BINNENLAND. vrouw lY. Mewws- en Advertentieblad too%Jiiouda en Omstreken. if I r No. 6819. Woensdag 20 November 1895. 34ste Jaargang. fEVILLETOX ÏBVEBU U fer 1895, ging Pooneel. icember. ark 1EGEN.” uinir. MEK, rdam n Koning s van beiden verkeereu in koramervolle k. stoomen VAD te trekken, De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Adellijk met brd, en ieder ït wapen van oten zelf in het niehwe p van slechts van 113,000 •Ui gij de bruigom i den vader ival biedt de die door de goedgekeurd k en daaron- teel 500,000 Niet minder i een door zij no JR W. PlNURO, \alf 8 uw. m prjjzen. !t vereischte ng der prij- als ook de n is, gratis e Begnnsti- ing de offi- MON, IAMBUBG. t vertrouwen daar wij bij ter deelue- >k voor het m stipte en id van onze BI). of 3.50 m 1.75 -.90 bankpapier 76 jaren, hy trad in 1837 in 1874 gepensionneerd. Hy is en beeft^onze Zijn pensioen (nog de Heer kz. n verven van alsook alle bergen, den I van die en op aanvrage ook statuten toezenden. rden naar de rfd. d of geverfd jzondheid en Het Nederlandse!» Bakkersgezel len-zieken- fonds stelt zich ten doel a. Bakkersgezellen, die door ziekte verhin derd zijn hunne werkzaamheden te verrichten, geldeljjke nitkeering te verzekeren b. bakkersgezellen, die door ziekte in kom- mervolle omstandigheden verkeeren, zooveel moge lijk de behulpzame band te bieden, als ook aan weduwen en weezen van bakkersge. zeilen. De belangrjjko schenking eener som van f lO.OüO door de Ned. Gist-en Spiritusfabriek te Delft, bij haar zilveren jobilé, gaf tot de oprichting aanleiding. Het centraalbcstuur noodigt thans allen uit Hannes krabde zich achter het oor, aarzelde, ronduit met zijn aanzoek voor den dag te komen maar in de opeue defur achter den rug van haar vader stond Lijsje, die hem met hare glimlachjes aanmoedigde. En hij vatte moed en zeide, dat de bruidschat zijner aanstaande wel van dien aard zyn zoude, dat de honger uit zyn huis gehouden werd. De oude lachte en zeide, Jat Hannes eene verkeerde rekening had gemaakt, dat zijn schoonzoon iemand zijn moest, die zich met zijn huisgezin alleen moest kunnen helpen. De molenaarsknecht zette een ver legen gezicht; hy keek als iemand, die door hagel slag* eensklaps zijn oogst vernield ziet. Lijsje aan de deur hield niet op, hem wenken te geven, die beduidea moesten, dat hij zich maargoed moest houdenhaar vader sou ten slotte toch ja zeggen. Hannes begreep hare toeken» zeer goed, maar hij dachtwanneer de vader geen bruidschat belooft, wil ik de dochter niet. Met den oude is niet te schertsen hij staat alles behalve als „scheutig” be kend. Wat zal ik met eene aangekleede pop begin nen, wanneer de oude niet met zijn geld voor den dag komt F Hoe dikwijls is het gebeurd, dat een grondbezitter, wanneer hij veel kinderen heeft, de aandeelen zijner zonen ten koste van die zijnar doch- h,.’ ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dat de moisjes mot Hannes niet meer zooveol op hadden, hinderde dezen niet weinig, hot kwam hom niot in do gedachte, dat hy zelf daarvan do schuld washij dacht veeleer, dat zij hom ontweken, omdat hij poverder in de kleêren zat dan de zonen der rijke boeren en grondbezitters. Verleden Zondag had de kleine Steven van zyn buurman hem nog toege roepen //Hannes, gij hebt vergeten, uwe Zondagsche jas aan te trekken, ge ziet er niets netjes uit in zoo’n oud, kaal pak.” In plaats van den kleinen wijsneus eene goede les te geven, waren deze woor den hem al» een steen op hot hart gevallen. Ja, de jongen heeft golijk de kleêran maken den man; Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. Ook in deze gemeente telt de Vereeniging 1 Beschermer en 15 donateurs, welk aantal nog kan vermeerderd worden, door zich aan te melden by onze stadgonooten de heeren A. K. van der Garden, Eere-Voorzitter, H. J. Steen- Voorzitter der Afdeeling. of wel bij heer Eersten Luitenant L, F. Duymaer Twist, correspondent voor bh. officieren, gaarne alle nadere inlichtingen verstrekken i. en jnttrvef8lag0n GOUDA, 19 November 1895. Hedenmorgen rukten de troepen alhier in garnizoen uit tot bei bonden vau een manoeuvre, onder de bevelen van de kapiteins Wymans en Ditmar. Hier by werd voor het eerst gebruik gemaakt van losse patronen met rookzwak buskruit. biedt steeds Haat en kan ir verkiezing ere plaatsen Ion. eluk begun- lyke prijzen ioela bewij zen en on e ark 250,000 enz. leze op deu mderneming kzame doel end en ver- es te kunnen lig mogelyk, De schorsing bij koninklijk besluit 5 Nov. jl. uitgesproken van de werkzaam heden aan de bergplaats van dynamiet in de gemene Rozenburg, voor welker oprichting aan G. Dirkzwager Mz. te Maassluis voor- waardelyk vergunning \vas verleend, ia o. a. gegrond op eene verklaring van den burge meester van Rozenburg, dat de concessionaris niet in alle deele aan de gestelde voorwaarden voldeed en op eene verklaring van deu provin cialen hoofdingenieur dat er afwykingen van de voorwaarden hebben plaats gehad. Ook nil een op last van den minister van oorlóg ingesteld onderzoek wm mede overtre ding dier voorwaarden gebleken. De werkzaamheden zyn geschorst gedarende den tijd dat een onderzoek wordt ingesteld naar de vraag of de aard en de omvaug der geconstateerde overtredingen voldoende redenen i-3 0Q1 iQtrekking der concessie over J. P. Mahlstede Jr., K. Baardman en P. Ben schop, terwyl in plaats van den heer D. C. de Langen gekozen werd de heer Joh. van der Bas JPz. Het restaureeren der Ned. Herv. kerk te Oudewater is in vollen gang. Inwendig, by het afbakken der muren, kwamen twee nissen te voorscbyn waarin in vroeger tyd waarscbyn- lyk heiligenbeelden hebben gestaan, toen deze kerk nog tot de Roomsch-Katholieke gemeente behoorde. Op een paar zandsteeuen staat een opschrift, dat niet voor ontcyfering vatbaar is. Van muurschilderingen heeft men tot nog toe niets ontdekt. Dat deze kerk al bestond voor de kerkhervorming, is aan den bouw wel te zien. ter», die hy karig bedenkt, vergroot! Daarom was hij voorzichtig, werd hoe langer hoe voorzichtiger, drong op den uitzet aan in weerwil van alle teo- keus en gebaren van Lijsje, die daar in de deur stond hij deed het hoe langer hoe sterker en sprak er van, dat hij het meisje van harte gaarne mocht en dat haar vader zijne dochter dus niet van baar geluk mocht terug houden. De heerboer lachte wederom op zijne sluwe wijze en zeide, dat hij zijne dochter goed in de kleêren zou steken, maar daarmee hield ook alles op. Wan neer Hannes verzekerd was, met den arbeid zijner handen, onder Gods zegen, dien hij voor hem zou afsmeeken, zijne huishouding te kunnen beginnen, dan kon hij zijn gang gaan, hij zou hem geen stroo breed in den weg leggen en binnen kort kon Lijsje zijne huisvrouw zijn. Op deze woorden wilde het meisje van hare plaats reeds op Hannes toesnellen en hief de handen in de hoogte ten toeken, dat zij geheel tevreden was over den loop, dien de zaak genomen had maar eens klaps bleef zij stokstijf staan zij kon hare oogen niet gelooveu Hannes haalde zijne pet onder den a»m uit en maakte aanstalte de kamer te verlaten. De oude Hatze lachte wederom op dezelfde wyze als zooeven. Hannes was in den strik gevangen. De vader van het meisje had den vrijer slechts op de proef willen stellen en daarom zijne dochter geen huwelijksgift beloofd, ofschoon hij haar die in alle billijkheid had toegedacht. Nu was het gebleken, dat de molenaarsknecht slechts het geld van den rijken heerboer en niet zijne dochter in het oog ge had had er. de oude man vond het beter, geen schoon zoon te hebben dan zulk oenen. lu tegenwoordigheid van velen, die melden boekhandel in betrekking staan, werd gisteren morgen op de Nieuwe Oosterbegraafplaats onder de gemeente Watergraafsmeer ter aarde besteld het stoffelyk overschot van den be. kenden uitgever Dirk Noothoven van Goor. Ook waren eenige bestuursleden aanwezig van de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingen Verkeer,* o. a. haar voorzitter den heer Martin Wolff. De overledene was van deze Vereeniging bestuurslid. Een vjjftal kransen dekten de lykkist, waaronder één van de commissarissen van het Bestelhuis voorden Boekhandel en één van den Uitgeversbond. Namens het bestuur van dezen bond sprak de heer II. A. M. Roelants uit Schiedam aan de geopende groeve een kort woord om hulde te brengen aan de nagedachtenis van zyn vriend Noothoven van Goor. In naam der mannen tan het vak wilde hij den öVórledëbtf het »rust in vrede* toewenseben. dan een halve eenw heeft Van Goor als ster in den boekhandel geschitterd, en i hen die hem kenden, werd hy geacht om 1 u-i--eQ eeri^hêid. hij vooral in geldzaken. Hij wa». uit één stuk en hij wist wat bij ons kleine land beeft hy voortge- hy in zijn vak kon doen. Mogen -ij pe toggle De Ijsclub «Voorwaarts*, te Berg-Ambachi verkeert in een bloeienden staat. Blijkens do jaarrekening 1894/95, is er voor ijsvermaak een batig slot van f 64.87 en voor werkver schaffing f 32 60. Bij de periodieke aftreding van commissarissen werden herkozen de heeren langs in druk verschenen jaarverslag, waarin tal van afdoende bewyzen worden geleverd van den treurigen toestand waarin zoo velen oud- gepensionneerden on hunne weduwen zich be vinden. Uit de vele voorbeelden die in dat verslag worden geboekstaafd, doen wij slechts hier en daar een greep, doch volgens onze overtuiging is daardoor dan ook reeds het recht van be staan dezer Vereeniging verzekerd. Men oordeele a. verliet het leger als sergeant, na 40 dienst* jaren en versierd met de gouden medaille voor 36-jarigen trouwen dienst, met een pensioen van f 150. Hij telt nu 78 levensjaren, Zyn vrouw die gedurende 30 jaren als marketenster het lief en leed van den soldaat deelde, is nu 75 jaar en omstandigheden. k. telt nu dienst en is in versierd met de gouden medaille Drie Koningen gediend. wel als korporaal) bedraagt f 1Ó0.—slechts ruim 2 jaren later zou dit f 240.hebben bedragen. Ook aan deze met goud versierde veteraan komt den byslag op zyn pensioen vanwege de Vereeniging zeer te stade. m. is eene weduwe, die voorheen als vrouw van een gepensionneerd sergeant-majoor, die bovendien eene betrekking waarnam, een rede- lijk bestaan had. Voor 3 jaren overleed haar man, alle inkomsten en ook zijn ponsiöen met zich in het graf medenemend. Zij werd ziek en bedlegerig en de tot dusver fatsoenlijke onderofficiers vrouw zou geheel in verval gekomen zyn, zonder de liefderijke hulp barer en de helpende band onzer Vereeniging. Dank zij de nooit volprezen offervaardigheid van de Nederlandsche natie en niet het minst van de actief dienende militairen (van af den generaal tot den gewonen soldaat) kan deze Vereeniging dan ook ongeveer achttien duizend gulden per jaar uitkeeren, en wel in twee ter mijnen, nl. in het begin van dc maand No vember pu bij voorkeur op 19 Februari, zynde de verjaardag van wijlen Z M. Koning Willem den Derde. De November-nitkeering die een dezer dagen weder plaats heeft bedraagt f 9000. —.ver deeld over 248 oud-gepensioneerden en 159 weduwen, verspreid over ongeveer 100 plaatsen in ons land. Ten slotte kunnen wjj nog mededeelen dat de Regeering (met toestemming van de wet gevende macht) deze Vereeniging met vijf dui- z-nd gulden per jaar steunt, en dat HH. MM. de Koninginnen meermalen aanzienlijke bedra gen beschikbaar stelden. (iOlBSIJIIE 101IH VI Het meisje, in hare verblinding en vol drift, trad op Hannes toe, vatte hem bij den arm en riep: „Gij hebt het jawoord van mijn vader en waar wilt gij nu heen? Is dit eene verloving, waar zich wegmaakt, voor hij den zegen van en de bruidskus ontvangen heeft?” Hans, doodelijk verlegen, mot de deurklink reeds in de hand, stottert „Het jawoord van uw vader is geen jawoordzonder eene huwelijksgift voor u kan ik hot niet aannemen. Eene vrouw te trouwen en honger te lijden, dat is geen geluk; dan blijf ik liever ongetrouwd.” Lijsje stond op het punt, zich geheel te vergeten en eene tweede poging to wagon, maar de oude man kwam tusschen beiden; zijn kind mocht zich zoo niet wegworpen. Hij neemt zy'nc dochter bij de hand en duwt haar de aangrenzende kamer in. Hannes noemt het oogenblik waar, spoedt zich de andere deur uit, terwijl hij in zich zelven dey ouden geld wolf verwenscht. Hedenmorgen ten half negen uur, is door de te Gouda gestation neerde Ryjcskommiezen Kogelman en Zandvoort, bij een landbouwer onder Moordrecht een fraudeleus geslacht nuch ter kalf als verbeurd voor het Ryk io beslag genomen en tegen den overtreder bekeuring ingesteld. welwillendheid, hulpvaardigheid Ee.lyk was b”-,J_' een man deed. Ia bracht wat de jongeren zyn voorbeeld volgen en aangenaamste herinneringen blyven met ons.* Voordat een zoon van deu overledene dank bracht voor de laatste eer, sprak de heer R. W. F. de Vries, aldaar namens commissarissen van het bestelhuis, waarvan de heer Van Goor oprichter was. Twintig jaren lang heeft hy met groote kennis zyn beste krachten aan deze inrichting gewijd. De Vereeniging van gepensionneerde on derofficieren en minderen van het Nederlandsche Leger* mocht zich onlangs weder in eenige buitengewone blyken van belangstelling ver heugen ea wel door een legaat groot f 300, haar besproken door wylen Mejuffrouw A. A. Holzmanzen, een dito groot f 500 door wylen den gepens. majoor der kavallerie J. A. van Loben Seis, in leven Eere-Voorzitter van de ^afdeeling Arnhem en lid van verdienste der Vereeniging. Zooals onze lezers zich zullen herinneren, ■telt genoemde Vareeoiging «ioh ten doei >het verleunen van ondersteuning aan hulpbehoevende militairen beneden deu rang van officier en gepensionneerd vóór de wet van 1877, en hunne weduwen; zy werd opgericht in 1878, naar aanleiding van de harde bepaling bij de wet van 29 Mei 1877 (Stbl. no. 114) die wel de destijds reeds te karig gebleken pensioenen van de militairen der landmacht schier verdobbelde, doch niet de minste verhooging toestond aan hen, die op dat tijdstip reed* gepensionneerd waren. Die hoogbejaarde oud-onderofficieren en min deren, die nagenoeg allen hun leven iu 's lands dienst hebben doorgebraebt, (ja het meerendeel zóó lang totdat het door ouderdom of door lichaamsgebreken werd ontslagen), moeten thans hunne laatste levensdagen kommervol doorbrengeu, zonder andere inkomsten dan hef luttele pensioen hen toegekend bij dé wet ran J851, terwyl hunne, in den regel even hoog bejaarde weduwen, na hun overlijden tot den bedelstaf worden gebracht, daar het pensioentje alsdan on middel ijk ophoudt. Dat deze Vereeniging dus in een bepaalde behoefte voorziet, m. a. w. dat zij werkelijk noodig en nuttig is, daarvan getuigt het ou- hij zal zorgen, dat hij beter gekleed isde jonge meisjes zullen hem nakijken en de rijke boerenzonen zullen hom vriéndelijker groeten. En met dis. be sluit was hij naar de stad gegaan en had bij deu eersten kleermaker den besten eon nieuw pak besteld van het fijnste laken on naar de nieuwste mode. Maar hoe uu te betalen Hy had geen vriend, die hem zonder eon scherp vetwyt de benoodigde som zou voorschieten; bovendien lag dit ook niet in zijne bedoeling hij wilde met zijne fraaie kleêren pronken en zich voordoen als iemand, die niet om geld ver legen was: hoe kon hij dan geld te leen vragen, om zijn pak te betalen En toch, de kleêren waren be steld, maar met zijne kas zag het er bedroefd uit. Hannes loopt angstig den boomgaard roud, waarin de paarden en veulens dartelen. Wanneer hy nade rende voetstappen hoort, springt hij fluks onder de hooge, breed getakte lindenhij »reest den kleêr- maker met het nieuwe pak; want hij heeft, helaas! nog niet het middel gevonden, om zich geld te verschaf fen; en zonder betaling zal inon hem de kleêren niet laten, te meer dewijl de kleêrmakor ook voor het laken on verdere benoodigdhoden heeft moeten zor gen. Menschen, die van buiten komen, hebben weinig crediet bij do stedelingen, althans degenen, die geen eigendommen hebben en slechts van don arbeid hun- ^ner handen leven. Wederom werd Hannes door schrik aangogrepen het kwam hem voor, dat links op don zandweg voet stappen gehoord werden. Maar neen, hot was dit maal de groote, vale voö aan den anderen kant van den boomgaard, die langzaam voorwaarts komt, om beter gras te zoeken. Het is hot paard van zijn meester. (JPord/ vervolgd). opleveren te gaan. Een eu ander gesebiodde op voordracht van den minister van waterstaat, handel en nyver- heid. i a M. 20,000 lüM. 10,000 laM. 5,000 laM. 8,000 laM. 2,000 uM. 1,000 1 a M. 400 iM. 155 M. 300,200, 0,98,69,42,20 e plan vau okking dezer de Geldver-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1