1 'I ■c Hi I ES i ?i o Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, j vrouw 1Y. i? ml No. 6830. Donderdag 31 November 1895. 34ste Jaargang. BINNENLAND. FEUILLETON te Gouda. her 1895, ecember. Lark OEGEN.” tiling-. 181. 'O 41 ’4 ■J s Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. c, k. I ncont. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. 1101 BSdIE i het nieuwe op van slechts u van 119,000 meester, water. >Iu «ijn rk men daaron- lueel 500,000 •ma tiling Tooneel. jeval biedt de die door de goedgekeurd IN KI.IJ KI. I RIJ cn ksschi-.ru ZAAK 3,50 1.75 —.90 UB W. Pinbro. half 8 uur, en prjjzen. liddellijk met oerd, en ieder het wapen van Loten zelf in IMON, HAMBtmo. bet vertrouwen an daar wij bij ig ter deelne- ook voor het een stipte en leid van onze rven. i de Wjjttenbachstraat te Amsterdam, van de daar staande 200 perceelen niet Naar de >Tjjd« verneemt zal de onthulling van het Brouwers monument meer GOUDA, 20 November 1895. De Inspecteur van Politie te Arnhem, D. F. Thim, is heden aldaar benoemd tot Hoofd inspecteur. ADVERTENTIES worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Gisterenmiddag ten ongeveer vier uur, ont stond een begin van brand in een huis in bet Lauriersbunrtje, boven bewoond door J. v. d. End, beneden onbewoond. Als oorzaak ver moedt men, dat vonken in de schoorsteen der benedenwoning zijn gekomen en dat zoodoende bet plafond, wat met krullen was opgestopt, vlam heeft gevat. Spoedig was men den brand meester. De spuit der militairen gaf alleen In eene Zaterdag gehouden algemeene ver gadering van de Ijsclub Gouda werden tot bestuursleden in de plaats van de hb. Jaspers en van der Laar, die bedankt hadden, gekozen de bh. Keus en Prins. Na breedvoerige dis cussie werd bet besluit genomen om uit hot Bestuur eene onderafdeeling te formeoren, die, gesteund door bijdragen van particulieren, zal trachten bij sterk ijs de verkeerswegen naar deze gemeente in goeden staat te brengen, ten einde het bezoek van vreemden te vergemak kelijken. Nog’werd medegedeeld dat bet Bestuur als volgt was geconstitueerd: Voorzitter G. B. Lulius van Goor, vice-voorzitter G. van Hou- weningo, secretaris J. Heoftman, 2de secretaris A. de Raadt, penningmeester W. Lambert, 2de penningmeester de Goey. het veroischte ding der prij- als ooit de ten is, gratis nze Begunsti ging de ofli- schiedt steeds Staat en kan nar verkiezing otere plaatsen irdon. geluk begun- snlijke prijzen ioieele bewij- regen en on o Mark 250,000 enz. deze op den onderneming irkzatne deel- ikend en ver sies te kunnen edig mogelijk, 8) Het is het paard .van don molenaar, dat des avonds hier binnengelaten, op tien voet afstands van hem graast, in gezelschap van den anderen vos, die ins gelijks zijn meester toebehoort. Het zijn oen paar flinke, mooie paardenmorgen worden ze beiden voor het kleine, groene rytuigje gespannen, om den mo lenaar en diens vrouw, die er beiden evon wel ge daan uitzien, als in triumf naar het naburige dorp te ryden. Hij kan toozion, of wellicht Valt hem de eer te beurt, het deftige paar als koetsier te dienen. Wat een pret! Hij zat liever binnen in dan voorop achter de paardenhet is bovendien geen kleinigheid de beide vurige paarden in toom te houden. Maar, toch nog liever dit, dan thuis blyven; tusschen do vier muren te zitten en op bestellingen te wachten, die voorbijkomende kerkgangers, om tijd te sparen, meestentijds des Zondags doen, al blijft de Sabbat geheiligd, is ook niet prettig. Hy of Kasper moet koetsier zijn, dat staat vast; die thuis blijft, kan bovendien nog op de kinderen passen. Het is veel verkieselijker net de vossen langs velden en wegen te draven, ten aansohouwe van de kerkgangers en andere menscheu in hun Zondagspak dan voor kin dermeid te spelen. Maar zyn mooie pak moet aan, dat spreekt; want in het oog der meisjes en verdere minder dau 135 beneden en bovenhuizen onbewoond, omdat verscheidene van die per- /«eden aan 't verzakken zyn. En dat Amsterdam ziet gaarne met lachen de geringschatting neer op Haagschen wind- of irevolutiebouw te herinneren; daar hij zóó beschonken is ge weest. Tegen bekl., die vroeger reeds wegens we- derspannigheid tot 2 maanden werd veroordeeld, eischte het O. M. nu drie maanden gevange nisstraf. Ten slotte stond terecht D. de G., 33jaar, slager te Gouderak. Hij zou in den nacht van 5 op 6 October jl. te Gouderak, opzettelijk en wederrechtelijk, twee aan A. Fjjn toebehoorende glasruiten, zich bevindende aan de woning van Fijn voormeld, hebben gebroken. Na den vorigen dag eenige moeilijkheden gehad te hebben met A. Fjjn, had bekl. in bewusten njtóht eenige ruiten verbrijzeld aan diens woning. Hoewel dit feit door getuigen werd gecon stateerd, ontkende bekl. de schuldige te zijn, bewerende dat Fijn en diens vrouw bijna altyd vechten en zelf wel de ruiten hebben kunnen bleken. Eisch 15 dagen gevangenisstraf. Uitspraak over 8 dagen. De vernieuwde afdeelingen der Tweede Ka mer hebben gekozen tot bare voorzitters de heeren Lely, Conrad, Veegens, De Savornin Lohman en Viruly; tot hare ondervoorzitters - de heeren Vermeulen, v. d. Schrieck, Donnor, Schaepman en Cremer. Men meldt uit Haarlem De straatjeugd beeft de ruiten ingegooid van het bureau, waar de plaatselyke adjudant zetelt, en nu wil de genie die rniten niet la ten herstellen, omdat zij wel heeft te zorgen voor het onderhoud van de hoofdwacht, waar in het bureau is gevestigd, doch niet volgens haar beweren heeft te betalen wat door bal dadigheid is gebroken. Hiervoor heeft de po litie zorg te dragen. Als dat beweren opgaat, zal de politie, in ieder geval de gemeente, ook hebben te beta len de reparatie van de ruiten, door de lieve jeugd ingeworpen, in de Vleeschhal die aan het Rijk is verpacht en waarvan het Rijk de onderhoudskosten moet dragen. gedenkteeken ter eere van pastoor binnenkort plaats hebben. Het is gereed; alleen het hekwerk dat tijd heeft gevorderd, dan aanvankelijk vermoed werd, heeft eenige vertraging doen ontstaan. De Rofterdamscbe Diergaarde, wier botanische afdeeling een Europeeiche vermaardheid beeft, beeft thans hare serres ook weder in herfst- tenue gestoken, dat wil zeggen, bare rykdom geëxposeerd op bet gebied der chrysantemums, en dat we in deze van rykdom mogen spreken de serres zyn daar om dit ten volle te bewijzen. Honderd soorten in de griligste vormen en prachtvolste kleuren zyn er geëxposeerd en sommige tot een verbazende ontwikkeling ge bracht. In de eerste plaats verdient als zoo danig vermelding de Wabin, wier bloem als te voren den vorm heeft van een groote bos «Loop met je onwijze praat!” riep de molenaars knecht, terwyl hij toch min of meer angstig achter om ziet naar zijne schaduwvervolgens liep hij nog sneller en had weldra de woning van den molenaar bereikt Hij komt in den kleinen tuin voor het huis, waar stokrozen en zonnebloemen welig tieren; in het prieel van wit bloeiende vlierstruiken zit de molenaars vrouw met hare lange breikous; op het grasperk vóór haar spelen de kinderen. Dat treft de mole naar is alleen in zijn kantoortje. Met een vluggen, beleefden groet loopt Hannes de vrouw des huizes voorbij, vervolgens het kleine trapje van drie treden op door de lage deur hot huis in. Daar ginds in den langen gang rechts voert de tweede deur naar het kantoor van don molenaar; de deur staat op een kier. Hij duwt ze zacht terug en treedt binnen. De molenaar is er niet en de naaste deur, die naar de woonkamer geleidt, staat wijd opon. Reeds wil hij verder, om den molenaar te zoeken, maar het is, alsof hem iemand bij een pand van zijn kleed vasthoudt en hem toefluistert kunt gij hier geen hulp vinden, ook zonder uw meester? In deze kamer is de kas, zie maar. Was het een booze geest, die hem dezen raad ingaf? Toen hij omziet, bemerkt hij, dat het bureau open staat en de geldlade half uitgetrokken is; de mole naar is zeker dicht in de buurt, want hij laat zyn bureau anders nooit open. Op de teenen sluipt Hannes nader,- met den blik bijna onafgewend op de openstaande deur gericht. Blanke zilverstukken liggen in de lademet sidderende hand trekt hij die verder uit; achterin liggen bank- en muntbiljetten. (fPordt rwtoljd.} en ernstige bespreking der afdeelingen. Zij waren toegezegd op de jongste algemeene vergadering van het genootschap, waar boven genoemd vraagpunt behandeld is. Hoe kan door samenwerking tusschen school en politie de baldadigheid der straatjeugd wor den bestreden lo. De bestrijding van het wangedrag der kinderen op den publieken weg behoort tot de taak der opvoeding. 2o. Da onderwyzer moet in het belang zijner leerlingen kennis nemen van hun wan gedrag op straat, wanneer hij door de politie of burgery hieromtrent wordt ingelicht. 3o. De onderwijzer zij volgens de wet be voegd, wangedrag, door zyn leerlingen op straat gepleegd, te behandelen als dergelyke overtre ding in de school. 4o. Bij de overweging door de rechterlijke macht, of een schoolgaand kind zal worden gestraft], of tot dwangopvording veroordeeld, dient het advies te worden ingewonnen van den onderwijzer van dat kind. 5o. Voor niet-schoolgaaude kinderen (tot den 16-jarigen leeftyd) is arrest in eene verbeter- school« een gewenscht correctie-middel. Go. Het geregeld toezicht op zulke gestraf ten zij dan opgedragen aan daarvoor afzon derlijk aaugestelde en bezoldigde onderwijzers, die zich voor zulk eene taak hebben aangeboden. Deze stellingen zijn door het hoofdbestuur van het >NedorlantLch Onderwijzersgenoot schap 'onderworpen aan de gezette overweging haar door de zon verbrand gezicht kont reeds met do jonge ganzen over het veld naar huis«Han nes, wat hebt gij een baast roept zij in het voor bijgaan dezen toe, //loop langzaam en weet, wat je doetik kan het aan je zien, dat je iets verkeerds in het hoofd hebtbezint eer gij begint 1 Zeg het mijn broór, als er iets is, dat je hindert; hij is je kameraad, hij zal je niet in den steek laten Ha denkt Hannes, het moet al ver met mij ge komen zyn, dat do karrejongen, de allerarmste in het dorp, zijne hulp laat aanbieden en dat nog wel door zijne onnoozele zuster Magdalena, die niemand in het dorp kent dan onder den naam van Leen of Ganzen-Leen en van wie men vermoedt, dat het in haar hoofd niet recht pluis is. Men zegt, dat ze bovennatuurlijke dingen verstaat, dat ze van kruiden kan zeggen, of ze heilzaam of schadelijk zijn, dat ze een ongeluk van te voren aankondigt en dat ze ieder sterfgeval, een, twee dagen vooruit ziet. In het dorp trekt ieder den neus voor haar op ofschoon niemand iets tot haar nadeel zeggen kan; maar zij en haar bloeder leven van hun werk on van de aalmoezen, die hun hier on daar geschonken worden. Dearmen boteekonen op het land al evon weinig als In de stad. Zou Hannes zich op den bijstand van den karrejongen verlaten Ha, ha, dat klinkt bijna als bespotting //Neen, Lena roept hij deze in het voorbijgaan toe, „ik heb de hulp van je broer niet noodig en voor hetgeen ik doe, behoef ik mij nooit te schamen.” z/Eu toch, Hannes, pas op I” roept het meisje. „Üw schaduw is lang on donker; dit beteekent, zeg gen de menschen, dat iemand in gezelschap is van een boozen geeat Een der verslaggevers van de >Prov. Grou. Ct.< gaf het volgende verslag van de vergade ring der Nieuwe Kiesvereeniging te Groningen, op Zaterdagavond jl.Prompt om acht uur waren present de penningmeester, twee gewore leden en de pers. Kwart na 8 kwam nog een bestuurslid, dat evenwel slechts een kwartier den tijd had. De voorzitter bleef absent we gens ziekte, terwijl de secretaris bedankt had. 'Om half negen arriveerden nog een bestuurs lid met twee gewone leden. Kwart voor negen nam de heer Van Deun als waarnemend prae- Bes het woord. ZEd. sprak ongeveer als volgt: >Myne heeren! Ik heb de eer de vergadering voor geopend te verklaren en neem bij deze de vryheid de vergadering meteen te sluiten; terwijl ik de heeren van de pers dank zeg voor de beleefde attentie, ons hedenavond be wezen.* Daarop keerden we uaar onze haardsteden terug, met het hoofd vol van ge dachten over het sterk politiek leven, dat heersebt onder de vooruitstrevende party. of h n 'i u n in bankpapier dorpelingen moot hij weer in aanzien trachten to komen en voor een steedschen mijnheer aangbzion worden. En wederom valt hot hem loodzwaar op het hart, dat de kleermakersrekening in aantocht is wanneer ten minste de kleêrmaker een man van zijn woord is, daa moet bij omstreeks dezen tijd het bosch om komen. En waarlijk, als hij goed ziet, dan komt ginds van de hoogte een teer gebouwd manneko met een groot pak beladen. Dat is de kleermaker mot de nieuwe kleederen, ja, hij is het zeker. Zie eecs, hoe Hannes zich wegmaakt I Dicht langs de hooge lindeboomen sluipt hij, zoo snol hij kan, langs de hoining van don boomgaard naar huis. En altijd die gedachtewat zal bij beginnen, wanneer zijn schuldeischer hem in het molenhuis bereikt? Fluks vat hij het besluit, aan den molenaar zijno verlegen heid bekend te maken, al belooft hy zich daarvan geen heil; want reeds eenmaal is hij hem daarmede aan boord gekomen en de molenaar had hem bij die gelegenheid eene lange preek gehouden, maar voor geschoten had hij hem niets. Intusschen ziet hij geen andere uitkomat en daarom zal hij het nog eenmaal bij zyn meester beproeven. Hij is het kleêrmakortje verre vooruit; reeds heeft hij het dorp bereikt en snelt nu iu de schaduw der huizen snel op den molen toe, die aan den anderen kant van het dorp rechts naar het donnenbosch toe, tegenover het groote meer gelegen is. De zon ia op het punt onder te gaanzie eena, hoe schil— derachtig zij achter de toppen der pynboomen zich ter ruste vlyt. Leen, do jongere zuster van den anderen mole naarsknecht, die gewoonlijk met de kar rijdt, met De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren W. G., zonder beroep en G. B., schippers knecht, beiden alhier, wegens wederspannigheid, no. 1 tot twee maanden, no. 2 tot een maand. Mede beklaagd van wederspannigheid had zieb te verantwoorden C. J. v. E., 22 jaar, sjouwer alhier. Hij zou nl. op 10 October jl., in kennelyken staat tan dronkenschap op de openbare straat zich bevindend en aanhoudend de orde verstorende, toen hij deswege door den suryeilleerenden agent van politie B. C. van Donselaar werd aangegrepen ten einde naar het politiebureau te worden overgebraebt, zich mei> geweld tegen dien ambtenaar hebben ver zet door tegen te rukken en te worstelen, ten gevolge waarvan die ambtenaar van de been raakte en een ontvelling aan de knie bekwam. Beklaagde weet zich van het gebeurde niets m a M. 20,000 an ii M. 10,000 oniïM. 5,000 an a M. 3,000 enaM. 2,000 enaM. 1,000 en ii M. 400 jz. ÜM, 155 a M. 300,200, 00,98,69,42,201 :ns plan van trekking dezer gde Geldver- Het Vad.< is niet tegen een rywielbelasting maar is van oordeel, dat het de voorkeur ver dient deze heffing voor de gemeenten, of liever nog voor de provinciën, waarvoor men ook langzamerhand naar belastiogobjecten moet gaan uitzien, te bewaren. Het gebruik van een rijwiel verraad wel een zekere mate vau welstand, is een kenmerk van vertering, zoodat bet niet onbillijk schijnt hei in de verteringsbelasting te betrokken, maar, vraagt »Het Vad.,< is bet daarom noodig er een afzonderleken grondslag van te maken boven zooveel andere voorwerpen, waarvan de aanschaffing en het gebruik een zeker verte- nngsvermogen aanwyzen Waarom niet een voudig het rywiel medegeschat onder het mobi lair en er belasting vau geheven naar den- zelfden maatstaf als van alle andere voorwerpen van gebruik? Als men op die wyze by piano*?, biljarten, ryknigen volstaat met een heffing van l1/, pCt., waarom niet evenzoo bij ry wielen Dit klemt, meent hét- blad, te meer, omdat de heffing van een byzonder recht van rijwielen als element der verbeteringsbelasting weder te meer de strekking heeft om deze belasting voor den middelstand byzonder drukkend te maken. Onder de meer gefortuneerden wordt ge bruik gemaakt van rytnigen, en wat is nu onbillijker dau dat men wel bet rywiel tot afzonderlijken grondslag van belasting maakt en niet het rytuig? Het denkbeeld, om dezen nieuwen grondslag van belasting op te nemen zal, meent bet blad, eenvoudig tengevolge hebben, dat de aanslagen van minder gefor tuneerden w der evenredig hooger stygen dan die vau meer gefortuneerden. En zoo draagt men er alweder toe by, om deze belasting voor den middelstand, in plaats van minder, meer drukkend te maken. rnll

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1