Goudsche Kaas. ZAmm’s zm malz-hoitib. Kantoor- en Schrijfbehoeften. St. NICOLAAS-CADEAUX. Q J. F. CUIJPERS, A. BEINEMAU ZN.s I GENEVER i Merk No. *8 BINIS DamesAttentieI Goudsche Kaas le en 2® soort; A. BRI1TKMA1T Zn. 1ANOS 1. W Q)$, BMONDIL A. Mortier, Gouwe C’VSS Hoek- en Steendrukwerk, |_Ondertrouw-Kaarten, Er liep een boer FOSTF^-FIEE, in DOOZEN en PAKKEN. Uitstekend geschikt voor Stollwerck’sche Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift van den kon. Üniversiteits-Prof. Gehm. Hofrad Dr. Harless, Bonn, hebben sedert 50 jaren 6000 Stuks uit da fftlliete mint eener der eqrete buifonlandsche fabrieken over- genomene zoogenaamde J FEU van Geregelde levering gevraagd VAN Inwikkelpapler alsmede VetvrIJ-Papler voor H.H. Slagers. Agent voor Gouda en Omstreken c OJ af ƒ1.— de 25 stuks, BIJ NIGHTCAP Pro-Deo. Tweede Aankondiging. Stemmen, Verhuren, Kepareeren OZSG-EZLS- K Cognac fin Beis. 58 n O. Amerikaansche Hontvuurmakers waarop allen antwoorden dat is bij J. van 01 JE, Kleiweg No. 2, Gouda, want daar kosten: Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken II. N. van Schaik Co. Leger-Paarden-Dekens moeten tegen den spotprijs van fl. 2.75 per stuk worden uitverkocht. Deze dikke, onslljtbare dekens zijn zoo warm als eon pels, ca. 110 X ISO cm groot (dus het geheele panrd bedekkend) met wol opge naaid en 3 breede streepen, i voorts een kleine partij witte wollene Slaap-Dekens groot 140X190 cm wegens zeer kleine (slechts door vaklui bemerkbare) fouten in het weefsel, aangeboden ad fl.3.50 perstuk Kosten anders het dubbele. B. Hurwitz Maastricht, Groote Staat 31. MN. JULES J1LUZ0TSC1', ark. X PARIJS 6 Krankarts u u u II Brixn. Vermengt Uwe Koffie voor de helft met '«A, Gouda Snelpersdruk van A Brinkman St Zoon 2Z’!/TT De Uitga met uit De prijs post Afzonder! f»g«) 7. Trio No. 2 voor piano! loncel J. B. te Be ganzen vliegen, tuimelden SPECIALITEIT in Heineken'S en Haantjes Bieren Echt Engelsch en Vollenhovens EXTRA STOUT. alleen veehouders komen hiervoor in aan merking. Offerten per brief, onder No. 2397 bij den Uitgever dezer Courant. VERKRIJGBAAR BIJ Den Haag. Westeinde 37, p KLEIWEG 1. Allegro Andante e Scherzo. 4. Pianoparty door den l Zutpben.) 8. a. Der Frtth b. Herzwund 9- «8 C8 en Prijzen, ^SCHIEDAM, PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Vtrkryikaar b) dragtryani Vrijdagavond vergadering te de heer A. A gerachool te zyne novelle E >De klokken vt publiek niet t keurig uitgewei menig lesje GOUDA, Het Program! Vrijdag a. s. te 1. Cornelius Ma Het beste, onschadelylute en ge- malckelykste poetsmiddel voor Heerea en vooral dames en Kinderschoenwerk, is de Appretuur van C. M Müller Ce. Beril», Beuth-Str. 14. Men letts»goed op naam en fabrieksmerk.— jy Htarea Winkeliers In sohoeewerk, gelanterlen, enz. est.- fieaeraal-Depet by: W.Sardemann, Arabeie By vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam dd. 23 September 1895 is het huwelyk tusschen .JOHANNA MARIA van ASTEN zonder beroep, wonende te Gouda en PAULUS van WEEZEL wonende te Rotter dam, ten verzoeke van eerstgenoemde, door echtscheiding ontbonden verklaard met al de gevolgen by de wet bepaald. De Procureur van de verzoekster, Mr. M. M. SCHIM van dkr LOEFF. Ja, het was z< besteden en bedr argwaan, die vooi Deze smeekte uit haar man, Ham daarna zou ook z te redden. Werd lieve hemel! wk terug bezorgen. De molenaar w Eau goeden nsap die was hij reed te vreezen, dat h zou, wanneer bi ontving; het was van den rechter i Toen had zijae medelijden te hel gelingzij bad zijne eigene kind een» alleen en niet bestand blev ook niemand ove De molenaar v nee over «jjne 2. Cav.itiue 3. Suite (Solo vo 1. Andante Gavotte. 3. eivo. 4. Sc te dragen i D te F. v. Zutpb 1. Symphonic G-dur) 1. Adagio Spiritoso. Meunetto. 4 5. a. Vorspiel i Act. der Manfred b. Largo a. Caprices E b. Cantilena, het le C (Violence te dragei Buitenlandsche P I A N O’s uit de eerste fabrieken, in ruime keuze. Amerikaansche HARMO NIUMS door directe importa- tie tegen ZEER E A O E pryzen. I n r u i 1 e n Piano’s. IX.4O <U LH.r D. OOaiTAO mt BO1B ^MEï9V P. H. J. V. WANKUM firma Wed. P J. MELKERT, Oo,thaf« B 144, Gouda. 99 in verschillende .Soorten tb 3B met een hond aan een touw door Goudah straten, die aan eenige dienstmeisjes het beste en goedkoopste adres vroeg voor 50 Stuks 10 CENT, 250 40 500 75 en genieten wederverkoopers flinke korting. als verzachtend middel tegen hoesten, heeschheid en aandoening der ademings- organen uitsteekende diensten bewezen. Bij spoedige afwisseling van wanne en koude lucht is ’t bijzonder aanbevelens- wardig een bonbon te gebruiken. Verpakking: Geele pakjes a 25 cent Alom verkrijgbaar. Verkrijgbaar bij M. PEETERS Jz. NB. Als bewijs van echtheid is Angeville, Parijs. ii Lavabre, Parijs Wille, Taufkirchen. II Cabiliot, Arcachon. h Fortget, Lonzac. h Guilloneau, Bor- deaux. n LabatUt, Bordeaux. H Bougavel, La Fer- rière. h L- HirschfeK, Weenen. n Lieber, Innsbruck. h Hammer, Plauen. ii Weiner, Weenen. h Aust, Brocton. Matuschlechner, Overtollig haar op aangezicht of handen staat leelyk. Directe verwijdering door aanwending van slechts ééne Flacon „OW A C”. Attesten voorhanden. Zending fr°. na postw. a f2, remb. f 2.20 Gen. Agent H. v. n. BOGAERT, Nijmegen Thans is de 25o oplage verschenen van het boek WD© Ze nuwziekten en Beroerte. Middelen ter voorko ming en genezing. Het doel van dit werkje is, kennis te verspreiden omtrent den aard der zenuwzwakte, hare oorzaken en gevolgen onderricht te geven en genezing te vinden. Het0 handelt over het bekend worden van de Physiologische ontdekking, hoe op de eenvoudigst denkbare wijze op ons ze nuwgestel kan gewerkt worden, on wel met een succes, dat zoo wel een groot aantal uitstekende artsen, als de geneeskundige pers, aanleiding tot discussie gegeven heeft. Het wordt derhalve aan ieder, die aan ziekelijken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheid lijdt, welke zich kenmerkt door habitueele hoofdpijn, mi graine, congestie, groote gevoeligheid, opgewon denheid, Slapeloosheid, algemeene lichamelijke onrust en onaangenaam gevoel, verder aan zieken, die door Beroerte getroffen zijn en aan de gevolgen daar van lijden, zoomede aan verlammingen, Spraak- verlies of moeielffk spreken, Stijfheid in de ge wrichten, en voortdurende pijn in dezelve, par- tieele zwakte toestanden, zwakte van geheugen, Slapeloosheid enz. en die reeds geneeskundige hulp inriepen on door de bekende hulpmiddelen, als onthoudings- en koudwaterkuren, inwrijvingen, eleotriseeren. galvaniseeren, damp-modder-of zee baden geene genezing of betering verkregen; einde! yk aan alle personen die vreezen door beroerte overvallen te wnrden, en daartoe reden hebben, wegens verschijnselen van voortdurend angstgevoel, beneveldheïd van hoofdhoofdpijn met aanvallen van duize ligheid, flikkeren en donker worden voor de oogen, drukkend gevoel onder het voorhoofd, Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en VOeten. Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegoriën van zenuwlijders behooren, zoomede aan bleek zuchtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes, ook aan gezonden, zelfs jeugdige personen, die veel geestelijken arbeid verrichten, en die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen, dringend aangeradou zich in bet bezit van bovengenoemd boekje te stellen, dat franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M. CLEBAN Co., Heiligeweg 42. Rotterdam t F. E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 1. ütrechtiLOBRY PORTON, Oudegracht b/d. Gaardbrug F 22. A llerwege bekroond m Eere-Diploma’s, Gouden en Zilveren Medailles, benevens Eere-Diploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World’s Hygienic Exposition, Chicago 1893, is het Wereldberoemd Druiven-Borst-Honig Extract MELIANTHE UIT DE Machinale Fabriek >DE HONIGBLOEM* VAN gevestigd te ’s Gravenhage. Geen middel is of kan worden uitgevon den welke de Melianthe overtreft, het is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld, hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt. Het verzacht en geneest ONMIDOELIJK de strengste hoest en verouderde borst kwalen. Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden. Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE be wezen, zyn de overtuiging dat hare uit nemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld. De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets., 70 ets. en 1.—, met ge- bruiksaanwyzing voorzien van ons Han delsmerk, gedeponeerd a/d Rechtbank te '8 Gravenhage. Verkrijgbaar by F. H. A. WOLFF, Drogist, Markt, Gouda. E. H. van MILD, Veerstal, B. 126, te Gouda. A. BOUMAN, Moordrecht. J. C. RATELAND, Boskop B. v. WIJK, Oudewaïsr IW Duldeli k Kcschrovcn bestellingen worden ■oo lung de «orrnsd «hokt, tegen toezendini van bet bedrig of onder rcmbotin prompt uit gevoerd. 1 r—— GRANDS MAGASINS DU Printemps NOUVEAUTÉS Wij verzoeken de Dames die ons geïllus treerd mode-album voor het Wintersei zoen noch niet ontvangen hebben, dit te willen aanvragen aan Hetzelve wordt dan omgaand gratie en franco toegezonden. Bestellingen van af 25 francs vr(j van alle kosten aan huis met 5 verhooging. R»4»p»ditl,-li»nknr I, Roz«nd»«l I. B. CT I l”l,j van bespeelde Beproefd eu aan bevo len door de heeren Prof. Dr. Meriniére, Parijs. n u Prengruber, k Dujardin - Bau- metz, Parijs. h h BouChOt, Parijs. Goh. Rath Dr. Schering, Ems. Gez. Rath Dr. Cyurkowech- ky, Weenen. Opperstafarts Dr. Jechl, Weenen. Opperstafarts Dr. Schiesl, Essig. Chef art» Dr. DarSOS, Parijs. ■Chef arts Forestier, Aken. Districtsarts Dr. Grossmann, Jöhlingen. [nitz. Districtsarts Dr. Busbach, Zirk- Krankarts Dr. Steingrpber, Charenton. Consul Dr. v. Aschenbach, Corfu. Dr. med. Corrazza, Venetie. H Angeville, Parijs. I 6. en cachet en XurK steeds voor zien van den naam der Firma P. HOPPE.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3