j 1. I i BINNENLAND. Zn. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. en, I iVo. 6825. Woensdag 27 November 1895. 34ste Jaargang. liting. 0. FEUILLETON Het Adelaarsnest. SING. een. kousen. i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midil. ifclsteeg 1 »rug 22 larkt A 144b >N, apotheker SOUMIE COURANT enz. enz. «gen Jicht, in, kortom xpeUer. mien tegen xpetier. huiigerin xpelier. de fleeoL ken en bjj GOUDA, 26 November 1895. Naar wy vernemeu zullen een gedeelte der itraatlantaarns by wyze van proef mst gas* gloeilicht-braaders voorzien worden. Dit werk ii aangenomen door de firma Selten en reeds heden avond zal een gedeelte met die branders voorzien, ontstoken worden. «De Ze- voorko- i», kenul. r. ooruk.n en. siologische op ons ze- s, datzoo- eeskundige ©lijken titigheid Un, mi- jgewon- imelijke zieken, e gevolgen Bpraak- i de ge ve, par- heugen, cundige elan, als vingen, dder-of kregen; beroerte >n, wegens el d heid t duite- oor de r hoofd, handen genoemde n bleek* e meisjes, ien. die de reactie angeraden allen, dat een gejaagd hert in haar on vertwijfeling niet meer heb- wat zij deedwant dut het worden en wel direct, kg voor zooals ik duidelijk merkte, eene huivering over de leden en dronk hij haastig zijn glas wijn leeg. „Ik had vergeten, dat het in de portefeuille lag,” zeide hij verward, terwijl hij mij de schets uit de band nam en haar omgekeerd togeu den muur plaat- ware hrt de afbeelding van een Medusahoofd Gisteren werd nit Hellevoetsluis gemeld In den afgeloopen nacht is naby de monding der marinehaven gezonken de schuit >Drie Gezusters,* schipper De Jong, beladen met buskruit in kisten. Men is bezig de lading, die geheel beschadigd is, er uit te balen en in een ander schip over te laden. Laten wy in deze voor haar zoo droevige dagen niet vergeten dat de schryfster Jobanna van Woude van Hollandse!) Binnenhuisje* een niet te loochenen aanspraak heeft op de genegenheid en dankbaarheid van geheel Ne- De beklaagde gaf alles toe; het kon wel zoo weien, want hij was zoo dronken geweest - <leze omstandigheid werd door alle getuigen erkend dat hij zich van het gebeurde niets meer herinnerde. De bedoeling om ons Vors tenhuis te bdeedigen had bij ook volstrekt niet gehad, want hy bad daartegen geene grieven. Ook had by in den opgewonden staat waarin hy verkeerde aan eenen bewoner van het dorp e#n stomp tegen de borst gegeven. Met het oog op eene vroegere veroordeeling wegens Majesteitsschennis tot drie maanden gevangenis en herhaalde vonnissen wegens weerspannigheid eipchte het Openbaar Ministerie thans eene gevangenisstraf van zes maanden. Tegen een koffiehuishouder te Leiden is proces-verbaal opgemaakt wegens het in zijne inrichting voorhanden hebben ran een automa tisch toestel, hetwelk gelegenheid bood daar mede sigaren en bier te winnen of wel zjjne centen te verliezen. In »De Aannemer* wordt betoogd, dat nn reeds in de practyk te Amsterdam is gebleken, dat het uitbelalen van loon aan werklieden by gemeentelyke werken op Vrydag, zooals tot dusverre na de nieuwe regeling ie geschied, niet aan de verwachtingen beantwoordt. Het komt nl. zeer vaak voor, dat werklieden, vooral metselaars en opperlieden, nu niet alleen des Maandags maar ook des Zaterdags niet arbeiden, en een metselaar en een opperman kannen zonder elkanders tegenwoordigheid niets uit voeren. Er wordt nu een beweging op touw gezet, om weder een wyzigiog in de bestekken te verkrygen. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. i De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, -franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN. Door het in brand vliegen van een bang lamp, ontstond bij den beer Littaar te Wad* dingsveen, een begin van brand. Door de koel bloedigheid van den inwonenden knecht werd echter verder onheil voorkomen. laat herinnerd beeft. nDrommels I dat is een lief bekje! Wie is het origineel da rvan?” vroeg ik, terwyl ik een blad te voorschijn kreeg, waarop een vrouwenkopje afgebeeld stond, dat allerkeurigst bewerkt was en waaronder myn vriend Fiorella” geschreven had, terwijl daar aan, naar het scheen door eene vrouwenhand, toe gevoegd was: «La chlltelaino sans chüteau.” (De slotvoogdes zonder kasteel), 't Was een allerliefst gezichtje, met een hooggewelfd voorhoofd, blonde' lokken, en die betooverende oogen, welke men slechts bij eene bewoonster van bet Zuiden aantreft. Zij staarden mij met eene ernstige, peinzende, deels kin derlijke en deels zwaarmoedige uitdrukking aan. Auberg keek op, zag, dat ik de schets in handen had, en wilde mij haar afnemen, maar ik belette hem zulke. «Laat het mij maar eons bekijkenf” zeide ik. «’t Is een mooi kopje: ik wou we', «lat wij het ori gineel hier hadden. «La cbAtelaine sans chUteau!” Welk eun zonderling onderschriftWaarschijnlijk waren hare bezittingen luohtkasteelen. Wie is het origineel Terwijl ik dit zeide, hield ik de schets in de hoogte, om er het licht op te laten vallen. Ik twijfelde niet, of het was het portret van een meisje, dat mijn vriend in vroegeren tijd zijne uren veraangenaamd had, een aandenk n aan een zijner liefdeshistories, dat eenigszins duurzamer is dan andere dergelijke hetinneringen*, wanneer deze slechts in het geheugen bewaard blijven. Maar ik geloof, dat hij zich liever door een kogel zou hebben laten doorboren, dan mijne vragen over dit portret te beantwoordenwant niettegenstaande de zoelheid van den avond ging hem, Door de gemeentepolitie te Roermond zyo aangehouden en ter beschikking der justitie gesteld J. Kirsch uit Brazilië en J. Rusiug uit Rusland,wegens bet uitgeven van een biljet \an 50 dollar, welk papier niet meer geldig is. Men vond by ben voor een som van f 1250 van dat papier, verborgen in hunne In den nacht van Zaterdag op Zondag stortte te Waddingsveen, van de Aurora,* nachtboot op Amsterdam, een passagier in de Gouwe. Zoo spoedig mogelyk trachtte men ter hulp te kqmen, doch geen spoor was meer van den ongelukkige te vinden. Tot op bet oogenblik is men aan het dreggen doch zonder succes. Aan de >Soer. Ct.wordt uit Lombok ge schreven Niemand, die hier komt, zal zich een be grip kunnen vormen van den oorlog die gewoed hjeft. Wel liggen aan het strand duizenden kmpperboomen geveld en hebben vele die zyn blyven staan, hun kruin verloren, maar toch ziet men zelfs daar reeds een menigte woningen herryzen van planken f kadjang matten en met zinkeu afdaken. Woningen meestentijds dóór Arabieren en Chin rezen, die handel komen drijven, daar gesticht. Zy zullen we! spoedig vervangen worden door grooterc toko’s. In het binnenland is de rust volkomen wtftergekeerd. De sawalis worden beplant en de levensmiddelen zjju, nu de bevolking be veiligd wordt door onze so'doatjes, lot h«t normale, dat is een zeer matig peil, gedaald. Een kuiken kost hier 25 pengs of 5 cents, een folwnewn kip bet dubbele. Een sappie met kalf krjjgt men voor f 15 een picol ryst voor f 2 on de ryst is zeer goed. Klappers beeft men om zoo te zeggen voor het plukken en voor 20 gulden rydt men met een span paarden, al zyn het dan ook maar Biamcesjev. De bevolking gaat sober gekleed. De meeste mannen en vrouwen dragen het bovenlyf ge heel ontbloot. De eenige weelde, die men kan opmerken, is te vindon in de kristen, die sointyds waarlijk prachtig zyo. Te midden van klatergoud, rood en groen email, zyn robynen enjhiet zelden diamanten aangebracht Zulke wapéffe, die een waarde van twee ïi drie honderd rijksdaalders vertegenwoordigen zyn geen zeldzaamheid. «Volkomen waar, maar lunchen vrouwen en vrouwen bestaat er onderscheid, en het was niet die soort van berouw, welke ik bedoelde.” «Welke soort dan P" Auberg zweeg. Hij schudde de acch van zyne sigaar af, rookte, over het balkon leunende, voort en luitterde met een droefgeettig gezicht naar het eentonig gebruis van den ^rno. Het speet mij, dat ik deze schets toevallig gevon den had, daar zij zulke pijnlijke herinneringen in hem opwekte, en ik zweeg daarom insgelijks en liet slechts de welriekende geuren der tabak uit mijn mond opstijgen en zich in kringen naar don avond hemel, die zich over Florence gewelfd had, verh ffen. «Welke soort van berouw vroeg hy eensklaps, nadat er gedurende verscheidene minuten een diep stilzwijgen lusschen ons geheerscht had. «Wil ik u dat eene zeggen 'f Goed, dan moet gij mij ook een» zeggen, of ik een schurk was, die eene zware mis daad heeft gepleegd, dan wel een verstandig man, die zich voor een groote dwaasheid bewaard beeft. Ik heb daarover zelf dikwijle in twijfel gestaan.” Hij schoof een weinig achteruit, verborg zijn ge zicht in de schaduw een er zuil van het balkon, zoo dat ik het niet kon zien, en terwijl de Arno melancho lisch onder onze voeten murmelde, de purperen avondgloed meer en meer achter Giotto's toren, waar do «onsterfelijke van Florence” eeuwen geleden van bet «verloren paradya” gedroomd had, verdween, en het licht uit do kamer op olijven, druiven, glazen on flossohen, mot roeden Montepulciaiio en witten Hermitage gevuld, viol - vertelde bij mij do ge schiedenis van de chfUolaino sans chtUeau. (Wordt vervolgd.) 1) In het vorige jaar bracht ik eenigo weken te Florence door. Op zekeren dag gebruikte ik het middagmaal bij een mijner vrienden, den baron Von Auberg, die secretaris bij eene buitenlandache legatie aldaar was, in diens aan den Arno gelegen woning. 't Waa een drukkend warmo dag geweest. De ondergaande zen wierp bare laatste stralen op het nabygelegene Campanile en de meer verwijderde hul- lingon van den Bellosguardo. Zelfs de ijskoude wijnen, die op^onze tafel stonden, vermochten ons geene verfrisschicg aan te brengen. De Arno kab belde aan onzen voet zachtkens voort, en wij leunden onder het genot van eene geurige sigaar over de balustrade ran het balkon, waarop wy zaten, terwijl ik gedachteloos eene met schetsen en teekeningen gevulde portefeuille van mijn vriend doorbladerde. Menig geniaal kunstenaar is door toevallige om standigheden voor de kunst verloren gegaan. Tot deze soort behoorde ook Auberg; want zijne schet sen mochten meesterlijk heeten. De portefeuille stond vlak naast mij, en ik nam er het eene blad na het andere uit, bekeek dit met de meeste oplet tendheid en sloeg dan weer een blik op de rivier •n op de door de avondzon. vdHichte stad van Dante, die hem too lang vergttew au zich zijner eerst zoo Voor de arrondisseruents-rechtbank te Utrecht stond gisteren terecht zekere T. uit Leeuwar den, wegens majesteitsschennis op 1 October te Breukelen—Nyenrode gepleegd. De feiten waren bewezen nieb minder dan negen getuigen hadden den man, een schilder die werk zocht, verschillende beleedigende uit drukkingen hooren uitschreeuwen. Maar of schoon ten laste gelegd was beleediging van den Koning, van de Koningin-Regentes en van de Koningin werd ten slotte na het getuigen verhoor alleen de laatste beleediging als bewe zen aangenomen. Heden middag bad ton Raadhuize de verhu ring plaats van 1. Het Grasgewas van den Goejanver wellen dyk. Ingeschreven werd door C. Rietveld voor f 30. per jaar. 2. Hel Grasgewas van de Baarslaan. Inge schreven werd door: J. O. Bunnik voor f 30.— per jaar. 3. Een perceel Wei- of Hooiland, langs den Reewal. Ingeschreven werd door; J. C. Bunnik voor f 45. per jaar. 4. Een stuk Weiland, aan den Goejanver- wellen dyk. Voor dit laatste perceel werd niet ingeschreven. derlatyilaten wy niet vergeten, dat zy met die lieflijke schepping een atdoend bewyn heeft gelererd van hare hooge, reine opvatting van het huwelijksleven, en dut Hollandsch Bin nenhuisje* bewust of onbewust een openbaring is geweest van haar eigen gelooven en hopen. Zy heeft getoond, dat hvt haar niet te doeu was om een financieel voordrelig hu- wdyk. Zy heeft als de booldpersoon in Hollandsch Binnenhuisje* ntel alleu eenvoud genoegen willen nemen, en heeft steeds als zuinige huisvrouw en trouwe moeder baar plicht betracht, om zich omierwyl op letter kundig gebied verder te ontwikkelen, en uok op die wjjze welvaart over haar huiagetin te brengen. Aan welk nameloos Ijjden moet zy ten prooi zyn, nu zy, die door haar letterkundig talent fijngevoeliger en out»ankelyker voor indrukkeu is dan wie ook zich te verde igen heeft tegen een beschuldiging van misdaad, en deu rechter van instructie als eenig men- schelijk wezen ziet te middeu van de ver schrikkingen van het gevangenialeven Men zegt dat de aanleiding tot de oneenig- h«*id in h t huishonden van de schryfater gelegen is in het feit, dat haar echtgenoot, notaris geworden, niet meer passend vond, <lat zyu vrouw verder schreef, en haar dit wilde beletten. Maar wie vermag aau een roos verbieden om te bloeien, of aan eeu vogel ouMteggeo om te cingeu Nog laat het zich aanzieu, dat zy part noch deel heeft aan de daad, waarvan men haar beschuldigd beeft, maar zou deze quaea- tie in ieder geval geen ingerwyzing sjju, om de wet ten gunste der vrouw wat te veran deren, en ia de eerste plaats zoo spoedig mogelyk het scheiden wat gemakkelyker te maken En indien het onverhoopt toch waar mochl zyn, dat zy tot die wanhopige daad haar toevlucht beeft genomen, laten wy dan be denken, hoeveel lydeu en stryd-n aan dat besluit zal zyn voorafgegaan, laten wy be denken, dat zy als trouwe moeder, als flinke hnisrroaw, ale gevierd auteur en als dochter van een geëerd mun, wel bitter door d> n nood gedrongen moet zijn geweest vóór zy tot zoo iets kwam. Zij moet als radeloosheid beu geweten ontdekt zou de hand. Maar bovenal laten wij bedanken, dat de notaris steeds gezond en levend op zyn beu nen is gebleven en wel erg vlug is geweest om een zoo gruw/,aam schandaal te rnakm Een ryksveearts en landbouwer in Gelder land had drie paarden, van welke hy twee voor den landbouw bezigde en één in zijn beroep van veearts, terwyl hij een der twee eerstbedoelde ook wel eens beurtelings in de plaats van het derde in zyn berosp van veearts bezigde. Ingevolge advies van den bolasting- ou vanger gaf hij slechts een paard voor de personeel® belasting aan omdat voor de twee anderen, als voor den landbouw gebezigd wor dende, geeu belasting zou verschuldigd zijn. Evenwel werd hy door rechtbank en Hof te Arnhem tot by na f 250 boete veroordeeld omdat hy de tneerbedoelde paarde i niet uit sluitend «oor den landbouw bezigde en zy daarom niet in de vrijstelling vielen. Deze verooideeling werd gisteren door mr. W. van Rossem Bz. te 's Gravenhage namens den veearts-landbouwer voor den Hoogen Rand bestreden met een tweetal cassatiemiddelen. Het O. M. zal 9 Dec. conclusie nemen. ste, als geweest. «Waarom neemt ge mij dit portret af?” riep ik hem toe, «Ik heb het nog bij langt) na niet genoeg bekeken. Wie is het origineel «Een meisje, waarover ik liever niet spreek.” «En waarom niet?” «Omdat het zien van dit portret mij een zekere foltering veroorzaakt, waartegen mannen als gij on ik eigenlijk verhard moesten zijn. Ik bedoel berouw.” «Berouw? Bestaat er dan werkelijk een vrouwe lijk wezen, dat u berouw waard is?” «Zij ten minste wel.” «Ik had tot dusverre altijd gedacht, dat gij om trent dergelijku dingen deze fdo vcoptuche met ningon koeste niet als ik. Zog mij eens, hoe velen van die genen, waarover wij iu zwaarmoedige oogenblikken gewetenswroeging gevoelen, ons waarlijk liefgehad hebben. Zedekundigon en dichtere philosopheoren daarover en maken hot lot eon voorwundsel om onze zonden tc vergronlon en ons tot de eeuwige verdoe menis te veroordeelen, terwyl zij zichjzelf onder de hand asn dergelijke kleine gebreken schuldig maken maar in de werkelijkheid zijn er in eene eerste plaats al heel weinig vrouwen, die in staat zyn om opreoht te beminnen, on ten andere zijn ijdelheid, hebzucht, jaloezie en bet verlangen naar mooie toiletten meestal by har® voorgewende liefde tot ons in bet spel.”

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1