4 I 7ER iGAREH BINNENLAND. SCHOP, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. she ns van den u. Hofrad ben No. «82». 34ste Jaargang. II FEUILLETON. Het Adelaarsnest. i <1 -hat Maandag 2 December 1895. 'in Beis. o in verneemt, (Fbrdl sarwfg^) In plaats van den heer H. J. F. Hegman is tot directeur der Nuta-spaarbank te Haastrecht benoemd de beer J. Koeman, notaris aldaar. om te midden eun bloot be- fors der Zelf- üme uitspat- R >le Buurt. OUDE IMMER kt L’CAP i hoesten, ademings- bewezen. m warme nbevelens- :en. 25 cent ar bij ERS Jz. van echtheid is urk steeds voor naam der Firma »E. I.OHNIli: I0I1HM l’s RING. 27 afb. Prhi de verscbrik- ndeugd lydt leering, die .end van een i by hetVer- leumarkt 34, i het bedrag, eiken boek- De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco për post 1.70. Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN. da Liter D TIM BOI8 ld Anonyma, in Tanegel- UaaahMa van ad, Tooraiaa ▼an Dr. F. T. BOO8 t t> f 1.30. ekriJcbaar M|t WANKUM RT, Oosthavea ADVERTENTIES worden geplaatst van 15 regeh A 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Men meldt uit Haarlem In de zaak betreffende den moord op den Raamringel wordt nog steeds geïnstrueerd. No is gehoord een gevangene uit Rotterdam, die beweert dat twee andere gevangenen, de esBr ais dader, de ander als medeplichtige by daze zaak betrokken zyn. 4 Over eenige weken komt hy vry ‘en aal by volgens zyn zeggen het beweerde met bewyaen staven. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. De tweede leesavond der vereeniging Win tertalingen* te Berg-Ambacht was Donderdag teer druk bezocht. De spreekbeurt werd dan ook waargenomen door den heer H. A, West brook, van ’t Beiersche. Op zyne bekénde meesterlijke wyze droeg hy de novelle De oude admiraal en sijne omgeving*, van den heer A. Werumeus Buning, voor. Een wel verdiend applaus viel hem ten deel. Na de pause werden door den spreker en den voor zitter nog eenige bydragen geleverd. De eerstvolgende leesbeurt zal vervuld worden door den heer Diamant, van Schoonhoven. De zaak van den ontvanger der gemeente Alkmaar, in wiens kas eenige weken geleden een tekort van ruim f 60.000 werd ont dekt, heeft een tweede treurig gevolg gehad. Nadat de gemeenteraad Woensdag bad be sloten, den secretaris Nubout van der Veen voor vier weken te schorsen en inmiddels eeu onderzoek in te stellen naar zyne vermoede- lyke medeplichtigheid aan de ontdekte verduis tering, heeft deze ambtenaar, naar 't »Hbl.< verneemt, een einde aan zyn leven gemaakt 5 «Mynheer! als gij weer bier komt,” zsidedsoude Cazot, terwijl zy mij door den donkeren gang voor ging, «zult gfj de ebrste gast zyn, dien wij sinds ja ren bij ons gezien hpbben.” »^>e oude Cazot x was eene opgeruimde en snap achtige vrouw, die steeds eene oprechte verknochtheid en toegenegenheid aan de bijna geheel uitgestorvene familie de l’Héris toegedragen had en nu nog geheel voor de laatste spruit daarvan, de eenzame wdeze. leefde. «Ooh ja,” vervolgde xy, «waar zouden wy ook gasten vandaan krijgen Diegene, welke my aange naam zouden zyn, zouden slecht gezelschap voor Fiorella zyn, en die, welke haar moesten bezoeken, koven niet. Ik herinner my nog den tyd, mynheer waarin de aanzfenlyksten uit alle departementen blij waren, op eene uitnoodiging van eed de l’Héris hier te mogen komen, maar sedert zyn er geslachten voorbügegaan, en goud en landerijen insgelijks ver- <1**^ l en .1. mén niet meer kan onthalen, dan belMBlren de vroegere gasten zich ook niet meer om O^^erarmden gastheer. Dat is hier io de Py reneeën even goed waar als ia de geheeia overige wereld. ‘Als dit meisje in het bezit ven den vroe- geren glans der familie de l’Héris was, dan zou zy genoeg door aanzoeken om hare hand bestormd wor den; maar zy woont met mij, eene oude boerin, hare eenige metgezellin» en dienstmaagd, verlaten te midden dezer bouwvallen, en niemand bekommert ziek over haar, aan van tijd tot tijd de godvruchtige nonnen uit het naburige klooster, onder wier getal zij ei nd el ijk bare laatste toevlucht wei zal moeten zoeken.” 1 «Zij deed de deur -voor mij open, waarop ik twee uren geleden zoo woedend en zoo luid geklopt bgid. Ik bedankte haar voor de genotene gastvrijheid, want geld wou zy niet aannemen zeide haar goedenavond en reed het pad naar 8l.-Sauveur langs en zoo verder naar Luz. Onderweg dacht ik niet zonder eed gevoel van medelyden aan die jeugdige bloem, die, nauwelyk* ontloken, reeds bestemd was om io een klooster te verwelken. Ieder ander lot, dacht ik, sou beter voor haar geweest zijn. De kinderlijke beminlykheid van het meisje en het zon derlinge van haren toestand boezemden mij belang in, en ik hoopte nog menigen langen zomeravond in ba»r gezelschap door te brengen, wanneer ik de gemzemjacht, het palet en mijne mymeringoo'onder de lommer der berken moede was. In allen gevalle bezat zij meer friscbheid en bekoorlijkheid dan de schoonsn va* Eauz-Bonnes. Den volgenden morgen dacht ik aan hare vergun ning en mijne belofte, en verliet Luz weder, ten einde andermaal het bergpad naar het «Adelaarsnest” (Mid de l’Aigle), zooals het vervallen gebóuw ge noemd werd, langs te rijden. Qy zoudt zeker het zelfde gedaan hebben, als gij even weinig te doen hadt gehad «Is ik deetyds in het dal der Pyreneeën, waar ik blij was, eenige afwisseling te vinden. Het Men schryft uit Amsterdam aan bet U. D. Op eeu dezer dagen gehouden vergadering van juweliers zyn vrij ingrijpende amendemen ten voorgesteld op het contract tusschen werk gevers, werknemers en fabrieks eigenaren, zoo als het door eeu commissie, beslaande uit 5 personen, was opgemaakt. Er moet o. a. een amendement aangenomen zyn, waarbjj het contract alleen geldig ver klaard wordt, indie 1 het door alle juweliers is onderteekend. Daar dit vry wel tok de on mogelijkheden behoort, wil men in dit amen dement een middel zien om van het geheele contract af te komen. In de Woensdagavond te Berken woede ge houden Nutavergadering trad ala spreker op do heer D. Oakam, van Berg-Ambacht. Als lezing droog hy op boeiende wyze voor »Een bezoek in het museum Wiers*, door Laurillard. Mot de grootste aandacht werd deapwhes door het talryk opgek omen getal leden gevolgd. Na do pauze werden nog bydragen geleverd door den spreker en de hoeren Jacs. Van Buren on J. de Viooer. Donderdagavond hield bet leesgezelschap to Reeuwyk zyne tweede bijeenkomst in dit sei zoen. Voor het gezelschap trad als spreker op de hear A. Goudswaard, hoofd der school aldaar (afd. Sluipwyk), met eene schets geti teld sHaar tactiek* van mevrouw Van Has- oelt-Willems (Fideo). Na de lozing volgden nog eenige bijdragen, waarop de voorzitter onder dankzegging aan boeren sprekers, sloot. In do vergadering van de afdeeling Stolwyk van don Noderl. Protestantenbond trad Dinsdag 11. als sproker op Do. L. A. van Langeraad, van Lek kor kerk.' Vóór de pauze schetste hy zyn’ hoorders een der edelste figuren uit den tachtigjarigen oorlog, den vriend van Willem van Oranje, Marnix van St. Aldegonde, den kundigen mogen worden verkocht, De -eisch van het O. M. is f 10 boete of 5 dagen hechtenis. Gisteren werd voor de rechtbank te Mid delburg eeu aauvang gemaakt met de 'behan deling der zaak tegen J. Seherifi, geboren te Londen, gezagvoerder van het Engelsche stoom schip Seagull*, die op 14 November 1895 voor de roede van Vlissingen een Eogelscne loodssloop beeft omgevaren, die tengevolge daarvan is gezonken. Hy wordt beschuldigd niet de noodige maatregelen te hebben genomen om de opvarenden te redden, tengevolge waarvan dan ook 5 personen verdronken zyn. Ia zyu in deze zaak 15 getuigen a décharge gedagvaard. Twee kooplui uit Liverpool bevonden zich te Adda (Lagos) op de Westkust van Afrika. Op een dag gingen zij met eene boot de zee in. Door de branding kantelde de boot en de beide heereu te water. De een kon Zwemmen de ander niet. Op het hulpgeroep van dezen kwam de ander naar hem toegezwommeu. Hy had deu drenkeling al vast toen een haai dezen bjj een been greep en meesleurde. De ander morst hem loslaten ea wist zich nog te redden. Voor het kantongerecht te Wagemugm ia behandeld de zaak tegen Jacob Hollander, pédicure breveté beige*, te Amateidam, be- van bet op de markt te Veenendaal van potjes likdoornzalf voor 25 cent •.u j--j een pakje De heer A. Borsje Jz., milicien-korporaal by het 2e reg. vesting-artillerie, 7e komp., te Utrecht, is benoemd tot onderwijzer aan de openbare school te Nootdorp. hoorde geen and«r geluid dan bet brui»»n der rivier en het klingelen van de klokjes der schaapskudden, die op de grazige hellingen weidden maar dezeptak mei bars neerhangende berken; met hare lallooze bloemen, die bier m 't wild groeiden, met hare met moe bedekte rotsen eu met de wilge- en lorkeboomen wier takken tot in het water der rivier neerhingen, waa onbeiphryforyk au schoon. Hel kon niet anders, of Fiorella moest in zulk eene streek, zonder andere metgezellen dan haar vader, de oude Casot en som tijds de stille bewoonsters vau het nabijgelegens klooster, omgeren door voorwerpen, die aan hare sangeborene neiging tot poëzie voedsel gaven, ver wijderd van alle indrukken der. werkelijke en alle daagsere were^l, of. Fiorella (zeg ik) moest eene eigenaardige kinderlijkheid en dweepzucht behouden eu onbekend blyven, met al datgene, waarmee s(j in andere omstandigheden noodwendig bekend had moeten worden. Van baren vaderen de nonnen had zy eene goede opvoeding genoten, die eebter van een byna klooeterachtiged aard waa; want de lectuur, waarmee zij zioh bezig had gehouden, bad meeren- deels slechts pit kerkelyke legenden on godsdienstige liederen bestaan, en hare bezigheid in bel kopiëeren der bontgekleurde misboeken, die haar door de non- uen geleend werden, en in het deelnemen aan bet koorgezang io bet klooster. Het was eene opvoe ding, die kaar geen begrip ’in het werkelijk leven kou doeh krijgen, maar slechte voedsel gaf aan bare neiging tot dweppry en baar op den leeftijd van zestien jaren met al datgene, wat zónde baatte, even onbekend deed zijn als bet kleinste kind. den secretaris deu dank der vergadering ontvangen voor al de moeite en zorgen, zyn’ arbeid besteed, eu voor hetgeen wy er uit mochten loeren, nam hy zelf bet woord om afscheid te nemen als voorzitter dar af deeling, welke betrekking bij ook pa zyn ver trek naar Lekkerkerk was blyven bekleeden. Nadat hy de beate wenaeben had geuit voor den bloei der afdeeling, wier voorzitter hy gedurende acht jaren geweest waa»t word de bijeenkomst gesloten. uitnsthenden Christen, den voorstander der echt Protesllanlsohe beginselen. Na de pauze werd behandeld: Het ontstaan vau onzen psalm bundel. Uit de vroeger gebruikte Souter- liedekens, die op bekende melpdieen gezongen werden, zagen we langzamerhand onze berymde psalmen ontstaan. Nadat de spreker by monde van bad aan Uit Aarlaty|erveeD wordt gemeld Do echtgepoote van den hooldonderwyzer der byzonderd chrislelyke school op bet dorp alhier is gisteren nacht, wunrvchynlyk met medeneming van een trommeltje met effecten, verdwenen. AMBOMnman, uit daas gwmaente, mede gehuwd, is ock gisteren nacht vertrokken men vermoedt alzoo, dat zy in elkanders gezelschap zich naar buitenslands zullen begeven. Men meldt aan de Avond post* uit Den Bosch Ata een merkwaardig feit kan worden me degedeeld, dat do heer A. B. van der Steen, wethouder alhier, volgens diens eigen verklaring in de jongste openbare raadszitting gedaan, alhoewel volta 70 jaar oud, nog nooit een bfil beeft genomen. Deze verklaring moest dienen om bet on- noodige van de oprichting eener gemeen tel yke bad- en zweminrichting in bet licht te stellen. In eene Donderdag-avond U Arnhem ge houden vergadering van de Alg. Haadelsver- eeniging beeft de beer H. C. van der Houvsn van Oordt eene voordracht gebonden over de economische beteekonis van de afsluiting oa droogmaking der Zuiderzee. Hy behandelde achtereenvolgens de vragen Wat wil men? Hoe wil men hot? Welke syn de gevolgen als men verkregen boeit wat men wil Wat men wil, weet de lezer. Het is het plan der Sti<ata-commissta, dat thans is aangenomen als bet plan. Hoe men het wil? Alleen do Staat kan het werk op ztah nemen. Spr. zou als ’t ware eeu apart departement er voor willoo opnchlen, dat van het debat en crediel nauwkeu rig boek hield, zooah in vele gemeenten di exploitatie der gasfabriek aone geheel afzonder lijke rekening beeft van de gemeente-financiëo. Hy zou voor elke hectare een subsidie willen geven uit lands kas on rente berekenen ad 3 pCt. - Voorts deed spr. eenigo modedeal ingen be- treffende de wyze van verdeeling van den grond waarvan elke te slichten gemeente een aantel hectaren kosteloos zou ontvangen voor don bouw van scholen, openbare gebouwen, markten enz. Hierna werd in *t breede nagegaan de» invloed dien het werk zal hebben op den economischan toestand van ons land. Om de 12e provincie aan ons vaderland toe te voegen, zal men een werk hebben te ver richten van langen door. D t is reeds een groot voordeel. Er zullen 6 mill. *s jaars verwekt wor den omdat al bet materiaal in ons land zelf kan worden aangesebaft, is da beteekeois van zulk eene som dubbel groot. De scbippery zal er wél by varen, ook do spoorwegen. Na de eerste 5 jaren za| men op bet drooggelegde vak kunnen beginnen met het stichten van boerderyeu en dorpen. Wat is daar al niet voor noodig Wy behoeven dat bier niot breedvoerig te herhalen. D* tegen woordige villes mortos kunnen ook wodor centra van bet verkeer worden. Vervolgens werd de vraag Ier sprake gebracht of du waarde van hot land on van de producten van het land zal worden gedeprecieerd. Spr. zette uiteen, dat die vree» jjdel kan genoemd GOUDA, 30 November 1895. Ook de heer A. van Hellemondt heeft ter gelegenheid van het St. Nieolaaofeest eene speciale étalage gemaakt, wat trouwens ieder jaar bij zyn voorganger eveneens plaats bad, welke de bezichtiging waard ia. djalce far niente wilde mij maar niet bevallen, want ik bad mij te veel in de wereld bewogen, en wel ir. eeAe te koude en stijve wereld, vau bergen eu boaschen langen tyd schouwend leven te kunneu leiden. Rusteloosheid en eerzucht drijven mij voort, ik moet naar bet een of ander doei aireven, onverschillig, of bel groot dan wel klei» moge wezen, want anders heb ik verveelpyn. Reeds mijne ontmoeting met Fiorella te midden di« bergachtige streek verzoende my voor «enigen tijd met mijne verbannii/g uit de groot» wereld, en ik weet bet aan mijn goed geluk dank, dat ik zulk »»ne goede vondst gedaan had. De aardige, kleine klui zenaarster uit bet Adelaarsnest, die baar (even »»n- ma»h in somberheid binnen de kloostermuren sou doorbrengen,, kon my den tijd, dien ik in de bergen, waar zij hst levenslicht had aanschouwd, dacht door te brengen, op eene aangename wyze verkorten. Zij waa mooi en beminlyk dat was voor mij voldoende, want ,de lichamelijke bekoorlijkheden vau vrouwen hebben altijd meer waard» voor my bezeten,jjan hare geestelijke, Ik geef niet zoo voel om hamn- tellectueele eigenschappen sla gy; ik zopk sloëhto materieel© schoonheid en beu daarmee tevreden. «Ik reed alzoo naar hot Adelaarsnest toe. 'Het vertoonde zich nu aan my in een belderddr licht op eene wsrkelyk schüdorachtige plaats, eu moest, v<x>r- dat het gebouw ten tijde der Fraotehe revolutie door de oproerige boeren verwoest geworden was, een prachtig kasteel van ^iet onbedmdonden omvaug ge weest zyn. Nu atoadeu er nog ^slechts weinige over blijfselen onder dak, namelijk dat gedeelte, hetwelk je laatste spruit der familie met de oude Cazot be loonde. Het wm zeer eenzaam io deze streek. Men gehuldigd verkoopen en het daarby cadeau geven vau kruiden tegen asthma, slechte spijsvertering, maagkramp, enz. Uit het onderzoek vau prof. Wevers Bettink en den heer v. Eembden te Utrecht, is gsble- ken dat de likdoornzalf bestaat uit hars, vet, •nz., terwyl het pakje kruidea liestandd-elen bevat, die alleen door apothekers en genees-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1