feest IS. EN, I. J\ jl’ BINNENLAND. >ld. 9 Zn. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. en, •M No. 6830. Dinsdag 3 December 1895. 34ste Jaargang. I L5C 4 R Co. liting. FEUILLETON I Het Adelaarsnest. 1 o. in Beis. te Gouda. t het van Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd. I niets meer van zich In de 'EN. deze plaats in I •v JDOOMC De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. 7.6 10.4 9.5 11.1 Jllj NhIJJM. I RM Lss( Hl RU fiOUDSCHE COIMT Ik man k Zoon te Liter m BOÏB Anonyme, ■wt^hTtui 1. Tooraten a f iso. irügbMur HJ: AANKOM Oosthavea Aan J. D. RIJK, 1845 - >/M - 1895. Personeel Gouda.) U I. a 4 tk* <k M daarop het personeel U, Mevrouw en lyke woning hooren. ia Aan onder durende de maand November 1895 de Rykspostspaarbank ingelegd f 6976,43 1 ADVERTENTIEN worden geplaatst 1—5 regel a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. terugbetaald f 4583,12. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt bet nummer 4594. het postkantoor Gouda en de daar- reesorteerende, hulpkantoren werd ge- --| November 1895 in Gisteren herdacht de heer J. D. Ryk zyn 50-jarige werkzaamheid in dienst van het Hoogheemraadschap Rynland. Tal van belang* stellenden kramen den jubilaris geluk wenrehen. Natuurljjk behoorden daaronder ook eeno com missie uit bet Bestuur van Rijnland met den Dykgraaf, die den geaehten ambtenaar onder harteljjke bewoordingen van waardeering een bedrag in geld overhandigde, ten einde zicb een souvenir aan te schaffen. Ook het per-' eoDoel, werkzaam onder den heer Ryk, liet zicb niet onbetuigd. In de met vlaggen en drape- riën versierde machinekamer sprak de chet* machinist de beer E. Oostenrijk den geaehten heer Ryk aldus toe: Hooggeachte heer Rijk Jubilaris: Op den dag van uw gouden feest is bet ons een waar genoegen U aan ons midden te mogen tien. Ik geef U de overtuiging dat ik my thans van eene aangename plicht kwijt U te filiei teeren met deze zoo zeldzaam voorkomende feestdag, en ik voeg er als tolk van ons allen gerust aan toe: >blyf nog lang in ons midden.* Dat wy dezen dag niet onopgemerkt door ons wenschten te laten voorbijgaan, bewyst ons samen zyn aan deze plaats, maar er is nog meerwy allen wenschte dezen dag ook te bewyzen om U eene blyvende herinnering daaraan aan te bieden. Wil alzoo dit blyk van erkentelijkheid van uw dankbaar personeel aanvaarden en dat zy by u nog vele jaren dienst moge doen is onze welgemeende wenscb. (Hij overhandigde den jubilaris een wandel stok rast gouden knop. Op den knop was gegraveerd Door de politie is gisterenavond alhier aan gehouden een matroos van den monitor «Tg- ger«, zekere v. L., die van passagieren was achtergebleven. Hy is naar zyn schip door de militaire autoriteiten overgebracht. GOD DA, 2 December 1895. Het onderzoek van het water der Water leiding bad gedurende November het volgende resultaat 2 Nov. 5.4 Mg. permang. kalicus per 1000 ec. 9 16 23 20 Gij kunt u wel voorstellen, dat ik Ie lang met vrouwdfyty harten, eu wel met dezulke, die m dui zend sluiers gehuld w* rijk aait kunstgrepen van al lerlei aard waren, geapeeld en daarin gelezen had, dan dat ik dit onaangeraakte, jeugdige hart niet al spoedig geheel in mijne macht zou gekregen hebben on bet naar welgevallen zou lebben kunuen vormen en kne<len. Fiorella had nog* grace liefdeshistories gelezen, die baar in staat gesteld zouden hebben, het nieuwe leven, dat ik in haar wekte, te begrepen of zich daartegen te beschermen. Dagelijks ging ik er heen, onderwees mijne leerlinge in de kunst, die zij zoo gaarne wenschte te leeren, prikkelde hare verbeeldingskracht door echilde'iogeu uit de groote wereld, mot wier vermaken en bedoelingen zij geheel onbekend was, liet haar ><nkele blikken én dit leven sljMÉ. die bet voor haar tot een tooverland maakten, ofschoon het voor ons slechts een gemaskerd bel is en sckepie er een bijzonder vermaak in, In dezen maagdeiyken boezorti nieuwe gedachten en gevoelens te wekken, die zich duideljjk leesbaar als licht en schaduw op haar open gelaat vertoonden. Na de vele vrouwen uit de groote wereld, die ik had leeren kennen, was zij voor mij eeno geheel nieuwe studio, eene nieuwe uitspanning, en ik besteedde mijn tijd bij baar niet lichtzinnig en haastig, zooals, ik tien jaren vroeger zou gedaan kobben, maar met be dachtzaamheid, en voelde mij. werkelijk meer tot baar aangetrokkén, dan ik in 't eerst zelf wel vermoedde. Ik moet ccbtcr bekennen, dat al spoedig de wenscb bij mij opkwam, in bmp borst liefde voor my te wokken, en dat myir «traven zich daarheen richtte. Het is my onmogelijk, u een doidolijk begrip van Fiorella, zooals zij destijds was, te geven. Als ik haar niet had leeren kennen, dan zou ik nooit aan het werkelijk bestaan van zulk een dichterlek wezen hebben kunnen geiooven. Hare bijzondere teoderheid, hare zorgelooze vroolykheid, hare groote prikkelbaar heid, waardoor zij door een ruw woord oogenblikke- lyk ter neer geslagen en door eon vriendelyk evon spoedig weder opgewekt werd, eu 'hare volslagene onbekendheid met de gebreken en zonden der ver van het Adelaarsneot liggende wereld maakten baarm tot eene verschijning, die voor mij nieuw en onbe-" schrijfelyk aantrekkelijk was, maar die ik niot op het doek kan weergeven, daar zelfs mijne pbantasie buiten staat zou geweest zijn, zulk een wezen te scheppen. Als ik haar nooit gezien en slechts in een roman van haar gelezen had, dan zou "ik haar voor een uitstekend, naaar in de werkelijkheid ondenkbaar karakter gehouden hebben. «Fiorella ontving mij met de meeste uitgelatenheid. Waarschijnlijk had de oude Cazot twyfel by haar doen ontstaan, dat zulk een «groot heer”, zooals zy mij wol geliefde te noemen, den bezwaarlijken weg van Luz naar het kasteel nogmaals zou mdeggen, alleen om zyn dank voor een kort verblyf en een Gisterenavond vroeg zekere H. aan een jong- msnsch van Sluipwijk, die hy beacliouken had gemaakt, een kwartje, toen deze dit he in wilde geven, ontrokte hy zyn portemonnaie, waarin ongeveer drie golden was, en ging daarmede op den loop, de Hout man «gracht op,, waar hy de portemonnaie van zyn inbond'ledigde en in het water wierp. Hy werd later door don agent Simonis gearresteerd, toen hy dat geld verteerde. Hy ha<l nog slechts f 1.68 daarvan over. Gisterenmiddag ten 12| uur bad in de zaal Kunstmi u der sociëteit Ons Genoegen eene buitengewone algemeens vergadering plaats van de leden der Goudache Coöperatieve Broodbak kerij *n <erbruika-voreaoiging »Ona Voordeel Aan de orde waren vier voorstellen tot ka pitaalvorming, als a. Voorstel van A. van Veen, om 2 gulden van het dividend in te houden en geen renten uiFte keeren b. voorstal van A. van Hertnm, om gedu rende vyf jaren 1 gulden van het dividend in te honden en geen renten oit te keeren c. Voorstel van Z. B. A. Cornelissen, om zes achtereenvolgende jaren datgene van het dividend in te houden wat boven 15 pCt. winst gemaakt is; en d. Voorstel van A. vnn der Klein, om ge* Jnreode zes jaren 1 gulden van het dividend 1a te houden en daarenboven in de vrjje weken door ieder lid per week 15 cent te storten. Deze voorstellen werden door de voorstellers nader toegeiicht, waarna tot stemming over ieder voorstel werd overgegaan. Punt a. werd verworpen. Punt b. eveneens. Punt c. werd met algemeens stemmen aan genomen, waardoor punt d. verviel. Vervolgens werd overgegaan tot de benoe ming van een commissie tot herziening on wijziging der statuten. Voorstel van A. van der Klein, om het be stuur een gratificatie van 50 golden en boven dien den Voorzitter een gratificatie van 25 gulden toe te kennen werd tot eene latere vergadering aangehouden. kommerlijk avondmaal nogmaals te herhalen. D# oude vrouw was een eenvoudig, goedhartig schepsel zy had haar geheels leven in de bergen der Opper- Pyreneeëu doorgebracht en was nooit verder geweest dar. Luz en Bagnères. Zy beschouwde hare jeugdige meesteres als een kind hetgeen Fiorella inderdaad nog was en meende,dat mijn bezoek alleen nit dankbaarheid voortsproot, zonder te vermoeden, dat het die schoonheid van do erfgename der de i’Héris kon geiden, «elke zy een onvervreembaar erfgoed der familie noemde. «Ik herhaalde mijne bezoeken zoo dikwijls, dat het oude kasteel al spoedig mijn gewoon toevluchtsoord gedurende de lange zomerdagen werd, en dat Fiorella mij voor «et raam of onder den hoogen beuk bij de deur zoo geregeld opwachtte, alsof ik mijn geheele laven in het dal van Luz had denken door te bren gen. Het arme meisje! Nooit vernam £ij iets omtrent mijn rang; alleen myn voornaam had ik haar gezegd. Hij klonk zoo liefelijk uit haren mond, met dien zuidelijken tongval, veel liefelyker dan van de lippen der markiezin Aqua d*Oro, al is deze ook in hare beste luim. «Florella bezat veel talent -voor do schilderkunst. Dit was echter tot hiertoe «atuurlyk nog op geeno andere wijze ontwikkeld,' dan nu en dan door het onderriobt der nonneru die eenige bedrevenheid in bet kleuren bezeten. /Het strekte my tot een waar genoegen, haar te loeren, op welke wijze zij de om streken, waarmee zy zoozeer dweepte, op het papier of op het doek kon weergeven, en ik bracht er me nig W«r mee depr, een talent te ontwikkelen, dat werkelijk buitengewoon mocht hosten. Terwijl ik dan naast haar ia de oude kamer, of ondor den beuk De Commissaris van Politie 2esectie te Am sterdam (bur. J. D. Meyerpl.) verzoekt namens de vrouw, opsporing van Willem Bles, koop man wonende Joden Houttuinen 49 aldaar, ongeveer 39 jaren, haar en wenkbr. blond, oogen grys, neus groot, mond gewoon, kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond, gekleed met lichte döinisaisoo, kamgarenjae en broek, bottines en hoed. Hy verliet sedert ruim 4 weken «Ie echte- of aan do bruisende rivier zat, schepte ik er beha gen in, hare reine gedachten uit te lokken, haar hart als een open boek voor my uit to breiden, hnrv oogen naar mijn welgevallen van zaligheid te ‘doen fonkelen of in tranen te doen baden, baar jeugdig leven uit de onbewuste, nog nooit gestoorde kinder lijke rust tot nieuwe, gelukkige on smartelijke ge voelens op te wekken, waarvan zy zich wel is waar bewust was, maar die zy zich niet kon verklaren, die .voor my in hare gelaatstrekken dóórschemerden, maar niet tot baar in de ware taal sprakon en wier namen zij niet eons Kende. Och I onze vermaken zijn somtijds duur en wreed I «Te dien tijde was het dat ik'de schets maakte, die gy gezien hebt. Schertsend schreef zij er: «Ia» chütelaine sans chilleaa,” onder en vroeg my, terwnl zy in hare reine onschuld-het portret bewonderde, of h|T\*erkelyk op haar geleek. Oeh, het is van avodd verschrikkelijk warm! Is er nog wijn in de flescj»? Wees zoo goed, mij eens in te schenken!” elk wae in bet Adelaarsnest altijd welkom,” ver volgde mijn vriend^ «De oude Cazot had mot hot instinct van bejaayfa dienstbode, die zoolang bij eene aanzienlijke familio gewoond hebben, da< zij eindelijk even trotsch op de wapens fan hunnen heer zijn, alsof hot hunne eigene ware, de oude Cazot had- fzeg ik) de ontdekking gedaan, dat ik van een dor- gelyken rang als bet ^pr haar Mowbedene geslacht de l’IJéris was, en IflRlc dan ook Jen opzichte van my, nevens de vroolqke vertrouivelyj|l>eid eener Frao- sche vrouw, den diepsten eerbiJl aan den dag. Fiorella wachtte op my ea rekende hare uren slechts naar die, welke ik in baar bydjn doorgebjraoht had. Gisterenmiddag ten ongeveer 3| uur was Gouda ia rep en roer en wel naar aanleiding vnn het geroeper is brand in de bazar. Brandweer, politie en schottery snelden allen naar het tooneel vau den brand, nl. de Oost- haven. Gelukkig was men reeds aan het blus- schen, toen spuit No. 1 arriveerde, die het eerst water gaf. Spuit No. 2 werd wel uitgespannen, doch behoefde geen water te geven. De andere spuiten konden onverrichter zaken terugkeeren. By nader onderzoek was op de bovenwoning, bewoond door den heer K. een begin van brand uitgebroken die spoedig gebluecbt werd. De voorkamer is danig toegetakeld, terwyl d« be- nedenbewoner nog al waterschade beeft gehad. Naar wü vernemen was alles geass o ree rd. Als vermoedelyke oorzaak wordt opgegeven, dal het behang achter de kachelpyp in brand ia geraakt. Een massa menschee baa zicb op de West- haven opgesteld. laatate jaren beeft ia de Franscha litteratuur de Napoleon-vertering, de verhevr- lyking vau den eersten Napol«on, een groote vlucht genomen. Tal vau werken, den tyd van den eersten Keisjr der Frantchen betreffende zyn uitgegeven eH «ijn ook in het buitknlaud alom verspreid. Onder deze moet vooral ge noemd worden het tooneehtuk Madame Sans- Gêne< van Victorian Sar do o, dat zoowel in Fraakryk als in den vreemde in bet oorspron kelijke of in vertalingen is opgevoerd. Dat tooneelstuk nu heeft de Franscbe grvcbied- schryver Edmond Lepelletier nitgedyd tot een roman in drie de*len. Van dezen roman beeft heden by de firma Gebr. E. M Cohen te Nymegen en te Arnhem eene Hollandeche ge ïllustreerde vertaling het licht iiezien. Deze uitgive, waarvan do vertaling werd opgedragen aan den bewerker van Car'yl’e sFraoecha Om wenteling» is door de. bekende firma wed«*r goed verzorgd, het geheel ia met kloeke letiet op fraai papier gedrukt en de illnatratiën vor men een sieraad van het boek. De roman tal ook in out land veel opgang maken en zyn weg vinden onder een belangstellend publiek. en liet Het bericht «an bet >Hdhl.,< dat de eocro- taris van Alkmaar zicb hei W»ra zoo hebben benomen, ie gelukkig onwaar gebleken. Hy ziet integendeel met volkomen vertrouwen de uitkomst van heronderzoek tegemoet. De oorzaak synor schorsing is do volgende. Uit het rapport ran B. en W. omtrent den uitslag van hun onderzoek naar bet tieldelyk beheer van don geschorsten gemeente-onbaiiger blykt, dat tot d>*u 17d Oct. de ontvangsten hebben bedragen i 237.872, de uitgaven I 167.528 of verhoogd met bet scbadeiyk s Ido van <len dienst van 1894 k f 8951, te zamen f 176.479, een verschil alsoo van f 61.393. Van dit bedrag is niet meer gevondeu dan f 759, waardoor het tekort is teruggebracht tot f 60.634. r Dit alles was ten gevolg van de min ge boekte ontvangsten en eenige dobbel of te hoog geboekte uitgaven. De geplergde ont vreemdingen en de daardoor ontstane gapingen in de kas weiden steeds liedekt en aangevuld door de tydelyke katleeningen by de Nederl. Bank tot hooger bedrag op te voeren door niet, zooals de gemeente-rekeningen deden! veronderstellen, die leeniagen vóór he( einde des janrs af te lossen, maar door mat bet nieuwe jaar door nieuwe accepten te vervangen, met zoodanig gevolg, dat bet loonbedrag dm De heer Ryk, zichtbaar aangedaan, dankte 1 voor dit huldebJyk. Mynheer Sauerbier ook bartelyk gelukgewenscbt met het feest vau uwen Pa leef te zamem nog lang en ge lukkig en als ik nu de overige familieleden toeroep zyt allen even zoo lang getuige vau hun aller wclzyn, dan ia ook daarmede aart ons aller wenscb voldaan. En nu dames eu heeren stel ik U voor met ons in te stemmen in een driewerf hoera voor onzen hooggeachte jubilaris. Een zijner medeambtenaren van Rynland zond ook een welgeslaagde teekening van het gemeenlandsbuis van Rynland op de Bree- straat te Leiden. Wy wenseben den geaehten stadgenoot, die zich gedurende zyn veeljarig verblyf alhier op verschillend gebied, ook buiten zyn ambtsbe trekking, verdienstelijk maakte, b irtelyk een vriendelykenjleveusavond toe. Met voldoening ziet hy tbaos terug op een ambtelyke werk zaamheid van een halve eeuw en het is hem zeker aangenaam geweest te zien, hoe velen hem een goed hart toedragen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1