S'. I Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA. Wlnterdlenst 1895—1896. Aangevangen 1 October. Tijd van Greenwich. Bultenlandsch Overzicht. ileurs van Amsterdam. A. van OS, Az., ADVERTENTIBN. Prijstrekking 12 Decembar. 500,000 Mark in zooverre ran die over vroegere jaren, dat alleen opgave wordt gevraagd van die laifd- bonwge wassen, waarvan de verbouw ala een der voornaamste culturen in de gemeente beschouwd kan worden, tërwjjl evenzeer in- volling onnoodig is van grasland en hooiland, wanneer de veeteelt en hooiland weinig be- teekent en van tuinbouw of warmoezerjjge- wasaen, fruit en ooft, wanneer deze producten niet geheel of grootendeels voor den handel geteeld worden. Moest vroeger het oordeel omtrent den oogst worden uitgesproken met uoed, middel matig, slecht, bij deze tabel wordt als maat staf ter vergelijking van de uikkomsten gesteld 1U0 als een uitmuntende oogst, 90 zeer goed 80 goed, 70 vrygoed, 60 meer dan middel- matig, 50 middelmatig, 40 minder dan mid delmatig, 30 gering, 20 slecht, 10 mislukt. In den toestand der werkstakingen aan de Olyde en te Belfaet is, neg geen verandering gekomen. Gisteravond zou echter een zeer belangrjjke vergadering wórden gehouden van vertegenwoordigers van alle werfeigenaara nit Groot-Britannië en Ierland met het doel aan eensluiting van alle werfeigenaar» te verkrij gen, ten einde de macht van de werkliedeu- vakvereenigingen te kunnen breken. De »St. James's Gazette achtte het echter volstrekt niet seker, dat deze vergadering tot «en resul taat zou komen. Een verschrikkelijk drama is voorgevallen ann 'ooord van het Italiannsche schip Uruguay*. Een zekere Marino Franzese had zjjn vriend Speranza verteld, dat by door de politie ge zocht werd wegens het vermoordeu van zpn vronw. Het verhaal deed de ronde over het schip en Franzese werd braaf bang gemaakt. Op zekere morgen trad hij op Speranza toe en tërwjjl bjj hem de hand ter begroeting reikte ■tak hy hem zonder bljjkbare aanleiding dood. De moeder van den vermoorde riep om hulp, doch ontving eveneens een do„delyken mes steek de vader die op den moordenaar toe snelde, was weldra in een verwoed gevecht met dezen gewikkeld. De verschrikte passagiers vluchten en meldenden officieren watervoor- gevallen was. Met een aantal gewapeude ma trozen togen dezen naar het tooneel van den strjjd, doch het kostte huu heel wat moeite den woesteling, die razend met zijn mes om zich heen sloeg, meester te worden. Tërwjjl zjjn aandacht werd afgeleid door een der offi cieren, die droigde hem neder te schieten, werd hjj door een der matrozen besprongen en gekneveld. De Britsche Noordpoolreiziger Jackson ver- bsalt aldus een zyner vele avonturen in het verre noorden >Iu den vroegen morgen van 7 Ferbuari had ik eene ontmoeting van zeer nabjj met een beer. Ik was om vjjf unr er alleen op uitgegaan, met niet meer dan een broék en overjas over mjjn pyjamas aau, daar ik op het punt was geweest, onder de dekens te kruipen, na den ganschen vorigeü nacht op de beren jacht te zjjn geweest. Ik had de houden weder hooren blaffen op het drjjfijs en volgde het geblaf twee mylen ver tot een open vlak. Daar zag ik aan den rand een grooten beer, bezig met woeste sprongen naar de honden te doen, waarvan er vier hem ston den aan te blnffeu. Ik wondde den beer ernstig met het eerste schot, en hjj ging weer te water. Toen hij weer boven kwam, vluchtte hy over bet jjs naar Meir Channel, door mjj en de honden achtervolgd. Daar hjj op mjj won, loste ik uit de verte een schot op hem, maar het was donker en mistig en er viel sneeuw, zoodat ik niet wist, of ik hem geraakt had of niet. Het maakte echter, dat hjj naar den waterrand terugkeerde. Toen ik hem inhaalde, vond ik hem reeds 30 ellen van den kant, bezig met briesen en brallen en zjjn best te doen een der honden te pakken. Daar ik haastig van hét kamp was vertrokken, met niet meer dan drie patronen waarvan ik er na al (wee verschoten had, wilde ik zeker van mjjne zaak zjjc eu naderde ik den beer tot 6 a 7 ellen. Toen vloog bjj op mjj aan met den kop naar beneden maar torwyl ik aftrok, lichtte bjj den kop, zoodat mjjn kogel hem tnssphen de pooten doorging. Het volgende oogenblik zat hy mjj op het ljjf, met den bek wjjd open en een gebral, alsof een geheele mena gerie aan den gang was. Ik had nog even den tjjd om met alle kracht mjjn geweerloop in zjjn bek te stooten en terug te trekken voor een tweeden stoot. Dit was hem zeker een weinig te machtig, want plotseling draaide hy zich om en sprong weder in het water. Op dat oogenblik had ik tien pond willen geven voor een vierde patroon, want nu had ik hem gemakkelijk kunnen dooden. Maar, graag of niet, ik moest terug om patronen te balen, wint ik had nog altjjd hoop hem te krijgen. Ik verwisselde mjjn éénloops geweer met een met twee loopen, ten einde» gedekt te zjjn tegen eene tweede gevaarlijke ontmoeting, doch toen ik terugkwam, was de beer hei water over gezwommen en reeds 150 ellen ver, buiten gevaar, doch akelig brnllend. Daar ik geen middel wist om bij hem te komen, was ik met weerzin gedwongen, hem aan zjjn lot over te laten, waarschijnlijk om te sterven, Mjjne linkerhand bloedde sterk, want by den stoot met mjjne geweerloop in zjjn hek had ik mij aan zyne tanden bezeerd. Nader hand kon ik aan het geweer zien, dat de loop 23 duim in zijn bak was ingedrongen, een stoot die aankwam zou ik meenen Ik ben dezen winter door verscheidene beren aangevallen en besprongen, maar geen enkele kwam mjj zóó na te ljjf als deze knaap deed, want een kogel stnitte hen telkens in hun vsart. Poolbeeren sjju vreemde ongewisse dieren sommige schrikken al zoodra zjj menscben zien, maar andere vechten zoolang er adem in is. In elk geval hebben zjj mij dezeu winter veel uitspanning bezorgd en veel bjjge- dragen om bet eentonig leven hier op te vroo- Ijjken, zoodat ik een prettige tjjd met beu gesleten heb.t Staten-Generaal. 2e. Kamer. Zitting van Dond. rdag 21 November 1895. Tegen heden is aangekondigd de regeling der werkzaamheden. Bjj de behandeling van art. 2 van de wet op het Personeel bestreed de heer Beaufort (Amsterdam) den belasting*- vrjjdora van voor het publiek toegankelyke buitenplaatsen wegens een zedelyk doel, terwyl de beer Pijnappel en de Minister dien ver dedigden. Door den minister werd overgenomen de wjjzigiug der commissie om bjj belasting in aanmerking te nemen of de grond strekt tot verhoogiog van de bruikbaarheid of van het genot der woning, waartoe die grond behoort. Met 52 tegen 34 stemmen .werd verworpen bet amendement der commissie om vrjjstelling van voor het publiek toegankeljjke buiten plaatsen te schrappen. Bjj art. 3 verdedigde de heer Van Dedem het amendement om de wiukels te belasten. De heer Kerdjjk bestreed het nat vaa het belaften der inrichtingen welke entree heffen en wenschte de vrystelling afhankeljjk te maken van het bedrag van den toegangsprjjs. De heeren Kolkman, Everts, Truyen en Bastert dringen aau op vrydom voor de kost scholen. De heer Schaepman steunt het betoog vau den heer Kerdjjk, dat verecnigingen, die geeu winst booogen maar toch een kleine entree heffen, behooren te worden vrjjgesteld. De beer Donner vraagt of krankzinnigen gestichten onder de vrijstellingen behooren. I)e heer Borret bestrjjdt het amendement, waarbjj ^e vrijstelling der winkels zon ver vallen. De heer Gerritsen pleit ook voor de winke liers, omdat niets voor een woning hinderlijker is dau een winkel. De minister van financiën heeft in de stok ken de vrjjgtelliug van winkels reeds »con araore c verdedigd. Kostscholen weuscht hjj vrygesteld te zien, terwijl krankzinnigen ge stichten vaa zelf vrij zjjn, omdat zjj tot de ziekenhuizen behooren. Om de vereenigiagen, die geen winst beoogen en toch entree willen beffen, te gemoet te komen, stelt bjj voor de entrée's tot 20 cent vrjj te stellen. De heer Goeman Borgesius bestrjjdt met nadruk de vrjjstelling der winkels op gronden van billjjkheid, in het belang der contribna- beien en van de schatkist. Het amendement van de Commissie op art. 4 om winkels on lokalen voor uitstallingen Diet geheel vry te laten maar gedeeltelyk te belasten, werd met 63 tegen 27 stemmen aan genomen. Te Stevensweert bevindt zich een meisje dat gedurende 216 dagen voedsel nog drank heeft genuttigd eu niettemin er gezond uitziet. Alleen hond zjj sedert 3 Januari jl. het bed. Aan >Het Centrum* wordt omtrent deze onverklaarbare gebeurtenis het volgende mede gedeeld «Van de velerlei hypothesen voorheen ge opperd door mannen van het vak, die tot haar werden toegelaten, bljjft schamel weinig over. Waar Je een van hysterie gewaagde, meende een auder met een geprononceerd geval van auto-suggestie te doen te hebben. Als dit alles maar geen boerenbedrog is op groota schaal waarschuwde een derde. Een Belgisch doktor oud-teerling van wjjlen Charot, die ingevolge een van wege een Brusselsch dagblad ontvangen opdracht, Maria CretskeDS in Mei kwam be zoeken in gezelschap van een photograaf was van weening, dat er hypnotisme in 't spel was en zij het op dien voet niet lang zal uithouden. Sinds is er heel wat water door de Maas naar zee gestroomd, zonder dat er ook maar de minste verandering in den toestand van het meisje te bespeuren valt. Haar gelaats kleur is nog steeds die van een perfect ge zond persooD, wat ook geldt van de lichaam- temperatunr en den polslag. Naar zjj aan een bezoeker onlangs verzekerde, scbjjnt een dag haar een uur toe, zoo suol vervliegt voor haar de tjjd. De ooders van het kind, welke van huis nit bekend staau voor brave, rechtschapen lieden en bjj de zaak geen cent voordeel hebben, gaven en geven berhaaldeljjk de plechtige verzekering, dat hun dochter van af 18 April letterlijk niets, ook geen dronk water, over de lippen kreeg, buiten de H. Communie. Den 17eu gebruikte zjj voor 't laatst een weinig wjjn met water gemengd. Achtenswaardige personen uit de buurt, die op elk unr van den dag toegang hebben tot de hoeve, door mjj ondervraagd, zeggen voor do goede tronw van den heer Cretskens en dieDs gezin te durven iostaan, en de inwoners van Stevensweert. wien het overigens in deze aan een zeker scepticisme niet ontbreekt, deelen nagenoeg algemeen dit gevoelen. In ieder ge val is er tot dusver niets geschied, wat booz- achterdocht wettigt. Maar zelfs de haast onmogelyke veronder stelling, dat Maria Cretskens eet en drinkt als een gezond persoon, hoe dan verklaard dat zjj sedert 3 Januari, dus bjjna gedurende een vol jaar, het bed behond en van de buitenlucht verstoken, volkomen gezond en wel te pas bleef? Van vermagering geen zweem. Eer het tegendeel! Ora kort te gaan, welke oor zaak men ook ann dit inderdaad buitengewoon verschijnsel toeschrjjve, een raadsel bljjft het. De heer G. A. Odé, die eenige jaren geleden zijne geboortestad Schiedam verliet, om zich te Pretoria te vestigen, verwierf spoedig aldaar de betrekking van secretaris van Onderwijs en werd later door een samenloop van omstan digheden door de regeering der Zuidafrikaausche Republiek benoemd tot officieel geschiedschrij ver, waarbij hij zich verbond, eene Geschie denis van de Transvaal* te schryveu. in den loop van dit jaar evenwel werd hem onverwachts ontslag verleend, en thans bevat een te Johannesburg verschijnend blad over deze zaak bet volgende bericht: sin November zal de zaak Odé behandeld worden. Hjj heeft de regeering gedagvaard voor f 60,000 als schadevergoeding voor het verbreken van een contract, volgens hetwelk hjj de verplichting op zich genomen had, tegen een maandelyksch salaris, de geschiedenis van de Transvaal te schryven. De regeeriDg beweert, dat zjj gerechtigd was, haar contracht te ver broken, op grond dat de inkleeding des heeren Odé haor niet de zekerheid gaf, een historisch werk te verkrjjgcn zooals oorspronkeljjk ver- wacht werd.* TOONEEL. De tweede Mevrouw Tanqueray. De Vereeniging «het Nederlaudsch Tooneel* komt in een zonderlingen vorm tegemoet aan het verlangen van velen, om van een aange kondigd stnk iets meer te weten, dan den titel en de namen der tooneelspelers. Het zorgt dnt bij het programma een kenr van beoor deelingen over het aangekondigde stak rond gezonden wordt. Wjj noemen dat een zonderlingen vorm, omdat het eigenlyk niet geeft, wat verlangd wordt door en in het belang van de aanstaande toeschouwers, maar wat de Vereeniging goed vond weer te geven, van hetgeen over haren arbeid is gezegd, en dat in haar belang, want zij zorgt wel dat zjj geen booze recensies on der den neus der leden brengt. Het publiek wordt op die manier bewerkt zoodat bet ten goede bevooroordeeld wordt eu als men zooveel goeds gelezen heeft, durft niemand den mond ten kwade open te doen. Dit op den voorgrond uit wraak omdat de Vereeniging ons het gras voor de voeten heeft weggemaaid en wjj das heel wat moeite moe ten doen om onzeu lof in een nog oqgezegden vorm te gieten. Wat wjj er dan ook op weten aan te mer ken, zullen wjj nu laten volgen, al was het maar alleen om iels piquauts te zeggen en al die pluimstrijkers eens de les te lezen, maar daarna ook het welverdiende eere sal at In de eerste plaats de mise-en -scène wat beteekende het, dat de acteurs verscheiden malen hinderlijk met den rag naar het publiek gesteld werden om zóó te spreken en waartoe was het goed groote meubelstukken op den voorgrond te brengen, waardoor de tooneel- spelers aan het oog der toeschouwers onttrok ken werden en bnone, vooral in dea beginne toch zeer onduidelijke samenspraken nog on- duidelyker te maken. Er was in dit opzicht groot gebrek aan tact. Daar staat tegenover dat het Ned. Tooneel met ons klein tooneel en het aanwezige meu blement gewoekerd heeft en er zaaltjes vaa heeft weten te vormen, niet al te onwaardig aan de salons welke moesten worden voorge steld. Er was veel meer smaak ontwikkeld, dan wij van de Rotterdamsche directie gewoon zjjn. Komen wjj nu tot het eerste bedrijf, das trof ons daar een onbehagelyke saaiheid, welke gaandeweg verminderde, maar toch door het geheele stuk heen hangen bleef. Daaraan hpeft de schrjjver voor een goed deel de schuld. Hy heeft zooveel te vertellen, eer de vrerkeljjke actie begint, dat Ky verplicht is er bet geheele eerste bedrjjf aan op te offeren. Wel heeft hjj alle mogeljjke kunstgrepen gebruikt om het tooneel te varieeren en de alleenspraak af te breken, maar het is hem niet gelukt bet spook der verveliug te verbannen en het eerste bedrjjf slait met de kennismaking met de hel din «an het stuk, thans nog de aanstaande van den weduwnaar Tanqueray en men is terstond tegen hsar ingenomen. In het tweede bedrijf wordt de actie leven diger. De verhouding van die uit de diepste lagen opgekomen tweede vrouw tot de stief dochter, die door van hare moeder geërfden -ROTTERDAM. Gouda Moordrecht. Nieuworksrk Oapelle Rotterdam Rotterdam Oapelle Nieuwerkerk Moordrecht Goudt 7.— 7.26 7.32 7.88 7.46 7.66 5.— 6.10 6.19 6.26 6.82 8.40 8.47 8.(4 9.01 9.10 6.67 6.08 6.16 6.84 6.80 9.06 9.40 9.26 10.— 7.25 7.47 lO.lf 10.86 8.— 7.46 8.07 8.18 OODDA DEN HAAG. 10.64 11.01 11.08 11.16 11.24 8.86 i.55 12.09 12.25 1.24 3.32 3.44 4.50 5.24 7.11 7.52 8.32 8.43 8.51 9.57 11.18 M 12.32 M M M 4.57 M M 7.59 H M 10.04 M M 12.39 M M M 5.04 M M 8.06 M M M 10.11 M M 12.46 M M M 5.11 M M 8.13 M M h 10.18 M lt.18 12.55 R OT T S 1.44 RD A M- 8.50 BOUDA. 4.02 5.20 5.4 2 1.80 8.22 8.52 9.08 9.10 10.27 11.90 9.40 9.51 10.19 11.50 12.20 1.42 2.50 3.10 8.48 4.20 5.31 6.17 8.05 9.43 M M 10.20 M M 1.52 M M M M M 6.27 f 9.52 M M 10.36 M M 1.52 M M M M M 6.84 M 9.58 M M 10.48 M M 2.08 M M M M M 6.41 M 0.59 10.11 10 49 12.08 12.40 2.12 3.09 3.29 4.08 4.40 5.51 6.47 8.26 10.08 Gouda 7.8OS.36 9.09 9.87 10.20 10.50 18.12 12.28 1.27 8.85 8.47 4.45 6 87 7.14 7.49 f.29 8.54 9.54 11."C Zev.-M. 7.48 8.47 11.0S 1M0 4.57 8.01 10-08 Megir.?.S8I.M 11.18 18.49 J.os 8.18 10.15 Voorb. S.07 9.08 11.87 1.01 j.jo 8.80 10 •H»go 8.18 9.18 9.87 10.07 10.48 U.SS 19.49 1.08 1.57 4.05 4.17 5.95 5.57 7.44 8.81 8.— l0 M 1U' UouiU. 5.85 8.87 7.55 5.09 8.91 Oudew. 5.50 6.64 Woerden 5.69 7.08^.12 Utrecht 6.18 f 8.28 8.41 f f Natr Amsterdam. GOUD A-UTRECHT. 111I4 9.05 10.19 10.57 18.48 8.80 8.17 4.16 4.47 5.57 0.58 8.81 10.10 Gouda Amsterdam C. S *4.37 8.14 8.21 9.25 11.14 V V 11.22 8.37 10.51 11.45 GOUD A-A M 8 10.01 *10.57 11.05 1.— 2.87 v 2.45 1.20 3.08 T E R D A M. 12,10 1.18 7.10 10-29 2.84 l 5.05 6.17 7.18 8.48 10.37 3.50 4.48 5.29 6.85 f 9.04 t DEN HAAG GOUDA. '•Hage 5.5*1 7.20 7.43 6.80 9.28 9.4610.1111.3612.15 1.35 2.44 2.58 3.48 4.16 5.17 6.08 7.58 9.881, Voorb. 6.67 m m m m m 10.17 m 1.41 u 6.14 Z.-Zegw6,ll h h r 10,82 1-55 k w 6.28 g 9.68 Zev.-M.6.22 MM KM M 10.48 y y 2.06 MM M M M 6.89 U 10.02 Gouda 6.33 7.50 8.18 9.— 9.56 10.16 10.54 12.05 12.45 2.17 3.14 8.26 4.13 4.43 5.47 6.60 8.28 10.12 Stopt te Bleiswijk-Kruisweg en Nootdorp-Leidsohendam ea Hekendorp. U T R E C H T—G O U D A. 10— 11.34 12.50 8.10 8.52 4.48 6.36 7.«0 8.09 9.07 10.84 10.2Sll.Bl 4.16 6.53 9.28 10.54 10.81 n mm 4.24 hm mm 9.36 g 10.44 12.07 1.22 8.42 4.37 6.20 7.09 8.25 8.41 9.49 11.10 Utrecht 7.50 9— Woerden 8.11 Oude water 8.19 Gouda 8.82 9.84 3.31 4.81 Stopt ts Nootdorp—Leidsohtndam en Bleiswjjk—Kruisweg sn Hek en dorp. 4.47 6.— *6.52 8.48 10.18 11.80 AMSTERDA M—G O U D Amsterdam C. 3t. 8— 9.10 **10.42 2.26 4.10 **6.18 Gouda 7.22 0.04 10.14 12.22 8 20 6.20 7.46 Stoppen te Bleiswjjk—Kruisweg en Nootdorp—Lsidsohtadam sn Heksndorp. •7.4» 8.49 9.46 11.10 aanleg eu een hoogst religiense opvoeding niet in etaat is ver genoeg neer te dalen om ooit mët znlk een vrouw op eenig niveau te ken nen samentreffen. Wat in dit bedrjjf onaangenaam aandeed, was, van zalke begaafde kunstenaars Engelsche namen zoo te hooren radbrakeD. In Nederland is men gewoon zooveel mogelyk de vreemde persoonsnamen nit te spreken zooals die lniden in de taal waarnit zjj genomen zjjn. In geen geval is bet te verdedigen, Engelsche namen een Fransch accent te geven. Schoon is in dit bedrjjf de teekemng van de door jalousie,tot razernij gebrachte Paula. Het derde bedrjjf is zeker het treffendste en schoonste; daarin komen Paula en Ellean tot de volle ontwikkeling van haar talent. De beide dames BrondgeestBouwmeester en Holtropvan Gelder spelen hare rollen met volle zelfbewustheid, geheel doordrongen van de karakters welke ze hebben voor te stellen. De verzoening, hoe moeielijk ook teweeg gebracht grjjpt machtig aan. Was de pauze tusschen het le en 2e bedrjjf pjjnlijk lang, het 4e volgde het 3e bjjna ou- middeliijk op, iets waarvoor de toeschouwers blykbaar zeer dankbaar waren. 't Had dan ook best kunnen doorgespeeld worden, zonder dat het gordijn eerst nog val len moest. In dat vierde bedrjjf komt de handeling tot een climax. De vrouw, die het meisje haren vader had benomen, en zich in alle opzichten onbegrjjpe- ljjk tegenover de stiefdochter had gedragen, tracht, vlak na de verzoening, dat kind te redden van een haweljjk met een man, die eenmaal haar kennis, een kennis van Paula, was geweest. En bet minnende meisje ziet er slechts een daad van haat in en kan en wil die vronw Diet vergeven en zegt haar dat zjj haar zonde op haar aangezicht lezen kan eu de reeds half waanzinnige vrouw vindt geen anderen uitweg dan zelfmoord, een daad, welke de een maal op een heilige geljjkende Ellean verbro ken en schreiend doet aitroepen was ik maar meer barmhartig geweest Doet men de moeite om over het stuk na te denken, dan bljjkt er veel meer leerrijks in te zitten, dan men onder het spel gelegenheid had op te merken. Men kan er geregelde bespiegelingen op hou den. Hoe waar is het, dat eene die zoover gezonken was, bjjna onmogeljjk meer voor de maatschappij en een b teren levenswandel gered kon worden niet omdat het aan haar wil ontbreekt, maar omdat de booze menscheu (de braafsten in eigen oogen voorop) met doodende verachting op de boetvaardige zondares neder- zien. De heer Clous had als Abrey Tanqueray een zeer mo ieljjke taak, welke door hem ta- meljjk werd vervuld. Hjj was te jong voor den leeftyd dien hjj moest voorstellen en zyne geheele houding was veel te stjjf. Er ODtbrak natuurlijkheid in zjjn spel. Daarentegen waren Paula en Ellean bepaald bewonderenswaardig en vooral de laatste zou in bet dageljjksche leven ouder dergelijke om standigheden niet anders gehandeld kunnen hebben. Zjj werkte even voortreffelijk ala Mevr. BrondgeestBouwmeester, wier rol dankbaarder en scherper geteekend was. Deze schitterde juist daardoor, dat zjj zich door haar rol niet tot te sterke uitingen liet verleiden. Wjj hebben de artisten van het Ned. Tooneel hier met genoegen zien terugkeeren en in hun spel dat van kunstenaars van den eersten raDg herkend. In de Fransche Kamer is gisteren het voor stel behandeld van den heer Janrès over de scheidsgerechten. Hel doel daarvan is niet, werkgevers en werklieden by de wet te dwingen, hnn ge schillen door een scheidsrechteljjke uitspraak te doen uitmaken, want dit achtte zelfs de heer Jaurès onmogeljjk, maar hjj wenschte alleen, dat de arbitrage-wet voor alle fabrie ken en syndicaten zon worden toegepast Voorts achtte bjj het wenscheljjk, dat den vrederechter machtiging wordt verleend, zjjne bemiddeling aan te bieden, voordat het nog tot eene werkstaking is gekomen. De heeren Bovier-Lapierre en Barly gin gen nog verder en verlangden zelfs, dat de patroons tot gevangenisstraf en geldboeten kunnen veroordeeld worden, indien zjj werk lieden, zonder geldige redenen, nit bnn dienst ontslaan. De minister-president Bourgeois hield zich bjj deze quaestie op den achtergrond. Toch kwam het na tot de eerste gewichtige poli tieke stemming, waarbjj de toor- en tegen standers van het radicale kabinet bun klachten kondan meten, want de gematigd-repnblikeinen wilden van deze radicale voorstellen niets weten. De uitslag was, dat het voorstel-Jaurès urgent werd verklaard, eto wei niet 255 tegen 251 s.emmen. Het radicale kabinet kan der halve, indien het den vrede met de socialisten kan bewaren, op eene meerderheid van 4 stemmen rekenen. De gebeartenissea in Turkjje geven in geheel Earopa nog steeds aanleiding tot ongerustheid, tot dusver echter zonder rede- Ijjken grond. Naar men weet, heeft graaf Goluchowsky, de Oostenryksche minister van buitenlandsche zaken, eene poging beproefd, om een schikking tusschen de groote mogendheden tot stand te brengen. De grondslag daarran was, dat allen zich zouden verbinden Diets tegenover Turkjje te ondernemen dan na gemeenschappeljjk overleg. Volgens hetgeen uit St. Petersburg wordt gemeld, heeft Rnsland geweigerd, zich bjj dit voorstel aau te sluiten. Uitdrukkeljjk wordt er echter bjjgevoegd, dat het niet-aaunemen vau Oosteurijk's voorstel geenszins de verbre king van de eensgezindheid tusschen de mo gendheden beduidt. Blijkbaar is de Russische regeering niet tot overeenstemming gekomen met Engelaud. en daar Rusland en Engeland bjj de Oostersche quaestie de hoofdrol spelen, deed Rosland's weigering het plan mi&lnkken, vooral omdat Frankryk ook bjj deze quaestie natuurlijk met Rusland zal medegaan. Dat de kans gunstig blijft voor do hand having der eendracht onder de mogendhe-4 den, in zake de crisis in het oosten, werd bevestigd (Joor den heer Berthelot, den Fran- schen minister van bnitenlandsche zaken. Deze minister herhaalde in den ministerraad de ver- klaringen, reeds door Lord Salisbury afgelegd, dat alle mogendheden bljjven bij haar voorne men omi te doen, wat in haar vermogen is, om de rust in Tnrkjje te handhaveu. Men kan derhalve aannemen, dat er nog geen grond bestaat voor de juistheid «an alle reroatraateade geruchten, welke dezer dagen over den toestand in het Turksche rijk zjjn verspreid en die natunrlyk in de eerste plaats op alle Europeesche beurzen haar nadeeligen invloed deden gevoelen. De Duitsche bladen bespreken de vraag, wat er moet gebeuren als Turkjje niet in 'staat bljjkt te voldoen aan den eenvoudigen maar duidelyken eiscli van Europade orde te herstellen, de Christenen te beschermen en de gelijkheid voor de wet niet langer te ma ken tot een phrase. De mogendheden schjj- nen daarover nog niet gespoken te hebben, •n zoo zjj het deden, haar voornemens gehiim te houden. De >Voss. Ztg.gewaagt van de moge!jjkheid eener deeling van Tnrkjjeen daar dit ingrjjpende gevolgen zou hebben, zelfs oorzaak zon kunnen worden van hevige twisten onder de belanghebbende mogendheden en den vrede iu gevaar zou knnueu brengen, tracht men liever het Turksche rjjk nog eens te redden van den ondergang en het door betere regeling van het besruor en door het invoeren van hervormingen wellicht in staat te maken nog geroitnen tjjd een plaats ia te nemen onder de Enropeesche staten. Wanneer het nu maar niet gaat zooals vaak gebeurt, en de patiënt weigert de hem geboden geneesmiddelen in te nemen. Wat Turkije doen zal, is nog steeds niet duidelijk. Schjjnbaar volgt het de welgemeende raadg< vingen van de Europeesche mogendheden. Doch dit is slechts schijnbaar eu wellicht zal er krachtig optreden noodig zijn om den gieken man in bet Oosten* te overtnig^B dat zijn einde nabjj is, als hjj nog langer bjj zijn Ijjdeljjk verzet bljjft tegen de welgemeende raadgevingen en de middelen tot herstel, die de mogendheden hem aanbieden. Lord Salisbury beeft te Brighton ook nog gesproken over de buitenlandsche politiek. Hjj zeide o. a. dat de conservatieve meeningeu zich in de afgeloopen tien jaar sterk ontwik keld hebben, en een terugslag vinden in het vtofftl van het liberalisme in het Hoogerhnis. Hy^ ontkende dat het liberalisme van 70 jaar geleden iets gemeen heeft m"t de richting, die ■icb tegenwoordig dezen naam aanmatigt. Na korte toespelingen gemaakt te hebben op de lersche quaestie en die der staatskerk, ver klaarde de premier, dat hjj geen wetten te bespreken, noch aan te kondigen heeft, maar dat allereerst de vloot in goeden staat moet gebracht worden ter verdediging van bet grondgebied. Hij hoopte dat de Regeering een ernstige poging zal kannen doen om den nood der landbouwers te lenigen. Ook moest het oog gevestigd worden op de vrjje school en op het godsdienstonderwijs, maar in al deze zaken moest men voorzichtig en met overleg te werk gaan. In de Belgische Kamer diende Lo- rand voor de zooveelste maal zjjn voorstel in strekkende om de burgemeesters te latrn kiezen door de gemeenteraden. De minister van binnenlandsche zaken had er niet tegen dat het voorstel in overweging werd genumen maar kondigde aan dat bjj het zou beatrjjden. Het is naar de afdeelingen verwezen. Een onmiddelljjk gevolg vau de stormachtige zitting in de Oostenrjjksche Kamer, toen de interpellatie over Dr. Lneger daar aan de orde was, is een sohenring geweest in de conser vatieve party, die als de groep van graaf Hohenwart bekend stsAt. Acht Dnitech-cleri- calen, onder leiding' vau den Zoid-Tiroler baron Dipaali, hebben hun uittreding nit de party alreeds aangekondigd en willen ee" Katholiek centrum* vormen. De kerit der groep van graaf Hohenwart vormt de Boheemsche feodale sdel met 20 man, die zich, evenals graaf Hohenwart zelf, met de prelaten en gematigde clencalen vóór de Rpgeering en tegen Dr. Laeger verklaarden. Ze bljjft ongeveer 45 man sterk het anti- Semietische Katholieke centrnm* kan daaren tegen op zijn hoogst op een sterkte van 18 maa rekeneu. Dat de quaestie van de burge meestersverkiezing te VVeenen haren invloed zou doen gevoelen op bet geheele politieke leven in de monarchie, is dus nu reeds ge bleken. De feodaleo zjjn met de Duitsche-libe- ralen en Polen dichter tot de Regeering genaderd; en graaf Badeni laat in het»Frem- denblatt* verklaren, dat hjj met hun holp «ge noodzaakt en besloten is den oorlog te voeren tegen alle ontaardheden van een verderflijk radicalisme*. De verklaringen, door den Zweedschen mi nister van jnstitito in den Staadsraad afgelegd toen de nniecommisBi6 ter sprake kwam, zjjn niet zonder gewicht voor de beantwoording der vraag, welke uitkomsten de onderhande lingen zullen hebben. De minister verklaarde bet bekende votum van den Zweedschen Rjjksd&g zóó op te vatten dat daatio niet de on voor waardel jjke eisch van geheele omwerking der Unieakte gesteld wordt. Vindt deze op vatting bjj val, dan staat niet meer zoo te vreezen dat d» Zweden verder willen gaan dan met het mandaat der Noorsche leden vereenig- baar ia. En de tegenwoordige Noorsche regee ring heeft van haar kant beslist verklaard dat het comité zich door het besluit vau 7 Juni niet behoeft te laten binden in dien zin, dat nitsluiteud de consulaats- eu de miuisterieele quaestie besproken mogen worden. Dat zou dus vau beide zjjden een stap zjjn tot toena dering. 21 NOVEMBER. I Vor.krs slotkoers Nederland. Cort Ned. W. S. !l/g 93Vn 98*/g dito dito dito 8 lOl'/is dito dito dito 3 100*/l# 1007/jg Hongar. ObJ. Goud). 1881-88 4 Italië. Inschrijving 1862-81 5 79 Oostbnr. Obl. in papier 1868 5 82*/4 821*/16 dito in zilver 1868 5 82s/jj 82s/8 Portugal. Oblig. mot coupon 3 dito tickot 3 24"/,, 24»«/ie Rusland, übi. Binnoul. 1894 4 6 s/i„ 63'/u ditoGecons. 1880 4 968/* dito bij Roths.1889 4 96 dito bij Hope 1889-90 4 96t/g 96»/, dito in goud. leon.1883 6 dito dito dito 1884 I 103 Spanje. Perpol. schuld 1881 4 6118/„ Turk (ij. Gepr.Conv. leen. 1890 4 87 Geo. leeniug sorie D. 198/4 l»>/8 Geo. leening serie O. SO'/i» 20'/, Zuid-Aer. Hep. v. obl. 1892 6 UB»/* Mexico. Obl. Buit. Sch. 1890 6 02 Venezuela. Obl. 4 onbep. 1881 41 Amsterdam. Obligation 1895 3 100 Rotterdam. Stod. leen. 1894 3 7 Ned. N. Afr. Handelsv. aand. 52 A^endsb. Tab.-My. Certificaten 700 Den-Maatsohappij dito 645 Arnh. Hypothookb. pandbr. 4 lOl'/g Oult.-Mij. der Vorsteul. aand. 64l/s 's Gr. Hypothookb. paiulbr. 31/» 100 Nederlandsche bank aand. 206 Ned. Handelma/i: h. dito 130'/4 N.-W. Pao. Hyp. b. pandbr. 5 797/8 79>/4 Rott. Uypotheekb. pandbr. 3,/s 100,8/w Utr. Hypotheekb. dito S'/j 100 Oostenr. Oost-Hong. bank aand. 147 Rusl. Hypothookbank paiulb. 4'/t 97*/a Amerika. Kquit. hypoth. pandb. 5 Maxw. L. G. Pr. Lion cert. 6 Ned. Holl.IJ.-Spoorw.-Mij. aand. 110'/, Mij. tot Expl. v. 8t. Spw. aand. 038/4 Ned. Ind. Spoorwogm. aand. 192 Ned. Zuid Afrik. Spm. aand. 6 150 dito dito dito 1891 dito 6 1011/, [TALiE.Spoorwl. 1887/80 A-Eobl.8 49"/l6 Zuid-Ital. Spwmij. A-H. obl. 8 52®/,a Polen. Warschau Woenen aand.4 150 Rusl, Gr.Russ. 8pw-Mij. obl. 4'/t 99 Bahische dito aand. 62'/, Fastowa dito aand. 6 78 Iwang. Dombr. dito aand. 5 101a/4 Kursk Ch.Azow-Sp. kap obl. 4 1008/, dito dito oblig. 4 98»/, Amerika .Cent. Pac. Sp. Mij obl. 6 104'/4 Chic. k North. W.pr. C. v. aand. 14S'/4 dito dito Win. 8t. Peter. obl. 7 1*5 Denver k Rio Gr. Spra. eert. v.a. 13'/, Illinois Central obl. in goud 4 97 Louisv. k NashvilleCert.v. aand. 62'/# Mexico. N. 8pw. Mjj. lehyp. o. 6 101" Miss. Kansas v. 4 pet. pref. aand. 81'/4 N,-York Ontario k West. aand. dito Penns. Ohio oblig. 6 109%, Oregon. Calif, le hyp. in goud 5 829/g St. Paul. Minn, k Manit. obl. 7 1 06 Un. Pac. Hoofdlijn oblig. 6 105*/,, dito dito Line. Col. le hyp. 0 5 4l Canada. Can. South.Cort.v. aand. 54Vn Ven. C. Rallw. k Nav. le h. d. o. O 14%! Amsterd. Omnibus Mjj. aand. 222 Rotterd. Tramvreg-Maats. aand. 180 Nid, Stad Amsterdam aand. 3 108VW Stad Rottordam aand. 8 107®/, Bblgie. Stad Antworpenl887 2'/, 108'/4 Stad Brussel 1886 2'/,! 101% Hong. Theis» Regullr Gesellscb. 4 118% Oostbnr. Staatsleening 1860 5 121 K. K. Oost. B. Cr. 1880 8 169% Spanje. Stad Madrid 3 1868 37*/, Ned. Ver. Bex. Hyp. SpobI cert. 113 49% "7/i. lot'/, 13'/, Paraplutet, Man&gckoenen, t.innen goederen en», Khrweg E 73 GOUDA, Voor de vele bewjjzen van deelneming ontvangen bjj het overljjden van onze geliefde Echtgenoote, NEELTJE DIEDER1KA dk JONGSmits, betuigen wjj onzeu barteljjken dank. G. J dk JONG. A. de JONG. P. db JONG. C. W. DB JONG- Evekink Buiubrs. R. M. DB JONG LUNEAU. H. db JONG LUNEAU- VAN DKR MBER DB WlJS. G. W. DB JONG. G. J. DE JONG GJz. A. W. DB JONG- SCHOTSMAN. C. J. D. PRINCE— Df JONO. C. J. C. PRINCE. N. D. J. C. POPPELBAUM- - db Jong. A. H. POPPELBAUM. Gouda Tiel, Arnhem Lochem. 22 November 1895. 113% als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt do nieuivsto groote Oeldverloting, die door de Hoogo Regeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is. De voordeolige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin, dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 verlotingen van 112,000 loten 56,200 prijzen, bedragende 10,981,720 Mark ter volledige bosfissing zullen komendaaron der zjjn kapitale prjjzen van eventueel 500,000 Mark, bjj uilnemendheid och ter l prijs a M. 300,000 3 prijzen a M. 20,000 l prijs ii M. 200,000 21 prijzen a M. 10,000 1 prijs uM. 100,000 46 prijzen u M. 5,000 2 prjjzen a M. 75,000 106 prijzen a M. 8,000 1 prijs iiM. 70,000 226 prijzen a M. 2,000 1 prijs AM. 05,000 822 prijzen a M. 1,000 1 prijs a M. 60,000 1825 prijzen h M. 400 1 prijs uM. 65,000 38050 pr^jz. iM. 165 2 prijzon a M 50,000 15590 pr. a M. 800,200, 1 prjjs u M. 40,000 150,1 :j4,100,98,69,42,2b l)e prijstrekkingen zjjn volgens plan van ambtswego vastgesteld. Voor de aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Htaat gewaarborgde Geldver- loting kost 1 goheel orig. lot slechts Mark 6 of 3.60 1 half hm 3 1.75 l kwart H 1% —.90 tegen inzendiug van het hodrag in bankpapier of por postwissel. Alle commissies worden onmiddelljjk met do grootste zorgvuldigheid uitgevoerd, en ieder 1 speler ontvangt van ons de met het wapen van don Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen. Bjj iedrro hestelling wordt het vereisnhte oflioieole plan, waaruit de verdoeling der prij zen op do verschillende klassen, als ook de betrelfendo iuleggelden te vernemon is, gratis bijgevoegd en zender, wij aan onze Begunsti gers onaaagerraugd na elke trekking de offi- cieele lijsten. De uitbetaling der prjjzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van don Staat en kan door directe toezending of ook n»ar verkiezing der Belanghebbenden in allo grootere plaatseu van Nederland bewerkstelligd wordon. Ons debiet is steeds door het geluk begun stigd en onder vele andere aanzienlijke prjjzen hebben wij meermalen volgens officieelo bewij zen do eerste Hoofdprijzen verkregen on on o Hegunstigora zolf uitbetaald o.a. Mark 250,000 100,000, 80,000, 60,000, 40,000 enz. liet is te voorzien dat bjj deze op den bechisten grondslag gevostigdo onderneming van alle kanton op eene zeer werkzame deel neming bepaald kan worden gerekend en ver- zoekon derhalve, om alle commissies te kunnen uitvoeren, de bestellingen zoo spoedig mogelijk, in elk geval voor den 12 DECEMBER e. k. te doen tockomeD. KAUFMANN SIMON, Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG. P.S. Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken, en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelne ming inviteeren, zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zjjn door een stipto en reëele bediening de tevredenheid van onze geërde Begunstigers te verwerven.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2