tps |1 u II 1 HET BLOEMENMEISJE. IBS Co. I BINNENLAND. drukte Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, OZ, Vrijdag 15 November 1N95. No. «815. 34ste Jaargang. dl t'EU1LLETO V I :her, kMBURG. iCVrt. Mark van hl »n in 7 klas- De is officieel is tiJS f 10 overtuigd zijn i'. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN. GOUDA, 14 November 1895. De agent 4e kl. W. C. Swanink te U recht ii benoemd tot agent 3e kl. al hiér. sse bedraagt 1 tol 55,000 in de 4e tot M., in de 6e >0,000 M. en 4. event, tot n a n a n a n a na na gratis en rrij van aUe ’ging. aal 1.1. D door tl en Zn. het jongetje dat op Leiden ter schouwing van de overheid hier mogelijk, vooral in Te Breda ons goïllua- Vlnterssl- ben, dit te van Landbouw Gold 3 50 Guld. 1.75 Quid. 0.90 ontvangt on- ts gehad heb- ingslyst. t Wapen van loten en de de 7 klassen gratis. de prijzen ompt aan de ieimhouding. en eenvoudig, een‘raadsel wezen. Wel wordt door de eigen- lijke invoerders, die «ich echter buiten schot bomden, aan de dryvers van 50 tot 100 frank per, beest uitbetaald, j—doch waar zitten de Jouraa I ||OI INIIE WIR I NT HÉ tolheek «n ƒ1000,/500, kantore der 'I/AND. R0IJAAHD8 De Deutsche VVochenzei(ung< geeft in haar jongste nummer een Een blik in het don kerste Amsterdam, een bezoek in de Nee na het zg. sluitingsuur. De schrjjver laat daarin «ene kellerin vao huren minnaar, die over de Van 1 December af worden behalve de uit gifte van 1000 K.M. boekjes, voor de abon- ■ementskaarten (zoogenaamde groepen kaarten) door de Exploitatie-maatschappjj hoogere prjjzen in rekening gebracht. Aan een groot bezwaar wordt echter voor houders van abonnementskaarten derde klasse nisdan tegemoet gekomen dete toch, kunnen <loor verhooging met 10 pCt. van den abonne mentsprijs dier klasse, het recht verkrijgen, om «m treuien tonder 3e klasse, in de 2e klasse te reizen. Op het Belgisch gedeelte der Ijjn Eindhoven Lnik, zyn echter do van 1 December uit te geven abonnementskaarten niet meer geldig. Men meldt uit Den Haag Heden is het lijk van 1 last der justitie naar was vervoerd, met verlof ter stede begraven. De commission tan rapporteurs uit de l’weede Kamer der Staten-Generaal over de hoofdstukken VII B (financiën) en VIII (oor log) der staatsbegrootiug voor 1896, komen hedenavond in het gebouw dier Kamer by een. AD VERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. aanvraag om poedig plaats mogelijk of Be prijiea IJ> SwrSea Steal starandeerd. dimming i gewaarborgd, zeker m. leel biedende plan slechts jende 10.000 Mark. 5000 M. 3000 M. 3000 M. 1000 M. 400 M. 300 M. a300, 150 M. na 155 M. 84,100, 08 M. «0, 43, 30 1 300 prijzen. Door directeuren der American Petroleum Company is gisteren aanbesteed het maken van een fundeering voor een petroleum-reservoir met bjjbehoorende werken op het terrein gele gen aan de Maas ten westen va de Petroleum haven (oud Charlois). De volgende biljetten kwamen o. a. in: C. P. W. Dossing f ,15230, 11. J. Nederhorst f 15843, beiden a hier. I 9 f] Inzending van Advertentie!) tot 1 uur des midd. grens gezet was, «eggen, dat hjj dien dag van Ellen teruggekeerd waa« en, op een vraag e om nadere inlichting, er byvóegen aTusacJw®^ A Zevenaar en Eltnn springt ieder uil den die iets op zijn kerfstok beeft. Tot Zqvenaar gaat de Nederlandsche veldwachter made, en eerst te Elfen wacht zyn Duitsehe ambtgenoot. over de grenzen gezette personou zyn in- touchen zonder toezicht, en dan zouden ze wel dom zyn, als ze er niet van doorgingen Kan dat waar zyn? vraagt ’t Nieuwe. Er bestaat nu vooruitzicht dat het metrieke stelsel van maten eu gewichten spoedig alge- -mten aangenomen zal worden in Engeland. De quaestio is bestudeerd door een commissie uit bet Lagerhuis, en deze heeft aanbevolen, het metrieke stelsel dadeljjk geldig te verklaren voor alle doeleinden, en na verloop van twee jaar verplichtend te maken bjj de wet. Een deputatie uit de vereenigde Kamers van Koophandel zul 20 dezer hare opwachting iqaken by minister Bilfour, eerste-lord der -cbatkist, en eeuige memoriön overhandigen, waarin de regeering wordt nitgenoodigd, in de eerstvolgende Parlemeotszitting een wetsont werp tot het beqpgde doel in te dienen. Men schryft uit Nieuwerkerk a/d IJsel Jl. Donderdag vierde de C. V. K. »Timotheus« haar tweede jaarfeest in de 2de openb. school aan ’s-Gravenweg. De vergadering werd ge opend met het zingen van Ps. 25 6 en met gebed door den eere-voorzitter Ds. Westerheek vaiï Eerten die daarna de jongelingen en ook de overige aanwezigen toesprak. Nadat de secretaris het verslag der vereenig ng had uit gebracht eu de voorzittei nog eenige woorden ■.'esproken, ging men over tot de feestviering. Samenspraken, voordrachten en gezang wissel den elkander af, en voor velen sloeg het uur van scheiden te spoedig. Na het uitspreken vm ten dankgebed,eere-voorzitter en het zingen van Gezang 1801 door de vergadering, werd deze reebt genoeglyke bij eenkomst gesloten. Nu in *hot bêiteuland voel monbpeeiën buiten omloop zyn verklaard, tracht men die Bukken in ons land voor gangbaar geld ipt te geven, men kan dus niet te voorzichtig weten met het aaunemen dier vreemde mun ten. Het zyn vooral de franks en vijf frank- stukken, die in België niet meer gangbaar zijn en slechts waarde hebben als oud zilver. In Noord-Brabant zyn reeds veel hiervan de dupe geworden., en het is zeer wel dat ook in de andere provinciën, handelsstalen, dit het geval zal zyn. is er zelfs de aandacht der justitie op ge- vevtigd. Men meldt aan de »N. R. Ct Dinsdag van de vorige week kwam een no tabel ingezetene van Krommenie by den bur gemeester dier gemeente eene klacht iudienen tegen zyne echtgenoot*, die zou hebben getracht hem van et leven te beroo»en door vergif te mengen door alcoholische dranken, welke hjj zoo gebruiken. De burgemeester, hulpofficier van justitie, stelde een onderzoek in, een kistje met fle«chjei wwd naar het parket te Haarlem overgebracht, en Donderdag kwamen de officier 'au justitie, jhr. mr. Rethaan Macaré, de rechter-commis- saris, mr. *t Hooft, en de wnd. griffier mr. Van Thiol, vergezeld van den brigadier der rijk^veldwacht, te Krommdlfte en vertoefden daar van 10 tot 4 uur, verschillende personen hoerende en by bun vei trek last gevende de verdachte vrouw steeds te doen lewaken. Het kistje is tot onderzoek in handen gesteld van de apotheker’ Krnseman en Van Tobber- gen te Haarlem. Hun onderzoek is nog niet algeloopen. De verdachte vrouw is sedert 15 jaar gehuwd en moeder van 2 kinderen. Sedert de laatste’ jaren was het huwelyk zeer ongelukkig, zoodot de vronw met hare kinderen een'jaar lang, van haren man gescheiden, elders heeft ge woond. Gedurende dien tyd nam eene weduwe de huishouding waar, en ook nadat de vrouw in de echtelijke woning was teruggekeerd, nu sedert 3 maanden, is de weduwe daar gebleven. Een eisch tot echtscheiding was reeds aan hangig. Heden Wordt de instructie voortgezsjt. «Nu, dat zal u niet moeielijk vallen.... ik wilde u vragen, mij uw model tu loenen.” „Angiolina Ja.” X fIk voor mij zou daarop niet togen hebben,” wide Romanolli hoog»! verlogen, ernaar ik weet, dat gij meermalen haar tegenzin heeft te kennen gegeven bij de gedachte alleen, voor iemand anders dan voor mij te poseeren.” O, dat zal geen zwarigheid oplevorenmij dunkt, zij zal nu zoo schroomvallig niet meer zijn.” filet is toch zoo,” hernam Romanelli net een blos, die zijne verontwaardiging verried. fln -allen gevalle zal bet u niet moeilijk «alten, baar over te halen.” fik zou haar niet kunnen dwingen,” antwoordde de jonge kunstenaar niet weinijypntsteld. f Dwingen juist niet.mijrrWromol, neen gij moet haar zien over te halen.” fik kan u dit niet beloven, hoo gaarne ik u een genoegen zou willen doen.” fDan praten wy er niet verder over,” zeide de oude beeldhouwer en stond op. «Maar gij «uit het mij niet ten kwade duiden?" vroeg de arnae kunstenaar angstig. fWalneeo.volstrekt niet. Ik wensch u integen deel alles goeds en in het bijzonder de prijs der academie. Maar mijne wenschon tullen daarbij piet veel uitrichten.... gij hebt veel tegenstanders.” „Maariuw invloed fis uilt groot, en bovendien mag ik daarvan geen te ruimf gebruik mnken. Gij begrijpt wel, dat ik mij zelven niet mag compromitteeren, door partijdig te zijn.” Hek sUkr. Dbl.« herinnert aan een rede, waarin de tegunwoerdige minister van Buiten- landacho Zaken der Fransche republiek, Berthe lot, in bet voorjaar van 1894 van zyn stand punt als chemicus de waarschijnlijke ontwik keling der wetenschap geschetst heeft. Omstreeks het jaar 2000 zal er geen land bouw en zullen er geen boeren meer zyn, zei hjj, -— want do chemie zal de tot nu toe gebruikelijke bodemoultuur overbo'ig hebban gemaakt. Er zullen geon kolenmijnen en mite- /lien ook geen mynwerkera-werkstakingrn meer /zyn, want deze brandstof zal door chemische en phyaische processen overbodig zyn gewor- len. Douane en oor og zullen afgeschaft zyn de luchtscheepvaart heeft over deze verouderde inrichtingen liet doodvonnis uitj^gyoken. Het probleem der industrie rffstaat daarin, onuitputtdyke krachtbronnen te benuttigen die met eer minimum van arbeid te vernieuwen zyn. Tot nu toe werd de atoom door bel chemisch arbaidsvurmogen van verbrande steen kolen geproduceerdmaar het winnen der steenkool ia moeilyk en de voorrand vermindert vnn dag tot dag. Men moet er nan gaan denken, de warmte der zon en die van het binnenste der aarde te gaan gebruiken. Er is gegronde hoop, dat men beide warmtebronnen in onbegrensd gebruik zal kunnen nemen. Eene schacht van 3000 it 4000 meter te boren, is voor de techniek onzer hodendaagseba in genieurs niets onmogelyke m**er. Daarmede ware de bron aller warmte en aller industrie beschikbaar gemaaktrekent men dan nog de krocht van het water 'daarbij, zoo kan men op narde alle denkbare machine» laten loopen, zonder dat men in honderden jaren eenige merkbare afneming dier krachtbron bespeurt Met de warmte der aarde zouden zich tal- rjjke chemische problemen kunnen laten op lossen, daaronder hst hoogste probleem der chemiehet maken vt^^vensmiddelen langs chemiscben weg. In ll^msel is het reeds op gelost do i»am4istollii)g der vetten en oliën is reeds lang bekend spoedig zal men ook de samenstelling der stikstof-elementen kennen. Het levensmiddelen-probleem is van zuiver fGij hebt mij toch hoop gegeven?*' «Hoop, mijn jonge vriend.^, zeker.... gij kunt altijd hopen, manr ik kan u niets beloven, hoe gaarne ik u een genoegen sou willen doen.” Romanelli herkende zijne eigene woorden eu be greep, wal de oorzaak van de koelheid des profes sofa was. «pk verlang geen belofte,” antwoordde hjj, «ik reken op uw goedheid. Gij weet, hoo groot mijn eerbied en bewondering sjjn. Er is niets, dat tk niet gaarne voor u sou willen doen.” Barranti bleef staan on sag vriendelijker. «Is dat i nd onland wnar?” zoide by. «Ik wil het gaarne belooven.” nGij kunt er van overtuigd zijn en als bewijs daarvan zal ik allos doon, om Angiolina ovevle ha len, hij u te kon*eu.” ff «Goed gij kunt op mijne daukbalrheid re kenen.” Romanelli boog zich nederig on geleidde zijn be schermer door het atelier naar buiten. «Ik verwacht haar, eer do week om is,” was bet laatste woord van don ouden beeldhouwer. .Dien middag at Romanollt te huis in gezelschap van Angiolina. In dozen lijd waren zij niet meer eoo veolvuk|ig te samen als vroogerdo kunstenaar was den géhëe- lon dag in zijn atelier, waar Angiolina zich nu cel- ddh vertoonde; des avonds was hij meestentyds uit, deels on.ler zijne vrienden, deels in de gozelschappln der aanzienlyko faoriliêu, waar hjj toegang gekro* ’■gen bad. (ITordt „Het is tnij altijd oen groot genoegen en eene eer, wanneer en waar gij met mij spreken wilt.” „In uw atelier zouden wij niet alleen zjjn,” her nam de andere kunstenaar. „Uwe élèves zijn daar en ofschoon ik- niet wil vooronderstellen dat zij luis tervinken zijn, zou het toch kunnen gebeuren, dat Hij zweeg een oogsnblik, om zjjne gedachten te ver zamelen. „Dat zy‘ een of ander woord opvingen,” voltooide Romanell den zin. „Juist zij zoudep^een of ander woord kun nen hooren inissclnw wel meer. Vindt gij niet?” „Ik vindt het zelfs zeer waarschijnlijk.” „Gij moet evenwel niet geloovea, dat ik u iets te zeggen heb, hetwelk niet een ieder zou mogon hoo ren.” Hij klopte Romanelli welwillend op don schouder. „Gij zyt een veel belovend jong kunstenaar,” ve^ volgde hy. v „Gij zyt wel goed jegens mij.” „Ik ben met uw Fir-enzi ingenomen het publiek schijnt zulks ook te zijn te oordoelen- naar het aantal copiën, dat- gij hebt moeten maken. -Jfsmn’’”’ dat de eigenljjke kenners het hoofd schudden.... zij beweren, dat er geen geti?, geen originaliteit in uw1 arbeid gevonden wordt.... wellicht hebben zij niet geheel ongelijk.” Hier zweeg hij en kuchte. Romanelli wist niet, wat hij zoude antwoorden. „Maar wellicht ook zijb zy te streng,” hernam professor Barranti. „Gij zyt nog jong en men mag u niet te scherp beoordeeien.... integendeel verdient gij aanmoediging. Men denkt er in de academie over, u een prijs toe te kennen..p. velen zijn er tegen, maar ook eenigen voor, en mijn geringe invloed, mijn onbeduidend gezag zou u wellicht de overwinning kunnen bezorgen.” Romanelli was van de waarheid hiervan volkomen doordrongen; hij was onnitputtelijk in zyne dankbe tuigingen, waarop de Florentyr.sche kunstenaar met een „Wij zullen zien I” antwoordde. Romanellf meende nu, dat het gpscrok geëindigd was. maar de professor bleef nogfzitpn, schudde het hoofd, hoestte en herhaalde op meer twyfelachtigen toon: „Wij zullen zien, wij zullen zien I” „Uw Firenzi is schoon,” begon hij weder.... „een heerlijk lichaam, zeldzaam volkomen vormen. Gij maet mij mot uw model bekend maken, Romanelli!** „Maar,” zeide deze verlegen, „dat is Angiolnia.... ‘gij hebt haar zeker meermalen by mij gezien.” „*t Is waar ook,” zeide Barranti, alsof hij zich dit voor het eerst herinnerde. „Zij woont bij u?” „Zoo.zij woont bij u.... hm, seboone gestalt^* zeer schoon.... Gy zoudt mij oone dienst kunnen bewijzen.” „Wanneer het in mijn vermogen is knnt gij op mij rekenen.” Indien de Belgische minister wist (öf er moet iets anders achter schuilen) hoeveel vee dagelyks België wordt binnengo- smokkeld,* Zijne Excellentie zou niet langer (aarzelen, de Belgische grenzen voor onzen ge- zonden veestapel te openen. D g op dag kan men langs Rozen daal transporten van 10 tot 120 stuks over de grenzen zien brengen, waar van geen cent in Belgiës schatkist komt. Onze berichtgever zegt, zich niet aan over drijving schuldig te maken, ah hij dn waarde van het in de laatste veertien dagen gesmok kelde vee op ruim 30.000 gulden schat. Hoe het mogelyk is, met troepen van tot 20 stuks vee ongehinderd over de Bel gische grenzen te komen, zal zeker voor velen Nog een enkel woord over het zoo gerucht makende «geheim der Zeisterheidec. Naar de »Utr. Ct.« meedeelt, was door den soldaat M. J. W. van het 5e bat* 5e reg. in fanterie te Utrecht, onlangs voor straf uit Amersfoort overgeplaatst, in de kazerne het gerucht verspreid, dat hy het lyk van den vermisten soldaat Langeveld persoonlijk had gezien; de-oogen waren nit hunne kasseji ge pikt, de toppen der vingers afgebeten enz. enz. By een nauwkeurig ingesteld onderzoek is uitgeraakt dat al die geruchten valsch en door W„zelf verzonnen wareu hij is deswege ge straft met 14 dagen provoost.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1