St. Nicolaas. JE ROODE LAARS, jf. Etalage voor Sl. Nicolaasfeest in gereedheid is, en bevelen zich beleefdelijk aan, tot het leveren van goed gevulde i«TBftLXTTSB& Siroop-Punch 5 s H e a ■El» St. Nicolaus. DAMES-, IIEE1IEN- OF «MIK WEU, BOA’S, k Kragen, Cols, KNECHT GEVRAAGD, ongehuwd of weduwnaar, 40 jaar, en van goede getuigen voorzien. ‘IfllKlfflJ CASSUTt), NAAMKAARTJES, PELTERIJEN C. LOURENS, PE w BOEH- EN STEENDRUKWERE. BINN] ti <1 o o I Schoenen- en Laarzen-Magazijn St. XTlooleueus-CsLcLea-VLaE alt een paar nette J. van Zonneveld] deClTROE^ ie 9 Huis on Zaak UITVERKOCHT. GROOTül J, Breebaart Lz., Menus, Nota's, Kwitantiën, A. BRIHKMAH Zn. Ko. 682 Wat STILT. FEV1 Het Ad 9 X-^STS De UitgaVI met uitzc Gehalte zeer hoog. Smaak aangenaam. Prijs 90 Ct. per Fl. Benige verkoopers voor Gouda en Omstreken SLOTEMAKER Co. De prijs p< post l. Ahonderlijl J A- VKHIlüEFF, Conliseur, Hoogstraat, GEEN BETER i IK" Zie ÉTALAGE. MUTSEN. <BONT, Cognac Fin Beis. t 3-<O 4. Utar HOFLEVERANCIERS, hebben de eer te berichten, dat hunne - ETALAGE Suiker- en Chocolaadwerken, A. van HELLEMONDT, N3dfIZ ‘suodmo,! y auooH NHdfiz s'MWV®' ■utJnatrt OP "t y jj, •U8^J^ptreH-S9WEQ van BlommesteÏn's Inkt is pro'fonderVitidehjk de BESTE en volkomen ON SCHADELIJK. Prijstrekking 12 December. 500,000 Mark 10,981,720 Mark Wed. BOS MAN te Gouda. fa de FINALE UITVERKOOP worden alle GOEDEREN «oor wonder lage prijzen I. S. KEISER, Mem Winkel, Markl A 70 Tutlinarkl 172. Wuda. «tin4AIA U >r-Ao47. Rouwkaarten en Rouwpost met Portefeuille Sluiting. 1 GOUWE C. 249 GOUWE C. Aanbevelend, famWTNKEL&O Raadpleeg Uwen Doctor over terogbetaald f 458« Het laatste, d< boekje draagt bet i beveelt zich beleefdelijk aan voor de levering van Boterletters. Spritsletters, Borstplaat, Chocolade EN 7.6 10.4 9.5 VRAAG DE WELBEKENDE, x tv aar gevulde Boterletters, VAN - NIEUWSTE MODELLEN. GROOTE SORTEERING. LAAGSTE PRIJZEN. en ing ter deelue- »wr bet stipte en i onze BONTE Alle Soorten NZ hONINhl.UM. S rooMM.Rvi rij r CliUIISt III W\Sh( Hl .RIJ F yÏNhïlïSÊ.’K>Sjp P. H. J. v. WANKUM firma IJfed. P J. MELKERT, Ooethav.a B 144, Gouda. GOUDA, 5 Het onderioek leiding had gedore resultaat: 2 No». 5.4 Mg. p 9 16 23 20 11.1 F EN <toade|f—TelperUrnTTmu^anTV^ooK Ondergeteekende noodigt beleefd zyne geachte Stadgenooten uit ague te komen bezichtigen, die ruim voorzien is van Al'e dagen veraeb SPECULAAS, BANKET- en goed geruide BOTERLETTERS. Alle soor ten MARSEPAIN’en CONFITUURHARTEN. ffff Zie de ETALAGE, speciaal op het FEEST betrekking hebbende Minzaam aanbevelende. voorheen L. vak WAN KLM. Het is mij on moge Fiorella, zooals zij haar niet had leeret het werkelijk bestaan hebben kunnen geloo hare zorgelooze vrool heid, waardoor zij de lijk ter neer geslage spoedig weder opga onbekendheid met d vm hot Adelaarsnest tot eene verschijning schrijfelijk aaairekke het doek kan woerge buiten ataat zou ge scheppen. Als ik bas roman van haar go!< oen uitstekend, maar karakter gehouden h< Fiorella ontving i Waarschijnlijk had doen ontstaan, dat zi •q wol geliefde te van Lnz naar het •Heen om zyn danl Te Gouda by A. WOLFF, Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON, apotheker Markt. 3 prijzen a M. 20,0U0 21 prijzen a M 10,000 46 prijzen ii M. 5,000 106 prijzen a M. 3,000 226 prijzen ii M. 2,000 822 prijzen a M. 1,000 400 I” 50,000 15590 pr. a M. 800,200, 40,000 150,1 4,100,98,69,42,20 vau Zich te vervoegen H.ui»mee»ter, Oude Mannenhui», 8PIER1NGSTRAAT F 11, Gouda. la do boete mwraring tegen Jicht, Rhoumattek, Lewdsnpynen, kortom ëF™* Asfer-hii-Exieller. Wat kMhMMsmmas.tswauiaiM«.> ^gSfabr^müpdler. Vit ****4* Msr kuujeo» Aiker-Pain-Expelk r. Prqs M oost, 75 oeat en ƒ1.25 de flesoh. Vooriuuteoa fa 4o meeate Apefaakoa on bu F. Ad. Bfahter 4 Oo. te Battordaai. Gisteren herdacl 50-jarige werkzaa Hoogheemraad ocha| stellenden kwamen Natourljjk beboord< miasio uit bet Bei Dgkgraaf, die dei hartelijke bewoon bedrag in geld o een souvenir aan aonoel, werkzaam niet onbetuigd. Ii riën versierde m machinist do boer heer Ryk aldus to Hooggeachte bet Op den dag i om een waar gen< om midden te mo| Ik goef U de o van oeno aangena ieeron met deze feestdag, en ik vos gerust aan toe l Dat wy dozen om woMtbten tc om samen zyn nog meerwy all te bewjjzen om l daaraan aan te bic Wil alaoo dit b uw dankbaar pen by u nog vele jan welgemeende wens (Hij overhandig stok mot gouden gegraveerd Aan het postk onder reasorteeren durende de maai de Rykspoatspaarb van de Firma Lange Tiendeweg, GOUDA. Mark, bij uitnemendheid echter a M. 300,000 a M. 200,000 1 pry» a M. 100,000 2 prijzen a M. 75,000 aM. 70,000 aM. 65,000 aM. 60,000 1825 prijzen a M. aM. 55,000 88050 pnjz. a M. aM. 50,000 aM. 4- APELOOORN-HOILAND. 1 P'Ü« 1 prijs 1 R* f 1 prijs J.P'Ü* 1 prys 1 prijs 2 prijzen 1 prys De prystrekkingeD zyu volgens plan ambtswege vastgeateld. Voor de aanstaande eerste prystrukkiug dezer groote door deu Slaat gewaarborgde Geld ver loting kort 1 geheel orig. lot slechts Mark 6 of 8.50 1 half p p >t 8 1.75 1 kwart p x h x l‘/t ‘-80 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel. Alle commissies worden onmiddellyk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd, en ieder speler ontvangt van ons de met bet wapen van den Staat voorziene Origineeie Loten zelf in handen. Bij icdi re bestelling wordt hel veruischta officieele plan, waaruit de verdeeling der prij zen op de verschillende klassen, als ook de betreffende inleggulden te veruemeu is, gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunsti gen onaaugevraagd na elke trekking de ofti- cieele Ijjsten. De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door diroole toezendiug of ook n»ar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden. Ons debiet is steeds door het geluk begun stigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wy meermalen volgens ofticieele bewij zen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on e Begunstigers «elf uitbetaald o.a. Mark 250,000 100,000, 80,000, 60,000, 40,000 enz. Het is te voorzien dat bij deze op den hechisten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deel-» neming bepaald kan worden gerekend en ver zoeken derhalve, om alle commissies te kunnen uitvoereu, de bestellingen zoo spoedig mogelyk, in elk geval voor den 12 DECEMBER e. k, te door, toekomcr.. KAUFMANN SIMON, Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG. P.8. Hiermede danken wy voor hel vertrouwei? ons tot hiertoe geschonken, en daar wy bij het begin der nieuwe verledig ining inviteeren, zullen wij ook vervolg bemoeid zyn door een a rvëele bediening de tevredenheid van geerde Begunstigers te verwerven. als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geldverloting, die door de Hooge Regperiug van Hamburg goedgekeur.l en gewaarborgd is. De voordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin, dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 verlotingen van 112,000 loten 56,200 prijzen, bedragende ter volledige beslissing zullen komen ilasron- der «ijn kapitale prijzen van eventueel 500,000 Agentuur by de Firma TE KOOP. Ale bjj».: 2 Persoons Witte Wollen DE- ,.KENS, voor f X.2S. Groote KINDERDE- KENS voor SO Cent, byronder geechikt «oor St.NICOLAAS en KERSTMIS-GESCHENKEN ale ook «oor UITDEELINGEN. Korte Tiendeweg. •is de verscheidenheid van zeer geschikte AR TIKELEN «oor St. NICOLAAS- C A D E A O X in de HEEREN DASSEN, ZIJDEN CACHENEZ en FICHUS, SPORTHEMDEN, JACHT- VESTEN, DAMES- en K1NDERBOEZE- LAAR8. GLACÉ-, ZIJDENen T1UCOT- HANDSCHOENEN, COKSETTEN. KINDER BOEKEN, KAPERS, WANTJES enz. enz. Bekende lage prtjten. Aanbevelend, (1 A. B. BANT/USGER. tAdarts - raW - SPREEKUREN: van 10 tot* 12 en van 1 tot 3 uur. (Zondags uitgezonderd). in groote vertcheMenkeitl. 4J>r|,to-*V. Het be»., onKh.del«k«e en BO is de Apprstuur van C. M MHIlar Ce. BarllaBsath-Str. H. - Men lettefoed Op na*m ea fabrieksmerk.-— Verkryalaar |y Meer» WIsiiBw» Ie Mteeawer*, «aieateriem 4re«eryte san- ttMereal-Oeeet S» BerSewase, Arteew.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3