Êi St NI COLA AS-CADEAUX. KATEABEim’S OEIPP OLZ-EOFFIE. Kantoor- en Schrijfbehoeften. Chocolade en Cacao. I Ondertr ou w-Kaarten, FT J. F. CUIJPERS, a. a™. WINKEL ACT WIJNHANDEL GENEVEN fi. SIBBES A. SHINHMAN ZN.s A. VAN es, AD VERTENTIEN. BINNI Aanbesteding. A. BRINKMAN Zn. 1® Aankondiging. IA NOS Homologatie Accoord. Boek- en Steendrukwerk. De Tweede Mevrouw TANQUERAY. No. 6831 w FE Vil van Gebrl Stollwerck’s VAM ALPHEM LEDEBOEH Depót A, NORTIER Gouwe C 34-35. Sociëteit „ONS GENOEGEN.” Wed. BOSMAIV te Gouda. Inwikkelpapler alsmede Vetvrlj-Papler voor H.H. Slagers. s ■ta. af 1.— de 25 stuks, 15^ AAN TE BESTEDEN: Donderdag 21 November 1895. Agent voor Gouda en Omstreken Prijstrekking 12 December. 500,000 Mark Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Stollwerck’s Chocolade en Cacao Vermengt Uwe Koffie voor de helft met I Consul Dr. u O r II H PUIK8 ODDE II H II n KOMNKIJJW. SrOOMVr.RVI.RM .n t CliF.MISCHI. WAS SC Hl Ril De prijs per post 1.7' Afzonderlijke De Uitgave met uitzon TE ROTTERDAM. Aboiinenieut-Voorstelling. Agentuur bij de Firma VERKRIJGBAAR BIJ Dr. II lil GOUDA, 20 De Inspecteur van Tbim, is heden al Inspecteur. By vonnis van de Arrondissements-Recht- bank te Rotterdam, den 21 October 1895 ge wezen, is het huwelyk, bestaande tasschen ADRIANA MARIA de BRUIJN en HENRI GERARD FREDERIK BARBE, beiden wonende te Rotterdam, ten verzoeke van eerst genoemde verklaard ontbonden door echt- scheiding met de wetteljjke gevolgen daarvan. De Procureur der eischeres Mr. VORSTMAN. SCHIEDAM.)3 Beproefd en aan bevo len door de hoeren; Prof. Dr. Jlleriniére, Parijs. n n tor v der zijn kapitale prijzen SCHIEDAMMEU Merkt nightcap Gouda Snelpersdruk van in DOOZEN en PAKKEN. Uitstekend geschikt voor lot slechts Mark 6 h n 8 H l'/l het bedrag in en gij bespaart 25 centen per pond. ^>0^ Stemmen, Verhuren, Repareeren OBGELS. Buitenlandsche P I A N O’s uit de eerste fabrieken, in ruime keuze. Amerikaansche HARM 0- N 1 U M S door directe importa- tie tegen ZEER Ij A G 12 prijzen. In ru ile n Piano's. begint op nieuw zijn ZAAK SCHILDER MM, NIEUWE HAVEN N°. 181. S) Het is het paard .va bier binnengelaten, o| graast, in gezelschap v gelijks zijn meester t< flinke, mooie paarden het kleine, groene rijd lenaar en diens vrouw daan uitzien, als in ti te ryden. Hy kan toe eer te beurt, het deftig Wat eer. pret! Hij zat achter de paarden: het de beide vurige paarde toch nog liever dit, d vier muren te zitten e die voorby komende kei meestentijds des Zond geheiligd, is ook niet koetsier zyn, dat stai bovendien nog op de I verkieselijker net de v te draven, ten aansch andere menschee in hi dermeid te spelen. Mc dat spreekt; want in h Verkrygbaar by: M. PEETERS Jz. N B. Als bewijs van echtheid is i cachet en kurk steeds voor zien van den naam der Firma P. HOPPE. A Bkinkman Zoon 3 prijzen a M. 20,000 21 prijzen a M. 10,000 46 prijzen a M. 5,000 106 prijzen a M. 3,000 226 prijzen a M. 2,000 822 prijzen a M. 1,000 1325 prijzen a M. 400 38050 prijz. »M. 155 15590 pr. aM. 300,200, 150,K4,100,98,69,42,201 van - C8 «8 in verschillende Soorten en Prijzen, BIJ In eene Zaterdag gaderiug van de bestuursleden in de en van der Laar, di< de bh. Keus en Pri enssie werd bet be Bestuur eene ondera gesteund door bijdrt trachten bij sterk deze gemeente in go einde het bezoek va kelyken. Ndgf~werd medegi volgt was geconst Luliüs van Goor, vii weninge, secretaris J A. de Raadt, pennia penningmeester de G By vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, is het namens den gefailleerde ARON CATS, koopman in lakens, te Gouda, aangeboden accoord gehomologeerd en ver bindend verklaard overeenkomstig de wet. De Curator, Mr. M. M. SCHIM van dkr LOEFF. REGENTEN der beide Gasthuizen alhier, zyn voornemens op MAANDAG den 25en NOVEMBER a. s., des avonds ten 8l/8 ure, in het St. Catharina Gasthuis De Levering van RIJST, GORT, BOEKWEITEN MEEL, BOEK WEITEN GROTTENSTROOP ZOOT, GROENE ZEEP, WIJN AZIJN, SUIKER, voor het jaar 1896. De voorwaarden van aanbesteding en leve ring liggen van 19 November af ter lezing in het Gasthuis, alwaar ook de monsters ter be zichtiging zyn gesteld. De inschryvingsbilletten worden aldaar in een gesloten bus ontvangen en kunnen belang hebbenden by de opening daarvan, op dag, uur en plaats bovengenoemd tegenwoordig zyn. Regenten voornoemd, G. PRINCE, Voorzitter. A. W. ROES, Secretarie. <T 30 Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel. Tooneelspel in 4 bedrvan Ahthur W. Pikmo, Aanvang half 8 uur. Gewone bepalingen en pryzen. Westeinde 37, Den Haag-, p KLEIWEG. Krankarts Dr. Steingreber, Charenton. v. Aschenbaoh, Corfu. med. Corrazza, Venetie. H Angoville, Parijs. u Lavabre, Parijs. ii Wille, Taufkirchen. ti Cabiliot, Arcachon. h Fortget, Lonzac. H Guilloneau, Bor deaux. n Labatut, Bordeaux. H Bougavel, La Fer- rière. L. Hirsohfel*, Weenen. a Lieber, Innsbruck. n Hammer, Plauen. n Weiner, Weenen. h Aust, Brocton. n Matusohleehner, Brixn. Gisterenmiddag te stond een begin van Lauriersbuurtje, bov End, beneden onbe inoedt men, dat von benedenwoning zijn bet plafond, wat ir vlam heeft gevat. Sj meester. De spuit water. als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geld verloting, die door de Hooge Regeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is. De voordeelige inrichting van het nieuwe plan bostaat daarin, dat in don loop van slechts weinige maanden in 7 verlotingen van 112,000 loten 56,200 prijzen, bedragende 10,981,720 Mark volledige beslissing zullen komen daaron- van eventueel 500,000 Mark, bij uitnemendheid echter 1 prijs a M. 300,000 1 prijs a M. 200,000 1 prijs 2 prijzen 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 2 prijzen 1 prijs van bespeelde De rechtbank t gisteren W. G., zonder bt knecht, beiden alhier no. 1 tot twee maai Mede beklaagd zich te verantwoo sjouwer alhier. Hij i in kennelijken staa openbare straat zich de orde verstorende, survsilleerenden agi Donselaar werd ai het politiebureau te meb geweld tegen di zet door tegen te ru gevolge waarvan d raakte en een ontvel Beklaagde weet zi U Wl. svu,vvv aM. 100,000 aM. 75,000 aM. 70,000 aM. 65,000 aM. 60,000 aM. 55,000 aM. 50,000 aM. 40,000 De prijstrekkingen zijn volgens plan ambtswege vastgesteld. Voor de aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldver- loting koet I geheel orig. lot slechts Mark 6 of 3.50 II half n n u z/ 8 h n 1«78 1 kwart nu u n l’/s ’P0 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel. Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd, en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen. Bij iedere bestelling wordt het veroischte oflicieele plan, waaruit de verdeeling der prij zen op do verschillende klassen, als ook de betreffende inleggelden te vernemen is, gratis bijgevoegd en zender, wij aan onze Begunsti gers onaangevraagd na elke trekking de offi- cieele lijsten. De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden. Ons debiet is steeds door het geluk begun stigd en onder vele andere aanzienlijke pryzen hebben wij meermalen volgens oflicieele bewij zen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o.a. Mark 250,000 100,000, 80,000, 60,000, 40,000 enz. Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op een» zeer werkzame deel neming bepaald kan worden gerekend en ver zoeken derhalve, om alle commissies te kunnen uitvoeren, de bestellingen zoo spoedig mogelijk, in elk geval voor den 12 DECEMBER e. k, te doen toekomen. KAUFMANN SIMON, Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG. P.S. Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken, en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelne ming inviteeren, zullen wy ook Vbor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze gwiirde Begunstigers te verwerven. Thans is de 25o oplage verschenen van het boek «De Ze nuwziekten en Beroerte. Middelen ter voorko- i ming en genezing. Het doel van dit werkje is, kennis te verspreiden omtrent den aard der zenuwzwakte, hare oorzaken en gevolgen onderricht te geven en genezing te vinden. Prengruber, n I Het handelt over het bekend worden van de Physiologische Dujardin - Ban- ontdekking, hoe op de eenvoudigst denkbare wyze op ons ze- metz, Parijs. nuwgeslel kan gewerkt worden, en wel met een succes, datzoo- h a BouChot, Parijs. wel een groot aantal uitstekende artsen, als de geneeskundige Geh. Rath Dr. Schering, Eins. I pers, aanleiding tot discussie gegeven heeft. Gez. Rath Dr. Cyurkowech-Het wordt derhalve aan ieder, die aan ziekelijken ky, Weenen. zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheid Opperstafarts Dr. Jeohl, Weenon. lijdt, welke zich kenmerkt door habitueels hoofdpijn, mi- Opperstafarts Dr. Schiesl, Essig. s Chef arts Dr. Datses, Parijs. Chef arts Forestier, Aken. Districtsarts Dr. Grossmann, Doelmatige, door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied, verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen, garandeerei len verbruiker van een aanbeve.enswaardig fabrikaat, nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp. Etiketten. De Firma behaaldö: 27 Brevets als Hofleverancier. 44 Eere-I)iploina‘s, gouden enz. Medailles; een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat. Reeds 1874 schreef de Accademie national: de Paris: Nous vous décsrnonB une Medaille d’or première clasae en consideration ae votre excellents fabrication de Chocolat, bonbpns varies etc. etc. Stollwerck’s fabrikaat is verkrijgbaar bij H. H. Coidiseurs, Banketbakkers enz. enz. Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Matteis.lodt. Amsterdam, Kalverslraat 103 groot aantal uitstekende artsen, als de geneeskundige tot di8Cta89ie gegeven heeft. Het wordt derhalve aan ieder, die aan ziekelijken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheid graine, congestie, groote gevoeligheid, opgewon denheid, Slapeloosheid, algemeene lichamelijke onrust en onaangenaam gevoel, verder aan zieken, die door Beroerte getroffen, zijn en aan de gevolgen Jöhlingen. [nitz. daar van lijden, zoomede aan Verlammingen, Spraak- Districtsarts Dr. Busbach,Zirk- verlies of moeielijk spreken, Stijfheid in de ge- vwrichten, en voortdurende pijn in dezelve, par- tieele zwakte toestanden, zwakte van geheugen, Slapeloosheid enz. en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen, als onthoudings- en koudwaterkuren, inwrijvingen, eleotriseeren. galvanisoeren, damp-modder-of zee baden geene genezing of betering verkregen; eindelijk aan alle personen die vreezen door beroerte Overvallen te worden, en daartoe reden hebben, wegens verschijnselen van voortdurend angstgevoel» beneveldheid van hoofd; hoofdpü'n met aanvallen vanduhe- ligheid, flikkeren en donker worden voor de oogen, drukkend gevoel onder het voorhoofd, Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten. Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegoriën van Zenuwlijders behooren, zoomede aan bleek zuchtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes, ook aan gezonden, zelfs jeugdige personen, die veel geestelijken arbeid verrichten, en die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen, dringend aangeraden zich in het bezit van bovengenoemd boekje te stellen, dat franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam: M. CLEBaN Co, Heiligeweg 42. Rotterdam F. E. van SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 1. ütrecht.LOBRY PORTON, Oudegracht b/d. Gaardbrug F 22.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3