an onze Begunsti gers ohaaugevraagd ua elke trekking de offi- eieele lijsten. De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van deu Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden. Ons debiet is steeds door het geluk begun stigd en ouder vele andere aanzienlyke pryzen hebben wy meermalen volgens oflicieele bewij zen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o.a. Mark 250,000 100,000, 80,000, 60,000, 40,000 enz. Het is te voorzien dat by deze op den hechwten grondslag gevestigde onderneming van alie kanten op eene zeer werkzame deel neming bepaald kan worden gerekend en ver zoeken derhalve, om alle commissies te kunnen uitvoeren, de bestellingen zoo spoedig mogelyk, in elk geval voor den Hl NOVEMBER e. k. te doen soekomen. KAUFMANN SIMON, Bankiers en Geldwieeeleara in HAMBURG. B.S. Hiermede danken wij roor bel rertronwen ons tot bierton geeoboukon, en daar wij bjj - bet begin dor nieuw» reriotinfc ter deelne ming inriteeren, tullen wij ook roor bet refrolg bemoeid wyn door een stipte on roëelo bediening de terredenbeid ran ome geerde Begumtigwre te rerwerren ran bespeelde MT Duldeiyk Hmchreven bestellingen worden, mo lang de v. orrnad spekt, tegen toesending van het bedrag er onder rembours prompt uit- gevoerd. Maastricht, Groote Staat 81. C.?- ft, Do oogwao mr bon van de Swciétd ▲aonvme, Hf 0luhuuM*r«1uU,1bu m, wHSHV P- H. 3. v. WANKÜM Tjy firma WeJ. P J. MELKERT, Oortbaran B 144, Gouda. Iprjj. I prijs IBS M. ou.vvu M. imu pr. io*, ivu, oo 40.000 M. 7448prijz. a 69, 42, 20 M totaal 56.200 prijzen. worden deze in eenige maanden in 7 klas- l prjj. 1 prys 1 prijs 1 fffis 1 prys

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3