•i! 1 I II I balie HET BLOEMENMEISJE. s ERS, Ji IN (1 >’S I OS, vrouw lY. ill iks H ld 1 i M Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND/' i<j GOUDA, 18 November 1895. j RTRïT >eüa) adi H ?<W>gT|iaf, NWATE i. No. 6818. Dinsdag 19 November 1895. F' - I I FEUILLETON. icr 1805, )EGEN.” lllng. mstreken 1 34ste Jaargang. 1 I o lij 1 kens skens 2? rletters, ■GEBAK, enz., Is vermaarde nd eau i van 1.25, franco per Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. i stationsgebouw i 3. 1. 20 1 maand 38 2 maand. 54 3 68 4 80 5 91 6 101 7 110 8 118 9 125 10 131 11 136 12 i I IFnr'll m dgd. 1 ■■I I Duur van het Abonnem. Repareeren OXJS. IA N O’s uit i, in ruime Vino Cooneel. Il A R M fl eets importa- 1 LAGE Haag. i KLEIWEG. I ||OI INIIL COIIRfflTT JR W. PlNKRO, talf 8 uur. m pryzen. beetje verwonderd, antwoordde in een groo- er tien cents als duur 5 abonnement wensebt. De prijzen worden opwaarts tot geheeie guldens afgerond. een toen en waar i niets in zyc schik, toen ik hem was. dat gen. dat waar ik er der n over- f-SJg-BB.!... van berekening van den Abonnementsprijs 1 3 (ij m ad 5 gulden moet baar geveild, o. a. het kasteel van Eu met det daarbij behoorende gronden, op 5 millioeu francs geschat. De verkoop wordt slechts als een vorm beschouwd om tot een wettelijko verdeeling te geraken, daar de erven de goe deren weder zullen iukoo^u. I ADVERTENTIES worden geplaatst 1—5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. fl. 2.75 ze dikke, als een JdiM het ol opge- -ilj r kleine buten in per stuk. i worden, leaendinx onipt uit- at 31. T' d la^je SgNER. Een wijnkooper te Montpellier, wiens hoofd in de war gebracht was door erfenisquaesties, kreeg plotseling een aanval van razende woede; fay greep een geweer en schoot op zijne moe der, die hij doodelyk troftoen schoot hjj op de meid, die kwam toeloopen, en verschanste zich daarna met een geweer, steeds vurende. Het duurde eenige uren eer men den razende meester was in dien tyd schoot hjj drie menschen dood en wondde er verscheidene. N.B. Eene waarborgso bij de inontvaugstneming der kaart gestort worden. 1 Door den langen winter in het voorjaar, door de reizen der Koninginnen in de provin ciën, welke de Maatschappij bedient, door het veelvuldig bezoek der Wereldtentoonstelling te Amsterdam, maar vooral door den lagen wa- firstand in de rivieren in de twee laatste iaanden, zyn de ontvangsten reeds nu van vyf tot zes tonnen gouds gestegen boven die van het vorige jaar. Wel zijn de uitgaven ook met één ton vermeerderd, waarvan circa 70 AÜUp aan verhooging van loouen, maar toch bflfft het gunstig verschil byna een half mil- hoen. Men rekent dan ook nu reeds op een dividend van 3 a 3» pCt. s -3 J S Waarborgsom niet inbegrepen. het kistje aan het kostte my niets, zei by. Terwijl ik die sigaar probeerde, hield hij weer in 't Hollandse!) een gesprek met de juffrouw; ze schenen het eens te wordeu, en hjj vertelde mjj met een stralend gezicht* dat ik het kistje van 50 voor vier gulden kon krjjgen. Hjj scheen erg teleurgesteld, toen ik hem vertelde, dat ik zooveel niet kon gebruiken, omdat ik over een paar dagen de grens over ging. Ik kocht de helft van ’t kistje en ging heen. Dien namiddag stond ik voor hot beeld van Erasmus een van mjjne nieuwe sigaren te roo- ken, toen een fatsoenlijk uitziend man mjj naderde en om vuur vroeg, en daarna infor meerde, waar ik de sigaren had gekocht 1 Hjj was niets in zyc schik, toen ik hem ver telde, dat ik al eenmaal beetgenomen Gisterenmiddag is te Leeuwarden eene 50- jarige ongehuwde vrouw, vermoedelijk in een toestand van zwaarmoedigheid, uit de derde verdieping van hare woning op straat ge sprongen, Inwendig gekneusd en met een gebroken arm en been is zij ter verpleging in het stadsziekenhuis opgenomen. Wegens de aanwezigheid van minderjarige erfgenamen worden deze week te Parijs de goederen in Frankrijk tot de nalatenschap van den graaf van Parijs behoorende, in het open- Tarief der Abonnemtskaarten by de Maat schappij tol Expl. van Staatsspoorwegen en Nederl. Cebtraal Spoorw.-Maatsch., geldig vanaf 1 Dec. 1895. (Niet geldig voor de ■trajecten Den Haag—Voorburg en Den Haag Bobeveningen.) De Uitgave, dezer Courtint geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van 'Zon- Feestdagen. De! prijs er drie maanden is1 post 1.70. Alzondérlijke Nommers IJ, F je ENTEN. Meii scbrjjft uit Gouda aan de »N. R. Door den kerkeraad der gereformeerde kerkty afd| A alhier, is bij de classis eene klucht ing|diend tegen den kqrkeraad der gereformeerde kerlf, atd. VÉL, in ^aka eene verschillepde be- schouwing jWU bet leerstuk van den doopt Dodr de ijmssis is thans bij eene mcj'tie be- slotén op d ze zaak niet in te gaan/ omdat Vooralsnog beide jgevcelens in de gereformeerde 'kerken moetqu geduld worden. I i' i I 1 7~. i Beroepen bij de Christ. Gereformeerde Kerk tè Gouda de cand. Mindermau, alhier. Het stationsgebouw der Staatsspoor te Woerden, zal eene belangrijke restauratie on- 4 In verband pierniede, wordt het hulpsta- tjonfigebouw te Bodngrave naar Woerden ver plaatst om daar lijdelijk tegen het hoofdge bouw te worden opgeslagen en ingericht als wachtkamers le en 2e klasse. I) Hannes, de molenaarsknecht, ia als omgekeerd hij gelijkt niet meer op wat hjj vroeger was. Men hoorde hem altijd zingen of fluiten, wanneer hij ’s avonds gezelschap zocht op de weide onder den grooten, wilden appelboom, waar de jonge doemen en knapen nu volbrachten arbeid bij elkander kwamen, of op liet veld, waar hij dezen of gonen, die met zijn arbeid niet klaar gekomen was, een handje hielp, of in den boomgaard, waar do veulens liepen on met welke hij zich vermaakte. Hij was alijd vroolijk en opgeruimd; geen dwaze begeerlijkheid had ooit zijn hart mot afgunst vervuldhij schertste en stoeide met do meisjes, had altijd een vriondelyk woord voor haar, dat steeds in goede aarde vielzij lachten en gicheldcn onder elkander en hare vroolijkheid ver stomde menigmaal, wanneer hij verder ging. Dit wist Hannes heel goed; hij liet er zich op voorstaanen de hoogmoed schoot met iederen daj bij hem nieuwe wortels. Wanneer hij door het dorp ging, zou geen vreemdeling bom voor een molenaars knecht aangezien, maar voor den zoon van een heer- boer gehouden hebben, zoo hoog droeg hij het hoofd. Meer en meer was hij van zyn eigen gewicht over tuigd gewordendaarom begon hem zijn stand tegen te staan; hij bogon mijmerend en verdrietig te wor den en met wangunst de goede bewoners van het dorp aan te zion. Waarom moest hot juist hom aan geld en goed ontbreken? Eu zoo begon hij te 10) «O, Romanelli, hoe kunt gij zoo spreken! Was het niet voor uw roem, dat ik mij opofferde? Had ik mij niet eene andere toekomst met minder zorgen en ontberingen kunnen bezorgen?” «Deze keus staat u nog vrij,” antwoordde Roma- uelli met gekunstelde heftigheid. MIk duld geen verwjjten, ik heb nooit getracht, u te verleiden of te bedriegen, van dit oogenblik af zijt gij volkomen vrij.” «Ha, ik begrijp u,” riep de Florentijnsche en ijlde 'eonige schrede» op hem toe, maar bleef eensklaps staan. «Gij wilt mij aan de schande prys geven, om uwe ellendige ijdelheid bevredigd te zien, en nu ik u niet gehoorzaam, werpt gij mij weg als een nutteloos werktuig. O, mijn God, Romanelli, hoe heb ik mij in u bedrogenHoe word ik gestraft voor mijne lichtgeloovigheid I.... Ik meende eenige aanspraak op uwe dankbaarheid te hebben.” De zwarte oogen schoten vuur; de verachting krulde de trotsehe lippen en het anders marmergladde voor hoofd werd als met eene dreigende onweerswolk be dekt. Zij was schoon en gevaarlijk te aanschouwen, zooals zy daar stond. Romanelli zag naar haar op, maar sloeg zijne oogen «ogenblikkelijk ueder. «Ik vergeet dit alles niet,” zeide hy zacht, zonder op te zien. «Ik zal het nooit vergeten, en zoo lang ui bespeelde Men meldt uit Amsterdam De 8000 pryzeu der teutoonstellingslotery zjjn in eene der zalen van het Paleis voor Volksvlijt tentoongesteld. De bezoekers dezer expositie en met name de bezitters van loteu zullen niet klagen over de keuze der voor werpen. De verzameling herinnert inderdaad aan het beste, djat de wereldtentoonstelling te zien heeft gegeven, en de deelnemers in de lotery zouden zich in l’embarras du choix bevinden, indien zy hadden aan te wyzen welken prys zij liefst op hnn lot toegewezen zouden zien. De tentoonstelling blijft denkelijk tot den trekkiugsdag, 13 Januari, geopend. Voor den toegang wordt een dubbeltje betaald. .Gou.la. De prys van bet Abonnement wordt verkregen door ver menigvuldiging van den prys van een bil jet enkele reis voor do klasse en het tra ject, waarvoor het abonnement ver langd wordt met het getal in kolom 2 vermeld tegenover het aantal maanden van het t ge- overwegen, hou hij nan een eu ander komen kon. Vau dien tijd af hoorde men hom niet moer onder do meisjes in do weide; hij bleef in de verte slaan mot oon gezicht zoo ontevreden eu knorrig, als ware hij niet anders dan een stiefkind van den goeden God geweest. Wat de voorname oorzaak van deze ontevredenheid was, zullen de volgende regelen op helderen. Op zekeren dag had hij aanzoek gedaan om de hand van do oudste dochter van den rijken hoorboor llatze. Lijsje had hem laten merken, dat zij hem niet ongenegen was. Nu was Lijsje niet jong meer en, zoo als men algemeen zeide, geen katje om zon der handschoenen aan te pakken; daarom had zich nog geer, vrjjer voor haar opgedaan. Nu wordt in het dorp eene boerendochter, wanneer zij niet tot een huwelijk komt, door de jonge deernen en vrou wen schuins aangezion danrom kwam Hannes nog juist van pas. Hij stond Lysje bovendien goed aan; hij was jong, zag er goed uit, zelfs zijn trotsoh en onvriendelijk voorkomen was geheel naar haar zin. Hij daarentegen zag niets anders dan haar steedscho kleedje en haars vaders rijkdom en ten gevolge daar van zich zei ven in een eigen molen gezeten: hij liep in haar net. Zy hadden beiden de rekening buiten den waard gemaakt. De oude Hatzo zag Hannes met een sluw lachje aan, wreef zich in de handen en vroeg hem, waarvan hij zijne dochter meende te onderhouden; of hij als molenaarsknecht zooveel zon kunnen verdienen, dat hij eene vrouw, en in het verschiet wellicht kinderen, den kost zou kunnen geven. Een Engelschman deelt in Household Wordshet volgende mopje mee: Ik liep op een der voornaamste pleinen te Rotterdam, een sigaar rookende, toen een goed gekleed man, van middelbaren leeftyd, mij Underdo on mjj in goed Engelseh vroeg om wat vuur. Ik gaf hem dit en wilde doorgaan, toen hjj zei Ik zie, dat n een Hollandsche sigaar rookt. Waar heeft u die gekocht en wat heeft u er voor betaald Hoewel een beeiju verwonderd, h ik, dat ik de sigaar gekocht had in ten winkel iu de Hoogstraat en voor betaalde. De reden waarom ik u vraag, zei hij, is dat ze hier niet eerlyk doen met vreemdeliu- kunt veel beter sigaar krygen voor geld. Ik kan u bijv, den winkel wyzen, ik mijne sigaren koop, waar u voor den- zelfden prijs een krygt, die de helft beter is. Daar ik niets beters te doen bad, ging ik met hem mee. Hij bracht my door verscheiden dwarsstraten en over grachten in een klein tabakswinkeltje in cea nauwe, afgelegen straat. Na een kort gesprek in ’t Hollandsch met de juffrouw achter de toonbank, haalde deze een kistje voor den dag. Mijn leider nam netjes mijn sigaar uit mijn hand, snoof den rook even op en wierp de sigaar toen, met een gebaar van afkeer, de deur uit. Toen bood hjj mij een sigaar uit Men schryft uit Utrecht aan het Centrum Met het gelukken van de proefstooming der nieuwe bonten van de Maatschappij Zeeland is weer een der groote tegenspoeden van (je Maatschappij tot Expl. van Staatsspoorweg van de baan. Het jaer 1895 is voor ^eie Maatschappij in allo opzichten gunstig gewppq^ -LI. --WV. ik iets bezit, zal u niets ontbreken. Maar het is misschien het best, dat wij scheiden. Mijn geweten is wakker geworden, wij....” Hij stotterde en wist niet, wat hij vorder zeggen zou. Augiolina beschouwde hom met een blik van ver achting, die echter spoedig voor dien van medelijden plaats maakte. Zwijgende nam zij van den muur de mand, die tij vroeger als bloemenmeisje gebruikt had en die sedert als herinnering aan het verledens daar ge hangen had. Daarop maakte zij een armband los, het eenige geschenk, dat zy van Romanelli ontvan gen had en logde dien op eene tafel. En met de mand aan den arm verwijderde zij zich zwygende, zonder klacht, zonder verwijt. De beeldhouwer deed geen enkelen stap, om haar terug te houden. Toen ik in Florence was, zag ik meermalen An- giolina, die nog voor het schoonste bloemenmeisje der stad gehouden werd. Maar zij zag in het nog vallend bleek en de glim lach, dien zij aan hare oude en nieuwe bekenden in het Café Civico-Militare gaf, was zoo weemoedig, dat het iemands hart aandeed. Wat Romanelli betreft, hij had inderdaad het Madonna-beeld afgeleverd, maar het was geheel mis lukt, zoodat het zeker het laatste groote werk was, dat men hem opdroeg. In plaats daarvan verdient hii veel geld met het in marmer modelleren van langbalzige Engelsche dames of van welvarende Flo- rentijnsche schoonen mot hooge borsten. Gravin Chigi is nog altijd zijne beschermster en men gelooft, dat het haar gelukken zal, hem eene plaats in het Liceo di Candeli te bezorgen. Men meldt uit Sliedrecht dd. 16 November Heden morgeu kwam alhier aan een com missie van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol- land, bestaande uit de boeren Van der fCemp, Van Weel en Goekoop en bjjgestaan door den griffier der Staten, mr. Tavenraat, tot bet nazjen van de gemeente-administratie over het jaar 1894 en een onderzoek in te stellen naar de onregelmatigheden in het comptabel beheer der gemeente. Mede ten overstaan van Burg, en Weth. deu gemeeote-secretaris en den ont vanger werden allereerst verhoord de persónen vau wie de 13 processen-verbaal afkomstig waren, die door B. on W. by de gemeentere- keuing van den Raad zijn overgelegd en aan Ged. Staten waren opgezonden. Uit den aard der zaak kon bij deze verhoo- ren weinig aan het licht komen, dat niet reeds officieel ter kennis van autoriteiten was ge bracht. Doch daarop is ook de gewezen eerste ambteuaar ter secretarie, een der beide jiersonen die het meeste licht in de zaak konden ver schaffen, uitgenoodigd ter secretarie te komen en inlichtingen te geven. Zyn we goed ge ïnformeerd, dan heeft deze bereidwillig daaraan voldaan. In het kort schynen zjjne verklaringen hierop neergekomen te zijn, dat ook reeds vroeger mandaten in de rekeningen van vorige jaren zyn geleden, die volstrekt niet in orde waren of waarvoor totaal niets geleverd wan, dat ook over het looponde dienstjaar nog wel dergeljjke voor den dag zullen komen, dat de commissie voor het nazien van de rekening over ’93 ook lont geroken moet hebben bij het verkrijgen van inlichtingen over de veel te hooge bedragen voor bruggen, wegen, enz. dat op de secretarie meerdere personen, o. a. de secretaris ten deele of ten volle er mee bekend wnren, dut dn geheeie administratie een (verwegen, de meisjes S

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1