f' mummmm BENIB DEPOT TAN THEE. IEB SJMES Sr. •4 Directe Spoor wegverbindingen met GOUD Buitenlandsch Overzicht. Wlnterdlenst 1895—1896. :::^U 10-" Aangevangen 1 Octobers Tijd van Greenwich.. .lïii 'r «V V-l Til ü:i: iTuf 10-» Vil sLsiiiai.SS 5S3L lü '7 0.» 11.81 41. 0.8 10.4 Ml ;.'M lui lJ.0, 1,'.. ,i.U7.'H70.U. Ml.A. U.'lO KunsrsTisrxEuws. Citeert der OrkestTereenigiDg Eapbenia' •KENNISGEVING. Nationale Militie. A. van OS, Az., Beurs van Amsterdam. ADVERTENTIE!*. te GOUDA. St. Nicolaasfeest mnn nu ni ur/DfPï 1)1 llUIUiliL 8t. NICOLA AS. CIIOCOLAOELETTFiRS, W. RAVE1MSWAAY ZONEN, W~ 2 Ct. per stuk, ku LOUIS BISSCHOP, Om lloeslen Salmoniak Honing Pastilles J. VAN OIJE, meeting «la sprek de eerst* plaaU vat» zulk md in de belaetiog dat het folk te Zjj vertrouwt als gij zjjfc ge haar uitnoodigiag heel# Nederlandse kunnen verdedig Na burg Het bestuur der nooten van de waarts keerde, rater, met bet eröronk. Zgn dit verplichting ren deze retribut De rechtbank en thans komt de executie. Naar wjj meester van Eda roepen, om de gaan (tenzjj wordt betaald), nog meer dan worden. De viiecheTg-qaaeetie werd ook onder de oogen geaienalsmede die der waterver- verschiag van de aangrenzende provinciën. De heer v. d. H. v, O., die zelf deel hMft uitgemaakt van den beginne af van het bestuur der Zuiderzeevereenigiog, is een groot ontfionV siast voor het reuzenwerk. J In antwoord op Mne vraag «an den hfi Van Wgck nit Renkum over de begrootiu verklaarde hg, dat de ramingen door de Staats commissie eer te laag dan te boog zjjjl be vonden. De vergadering, hoogeljjk ingenomen met de rede, nam een motie aan, strekkende ofote verklaren, dat sy het aanvangen van bet werk wenscbelgk acht. Staten- Generaal. Ie. Kamkr. Zittiog »an Donderdag 28 November 1895. In deze zitting der Eerste Kamer is aan den hMr Van Tienhoven verloi verleend, op Mn nader te bepalen dag, eenige vragen te richten tot den Minisjer van Waterstaat, ten opzichte van de voornemens der Regeering omtrent de duinen bjj Kallantsoog en Helder, terwgl de heer Van Swinderen verlof bekwam op een nader te bepalen dag de ministers van Buitenlandsche Zaken en Waterstaat te inter- pelleeren over de quaestie, dezer dagen in de nieuwsbladen behandeld, met betrekking tot den Boterhandel. Zitting van vrgdag 29 November. Aan de orde was de Indische begrooting. De bMren Hordijk, MMler en v. Alphen voerden het woord over verschillende IudiMbe belangen. De minister van Kol. achtte groote hervor mingen niet noodig en beloofde voorziening in de duitenquaestie. Hoofdstuk I werd aan genomen. De leden van de Eerste Kamer zgn gisteren ochtend te II ureu in de afdeelingeo bijeen gekomen tot onderzoek der voorstellen van wet, deze week door de Tweede Kamer afge daan. De behnndeling ran het wete.ooritel den heer H.rtogb ie wederom tot later rer- eohOTen. De Kerst. Kamer ie roornemens tot den dag na Keratmie (27 December) uiteen te gaan na afdoening »an de ainhangige onderwerpen, o, a. ran de Indieobe begrooting. Statan-Qamerfcal. 2e. Kauw. Zitting ran Vrgdag 29 Norember 1895. De Kamer begon aan de behandeling ran artikel 14 der pereoneele belaetingwet, betrek kelijk de baardeteden, in eorband met het rooretel-Borgeeine op artikel lo. Het amen- dement-Kink-Pjjnappel om ook roor gae- en petrolenm-toelellen te belaeten, rond rrjj alge- meene bestrijding. Het amendement-Pjjttereen om ook de tweede baardetede try te «tellen, rond ondereteoning, ook by de commissie ran rapporteur'. Deee beaamde het denkbeeld- llorgeeiue om die kryatilling afhankelijk te maken ran do klaaee, waarin men roor huur waarde of mobilair ie gerangaobikt. Doch aangeaien de Minieter thane onmogelijk de tiffancieele gerolgan ran date combinatie kon berekenen, werd, op rijn edriee, het eerdere debet rerdaagd en de Kamef gescheiden tot Dinedag ale wanneer de Staatebegrooiing aan de orde ie. Het tuigende briefje ie reréondeni Aan Jhr. Mr. Van Karnebeek, Lid r/d. Tweede Kamer. Medeburger In het eerslag ran de ritting der 1 weede Kamer tan Woensdag 27 Norember etaat dat ge den heer Gerritsen, toen dere er tegen op kwam dat arbeiders met rerdienete ran f 10 per week, belasting rouden moeten opbrengen, hebt toegeroegdhet s tolk moet dan maar wat minder feeetrieren.. Deee uwe uitdrukking geeft de Auti-be- le'stingrereeniging aanleiding n hot tortoek te doen in eene door heer te boaden openbare or op ie treden ten einde in ie bewgzen dat Mn arbeider laag loon nog bg kan dragen j k ien tweede om aan te toonen veel aan feesivieren doet. dat een wel opgevoed menseb oogeoblik solt aarzelen om aan te nemen, no het ge- ibe *volk zooder zich te door u beleedigd is. srlyken groet, Anti-belastingvereeniging enz. Toen gisterenavond da landbouwer A. Mul der per rytnig tiet nog twee zjjner plaatsge- J Zwolsche paardenmarkt buis- reed bg aan de Lichtmis te noodlottig gevolg dat hg metgezellen werden g®r®d dosb drie paarden, die achter aan het rjjtaig gebonden waren kwamen ook om. Men scbrgft lit Volendam Door de havenpolitie te Amsterdam zgn ten vorigen jare circi 200 processen-verbaal opge maakt tegen visicbers van hier, die weigerden het havengeld tvi betalen. Een nieuwe belas ting verordening der hoofdstad legde de vieseheri op, waar zij vroeger vrjj wa- iie te voldoen. iiMft de overtreders gevonnist -nemen, zgn door den burge- in reeds 60 personen opge- olgende week in hechtenis te ooraf de verschuldigde boete en zeer zeker zullen spoedig 100 visschers moeten volgen. Hoe men bg post en telegraaf het ambtsge heim bewaart. 1 Het ochtendblad der »Débats« vertelt daar omtrent het volgende Een onzer Jezers, een groot induztnëel, deed onlangs kon een onzer voornaamste machine-fabrieken bestelling van verscheiden onderdeelen van machines. Daar hg aan twee stukken 'dringende behoefte had het waren twM pistons of zuigers vroeg bg spoedige toezending en kennisgeving per telegraaf, wanneer de afzending geschied was. Kort daarna ontving hg het volgende tel# gramj Eerste piston onderweg.* Denzelfden dag werd een odbskend persoon bg hem aangediend, die voor den industriëel onbegrypeljjke woorden uitbracht. Vemocht om teT zake te komen, vertelde hg siorke het Volgende MyubWr ik heb vernomen dot gg een faufaifc korps wildet oprichten en reeds Oenige ex^ntanteoaangenomen hadt, onder anderen een piston. Zoudt gg mg ook met kunnen gebrui^a Ik épesl tVombone I 1 Het viiwjeik van het lijk validen vermisten scholier A. F. Hoogsteden. Vol rerlmngeo worden d« r.ealUtsu der onderzoekingen >.u d. nnnr elder, gezonden politiebeambten te gemoet gezien. In de etad eerkeert men in een toestand v.n opgewondenheid, die door olie Ingen der maatechappjj heendringt. Gieternnmiddag ago in alle koffieboizeo en trpperyen met milde hand door de politie faceimile's eerepreid ean den brief, ree den ruder run den rermoorden knapp geaonden. Oterel waar die facsimile a door tneecben- komst der politie sjjo aangeplakt met de per- aoonebeecbryring ran den moordenuar, rormen zich groepen menecben, geheel rerrnld ran de gruwelijke geschiedenis. Volgens een gerucht zon het schrift ran den brief door eene rroow aldnor herkend zijn tie dut ran een persoon, mot wien zjj ecnigen lyd samen geleefd heeft, en die, zeeman ran beroep, ran hoogst onzedelijk gedrag, uit tjjn dienst ontslagen is. Ben feit ie het, dat de bedoelde rrouw, in gezelschap run een reehor cheor, nner Amsterdam is rertrokken. De teraardebestelling op de R. K. begraaf plaats onder Crooswyk ran bet lykje ran den rermoorden knaap A F. Hpogateden heeft morgenochtend te 8 uren plaats. De stoet begeeft zich ran het Ziekenhuis aan den Coolsingel naar bet kerkhof. Hel te Amsterdam eerschjjoende Nieuws blad roor Nederland, herat het rolgende be richt Ken telegram ran den hoofdcommissaris te Rotterdam aan zjjn ambtgenoot alhier, gister middag ontrangen, loidt: Opeporing en aanbonding wordt rersoebt ran Willem ran Berkel, ond 32 jaren, rroeger timmerman, thans kastelein, rerdacht ran mede plichtigheid aan den moord op den 10-jerigeo Hoogsteden tjjn signalement is als rolgt lang 1.77 M., gezet, rond gezicht, gezonde kleur, zwart haar, knerel eo sik, bolronde donkere oogen, hoog roorhoofd, donne lippen, tonde kin, Amslerdamsche sprank, gekleed met donkerblauwe winterjas met groote knoopen, opslagen en fluweelen kraag, zwart cheriot kostunm en gouden horlogeketting. De hier bedoelde Van Berkel is een zwager ran Hoogsteden, dsn rnder tan het vermoorde knaapje, en woonde op de Boezemkade aldaar. Hjj is onlange plotseling rerdwenen, waardoor wsarschynlyk vermoedens tegen hem gerezen zgn. De vrouw van genoemden Van'Berkel, eene zuster ,van Hoogsteden, die zich te Scheveningen bevond1, is gisteren door de politie aldaar ver- Men zal intnasohen wel doen, in dezen nist te sne| te oordeelen, daar het mogelgk ia, dat behalve het plotselinge verdwijnen geen aan- wgzingen tegen den persoon van Van Berkel bestaan. Naar de *N. R. Qt.« verneemt is de begra fenis van den vermoorden knaap tot Maandag uitgesteld. In de Frensche Kamer werd de interpellatie behandeld van den heer Coneo d'Ornano (Bonnpertist) betreffende degrondwetsherziening. Bii de toelichting zijner interpellatie betoogde öeuda fi-80 Moordrecht. Nteawerkerkv Oapelle- Rotterdam 7. Rotterdam Oapelle Nieuwerkerk Moerdreokt Gouda Volijverig fs dé politia te Rotterdam en met name'de recl^rehe-in de weer met haar onder zoek in de zaak van den gruwelmoord. Aan alle bureaux heeft men het druk met lieden, die inlich tingen komen geven. Voornamelijk op het Cen traal Bureau a/d Kaasmarkt is de toeloop som tijds zóó groot, dat de meuschen queu maken Met dat al zjjn die inlichtingen zoo vaag, dat zjj de politie geen noemenswaardig licht, doch wel veel beslommeringen bezorgen. Met het hooren van al die lieden ea het onderzoeken van hunne verbal®»» ii men den gansohen dag bezig, onder de onmiddellijke leiding van den hoofdcommissaris en den hoofdinspectenr H W. Mouljjn. J Zeker is hetl dat men tot op dit ooganblik, in spjjt van alle loqpende geruchten, den ver- ioedeljjken moordenaar nog niet heeft. GOUDS 11.0» 11*." Bij de' toelichting zijnor interpellatie betoogd, deze afgevaardigde, del de hersiening der grond wet onvermijdelijk is, indien men althans de hervormingen, welke reeds sedert zoo langen tjjd in het verschiet zij'n gesteld, ten oityoer wil brengen. De minister-president, de heer Bourgeois, verklaarde, dat de indiening van deze-inter pellatie over de grondwetsherziening uitslui tend het gevolg is van den strjjd tusschen de politieke partgen. Hg bracht in herin nering, dat bg zich reeds voorheen er tegen heeft verklaard, om de grondwets-herziening aan de orde te stelle*. De regeering zal haar best doen om de beloofde hervormingen ten uitvoer te brengen en is van -meaning, dat zjj daartoe in staat zal wezen, ook zonder dat de herziening der grondwet wordt vereischt. Zoo dra de regMring tot het inzicht zal komen, dat de grondwetsherziening noodig ia, zal zg zelve het initiatief nemen om oen voonlel van dergelgke strekking bij do Kamer in te dienen. De voorzitter, de hMr Brissoa, deelde mede, dat or zes moties warmt ingediend, wearbjj in verachillende vorm werd boaloton over te gaan tot de orde van den dag. De beer Bourgeois verklaarde, dat, aange zien Mnige der afgevaardigden, die het woord hadden gevoerd, Mne bgzoadere beteekeüs hechten aan de motie, waarbg werd besloten over te gaan tot de orde van den dag, ton der meer, dan de regeering zich alleen kon var- eenigen met Mn motie, waarbg de Kamer tevens verklaart, dat sg vertrouwen etelt in het ministerie. Na deze mededaelgiog Tan den minister werd bet voorstel, om over te gaan tot de orde van den dag, zonder mwr, verworpen met 367 tegen 184 stemmen. Vervolgens werd met 318 tegen 102 stemmen Mn motie aan genomen, voorgesteld door den hMr Sarrien, waarbg de Kamer verklaart vertrouwen te stellen in het ministerie, overwegende, dat dt regeering bljjft bg haar voornemen om vóór alles de hervormingen tot stand te brengen, welke zgn aangekondigd in het program waar- mtda het kahinet-Bonrgeois is opgetreden. Ook kwam de Senaat w«r bgeen. De heer Blavier interpelleerde de regMring ovèr de bekende zaak betreffende het Crédit foneier. Hy beechnldigde den hMr Christophle (den afgetreden directeur), dat hg de belangen der obligatie-houdere had benadMld door het □itkeeren van fictieve dividenden. De minister van financien, de hMr Donmer deze interpellatie beantwoordende, deelde mo de, dat de regMring vertronwen stelt in den nieuwen directeur dezer bank en verlangde, dat men zon overgaan tot de orde van den dag. Aldoe werd besloten met 211 tegen 37 stemmen. De verkiezing voor den Landdag in Bohs- me zgn geëindigd. De laatste 70 zetels moM- tec bezet worden door afgevaardigden van de groot-grondbezitters. En bg de verkiezipg daar voor zgn alleen Czechen gekozen. De Doitschers hadden 21 candidaten gesteld bet bad slMhts aan de regeering gelegen om deae candidaten .gekozen te zien. Doch graaf Badeni heeft zich niet over den wensch der regMring uitgelaten, en de grootgrondsbezitters wezen uitsluitend coniervatieve Czechen aan. De Dnitsehe groot grondbezittere zgn daaidoor geheel van de vertegenwoordiging uitgesloten. De Dnitsehe bladen zgn hierover zeer ontsticbs, en vinden dat de wantrouwende houding, die de Dnit- schers in Oostenrjjk tegenover het kabioet- Badeni aannemen daardoor volkomen gerecht vaardigd wordt. De zamenstelling van den Landdag is thane aldna Daitseh-liberalen 55, DnitMh-nationolen 12, Christelgk-socialisten 2, jong-Crechen 85, ond-Czechen 2, boerenpartij 2 en faodalen 70 zetels. In gMn enkele der drie cnriën hebben de Doitschers de meerderheid, soodat het bureau waarsckgnljjk, voor de eerste maal in langen tjjd, alleen nit Czechen zal zgn samen gesteld. Uit het Oosten weinig nienwa. De Soltan wil van de vermMrderiog van hat aantal vreemde schepen voor Konstantinopel nog niets weten. En no honden de gezanten conferentie op conferentie, om te overleggen wat hun te doen staat. Men vernam gisteren dat alle' mogendheden, met uitzondering van Doitschland aan de Porte hebbek"laten weten: »er wy^ gMn ankele reden om het versoek der gesrtten^ af te slaan. Wat zal nu de sultan doen Misschien nog een ÖMtje aarzelen en dan ....weer toegeven naar alle waarschijnlijkheid. Baron Blanc zei in zgn groote rede ood, dat de Porte een dwaling zoo begaan, als zy, by haar eigen verantwoordelijkheid voor de onlusten, nog de verantwoordelijkheid voor de qiaestie der sta- tionneerende schepen voegde. Volgens deq correspondent der >Polit Kor- rrep.« wordt het aantal ptrsonan, die in de Anatolische steden sis slaohtoffsrs van de on geregeldheden zgn gevallen op 15.000 becgfard; m 7.—V Tk 8.40 9.06 9.40 10.17 i 1 10.64 8.47 9 9 11.01 8.64 9 9 11.08 9.01 9 9 11.16 9.10 9.9» 10.— 11.94 6.67 7.98 7.47 8.86 4.08 9 9 111 6.18 9 9 9 8.14 e 9 9 9 8.80 7.4i #1.07 9.19 8.68 11.11 MO «OTTllDA*. 1.U 9.11 S.00 1».»» 1»J# 11.40 s s J,;H' 1*44 0.»0 4.01 rott**dam-goüda. f.51 10.19 11.10 li.to 9.19 'lt.tl 10.19 10.SS 10.48 10 49 19.49 6.94 7.11 7.69 8.1 19 I.4S 9 9 7.6» 9 V 9 9 8.06 9 I 9 9 9 8.18 9 9 6.49 7.86 8.98 8.1 69 9.08 9.61 t.16 f.49 4.1 10 6*81 OOODA DtN HAAG. Gouds 7.»0».M».0» 0.0» 10.» 10.Wl»-» UMUtlWtM 4.j» 4 97 T.M t M Ztr.-iL 7.4» 1.47 ll.M *iV ui 1®1« Z.-Zegw.7-I» 8.40 71.18 1».4» |S 10.»7 r Ihs'ko 4.1»»!ut'.h 10.07 10.44 11.4» 1».4« l.'o» 1.17 4.04 4.17 4j«4 4.17 7.44 UI» - ».»*1»MI«« Gouds. 4.85 4.47 7.14 4.0» 8.»1 ».05 10.1» 10.57 11.41 ».»0 «.17 4.1» 4.47 1.57 UJ1-®1 jjjJJ Oudsw. 5.50 0.54 s »i j}'1* '-®7 *0, j.ü ,.1» 1.4» 10.07 0." tMM»'mi "t U710.il 11*45 1.Ó0 8 10 4.444IK t t t Amsterds-. goud 4—4 liSTIRDsM. StapMs^Koötdorp—LsidMkssdsm BlsUwijk-Kruisw^ Hsk«dorp. lift 8.09 8.89 4.08 4.40 DIN HAAG GOUDA. 9.87 10.04 10.11 10.18 10.97 8.98 i A 9 8.98 11.80 9.48 9.89 9.88 t 10.08 '.Ban 5 U 7 907.48 8.8» U» Mt 10.1111.86 U.15 1.85 1.44 «.5 5 S.4S 4.15 5.17 4.08 7.68 ».»«U stool ts Bleiswnk-Kraisweg en Nootdorp-Leidschsndam #n Hekendorp. t UTXIOH T—G O D A. lTtr«iht 7 80 9^- 10.-11.84 19.60 8.10 9.89 4.48 8.89 7*0 8.09 9.07 10.M\ rs, SV.T"Di^.ï.0,tU, 4.10 —0.1. 3T.41 ,.44 1U tód 1**8 8 80 6.90 7.40 1.49 11.10 - Stoppen 'te Bleiiwqk-Kruisweg «n Nootderp-Leidesheadam sa Heksndorp. hos groot bet verlies op bet platteland is, is Bog onbelftnd. De schade, door de Armeniërs op 10 millioen Turkse he ponden geschat, be draagt stellig 7s 7a genoemde som. De nood in de vilajete Trebizonde, Erge- roem, Bitlis, Van, Diabekir, 8ivas en Aleppo moet met geen pen te beach rgven zgn. op 29 November 1895. Gisteravond had de derde uitvoering plaats van bovengenoemde Vereeniging in de Socië teit »Ons Genoegen*. Over 'l algemeen be- ichouwd, is dit concert 't best geslaagde der voorafgaande cobcerten te noemen. Immers reeds dadeljjk kreeg men bg de eerste nummers den indrnk er ijverig gewerkt en gestudeerd was, dat natuurlgk hiermede niet bedoeld wordt, d« uitvoering geheel vlekkeloos was, spreekt voor zich zelf. Het is mg echter eene hoogst aangenomen teak te constatMren de vooruit- gang en 't steeds ernstiger streven zeer duideljjk waarneembaar waa. We weten 't eenmaal, onze zeer ijverige en bekwame directeur is de msa niet om er tegen beter weten in over heen te loopen. Hjj wil 't werk, dat uit zijne banden komt solide en goed voorbereid afleve ren. Dat Rome niet in één dag gebouwd is, weet iederMn bovendien, wat de heer Spaan derman er van gemaakt hMft tot nog toe met deze krachten ter zjjner beschikking, doet one bepaald niet twijfelen aan 't bereiken van 't beoogde doel: »Euphonia« Mn sieraad voor Goada maken op muzikaal gebied. 't Programma bood deze keer veel afwisse ling en was met zorg gekozen. Als Intro ductie* voor 'tgeen volgen zoude, boorden we de Cornelius*, Marsch van Felia Mendelssohn Bertholay, een zeer frisecbe en flinke marsch, uict twM heerlijke Trio's. Helaas! wordt deze marsch te weinig voer orkest opgevoerd. Deze marsch werd over 't algemeen friecb gespeeld, doch in de Trio's had ik gaarne de begeleiding meer geachevMrd geweiiscbt. Ook eene ver dienstelijke vertolking viel ten deel aan de Ca valine van Raff. Hoewel mjj deze Cavatiue beter voor viool solo met orkest of pianobe geleiding kan bekoren, moet ik bekennen, 't door Becker, voor strijkorkest gearrangeerd, toch zich ook op deze manier goed laat aan- hooren; ook in dit werk had da begeleiding zuiverder en nauwkeuriger kunnen zgn, door de 2e violen b.v. Als soliet van den avond trad hier den heer D. Violoncellist ait den Haag op. Zgn optreden beeft hier bepaald een zeer gonstigen indrnk nagelat»; tenminste wat zyne techniek aangaat, bemerkt men, met een degelijk ge< schoolde céllist te doen te hebben. Ongetwij feld zal deze beer het door ijverige studie tot mo cellist van beteekenis brengen. Met zjjne techniek kon hg in de Caprice* Hongroises* van Henri RCver pronken ik voor mg vind de violonoel niet het aangewezen instrument voor technische passagen; hoeveel schooner •prak de Cantilena nit Golterman's Violoncel- conMrt, tot de ziel, gaarne wensch te ik dien hMr wd nog eenigszins warmere en breedere toon toe, hetgMp ba voorloop van tgd zeker niet zal nitblgven. Evenwel, behaalde hjj toch met zgne solo's Mn groot en welverdiend ene- ces, zoodat hg zich liet noopen tot Mn toe giftje sArlecquin* van Popper een bravour- stukje van den lsten rsng geheel op effect berekend en niet 't slechtst door hem voor gedragen Daarna betrad weer het orkest bet tooneel om ons de Bymphonie No. 11 van Vader Haydn te doen hooren. Jnist deze Syiuphonie is eene der schoonste door Haydn gecomponeerd Welk Mne frisecbe en onscboldig^homor spreekt er nit zgn Allegro, MenMtte en Finaleen wat kan Haydn schijnbaar ernstig voering vau 't Largo van Handel was iets miuder gelukkig, 't ensemble liet te wensehen over en *t klonk minder zeiver. In 't volgende nummer trad onzen verdien stelijken stadgenoot de hMr J. F. van Zutfen op als eellist eo wel in eene noviteit voor Gouda, een Suite voor Iwm solo-violoncello's met den hMr D Deze 8oite bevat tMr vele schoooe momenten, Doch over 't algeniMn klonk 't toongehalde ietwat lMg en daar zooder begeleiding, hoewel er op 2 cello's menid volstemmig accoord gegrepen kon worden. D^ Gavotte er nit kon my 't minst bekoren, ^t Largo, daarentegen wit vol uitdrukking en Cantilene. Beiden toonden hunne technische ontwikkeling in sommige paslagen. Was de stemming wat gelukkiger geweest, voorzeker had dit den indruk ten goede gekomen. Zjj vermochten evenwel met hnnnen voordracht eep ruim en welgemeend applaus uitlokken. De heer van Zutfen werkte nn w**er mede in 't volgend nummer: Trio No. 2 van Meu- delssohn, doch ditmaal weder als pianist. We kunnen niets ander* zeggen, als de brer van Zutfen toonde alreeds in «Arlerquin* van Popper doch nu opnieuw, welk een deg«| Ijjk en uitstekend ontwikkeld pian;st hij isi. De moeielgke passages speelde hij met eeué bewonderingswaardige gladheid, die alle eerbied afdwingt. De vioolpartjj was in haudeu van den heer Marinns van Zutfen, welke aicb goed door tgne partij heen sloeg, maar wiens toon niet berekend en breed genoeg is om »de eerste viool te spelen. Dubbel jammer was 't ongelukje met zjjue snaar, zoodat de laatste maten der Finale in 't honderd liepeu de handigheid van zgn broeder mochten niet baten. Toch beeft dit Trio ougetwyfeld een teet goeden indruk gemaakt. De reeks vau orkest werken en ook van 't programma werd be sloten met 2 Eligische Melodieën van Eduard Grieg twee jnwMlen vau stukken voor alle strijkorkesten, vooral Herzwunden maakte ecu diepen indruk op den toehoorder. Ze zjjn b-iden geschreven geheel volgens de moderne instrumentatie. Wat moet die com ponist gevoeld hebben bg 't coinponeeren van dit heerlgk werk uitingen vau zielesmarten de trare zin des woords zgn déze Melodieën, hierin nMrgescbreven; klanken, wejke den toe hooi der mMsleepon, en aandachtig luisteren afdwingen. Der Frühling» 1» niet minder van gehalte. Beide stukken waren goed voor bereid vooral de pianissimo's en vsrdere nuaq ceeringen werden schooa weergegeven, De zuiverheid vooral is niet gemakkelijk te verkrygen juist in 't slot van »der Frühlingwaar de violen zieh gedeeld in hoogere sfeeren begeven. Kortom, beer Spaanderman en de ver eeniging nW op dit concert met genoegen terugzien. Zjj was over 't algemeen goed ge slaagd. Ik herhaal 't we kuuoen geen jjter met handen breken. Gouda verkeerde in epn zwakke toestand op orkestraal gebied. De beer Spaanderman is de man,- die er den stoot aan gaf. Aanvankelijk weinig krachten ter zjjner be schikking is bet nn tot een tamoljjk bezet orkest aangegroeid, nemen we nu in aanmer king, wat er in dien tgd sedert haar bestaau ten gehoore gebracht is, hebben we 't volste recht de Orkastvereeniging «Eophonia* eene schitterende toekomst te voorspellen, onder leiding van een zoo bekwaam en onvermoei- den leidsman. Moge Gouda 't op prjjs stellen de pogingen die er in »die« richting aange wend worden zeer zeker zal de vereeniging door den steun van f't Goudscbe publiek zich aangemoedigd voelen en znllen de orkestleden zich meer en mMr geroep°u gevoelen 't pad der kunst, zjj het dan ook uit liefde tot de knnst, zoo ernstig mogelgk te betreden. D. voornaam zgn zoo als in 't Adagio, doch dit alles is lochtig opgevat en gemMnd. Jam mer voor de blazer», was de God der Muzen v hen niet »te« gunstig gestemd, vooral by '1 koper an «la bobo was dit bemerkbaar; de floit maakte hierop Mne nUtondering. Deze flui tist hMft zgne solotrekjes verdienstelijk gebla zen, in dit werk. Mocht ik echter bjj 't koper sedert de jrorige uitvoering vooruitgang hespen- ren, kan ik toch de uitvoering van 'tschoone Adagio nit deze Symphonic niet roemen, wat de blaMrs aangaat in 't bjjzonder de bobo. Wat nn hierbjj valt op te merken, is; de hobo •getMld is op eigen bodem* zoodat men de eiMhen niet te hoog ken «tellen, met jjverige studie op dit instrument zal 't vdorzeler ook da uitvoeringen ten goede komen. DeMenn- etto had ook w*l rustiger geapMld knnnen worden en ook hier eu daar weAer Mn onge- Inkje met de blaMn. De Finale werd met ZMr veel frischheid en vnnr gMpeeld. De 2e AfdMling werd geopend met: Vor •piel der Oper »König Manfred* van Carl Reinecke. -Dit werk maakte ontegenaeggelgk Mn aangrijpenden indrnk als 't ware bezaaid ■f* acboone harmonieën, er viel ook eene zeer goede vertolking aan ten dMl, uitgezonderd WMr enkele vlekjes. Overigens werd dit werk goed gennanceerd en toiver gespeeld. De nit- EERSTE ZITTING van dpn MILITIERAAD van den Militieraad wordt geopend, bg den BnrgeinMster moeten syn ingeleverd en dat oy, die voor bovengenoemden Militieraad niat is verschenen gehouden wordt gMne redenen tot vrjjstelling te hebben en voor den dienst wordt aangewesen, terwgl het niet ont vangen van Mne bijzondere kennisgeving of van een oproepingsbiljet niet ontheft van de verplichting tot het verechyneu voor den Mi litieraad of tot het indienen van de tot staving der redenen «an vrjjttelling gevorderde bewijs stukken. Eindeljjk worden de belanghebbenden er op gewezen dat het opgewu van de redenen van vrijstelling by d" inschrijving of bg de loting eu bet doen opmaken van de noodige bewjjs3tnkken niet voldoende is om zich de rjjstelliug te verzekeren, waarop zjj meenen aanspraak te knnneu rnakeu, maar dat bon belang medebrengt om bovendien de vrjj stelling te vragen in de eerste zitting van den Militieraad. GOJlJDA, den 30 November 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, BROUWER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS vsn GOUDA, brengen ter kenni* van belangheb benden, dat de EERSTE ZITTING van|den MILITIERAAD, bedoeld bg art. 86 der Wet vac den 19den Augustus 1861, «(Staatsblad No. 72), cal plaats hebben op het Raadhuis ate Goada, op Maandag den 16den December '*1895 voor ben die bg de loting getrokken hebben No. 1' tot en met 50, op Dinsdag den 17den December 1895 voor de nummers 51 tot 100, op Woensdag den 18den December 1895 voor de nnmmers 101 tot 150 en op Donderdag den I9den December 1895 voor de nnmmers 151 tot 189, telkeos aanvangende des voormiddags te 10} are. In deze sitting moeten verscbynen de Vrij willigers voor de Militie én de Lotingen, die vrgstelling verlangen wegens siekeljjke gesteld- *heid, gebreken of gemis van dp gevorderde lengte, terwgl daarin tevens uitspraak wordt gedaan omtrent ben die andere redenen ven vrgstelling hebben ingediend en omtrent alle andera Lote)ingen. Vodrte wordt dan Loteling, die zjjn be wgzen tot .vrgstelling nog niet beeft doen opmaken, herinnerddat dia oiterljjk tien dagen vóór den waarop de Eerste Zittiag farapluft», H undue koenen, HMHHKK, t.innen goederen mm. Klmweg E 73 GOUDA, •lotkoera ioo»/„ 83"/,. 83-/,, 39 NOYEMBKK. Vor.krs N SDI ALAND. Cert Ned. W. 8. I/, 99»1/,, dito dito dito l00'"/n dito dito dito 8 I 100*/| Honoa*. Obl. Goudl. 1881-88 4 - Italic. Inschrijving 1862-81 5 80*/* ÜOSTINR. Obl. in papier 1868 6 8S*/l# dito in zilver 1868 5 88*/4 Portugal. Oblig. met coupon 3 j dito ticket 3 Rusland. Obl. Binnonl. 1894 4 6"/4 dito Geoons. 1880 4 96 dito bij Rothi.1889 4 #6*/, dito bfi Hope 1889-90 4 96»/, dito in goud. leen. 1888 '1 dito dito dito 1884 f» Span jr. Perpet. sohuld 1881 4. ToaxRIJ. Gepr.Conv. leen. 1890 4 Qec. loaning serie I). Geo. leening serie C. Zuid-Ara. lUr. v. obl. 1892 Mexico. Obl. Buit. 8ch. 1890 6 Vrnszuhla. Obl. 4 onbep. 1881 Amstrxdam. Obligation 1895 3 Rottredau. Stod. loon. 1894 8 Nrd. N. Afr. Handelsv. Mtid. Arenden. Tab.-Mg. Certificaten Dml-Maatschappq dito Arnh. Hypotheekb. pandbr. 4 Oult.-Mij. der Vorstonl. zand. Gr. Hypotheokb. pandbr. 3'/a Kederlanasohe bank aand. Ned. Handelmaa' b. dito N.-W. k Pao. Hyp. b. pandbr. 5 Rott. Hypotheokb. pand by. 31/, Utr. Hypotheekb. dito 8'/j üostcne. Oost-Hong. bank aand. Ruil. Hypotheekbank pandb. 4'/i AmIeika. Kquit. hypoth. pandb. 5 Maxw. L. G. Pr. Lien cert. 6 Nrd. Hoü.IJ.-8poarw.-Mq. aand, Mq. tot Rxpl. v. 8t. 8pw. aand. Ned. Ind. Hpoorwegm. aand. Ned. Zuid Afrik. Spm. aand. 6 dito dito dito 1891 ditoS iTALia.Spoorwl. 1887/89 A-Kobl.8 Znid-ltal. Hpwmij. A-H. obl. 3 Rolin. Warschau Weenon aand.4 Mil. Gr.Russ. 8pw-Mij. obl. 4'/, Baltischo dito aand. Pastowa dito aand. 5 I wang. Dombr. dito aand. 5 Rursk Ch.Azow-Sp. kap. obl. 4 dito dito oblig. 4 VniaiKA.Cent. Pac. 8p. Mq obl. 6 Ohio, k North. W.pr. O. v. aand. dito dito Win. 8t. Peter. obl. 7 Denver fc Rio Gr. 8pm. eert. r.a. Illinois Central obl. in goud Louisv. k NashvilloCort.v. aand. Mexico. N.8pw. Mq.lehyp. o. Miss. Kansas v. 4 pet. pref. aand. N.-York Ontario k West. aand. dito Penna. Ohio oblig. 6 ^Oregon. Calif. Ie hyp. in goud I St. Paal. Minn, k Manit. obl. 7 Un. Pac. Hoofdlijn oblig. 6 dito dito Lino. Col. Ie hyp. 0 61 Canada. Can. South.Cert.v. aand. i Fin. C. Rallw. k Nav. lo h. d. 0. O Amsterd. Omnibus Mg. aand. Rotterd. Tramweg-Maats. aand. Nnd. 8tad Amsterdam aand. 8 Stad Rotterdam aand. 8 Beloir. Stad Antwerpenl887 Stad Brussel 1886 9'/, Hono. Theiss Rcgullr Gesellsch. 4 Oostbnr. StaaUieening 1860 6 K. K. Oost. B. Cr. 1880 8 Sfanjr. Stad Madrid 8 1868 Nm>. Var. B#*. Hvp. Spobl eert. 104 61»/, 78»/, 90V, 10 »/4 119V, 90 99»/,, 69 710 672»/, «01»/, 64»/, 100»/, IOO 189 T/, 78'/, 109»/,, 100 140 98 80'/,, 880 77'/. 80'/, HO'/. 95 193 150'/, 101'/, 63'/, 149»/, 981 77'/, 101'/, 1001/, 98'/, 104 143 V, "6 /is 1"/. 90 53»/, 101-/, 1»"/» '«'/is 109 107'/, 105'/, '1'/. 54'/, 18'/, 339 186 108' ior>, 101 101 118'/, 114'/, 88 II»'/. 80'/, 60' Vis 88'/, I 14'/,' 10'/, Va 109'/, 28. Elisabeth, oodars Th. Broekhniaen an M. Kruyt. 29. Hermanns, ouders M. Laker- eld en P. Roadolf. Johanna Maria, oodare Willers eu J. M. van Wjjk. OVERLEDEN27 Nov. P. G. Hoogenee, 64 j. E. Straver. 46 j. en 11 m. 28. G. ven den Br»«k, 38 j. 29 J. Nnbbe, 61 j. De familie DUTILH betuigt bg deee haar oprechten dank voor de vele bewgten van deelneming by het overigden vau haar ge liefde Zuster iMcj ut vrouw J. M. E. DUTILH G'oudu, 29 November 1895. Onzen dauk aan allen die ons dezer dagen btyken van belangstelling gaven. B. van ERK. C. J. VAN ERK— M01. Gouda30 November 1895. Hy deze betnigt ondergeteekende zjjnen har- tel,; ken dank ann de Firma J. F. HERMAN ZOON, Lange Tiendeweg, voor het prach tig* Cadeau hom vereerd, by gelegenheid zjjner 12»/,-jarige dienstbetrekking by ge- noemden Heer. C. BINNENDIJK. De COMMISSIE toot WKRKVEftSÜHAF- FING bier ter stede, geeft hiermede aan be langhebbenden kennis, dat van al MAANDAG 9 DECEMBER 1895, tot nadere aankondiging, eiken MAANDAGAVOND van H-9 uur ZITTING zal worden gehouden, tot inschry- ving van werkloozen in het lokaal der Werk verschaffing in do Baan straat. Zjj, die zich hiervoor aanmelden, moeten zorg dragen, dat zjj hun huisnummer kunnen op geven. VOSF18KÜR, Turfmarkt H 07 lSe?eolt T.icii beleefdelijk »»ii met voor de levering van GOED GEVULDE En is voorzien van FIJNE VANILLE SUIKERWERK en?, en». (Wen wordt verzocht op 't BERK te letten) UIT HKT M AU AZIJN VAN OORINCHKM Deze THESEN worden afgele verd in verzegelde pakjes van vijf, twee *n een half en een Ned. one met vermelding van Nommer en Prjjs, voorzien van nevenstaand iMerkf volgens de Wet gedepo- 'neerd. Zich tot de uitvoering van ge- eerde orders aanbevelende i.» BREKBAAHT LZ. EEN 10 DEPOT der fijnste Uaagsche Beichnit Dubbele Buurt. Burgerlijken Stand. GEBOREN27 Nov. WilhelmOs, onder# J. J. 3as en J. C. Koemans, Agata Adri- tua, ouders A. Hofman an H. Tb. deVoe. spoedig te laten ophouden ie het gebruik van aan te bevelen. per Flacon 29 Cent bjj KLEIWEG No 2. GOUDA.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2