ten. JX. (I H 1» BINNENLAND. 1 Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. U.S ’I 1 Maandag 25 November 1895. No. «823. gers. Zn. FEUILLETON. e 34ste Jaargang ;en De Ze- 'oorko is, keuiiis oorsake, n. iologische ip one M- i, dataoo- oskundige b Bok H u van Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. J. Haydn G. Goltermann van (Slot volgt.) jfdsteeg 1. •rug F 22. J. B. te Berkenwoude zag van de week 5 ganaen vliegen. Hij schoot er op en twee er tuimelden doodelyk getroffen naar bene- 1. Allegro con fuoco 2. Andante espressivo. 3. Scherzo. 4. Finale. (De Pianoparty te vervallen door den Heer J. F. van Zutpben.) 8. a. Der Frflbling b. Herzwunden C. Reinecke G. F. Handel Henri Rover oor I fiOBDSCHE COURANT. voor Strykorkest E. Grieg. G. K., aannemer te Papendrecht, die door de rechtbank te Middelburg tot één maand gevangenisstraf is veroordeeld wegens omkoo- ping, is van dat vonnis in hoogor beroep ge komen. 5. a. Vorspiel zum fünften Act. der Oper »König Manfred b. Largo 6. a. Caprices Hongroises. b. Cantilena, andante uit bet le Concert (Violencel-soli voor te dragen door den - m te Blijken itlgheid jn, mi- gewon- melUko zieken, gorolgen Ipraak- de go re, par- leugen, :undige den, als Pingen, ider-of kregen; eroerio n, wegens ddheid duiie- oor de F* rhoofd, M landen genoemde a bleek- 8 meisjes, en, die de reactie angeradeu dien, dat i Liter pW BOI8 Inonyme, u venetel- ■ohen van vooreien S&p’- 11.30. Ugbw b(J: ANKUM Oosthaven ADVERTENTIES worden geplaatst 15 regels A 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Ja, het was zeker; hij was reeds lang door hem bestolen en bedrogen. Hij deelde zyne vrouw zijn argwaan, die voor hem geen argwaan irieer was, mede. Deze smeekte uit medelyden met den armen jongen, haar man, Hannes eerst alleen te onderhouden daarna zou ook zij haar best doen, om den jongeling te redden. Werd zijne oneerlijkheid ruchtbaar, ach, lieve hemel I wie zou hem ooit zijn goeden naam terug bezorgen. De molenaar was eerst van eene andere gedachte. Ken goeden nsap had Hannes niet meer te verliezen; die was hij reeds kwijt. Het was maar al te zeer te vreezen, dat hij in zyne oude ondeugd vervallen zou, wanneer bij niet voor goed eene duchtige les ontving; het was het best, wanneer bij maar dadelijk van den rechter zyne straf ontving. Toen had zijne vrouw hem gebeden en gesmeekt, medelijden te hebben met de toekomst van den jon geling zij had tot haar man gezegd, dat bij aan zijne eigene kinderen moest denken. Wanneer deze eens alleen en ouderloos in de wereld stonden en niet bestand bleven tegen de verleiding, en zich dan ook niemand over hen ontfermde, hoe De molenaar was ontwapend. Hij onderhield Han nes over aijno fout en toen later zijns vrouw den der schepping zijne zielhij kan zich niet in zijne liefde verheugen, dewijl hij slechts zijn toorn te vreezen heeft. De vogels plegen tot vreugde van den mensoh to zingen, Hannes daarentegen klonk hun vrolijk gezang als spot en hoon. Zij allen zijn onschuldig voor God en hunne gelijken; zij hebben een zacht nestje on alle dagen vindon zij volop voedsel. Hij zal achting noch aauzien bij de monschen ondervin den hij heeft geen onderkomen, zelfs aan het graf zijner ouders kan hij geen bescherming vinden. Het dorp ja, daar had hij eenmaal gewoond, maar hij heeft zich dit verblyf onwaardig gemaakt. Wan neer hij daar aankomt, zal geen vriendelijk aangezicht hem begroeten; geen warme handdruk wacht bem. En waarvan sou hij leven? - Waar zou hij ook been? Hij volgde niet zijn eigen wil; hij moest daarheen ingevolge het over hem gewezen vonnis want men had hom gedurende eon bepaalden tijd onder toezicht van het gerecht gesteld. Zoo kwam hij het dorp al nader en nader. Daar links van het woud is het meer; het is hetzelfde, dat aan den molen toevloed van water geeft, Om dezen in beweging te brengen. In dit meer zijn diepe plaatsen; eene daarvan kent hij aan den hoek van het bosch, waar de hooge pijnboomen staan en waar de grond zoo steil afloopt daar, ja, daar is eene diepe plaats, men kan het zien aan de draaiing van het water. In gedachten verzonken is hij al nader gekomen nu heeft hij de hooge boomen bereikt, de hoek van het bosch springt hier een weinig vooruit, de zandachtige ondergrond is door het water meer en meer weggespoeld. Daar de gemeentebegrooting voor 1896 te Montfoort door Gedeputeerde Staten niet was goedgekeurd, vergaderde de Raad gisteren op nieuw en werd de begrooting nu in inkomsten en uitgaven vastgesteld tot een bedrag van f 14,637.58. jongen ook nog een goed, ernstig woord wilde toe voegen, had deze baar afgesnauwd. Nog een genii- men tyd zag men het met hem aan, maar eindelyk ging het niet langer. Wel bleef het bureau voor hem gesloten, maar voor bedriegerijen kon do mole naar niet op zijne hoede zyn. Wat zou men doen Do vrouw van don molenaar durfde voor den jonge ling niet meer in de bres springenhaar man klaagde hem van diefstal aan. Nog andere aanklachten wer den ingediendhij werd voor de rechtbank in de stad gedagvaard. Op zekeren dag kwamen twee gendarmen aanrijden, die Hannes met zich voerden. Toen zij mot hem de dorpsstraat afkwamen, stonden verscheidene doch ters van welgestelde dorpsbewoners, die hij vroeger presentjes gegeven bad, aan de deur, maar op zijne nadering wendden zij hot hoofd af; ook de jonge lingen, die vriendsebappelijken omgang met bem had den, deden, alsof zij hem niet kenden. Teiwyl nu do gendarmen voorby de groote gras plaats, die tot dorpsbleek diende, reden, was juist Lena bezig met bet uitgespannen linnen te bogieten, en toen zij daar Hannes lunchen de gendarmen ge waar werd, kon zij zich niet onthouden, een luiden kreet van schrik te geven. Zij wierp den gieter op den grond, liep op hom toe, schreide en riep: «Hannes, Hannes, wat overkomt je? Kan ik je in het geheel niet helpen? Kan ik niets voor je doen?” En terwyl hij een geruimen tijd zijne oogen op haar gevestigd hield, reikte hij haar zwijgend de hand zij omsloot die vast met de haro, snikte zacht on zeide: «Hannes, ik zal tot God voor je bidden en ik zal voor het graf van je ouders zorgen, daar kunt ge op rekenen I” Onlangs werd op een aanzienlijk kantoor te Amsterdam een bedellyst aangeboden. Er werd in vermeld dat een schipper door brand iu zyn vaartuig veel schade had geleden en de liefda digheid werd nu ingeroepen om den man te helpen. De lijst was geteekend door twee in de stad zeer gunstig bekend staande personen, en Uit Amsterdam meldt men Hoewel in eene vergadering van juweliers fabriekseigenaars en vertegenwoordigers van werklieden, Maandagavond jl. gehouden de overkomst tusecheu werkgevers en werknemers, waarvan wy vroeger reeds de hoofdpunten mededeelden, is aanvaard en vastgesteld blykt het dat de juweliers nog bezwaren opperen tegen de bepalingen van dit contract. In de overeenkomst wordt gezegd, dat de werkgevers zich verbinden voor bet oogeoblik volgens de geldende tarieven te zullen betalen tot eene herziening der loontarieven zal hebben plaats gevonden. Daar na tot heden sommig werk beneden het tarief en toch voldoende wordt beloond, willen de juweliers de bedoelde bepaling niet onderschrijven. De duur van bet contract, voorloopig op een jaar gesteld, behoort volgens hen terugge bracht te worden tot een proeftyd van drie maanden. En voorts willen zy het contract slechts aanvaarden, zoo Let baseucontract, waarin het verplicht lidmaatschap* althans voorgoed aan kant wordt gezet. Zaterdagavond zal eene bijeenkomst van juweliers worden gehouden om hnnoe houding nader vast te stellen. Men meldt uit Zevenhuizen dd. 20 Nov. Heden-middag werd onze gemeente veront rust door het geroep van brand. Een vyf jarig meisje rl, was in een woonkamer aan het touwtje springen, terecht in een r_ omver geworpen werd. In een oogwenk stond de geheele kamer in brand. De moeder komt ijlings toegeschoten en een buurmeisje redt het jongste kind, dat in de reeds brandende wieg lag, terwyl de buren aan bet blusschen gaan. Hun blusschingswerk wordt met goeden uitslag bekroond, zoodat de brand tot eene kamer beperkt bleef. Daar alle meubelen in de kamer geheel of gedeeltelyk verbrand zyu is de materiëele schade vry groot. Vrydagavond bad de eerste openbare nuts- vergadering te Haastrecht plaats. De spreker, de heer A. A. Beekman, directeur der Bur gerschool te Schiedam, droeg vóór de pauze zyne novelle »De Luitenants* en na de pauze >De klokken van Delft* voor. Jammer dat het publiek niet talryk was opgekomen, daar de keurig uitgewerkte novellen iederen boeiden en menig lesje tot leering gaven. Gisteren werd aan den sergeant H. Modders der instruotie-compagnie te Schoonhoven de gouden medaille met gratificatie voor 36jaron trouwen en oerlyken dienst uitgereikt. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN. bovendien prijkte zij met het stempel van den persoon die zich met de inzameling der liefde gaven belastte. Evenwel hoe mooi alles er uitzag, de chef van het kantoor vertrouwde de zaak niet en stelde de politie met een en ander in kennis. Deze ging onderzoeken, on haar bleek dat men over een of ander aan de »zeer gunstig bekend staande personen* hod geschreven. Dozen hadden op die brieven geantwoord en dusdoende waren hun handteekeningen gekomen iö banden dergenen, die ze noodig hadden. Deze werden door den man, die de lyst stem pelde, netjes daarop nagemaakt en zy was gereed om ten bate van deu armen schipper te circuleeren. (Hbl.) Woensdagavond liep te Haarlem een jongen, J. P. geheeten, omstreeks 7| uur in de Groote Houtstraat, toen by werd aangesproken door twse net gekleede beeren, die hem verzochten bij den heer H. in de Koningstraat bottin^ te bestellen voor den heer E., wonende VM- helminastraat, liefst dat hij ze medekreeg, dan zouden de beeren op de hoogte van de Paar- laarsteeg staan om ze in ontvangst te nemen, waarvoor den jongen een kwartje was beloofd. Ze zouden zelf wel bestellen, maar ze hadden wel eens oueenigheid 1 met den heer H. gehad en daarom wilden ze nu maar door een ander 1 lateir bestellen 1 D«; jongen kwam terug met de boodschap dat meneer H. schoenen op zicht zou zenden; nu kreeg hij in plaats van oen kwartje een sigaar. 1 In den avond werd de loopjongen met de bezorging daarvan belast, die tevens nog goe deren op het Stationsplein te bezorgen bad waaraan hij het eerst voldeed. Op den Kruis weg werd deze loopjongen door iemand, ver- inoedelyk een der bedoelde personen aange- sproken en gevraagd of hij bottines moest bezorgen bij den beer E. hiervoren bedoeld, hetgeen door den jongen met ja werd beant woord, waarop die persoon bem verzocht de bottines aan hem maar mede te geven omdat er haast by was. De loopjongen de zaak vertrouwende, gaf de bottines daarop aan den onbekende over. Later is gebleken dat de heer E. geene bottines had doen bestellen. (H. D.) Het >Haarl. Dagblad* geeft een kykje in het leven, door de echtgenooten Van Wermea- kerken te Krommenie geleid. Wy outleenan daaraan het volgende: Toen de heer J. v. Wermeekerken enkele jaren geleden werd benoemd tot notaris te Krommenie in de plaats van den overleden notaris Walig, waren hy zoowel als zyn eoht- genoote aanvankelijk zeer gezien. Zy was een begaafde vrouw, die, behalve een welversneden pen, ook de gave des woords bezat en de menschen voor zich wist in te nemen. Het groote succes van haren letterkundigen arbeid kwam ook in dien tjjd en het weekblad >De Hollandacbe Lelie* dankte zjjn opgang acker grootendeels aan de allerliefste stukjes, die zy als hoofdredactrice er vnor schreef. Het duurde evenwel niet lang, of de sym pathie voor mevrouw Van Wermeskerken ver flauwde. Duidelyk bleek, dat baar buiselyk leven met haren echtgenoot alles behalve ideaal mocht hoeten. De schrijfster van Hollandsch Binnenhuisje.* >Tom en ik* vertoonde in haar huiselyk intérieur niet» van het weltevreden geluk dat zy in bare boeken beschreef. Om billyk le zyn, moet bier worden bij gevoegd, dat haar echtgenoot evenmin de hem aanvankelijk bewezen sympathie kon behouden, liet was voor veler fijn gevoel stuitend, dat hij de historie van ho selyke misère» als don. De andere verwijderden zich, maar kwamen terug en bleven om de dooden heen vliegen. Weder schoot onze jager en ook de overge blevene werden getroffen, waarvan 2 doodelyk terwyl de derde aan den vleugel getroffen was. Deze gans leeft nog en J. B. doet moeite om het dier in bet leven te behouden. De vyf ganzen waren 2 ouden met drie jongen. 7. Trio No. 2 (in C. Moil) voor piano, viool en vio« loncelF. Mendelssehn Bartholdy r GOUDA, 23 November 1895. Het Programma der Orcheet-Vereeuiging op Vrijdag a. s. te geven luidt aldus: 1. Cornelius Marsch F. Mendelssohn Bartholdy 2. Cav.itiueJ. Raff. 3. Suite (Solo voor 2 violoncel») D. Popper 1. Andante graziozo. 2. Gavotte. 3. Largo espres- sivo. 4. Scherzo. (Voor te dragen door de HH. D te ’s-Hage en J. F. v. Zutphen te Gouda.) 4. Symphonie No. II (in G-dur) .■-«%• 1. Adagio en Allegro Spiritoso. 2. Adagio. 3. Menuetto. 4. Presto. 5. a. Vorspiel Nu ging hot vorder, yilings verder. Maar de armo Magdalena stond onbewegelijk en zag do stofwolken, die de paarden opwiorpett en in welker midden zich de bleeke Hannes bevond, nog lang, lang na. Toen zag zij, dat de drie mannen aan don boomgaard waarin de paarden van den molenaar liepen, werden opgehouden on wol door haar brooder, dio aldaar hot gras maaide, maar nu zijn zeisen ter zyde legde, op Hannes toetrad, hom tot afscheid do hand reikte, en het was eon troost voor Lena, dat haar brooder hem nog dit blijk van genegenheid gegeven had. Haar broeder maait weder hot gras, even yverig als te voren do stofwplkon zijn achter hot bosch verdwenen en de molenaar O, dio zal spoedig eon anderen knecht hebben en alles in het dorp blijft bij het oude. Wio vormiit Hannes, die zich zoo zwaar vergrepen heeft? Er waren aohc of meer maanden vorloopon zoo lang had Hannes, de mqlenaarsknooht, binnen vior enge, wit gekalkte murerf als misdadiger moeten le ven hij was niet zonder gezelschap, .maar niet wolk gezelschap Mot weerzin denkt hij aan dio dagen. Nu is hij op weg naar zijn geboorto-dorp en de gedachten, die door zyn brein varen, beangstigen on kwellen hem meer dan zijne gevangenschap. Het is in hot begin der lente; hij is weer vrij en toch, het was, als ging hem de lente volstrekt niet aan. De bloemen bloeien slechts tot vreugde der onschuldi ger en reinen hoe inniger zioh eon menschonkind in hare pracht verheugen kan, dós te veiliger ge voelt bet zich door do trbuwo hand van den hoinol - schen Vader geleid. Maar hoe losser hij van God is, des te minder boeien ook de heerlijke werken Aan de hoofden van scholen te ’s-Graven- hage en te Scheveningeu is door de plaatse lijke commissie van toezicht op het lager on- •lerwys by circulaire hun advies gevraagd omtrent bet opnemen in de verordening, rege lende het lager onderwijs, van een artikel, luidende: De hoofden vau scholen zijn bevoegd «kennis te nemen van handelingen door hunne »leerlinga6 buiten de school gepleegd en die >te behandelen Alsof zij in de school waren gepleegd.* geroep Bij ongeluk kwam het touw brandend petroleumstel, dat

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1