ten. JX. IEL TER 'l Zn. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, No. 6828. Zaterdag 23 November 1895. 34ste Jaargang. BINNENLAND. .gers. FEUILLETON. 5 34-35. c )EBOER ten. "f--- UI van 'oor Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. Passage te Rotterdam particulier bordje, 'GAP (JForit 99folfd,) oppassen Maar l -w k SS C8 X)a politie te Sliedrecht beeft een .jjftal Sïer- dooa, bp B. It. ofdsteeg 1. brug F 22. OU DE MMER worden? Deze vraag werd gisteren GOIIDSCHE (MANT r bij. SRS Jz.' ran echtheid i* rk steeds voor man» der Firm* B. ▼oor blijven. Voor eenige dagen is hy een slager in Het Hang te Rotterdam f 500 gestolen. Than* verband met dezen diefstal, drie .wee meisjes, van 15 tot 20 jaar /De Ze- roorko- 13, kennis e oorzaken ïn. Biologische op ons ze- s, datzoo- eeskundigjs Rotterdamsche veedrijvers gearresteerd, die dacht werden bij de wed. J. Klein een inhondende 8 a 10 portemonnaies, en Visser een paar vronweschoenen te hebben weggenomen. Nadat van een en ander proces verbaal was opgemaakt, zyn de verdachten weder op vrye voeten gesteld. Het >Haag*che Dagblad® verneemt uit goede bron, dat bij den minister van oorlog het voornemen bestaat, een wyziging te brengen in de verhouding tusschen leger en schutterijen. Tot nu toe was een der eerste plichten van militair en schutter om eikaars rangen en graden te erkennen en dienovereenkomstig het militair saluut te geven. De minister scbynt van plan te zijn binnen kort hierin verandering te brengen en elk verband tusschen leger en schutterij af te snyden. Het woderzydsch saluut zal worden afgeschaft. Volgens het Dagblad® hebben reeds ver scheidene officieren der dienstdoende schutterjj te ’s Gravenhage hun voornemen te kennen gegeven om, indien deze maatregel wordt toe gepast, hun ontslag aan te vragen. ADVERTENTIES worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN. zal. Hoe goed ziet Magdalena er uit I Beter dan al de andere deerns -<an het dorpzij is ook geen kind meer, wel neen, zij is volwassen. Hij heeft haar nog nooit zoo goed opgenomen; zy staat immers ook beneden al de andere meisjes in het dorp. Arme deerne, gij zult uw broeder behoudenik zal hem loskoopen o, ik heb geld, veel geld, een kist vol, ouder mijn bed. Maar gestolen, alles gestolen! roepen de menschen, als konden zij zijne gedachten raden. Ha! wat is dat? Daar komt uit het midden van het volk de beul met zijn scharlaken- kleurigen mantel te voorschijn, recht op hem toe. „Kasper. Kasper I” schreeuwt hij luidkeels, „sta mij bij, wees gij de dief en laat mij vry Maar Kasper is weg, Lena is weg, alleen de beul staat naast hem grijpt hem. En van het kerkhof dringt de stem zijner moeder tot hem door; Is er geen geestelijke, die mijn kind in zijne laatste ure helpen kan moet dan mijn kind voor eeuwig verloren gaan „Laat mij los I” roept Hannes in doodsangst en spant al zijne krachten in, om zich los te scheuren. Daar o I alles is verdwenen hij is alleen op zijn kamertje en do maan schijnt helder en klaar op hem neder. Het waren dus slechts droombeelden, die hem zoo beangstigd hadden O, hij heeft immers nooit geld uit de lade van den molenaar genomen. Ja, jaweldat blijft werkelijkheiddaar hangen de kleederen en waarmeê zijn ze betaald? Hij is dus inderdaad van den rechten weg afgewoken en ijdele hoogmoed heeft hem tot schande gebracht. Den volgenden morgen bij helderen zonneschijn zag alles geheel anders dan in den stillen midder nacht by het maanlicht. B) Voor wien zou die zijn Hooger en hooger richten zij hem op. Hij hoort roepen: Waar is Hannes? wij moeten Hannes hebben I Een koud zweet breekt hem uit; zijne haren rijzen te berge. Het is dus reeds ontdekt maar, er was toch niemand bij tegenwoordig. Daar staat hij reeds midden onder de menschen; als zy hem zien, zullen zij hem grijpen. O, welk een dood, welk eene schande! En daar ginds van het kerkhof komt zijn vader, komt zijne moeder aan; zij wenken hem, zij geven hem een teeken, dat hij tot hen moet komen, om zich te ver bergen. Maar hoe zal hij uit de menigte komen hoe zal hy al deze menschen ontwijken? Hij kan nergens een schuilhoek vinden. Allen wijzen naar hem, allen I Er is voor hem geen uitweg! Daar van de hoogte naderen Kasper, de karrejongen, en Ganzen-Leen; hij heeft zyn kameraad geminacht, maar wat zou dat? Kasper heeft hem zyn hulp do«n aanbiedenwie weet of deze hem niet redt I O, mocht deze zich als dief aangeven en hem vry sprekenwat geeft zoo’n karrejongen om een goeden naam, om het leven? Arme Magdalena! dan blijft gij alleen aehterZy schreit met den tip van haar voorschoot wrijft zij zich de oogen, als had zij reeds T.raom.11, wat nat haar brooder gaachiadoo celijken itigheid On. mi- igewon- melijke zieken, gorolgen Spraak- i de ge ve, par- tieugen, cundige pion, al. vingen dder-of kregen; teroerte ju, wegens eldheid i duite- roor de fJ irhoofd, n handen igenoemde n bleek- ;e meisjes, ien. die de reactie langeraden ellen, dat mr. Van Te Oudewater trad als nutsspreker op de beer P. Huet van Goes. Transvaal en zijne bewoners was het onderwerp zijner lezing. De schetsen, die spreker gaf ran ’t land en ▼olk, waartoe hy langen tijd behoorde, waren recht interessant en Mjerden dan ook zeer toe gejuicht. ’t Was een goede gedachte van den spreker, eene nog al groote verscheidenheid van voorwerpen en photographieën, op Zuid- Afrika betrekking hebbende, mede te brengen en in de pauze ter bezichtiging te stellen*. Na de Transvaal-schetfen gaf de spieker nog een viertal kleine bydragen. Na hetgeen vooraf gegaan was, konden deze niet dan zeer matig bevallen. Wanneer de heer Hoet mocht goed vinden hiervoor in de plaats nog eene enkele schets aangaande de Transvaal te geven en zoo van al de schetsen samen een Transvaal- avond te maken, het geheel zou er, naar ons voorkomt, bij winnen. GOUDA, 22 November 1895. Bij het gisteren te ’s Gravenhage gehouden examen M. O. Boekhouden K XII, is o. a. geslaagd de heer C. J. van Hemert, te Wad- dinksveen. van rywielen ter beryding weg door anderen, niet in van eenig beroep of bedrjjf. van rjjwiel staat den be'asting- hooder vrjj, onder voorwaardc van j aan den ontvanger der directe belasting van den diensikring, binnen welken tot invulling de noodige de samenstelling van regen hot overzicht omtrent de uit- den oogst van 1895, verschilt deed zieb dikwijls genoeg op; al stond het bureau niet altijd open, bij ontving dikwijls geld voor zij* meester, en deze kon niet alle bestellingen narekenen. Op deze wijze vond menig geldstukje den weg naar den zak van den knecht, en wanneer in de stilte van den avond beangstigende gedachten in hem opstegen, wel nu, er was een kroeg in het dorp, waar alle vrolijke jongens bijeen kwamen en daar mocht hy niet ontbreken. Er werd gedronken en gedobbeld tot in den nacht. Wanneer hij dan laat naar huis kwam, sliep hij van vermoeidheid spoedig in en zyne laatste gedachten warenhoeveel hij gewonnen of verloren had en hoe gaarne alle deernen hem lijden mochten. De arme Lena en haar broeder waren hem geheel uit de gedachte gegaan wanneer de eerste met hare ganzen hem voorbij kwam en hem medelijdend en droevig aanzag, dan ontweek bij hare blikkenzy schudden opnieuw zijn geweten wakker, en daarvan wilde hij niets weten. Zoo ging bet met Hannes al meer en meer naar den grond. Dewijl hij echter al te uitgelaten werd, ontweken hem allengs de beter gezinde meisjes en knapen. Dit maakte hem nog losser en buitenspo- rigerhij had rust noch duur, bij verspeelde, ver dronk en verkwistte eens anders geld op do grofste wyse. Eensklaps ging by den molenaar een licht op er gebeurde iets, dat hem aanleiding gaf, zijn knecht te verdenken; hij bracht dfc in verband met andere omstandigheden en deed zich zelven eindelijk de vraagHoe zou Hannes han al bet geld komen, dat hij verteert. De tabel, don burgemeesters toegezouden ter verkrijging van gegevens voor ringsvrege van komsten vnn Een eenvoudig vrouwtje aan de Weesper- zyde te Amsterdam,' eene behoeftige weduwe, had een negenjarig zoontje, dat, tengevolge van spraakgebrek, achterlijk van geest was. Men ried haar aan, het jongske wilde het niet - zyn leven in deerniswaardigen toestand in, op «ene inrichting te doen, waar het van zyn gebrek zon kunnen worden genezen. Moeder had daarvoor echter geen geld, en nu kwam zy op het idee om de hulp van de Ko ningin in te roepen. Een rekeatje werd ge schreven en opgezonden, en niet lang daarna kwam iemand van het hof een onderzoek in stellen naar den toestand van de weduwe en baar kind. Een gevolg hiervan was, dat de vrouw de zer dagen verblyd werd met de mededeeling haar door tusschenkomst van den burgemees ter van Nieuwer-Amstel gedaan, dat de Ko ningin besloten had, voor haar rekening den knaap te doen opnemen in de inrichting voor spraakgebrekkige en achterlijke kinderen van den heer Kingma te Amstardam. Is de eigendom of moet zij als openbare straat be schouwd 1 aan het oordeel van den kantonrechter in het eerste kanton aldaar óhderworpeu. Gedagvaard was J. de Vries, wien ten laste gelegd werd dat hy voor zyn winkel in de Passage een vogel standaard en blöèm^ntfïanil' beeft geplaatst, zonder daartoe vergunning te hebben van Burg, en Weth. Door het O. M. werd deswege f 1 boete, subs. 1 dag hechtenis geëischt. Bekl. voerde tot zyne verdediging aan, dat bij geen vergunning behoefde, omdat de Passage een doorgang en geen openbare straat is dat de eigenaar elk oogenblik het recht heeft den doorgang af te sluiteu, wat ook meermalen is geschied dat de politie er alleen komt snr- veilleeren, wanneer dat door den eigenaar ge vraagd wordten dat de bewoners steeds door Gedeputeerde Staten vrijgesteld worden van hel betalen van belasting voor deuren en ramen. Op deze gronden vroeg hy ontslag van rechtsvervolging. By repliek vond het O. M. deze verdediging zeer zonderling. Immers het zou den' winke liers niet voordeelig voorkomen, wanneer de Passage werd afgesloten. Volgens het Wet boek van Strafrecht is verboden bet houden van aanstooteljjke toespraken in het publiek, bet aanheffen van aanstootelijke liederen en het uitatalleu van aanstooteljjke gravures, en nn zou, wanneer die verdediging opging, dataller in de Passage mogen geschieden. Dupliek bleef achterwege, omdat dekanton- zyn da»" jongens e ond aangehouden. Onder hen bevinden zich de beide boofddaders. *Na het plegen van den diefstal gingen zy, van de meisjes vergezeld, een rei je naar Amsterdam maken, waar het grootste deel van bun gestolen geld werd verteerd. Verschillende goederen, als kleeren, luxe artikelen enz., werden gekocht en aan de meisjes ten geschenke gegeven. Een der aan gehoudenen ontving een gedeelte zjjner opvoe ding in den Kruietaig. Met hoeveel brutaliteit de dieven te werk gingen blijkt uit bet volgende bericht in de »N. R. Ct.« De inspecteur van politie H. Brinkman, die een hunner op het Haagsche- veer arresteerde, nadat deze, zich achtervolgd wetende, daar do vlucht genomen ba l, er niet aan denkende dat die gang doodloopt, werd daarby achter in deze nauwe en bjj avond zeer donkere gang onverhoeds met een dolk bedreigd. Gelukkig kon de inspecteur nog intjjda den pols van den aanvaller grijpen en hem het wapen uit de hand wringen. Een zesde medeplichtige in dezen diefstal is nog niet in handen. Toch is reeds gebleken dat de dieven zich met ban aanhang, behalve te Amsterdam, waar de buit grootendeel* ver teerd werd, ook nog in andere plaatsen hebben opgebonden. De instructie in deze zaak duurt voort en brengt menig staaltje van geslepen diefachtig heid aan het licht. rechter bepaalde dat n.g als getuige zal wor den gehoord de commissaris van politie in do 1ste afdeeling. Men meldt uit Haarlem k Mevrouw Van W. is, op verzoek van haren echtgenoot, in de gevangenis a la pistole ge plaatst. hare goederen werden gisteren uit I^aren gebracht. Als verdediger heeft zij gekozen i Gigh te Amsterdam. De beer v. W. moet verklaard hebben, dat zyne vrouw op 5 November, toen hij een der kinderen, die bij eene buiselyke oneenigheid tusschen het echtpaar tegenwoordig was, naar boven bracht, van zyn afwezigheid gebruik gemaakt had, om bet antipyrinum in het bier te doen. Niet alleen hierin, maar ook in flessohen, die niet in zyn handen zyn geweest, is antipyrinum gevonden. Mevr. Van W. heeft een tegeneisch tot echt scheiding ingesteld. Voor haren echtgenoot treedt daarin op mr. Caroli to Amsterdam. De eerste onaangename gewaarwordingen van de knaging des gewetens waren voorbij de fraaie klee deren aan den kapstok zagen er zoo aanlokkend uit. Hij zal er mee pronken, en wat zo kosten wie zal daarnaar vragen De molenaar zal de klei nigheid niet missan - hij zal voor het, vervolg wel en„zijn geweten zal dus wel tot fust komen, hierbij bleef hot niet; hij had de zonde een maal den vinger gogevon, ze hield hem vast bij do heele hand. Boven verwachting verwekte hij opzien in zijn nieuwe pak. Toen hij den molenaar en diens vrouw naar de kerk reed, bleven de jonge meisjes bij hot zien van den knappen jongeling en zijn fraaie pak van verrassing staan. En in de kerk kwam er geen einde aan het omkijken en wijzen en fluisteren. Bij het uitgaan had Katharina, aan Lotje gezegd Hannes had het zelf gehoord „Zie eens, wat die jongen er mooi uiiziet; hij heeft zeker eene erfenis gekregen of den hoogsten prijs getrokken 1 Wie had ooit- gedacht, dat hij zoo voor der. dag zou komen!” O, hoe streelde dit den molenaarsknechtal zijne gewotensknagingen waren vergetenhij zou er voor taan geon last meer van hebben. En hy bracht in derdaad door allerlei verstrooiing te zoeken, de stem in zijn binnenste tot zwijgen hij bleef niet staan bij den eersten stap. Hij had geld noodig; hij had zijn zelfvertrouwen vsn weleer herkregen, hij lachte en stoeide «net de deernen van het dorp en deze waron altijd vriendelyk jegens den knappen molenaarsknecht. Hij kon er niet buiten, deze en gene eens een pre sentje te geven; maar zijn geld was daartoe niot vol doende; wat had hij niet reeds voor zich zelvoü noodig I Maar de gelegenheid, om aau geld te komen, De concept regeling door de voorstellen van het in de Tweede Kamer aangenomen amende- qpent om de rywieleu ah belastinggrondslag op te nemen is ontworpen en die in het wetsont» werp zou moeten volgen op hoofdstuk IV, op de regeling vau den grondslag paarden luidt Hoofdstuk V. Belasting naar den zesden grondslag. Art. De belasting wordt geheven ten be drage van f 5 per jaar voor elk rywieJ, inge- richt voor ééa persoon, en vau f 7.50 voor elk rywiel, ingaricht voor meer dan één per soon a. wegens bet houdon hier to lande van ry- wielen ter beryding van den openbaren weg door den houder of de leden van zyn gezin, anders dan by uitsluiting in de uito-tening van eenig beroep of bedrijf b. wegens het beschikbaar houden hier te lande, behalve voor zich-zelven en de leden vbu eigen gezin, van den openbaren de «itoefening Verwisseling plichtigen kennisgeving de houder woont. Art. Elk rywiel op den openbaren wdg gebezigd, moet gemerkt zijn met een onuit- wischbaren stempel, bevattende een volgnum mer, en ovorigons ingoricht naar een door on» te geven voorschrift. Bovendien moet elk op den openbaren weg gebezigd rywiel voorzien zyn van een vertoonende aan weerskanten of van achteren bet in de vorige zinsnede vermelde nummer, duidelijk zichtbaar op een afstand van 50 meter, en in een door ona te bepalen kleur, verschillend voor de naar letter a, voor de naar letter b. van het vorig artikel belastbare, en voor de uitsluitend in de uitoefening van beroep of bedryf gebruikte rywielen. De bepalingen omtrent stempel en nummer bord zijn niet toepasselyk op het rywiel van millitairen, veldwachters, postbode o en andere beambten, wanneer zij in dienst zyn en uni form dragen, of vsn eenig uitwendig zichtbaar dienstteeken van overheidswege vastgesteld, voorzien zyn.«

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1