I EBT BLOEMENMEISJE. 4 I Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. No. 0814. I i 1 FEUILLETON. -ff r g Extract HE Donderdag 14 November 1895. 34ste Jaargang. kCo. iBsk van beer J. P. Mul werd uit- -ULO KM I j I' T, h i tl De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN. in flacons met ge ons Han- htbank te wkt. loskoop. WOLFF, Gouda. Veerstal, oond met 9, Gouden Medailles. i-Diploma lie en Cer- 9 Hygienic it van verwarming voor één gedurende vyf maanden liOUNIIi: COURANT. age. u tgevon- rft, het is bet beste Ie vele en igi. Hot BLIJK rde borst- iruik der weldadige liet en de THE be- hare uit- appen.op Het geluk bpgunstigde Romanelli op earerwachte wijle. Een der rijkste edellieden van Florence trachtte naar populariteit en meende zich die te verwerven, door van het beeld', waarmee men zooveel op had, een exemplaar in marmer te bestellen. Hij hoopte, dat het volk hem zyne bestrijding van de democratie zou vergeven door de hulde, die hij aan de stad bewees. En bij iliefhebbers der kunst, als de Flo- rentyners zijn, was eene speculatie op de ijdelheid niet dom. Hierbij bleef het niet De Oostearijker zou naar het goed zijner vaderen terugkeeren en wilde zich een mecenas der kunst l^toonen, Angiolina eene dienst bewijzen en eene aangename gedachtenis uit het va derland der kunst met zich voeren. Daarom bestelde bij eenb copie in het klein van het beeld, waarvoor Angiolina geposeerd had. Twee dergelijke bestellingen konden in het oude atelier op eene vierde verdieping en in een afgelegen gedeelte van de stad niet worden gereed gemaakt. De kunstenaar verhuisde naar het schoonste gedeelte van Florence, alwaar hij aan het strand van de Arno een paar fraaie kamers, benevens eene ruime en lichte werkplaats in de beneden-vurdieping gebuurd had. Angiolina ging natuurlijk met hem mede en was in den zevenden hemel. Romanelli nam een paar geschikte arbeiders in het werk en drie jonge kunstenaars verzochten bij hem als élèves te mogcnj arbeiden. Verscheidene vermogende lieden, onder wélke een rijke bloedver want, die tot heden niets van hem bad willen weten, boden hem een voorschot aan, opdat bij in staat zou zijn, zich bet benoodigde marmer aan te schaffen en andere uitgaven to doen. De löjarige schippersknecht D.' de L., van Lekkerkerk, is Maandagavond, aan boord struikelende, to het Hollandsch snelde naar ADVERTENTIES worden geplaatst 15 regels A 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. De opzichter bij den dienst van weg en wer ken der StaalMpoorweg-maatHcbappy sectie ’a-Gravenhage—Gouda, standplaats Den Haag, W. W. Meyer, is overgeplaatst naar Gronin gen en wordt vervangen door den opzichter K. Roggeveen, standplaats Leiden. even bezwarend is voor de belastingschuldigen als zy noodcakelyk is voor d aontröle, en daarom den grondslag-zelven onbruikbaar maakt; dat tot bewuste of onbewuste fraude aanlei ding zal worden gegeven, daar de belasting schuldigen by de aangifte niet zullen weten hoeveel vertrekken, zp het ook slechte één keer in de winter, zullen verwarmd worden, en derhalve aanvankelyk alleen die vertrokken zullen aaugeven, welke regelmatig verwarmd worden, maar by verwarming van een vertrek buiten de aangegevene allicht zullen vergeten, althans nalaten, suppletoirs aangifte te doen dat anti-hygiënische toestanden financieel zullen worden begunstigd. Wordt dit aanmendemeut aangenomen, dan zullen eenige artikelen van het ontwerp moe ten vervallen en zal in eenige andere wyziging moeten worden aangebraebt. GOD DA, 13 November 1895. Gisterenavond had op de bovenzaal van het café Vrede Bests een algemeene vergadering van de weorbaarheids-vereeniging Burger plicht* plaats. In deze vergadering worden aan de leden die in bet afgeloopen schietseizoen scherp schutter werden, de door hen behaalde medail les, insignes en diploma’s ter hand gesteld. Een zeldzaam feit was het dat ook de gouden medaille en het diploma als scherpschutter lo klasse aan den t— gereikt. Slechts een 1‘ van Wijngaarden is in bet bezit metaal. Nog ontvingen Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd. Door de Amzterdamzche politie was tegen den heer Schumann, directeur van het Scandi navische «ircus, zeven-en-twintigmaal proces verbaal opgemaakt wegens bet doen optreden Maandagavond, aan boord voor de Moerdijksche haven in diep gevallen. De schipper het gangboord om den drenkeling te helpen, maar hij hoorde of zag niets meer. De minister van buitenlandsche zaken beeft ter kennis van belanghebbenden gebracht dat blykens telegrapisch bericht van Harer Majes teit» minister-resident te Bern de invoer van vee uit Nederland in Zwitserland over de Franscb-Zwitserscbe grens tot nader order is toegestaan. De gevangenis te Maastricht herbergt thans hooge gasten, een jonkheer en een baron, beiden Belgen. De eerste wordt verdacht van aanranding der zeden de laatste van diefstal. Twee dames, eene Engelsehe en eene Yiorentijn- scha gravin, kwamen in schitterende equipages en verzochten den kunstenaar hare busten in marmer to bouwen. De couranten L’Arte en La Gaselto Tos cana bevatten herhaaldelijk verzen op het standbeeld met toespelingen op Angiolina. Voor hot overige natuurlyk niets anders dan loftuitingen op dou beeld houwer. Romanelli’s portret werd zelfs door profes sor Martellini geschilderd, waaraa bet als staal-gra-' vure in de boekvinken te koop wm. Do oude kamerjapon werd door ee» zwart fluweelen met rijke broderiën vervangen. Angiolina mocht morgens niet meer met bloemen rondgaanzij behoefde voor niets anders dan Voor de huishouding te zorgen. Na op doze wijze, zooals wy hopen, tamelujt nauw keurig Romanelli’s geluk beschreven te hebben, ver- plaatsen wij ons eenige maanden verder iu den tijd. Do beide exemplaren in marmer van Firence rijn goroed en betaald, een derde is onder handen. De Bngelsche dame is met hare buste vertrokken, maar de Florentijnsche gravin komt nog eenmaal iu de week bij Romanelli,naar zijn werk te zien, dat langzaam vordert. Zy is eene rijke weduwe *an ruim dertig jaar, die van niemand afhankelijk is.- Zij ziet er niet kwaad uit, en het is moeilijk te «eggen, of het hare schuld, of wel die des kunstenaars is, dut de buste niet klaar komt. Men is in het atelier bezig den faun in eenigtins grootere' afmetingen te modelleren. Romanelli hoeft daarop eene bestelling, ontvangen. Hij schetst in- tusschen eene sluimerende Veins, waarvoor Aigio- lint Ifct model zal wezen. Hare vormen zyo nog even schoon, maar baar gelaat ia ieta bleeker en hare oogea zyn minder levendig dan vroeger. meegaan toen v. Liraborgh den vader te hnlp schoot en bij die gelegenheid pleegde bekinagde de mishandeling, welke van zeer ernstigen aard was. Zelfs heden kan de man zyn rechter bftnd nog niet gebruiken, en was ook niet iu staat op de gewone wyze den eed af te leggen. De beklaagde kan zich van het gebeurde niets herinneren daar hij hevig beschonken is ge weest. Het O. M. noemde de feiten hoogst ernstig; gelukkig is het nog goed afgeloopen. Tegen beklaagde, die als er wat te doen is, steeds met een mes, aan beide kanten geslepen, rond loopt en hoogst ongunstig bekend staat, luidde de eiscb een jaar gevangenisstraf. Hierna werd behandeld de zaak tegen W. G., 21 jaar, zpnder beroep en G. B., 19., jaar schippersknecht, beiden te Gouda. Zy zouden in den nacbt van 29 op 30 September te Gouda, toen de politie aldaar zekeren Harreman wegens het op den openbare straat ramoer of bargergerocht maken, waardoor de nachtrust kon verstoord worden, en wegens het aan ben, naar zyn naam gevraagd opgeven van een vermoedehjk valschen naam, hadden aange houden en hem naar bet politic-bureau over brachten, te zamen en in vereemging met ver- eenigde krachten zich tegen hen met geweld hebben verzet door den aangehoudene vast te grypen, tegen te rukken en te trekken, en berhaaldelyk beide agenten op armen en hunden te slaani No. 1 bovendien op tijd en plaats voormeld toen hy daarop ter zake van gemelde feiten door de politie werd aangegrepen en naar het De hoeren Rink, Pijnappel, Heemskerk en Mutsaera hebben een amendement voorgesteld, Warvan de strekking ia om in het ontwerp tot regeling der personeele belasting, de haard steden* als afzonderleken grondslag te doen vervallen. In het gewyzigd ontwerp is getracht dezen grondslag los te maken van de wyze, waarop de woning gebouwd is en te verbinden aan de wyze waarop zy, verwarmd of niet verwarmd, wordt gebruikt. Op zichzelf beschouwd is dit een verbetering, maar die bet bezwaar, dat men daardoor wil wegnemen, verplaatst. Want nu wordt voor den grondslag haardsteden niet, zooale by de andere grondslagen, het gebrnik-zelf (van wo ning, mobilair, paarden), maar de min of meer gerieflijke wyze waarop de woning gebruikt wordt, belast. Da voorstellers vermeenen dat dit een gebeele verandering brengt in het ka rakter van de personeele belasting. In tusschen, ook na de wijziging blyven de volgende bedenkingen bestaan dat verwarming der woning by de wetdmr financieels bezwaren zal wordeu bemoeilijkt, evenals tot dusver toest rooming van licht on lucht wordt beperkt door de belasting op deu ren en vensters dat gelijkstelling dag met verwarming Naar wy vernemen zal het vervoer der gebroeders Biugen, wier uitlevering door onze Fegeeriug is toegestaan, plaats hebben op Maan dag 18 en Woensdag 20 dezer. Alfred Bingen wordt Maandag van Amsterdam, Gustav Bingen Woensdag van Rotterdam naar de Belgische grens gebracht. De Italiaimsche regeering heeft tan de Belgische en Fransche het recht van parcours ten aanzien van de beide door ons Uitgeleverdon verkregen. Op Belgisch grond gebied zullen zij nu door de Belgische politie op Franseh grondgebied door de Franscbe politie worden begeleid, om aan de I taliaan- •che grens door do politie te wordeu over genomen. Utar TM BOIB irwMsW- nheu van ▼oonl«a bos. ANKUM Oosthaven Een Icaliaansch drama in weinig woorden. Te Rome werd een meisje op straat lastig gevallen door een jeugdig werkman, Sabbatini. De verloofde van het meisje kwam tusschen- beiden en las hem de les. Sabbatini trok een mes en wondde den jongen zoowel als het meisje doodelyk. Do moordenaar vluchtte, maar beeft zich den volgenden dag, door berouw of vrees voor de straf gedreven, van den Monte Pincio gestort. Hy stierf na eenige oogen- blikken. politiebureau overgebraebt, ook tegen hen zich met geweld hebben verzet door van zich af te slaan, te schoppen en te trappen. Beide beklaagden waren niet verschenen, zoodat verstek tegen hen werd verleend. Daar zy als groote dronkaards bekend staan die de politie steeds bemoeilijkt, werd veroor deling gevraagd rfeép. tot twee maanden en een maand gevangenisstraf. Uitspraak over 8 dagen. de Heer H. van Wijngaarden het diploma als scherpschutter 2e kl. De HeerT. Binnendijk het insigneen diploma als scherpschutter 3e kl. De Heeren C. M. v. WyngaardoB^ W. Siiedrecht, A. J. Lafeber, A. C. Cosyn, A. Dortland Jr., L. Rietveld, J. F. Welter, \j. J. van Bemmel, J. Schenk en N. S. Polak het diploma als scherpschutter 3e kl. Verder werden de aandeelen 20, 24,39,67, 72, 74. 98, 105, 111, 114, 118, 127, 153, 165 en 170 in degeldfoenidg van Ket jaar 1892 uitgeloot, waardoor deze leening geheel is afgelost. Toen de schipper van het vaartuig Marianne* liggende op stroom voor Dordrecht, Zondag in den laten avond aan boord terugkeerde uit Rotterdam, waar hij dien dag had doorge bracht, kwam hy tot de ervaring dat men zyne afwezigheid had ten nutte gemaakt om eene hoeveelheid tarwe waarmede het schip geladen was, te ontvreemden. De verdenking viel al terstond op een dor knechten, dia zich naar den wal had begeven. Terstond werd de politie in de zaak ge moeid, dia onmiddellyk een onderzoek inatelde en .termen vond om bedoelden schippersknecht, zekeren A. A. II. G., oud 42 ja^r, gedomici lieerd te Antwerpen, te arresteoren. Het den volgenden dag voortgezet onderzoek bracht aan het licht, dat door zekeren 8. J. te Papendrecbt, en diens boide zonen, een party tarwe was gekocht en dat door hen eene hoe veelheid van 26 zakken was van de band ge daan aan zekeren K. G., eveneens te Papen- <1 recht woonachtig, op welke party door do politie beslag werd gelegd. Eeu en ander gaf aanleiding dat ook S. J. en diens twee zonen werden aangehouden en gisteren met den schippersknecht ter beschik king der justitie zyu gesteld. Tevens is bat gebleken, dat ook van de lading van een ander schip, de Johannes Petrus,» dat inmiddels naar Mannheim is ‘op gevaren, eene party tarwe is ontvreemd, aan welk misdryf de op dat schip varende knecht niet vreemd moot zyn. (D. C.) Voor de rechtbank te Rotterdam stond o. a. giatereren terecht P. v. E., 17 jaar, werkman te Lekkerkerk, beklaagd van op 22 September daar moedwillig met een mes of ander snydend voorwerp J. van Limborg over de hand ge sneden en bloedend verwond te hebben. Dit feit had aan den Lekdyk vóór de w'oning van den verwonde plaats gehad. Beklaagde kwam daar met zyn vader voorby, wilde niet verder Na deze iuliobilngen begeren wij ons nnr het nieuwe atelier van Rotnaiwlli- Hot gelijkt volstrekt niet op bet oude. Het bestaat uit eene groote taal, die tot aan de oerste Bovenverdieping loopt on daarom eene 'aanmerkelijke hoogte heeft. Het beeft ramen aan den kant dor straat on aan dien van eeu tuia, die ook door den beeldhouwer gehuurd wordt. Ver- vehoideng arbeiders zijn druk bezig. De bamorslagen weérgalmen, het witte gruis ëalt op don vloer en bedekt dies als met eene «ohitterando sneeuw, do boren knarsen en de beitels glinsteren in het licht. Achter een scherm staat Romanelli en modelleert zyn Venue. Een paar Kngelschon staan bij hem. De oen spreekt een bewonderend «very beautiful’X uit, dat gevolgd wordt door het goedkeurend van den ander. Do mylords gaan en na ben komt oen van de bewoners dor stad, een tnau, dia het hoofd hoog draagt en dien Romanelli mot alle blij ken vdn eerbied ontvangt. Het is professor Bar ran li, do voornaamste en rijkste beeldhouwer van Florence, een van de leden der academie, die groeten invlaed heeft. Nadat Barranti vluchtig bet work van Romanelli bmrion on «enige woorden van goedkeuring gespro ken heeft, verzoekt hy dezen, met hom in don tuin te gaan. Romanelli,zeide hij, terwijl hij plaats nam op enne bank onder eon gewelf van wijnranken, welker knoestige, gobogen stammen rich oin het Ulwerk slingerden on dit volkomen met hunne donkergroene bladeren ,en roede, weelderig ontwikkelde vruchten bdiokte, «ik wilde u‘alleen spreken.’’ Borw/fd.) lid der voreeniging de heer II. i__ j_ VRn eere_ In de oogen van Angiolina was Romanelli een groot kunstenaar; zij hield zich overtuigd, dat hij beroemd zou worden en rijk daarbij. Toch was in de liefde van het bloemenmeisje geen zweem van be rekening aanwezig, integendeel, zij beminde hem, omdat hij arm en ongelukkig was, maar zij kon zich niet' anders voorstellen dan eene toekomst aan zijn^ zijde, waarin zij zijn roem en zijn geluk deelde, hem tot nieuwe pogingen ‘aanmoedigde en haar geheele leven besteedde, om het zijne te veraaigenamen en zyne wenschen te voorkomen. Het beeld kwam gereed. Het werd in gips afge goten en voor het publiek ten toon ^gesteld. De trots der Florentyners was gestreeld. Mepr ervaren ken ners beweerden wel, dat de echte stempel der schoon heid, zooals sleqhts het genie op het gewrocht vaa den kunstenaar kan zetten, ontbrak, maar,de details waren goed afgewerkt en men kon hei geheel geen bevalligheid en sierlijkheid ontzeggen. Misschien werkte wel bet gerucht van de romantische betrek king tusschen den kunstenaar en zyn model tot eene gunstige booordeeling mede; zeker ie het, dat een ieder met genoegen de trekken van bet zchoone bloemenmeisje herkende en hare vormen opmaakte uit Fireazi’s beeld.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1