PS lb ill, enz. enz. j -1 I !VER BINNENLAND. Zn. en, 3SCH0P, fle Buurt. IVteutvs- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, No. 6828. 34ste Jaargang. Zaterdag 30 November 1895. liting. FEUILLETON. n Bois. hal IIXG. HHG. Hét Adelaarsnest. 1 vau s Inzending van Ad verten tiën tot 1 uur des midd. een komst (IFordi r^rvolfd), 4 DU De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. iC.RarU. gratia aa rij ran alia Jinr OCDJ IAMMER rkl TG A1 aar bij ERS Jz. i van echtheid is kurk steeds voor- n naam der Firma PK. ns gaïUuo- rintersal» wn, dit te i Liter m BOXB AaonyiM, in vmeael- iMhen van vooraten in Dr. P. P. ■toor f 1.80. rUckear NJ: ANKUM rOoothavea- jrs der Zelf- ime uitapat- 7 afb. Prga e verachrik- deugd lydt leenng, die nd van een by hetVer- umorkt 34, het bedrag, Iken boek- zï om en een ADVERTENTIEN worden geplaatst 1—5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. naalden der oude Cazot onophoudelijk tegen elkaar kwamen en de gazellenoogen der scb»one slotvoog des bij afwisseling op mij en mijne schetsen geven- tigd waren mot die mengeling van schroomvalligheid en onbevreesdheid, openhartigheid en onschuld, welke aan haar gehotte voorkomen zulk eene groots be koorlijkheid hijzetton. Zij was eene niruao studie voor mij, een aardig, nieuw atuk speelgoed om er mij moe te vermaken, zoolang ik in dete streek ver toefde. Ik wilde daarom niet heengaan, zonder er zeker van te zyn, dat ik moeht terugkomen, want ik wonschte haar portret in mijne veraamrling te hebben. Nadat ik dan ook voor de my verleende gastvrijheid bedankt had, gaf ik haar myn naam op en verzocht om de vergunning, te mogen terugkomen, daar mij zulk eene vnendeljjke ontvangst tan doe! gevallen was. 4 «Terugkomen Wel zeker, als rij er lust in hebt en de weg van Laz u niet tv lang is," hernam zy en keek mij daarbij too ooaehuldig met bare groots, heldere, destijds nog onbewolkte „ogen aan, terwijl S|j mij dr hand tot afscheid toestak. «Ik stelde haar, zooals gy lichtelijk zult begtypen, in dit opzicht gerust en ging heen, tcrwyl Fiorella voor het raam bleef staan, waar de purpwrrn gloed der ondergaande zon haar hooggewelfd voorhoofd en bai% gouden lokken als met een stralenkrans omga/. Nog zig ik haar in dl» houding voor mjj staan, het arme kindl Maar weg dsarmeel ’t Is van avond gevlucht wam! Zou er dan geen' enkel koeltje komen! Te Alfen a/d. Ryn brak eergisteren namid dag nabij bet Goudsche Rijpad een felle brand uit in den hooiberg van den bouwman J. Willenburg. Id korten tyd werd de woning door bet vuur vernield eu al echts Bet zomer huis bleef behouden. Door bet flink optreden der brandweer werd een onmiddellyk aangren zende hooiberg gespaard. inner tol keenog »au visch worden aanga- s wt*nd, ■Xlgoo is bij onze wet enk»*! verboden bet beletten van doortocht en het koeren van viaeb, met het aanwenden van netten of andere mid delen die op ziebtelven lievtemd zyn en dieaen om dadelyk »i«ch te bemachtigen Al werd dus door den zegen van den vis- scher S. den doortocbl van visch helrt -- alhoewel het beletten van den donrtoebt in mindere of m erdere mate de best-mining is van elk vischnet en vooruamelyk van een zegen die by de wet als een geoorloofd •ischfuig wordt erkend - ia het ten laste gelegde, al ware het bewegen, nooit strafbaar da r de ze gen van 8. niet als een verboden keer net zoon Is by art. 25 der wet op de jacht en fis- scherij bedoeld wordt, te beschouw n is. Pleiter beriep zich op drie beiangryse arres ten van den Huogen Raad, waarin deselfde leer wordt gehuldigd en waarhy al de beschul digden van'rechtsvervolging werden out-Ugen. By een dier ane-ten werd self» beslist dal het afrotten vun een geheel» vloot nan het begin en aan het eind met een schakel en het plaatsen van een derde schakel in het midden van die sloot en op zóódanige wjjze die sloot alviss hen, niet strafbaar is daar die schakel* aan de uiteinden niet als keernetieq tooals de wet ze bedoelt, zyu aan te merken. Pleiter verwacht dus van A-w» R-chthmk allereerst voor de beklaagden ontelag van roeAte- oereo/pïn^, te meer wwn-chelijk, mddr* plu.Ier, omdat men in don Krimp^nerwaard eu daar buiten, da in deze aangewende wgta van vLch bemachtigen verondersteld dat. de bedorlivg alzóó was en bewt-aen ware terecht voor geoorloofd houdt en uitoefent. Maar al pa-tte dj Rechtbank de wet in desa onjuist toe door aan te nemen dat het ten laste gelegde eene strafbare handeling uit maakt, dau sou toch nog vryepraak moeten volgen. Immers was vau het in vereenigiug vi-eohen niets hoegenaamd gebleken, hot bestond alleeu in de verbeelding van don Ryksveld* Door bet Civiel-departement is belast met de waarn. der betr. van ass.-res. voor de poli» tieke aanrakingen met de onder hoor igbeden en de hoofden ter Noord- en Oostkust van Atjeb de ambt, op nonact. J. A. van Rijn van Alkemade, laatstelijk secretaris der res. Oostkust van Sumatra. GOUDA, 29 November 1895. Ziet men deser dagen allerwogo prachtige étalages, niet alleen by bh. koek- en banket bakkers, zooals vroeger bet geval was, ook andere winkeliers trachten door hunne uitstal lingen bet publiek tot koopen te verlokken. Ieder doet zyn best on met de St. Nicolaas iets extra's te étaleeron. Het Sigaren-maga- syu D. 25 dat verleden jaar Si. Nicolaas uit den- schoorsteen, al tyd in syn winkelkast, voor iedor ter bezichtiging stelde, beeft nu weder een nieuw ontwerp, 't welk veel kjjkers lokt. Zooals men weet, worden bons voor een velocipede cadeau gegeven en nu heeft men in genoemd magazijn St. Nicolaas boven op het rijwiel gezet, sells zoo mechanisch, dat -,St. Nicolaas zonder bet zelf te begrypen, kan wjelrjjden. De heer Herman Am met recht np den naam van goed étaleeren aanspraak maken. tegen den regen gezocht had, vertelde my, voordat ik met myn geïmproviseerd avondmaal gerend was, met behulp van eenige vragen, die zy in bare kin* derlykheid openhartig «u zonder esaige achterhou dendheid beantwoordde, de geheele geschiedenis van haar leven en gaf mij de vei klaring van den zonder lingen toestand, waarin zy tegenwoordig verkeerde. «Zy heette Fiorella de l’Héri», een geslachtsnaam, die eenmaal een goeden klank onder den adel in het zuiden van Frankryk gehad had. Van hare familie die, evenals vele andere der aaozienlykste geslachten, tot armoede vervallen was, leefde geen manlijke* spruit moer, zoodat dit meisje nu de eenige verte genwoordigster van dit eentaaal zoo machtige ge slacht was. Zy, bad hare moeder reeds in hare prille jeugd verloren, en haar vader, die te zeer onder kommer gebogen ging, dan dat hij zijne gezonkene fortuin weder zou hebben kunnen opheffen, leefde als een kluizenaar te midden der bouwvallen, waar ik nu zyne dtfchter vond, en wijdde al zyne zorg aan hare opvoeding tot aan zijn dood, die haar reeds op twaalfjarigen loeftyd tot eene weeze maakte. Van dien tyd at was zij geheel aan armoede en vergetel heid ter prooi, en bad zij geen anderen omgang, geene andere bescherming dan die barer oude dienst maagd Cazot, de zoogzuster van baar overleden vader baar kon geven. «Dat was Fiorella’s geschiedenis, die zy my op dien avond, terwijl ik daar zat en op het wegdrijven der wolken wachtte, onopgesmukt maar met gevoel vertelde, tcrwyl de oude Casot, die in oen hoek gat te breien, deze van tallooze gebaren, verklaringen en aanroepingen van de Heilige Maagd deed vergezeld gaan. Do oude vrouw schoen er bly mee te syn. wachter van Brakel. Ook was door het pas uitlaggeu der visch- netten volstrekt niet het feit, zelfs niot de be doeling, gebleken dat het eet van 8, als een keernet moest dienen. Rn waar bovertdien zoo'o kolossale verwarring lunchen de ver schillende deakuudige getuigen haatoud of aangenomen dat het vischnet van R. deo z'g*-n van 8. zou hebben bereikt alsdan de «isch langs den zegen van den visscher 8. zon knn- nen ontsnappen, daar kon volgens pleiter bet ten laste gelegde in geen «‘•val als wettig en overtuigend geblokon, worden klaard. stekend slagen. Door modevtvrking van eenige muziekliefhebbers werden de pauzen op recht aangename wys aangevold. CiOUJISCHE tOURANT. klaring van het vischnet van don visscher 8. Alle beklaagden hadden tegen dit vonnis booger beroep aangeteekend, ten gevolge waar van deze zaak laatstleden Dinsdag bij de Rechtbank voorkwam. Deze beklaagden, bygestaan door hunueu advocaat Mr. P. J. Snel te 's Hage, hadden in booger beroep vyf getuigen gedagvaard tcrwyl de offipier van justitie de beide in oerste aan leg geboorde getuigen had doen oproepen. Hunne verklaringen kwamen in hoofdvaak hierop neêr dat in het vischwater de Vlist, en óók in bet water tussebeu de beide zegens aan weerszyden van den wal en ongeveer e«n mater van d»*n wal nf, zich bevinden zooge naamde kraggen waarop tamelyk veel riet groeit dat byna altyd boven water staat, dat tusschrn die kraggeu en den wal niet de, ze gen kan doorgetrokkeu worden en dus niet gevischt worden zoodat daarheen de visch zich verbergen kon. Voorts liepen de meeningen van de ver schillende g< tuigen uiteen over de vraag of hat vischnet van 8. wel van wal tot wal lag en leggen kon eu of oi» de wyze zooals bet ▼ijcbtuig lag, de viseh toch niet ontsnappen kon aangenomen de veronderstelling dat bet net van 8. als keernet beschouwd kou worden. K De officier van justitie meende dat dn uit wyze waarop de 4 beschuldigden te zakm lachten en ait de wijze waarop bet viacbtnig van 8. was uitgezet, ^dit laatste ah besmet moest beschouwd wor.den en eircbte de beves tiging van bet vonnis des kantonrechters. De advocaat Mr. Snel betoogde breedvoerig dat hier van erne strafbare handeling geen sprake kon zijp, eensdeels omdat het ten ia<te gelegde niet viel onder bet bereik van dm strafrechter, daar het vischnet van 8. nooit als een keernet in den zin der wet kon worden beschouwd, en anderdeels omdat het ten last gelegde noch wettig noch overtuigend was bewezeu. Wanneer men zeide pleiter de ge schiedenis vsn artikel 25 der wei op de jacht en visschery «an 1857 'nagaat dan zien we dat eene verbodsbepaling als in art. 25 bedotdd, niet voorkwam in de W’t.op de jaebt en »i»- schery van 1814, doch-, berst by koninklijk besluit vab 27 Juli 1835 het gebruik van keernetten is verboden, en dit verbod overae- nomen in de wet van 1852 en sóó gekomen in de thans geldende wet van 1857. Men heeft niets anders willen tegengaan dan wat in het koninklyk besluit van 1857 luidde: »bet gebruik van alle keernetten daaronder alle vischnetten, die niet tot dadelijk evitechen overeenkomstig de soort «an vnschery, By het te ’e Gravenhage gehouden examen M. 0. schoonschrijven, werd o. a. toegelaten de heer L. Hooftman te Boskoop. By kon. besluit is,j met ingang van 1 Mei 189ö, een den directeur van bet postkantoor te Delft, D. J. A. van Kruyne, op zyn ver zoek, eervol ontplag verleend uit 's lands dienst. De rederijkerskamer Borger <t te Oude Water gaf II. Woensdag hare eierste teoneelvoorstel ling van het seizoen. Opgevoerd werd >0nze Vrouwen, bljjspel in vyf bedryven van G. von Moser en F. von Sehöntban. Dank sy de zeer gewaardeerde medewerking van eenige dames mocht deze voorstelling nit- Laatstleden Dinsdag werd by de Arrondis sements* Rechtbank te Rotterdam, recht doende in hooger beroep van een vonnis van het kantongerecht te Schoonhoven, eene strafzaak behandeld die voor visschers in bet algemeen en voor de visschers in den Krimpenerwaard in het byzondar, van veel belong is. De zaak is deze In het water «de Vlisb, werd op zekeren dag door twee visschers, R. en 8., die beiden van eene behoorlyke viscbacte waren voorzien en te zaam dit vischwater van mevrouw de Wed. Lefèvre de Montigny te Haastrecht, hadden gepacht, gevischt. Beiden vischten met een zegen, de een geholpen door twee watermolenaars aldaar, de andere door zyu zoon De visscher R. die geholpen werd door twee watermolenaars nit dien omtrek en op een afstand van circa 280 passeu van den visscher 8. verwyderd wa», had juist zyn net uitgelegd en was begonnen te visschen in de richting naar den anderen visscher 8., toen hij door den Rijke veldwachter van Brakel te Polsbroek werd bekeurd, evenals bet geval was met de beide watermolenaars. Waarom? Niet omdat zy geenebehoorlyke visohacte hadden en evenmin omdat zjj in dit water niet mochten visschen, maar alleen om dat de visseher 8., die zjjn 200 meter laugen zegen pas had uitg^worpen om óók te gaan visschen, volgens den ryksveldwachter dien zegen van wal tot wal had liggen eu alzoo bezigde tot keernet, hetwelk by de wet ver boden i«. Volgens dien rjjksveldwachter moesten die 4 personen geacht worden te zaam in vereeni- ging te visschen met een zegen in vischwater ,dat met ander vischwater in verband staat, terwjjl zy een anderen zegen hadden uitstaan om den visch den doortocht te beletten en welken zjj dam ook tot keering van visch gebruikten. Tegen beu werd eene vervolging bji bet kantongerecht te Schoonhoven ingesteld, en wel met dit gevolgdat, ofschoon R. en 8. uitdrukkelijk ontkenden te zaam en in ver- eenigiug met elkaar te visschen daar ieder steeds geheel op zich zelf visebte, en ofschoon de visscher 8. atellig betwiste dat zyn vischtuig ais keernet dienst deed of moest doen en aan den vi'ciuóp de voorschreven wyze den door tocht niet belet werd noch kon worden belet alle vier door den kantonrechter tot geld* boeten werden veroordeeld m*-t verbenrdver- de oude vrouw deden al wat zy konden tij mijn verblijf op het kasteel te veraangenamen z--: - -‘-“heid, welke waaraebtige beschaving is en die dé De oude Cazot zette my eenige o o vuur, en melk en een schotel met forellen, die nog kort ge leden in de Gave, welke in de diepte voortstroomde, gevangen weren. Ik zat hier lekker aan te smullen, terwyl ik de slotvoogdes aankeek ed mij in stilte afvroeg, waaraan het toe te schrijven was, dat dit zoo teedere, jeugdige schepsel met die oude boerin in zulk eene afgelegene bergstreek woonde. Ik deed daarom pogingen om haar dg geschiedenis van baar leven te ontlokken. In het eerst wa» zy natuurlek een weinig schroomvallig, maar de .inzage van myn schetsboek deed ons al spoedig met elkaar op een vertrouwelijkcn vqet komen, hetgeen door oene over-' eenkomat in smaak steeds gebeurt. Ik sprak over Galarni, over de schoonheid der Pyreneeën, over den Tounnalet, over bet Lac-Bleu en,' ingenomen als zy was met de bewondering, die ik voor de schoonheid barer geboorteplaats aan den dag legde, vergat zy, dat ik oen rreemd, haar geheel onbekend toerist was, die alochto voor een aur beochutting dat er zich eindelijk een toehoorder voorgedaan had, en keek mij bovendien met een gevoel van dank baarheid aan voor den welgemeendendof, dién ik aan bare gebakkens forellen toegezwaaid had. Do ge schiedenis paste geheel op de teedere bloem, dio ik hier te midden der wildernis vond, maar zij was zoo zonderling,Jlat zy mjj veeleer een brokstuk uit een roman dan wel a ne bladzijde uit een wefkelyk men- schenleven toescheon, inzonderheid in vergelijking mrt een leven ais bet myoe, dat aleobts uit ziondyke genietingen rn het streven naar de bevrediging myner eerzucht bestaat. Maar ook in het werkelijk leven komen er somtijds zonderlinge, treffende g^schtedo- nissen voor, die dikwyla verwouderiyker zijn dan de gewrochten der verbeelding vai dei. dichter of ro- manschryrer. Wanneer deze ons, mannen van onzen stempel^ echter verhaald worden, dan liaan wij ver steld en voelen ons onaangenaam aangedaan, want zij verschillen zoozeer van de andere hlodeo uit dat boek, hetwdk, met wereldsche aphorieman, wysgeo- rige stellingen en .zelfzuchtige beginselen opgevuld, voor oau oogen schittert.Zij vdrtoonen ons dat Arjrsdië, hetwelk zijne gouden poorten voor ons sluit, zoodra wij de kinderschoenen uitgetrokkan hehheu, eu waaraan wy, om ons 4e wreken, gezworen heb. ben niet meer te willen gelooven, een eed, lien wij somtijds bonden, maar, de Hemel weet het, slechte tot onto eigooe eobade «Ik vertoefde dien avond* zoolang als my slechts mogelyk was op het kasteel, totdat de lucht npge- klaard was on de zon .weder zoo heldor schoen, dat er mij geen voorwendsel overbloef tot een langer verblijf in die donkere kamer, waar de kastanjes in do aaeh van hot vuur pruttelden, do houten brei en mn myn verblijf op het kasteel te verast wel mot die onopgesmukte gastvrijhe bewijs van Vi-L‘:" uu—J— {- ’parvenu niet kont. - - ververschingen voor, gebraden kastanjes, brood

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1