rEH BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. No. 6831. Woensdag 4 December 1895. 34ste Jaargang. ÏRVERIJ U FEUILLETON. Het Adelaarsnest. F kCo. kt A 70 CACHENEZ N, JACHT- DERBOEZE- en TRICOT- N, KINDER. SS enz. enz. en. MER, rdam. a Koning van SINGER. Ji Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. too man van iken zyn da het gymnuium alhier. ’bloem. reeds enkele 4 een LMAN t Zoon (IForit vervolgd.) recht. 3os'qop !rr afleverbaar i eene week De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs j er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. DE MMER CAP in flacons met ge ons Han- htbank te esch ik te AR- L A A S- f bij: RS Jz. in echtheid ia k steeds voor tra der Firma l. WOLFF, Gouda. Veerstal, jond met i, Gouden Medailles, j-Diploma lie en Cer- j Hygienic f ig Extract HE GOIIDSCIIE COVBANT Het geheel maakt en lokt vele toe- age. uitgevon- ift, het is het beste Ie vele en ligt. Het BLIJK rde borst- oruik der weldadige tiet en de ITHE be- hare uit- iappen op ie Heer kz. i verven van alsook alia *den naar de rfd. 1 of geverfd zondheid an Het bericht, dat Klaas Boes, de moordenaar nit Scbagen, in de bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden gedetineerd, is overleden, is, naar aan de >N. R. Ct.< van daar gemeld wordt, niet waar. vanlo. A. van Emmenes, uitgever van De Voorwaarts* Men meldt uit Pekela, aan de>N. W. C. Dezer dagen werden eenige' Ingezetenen dezer gemeente opgeschrikt door de beteekening van een vonnis, tegen ben gewezen door het kantongerecht No. 2 te Amsterdam, ten ver zoeke van zekeren Adrianus Akkeringa, zjjn zaak uitoefenende onder den naam van directie der algemeene schnIdio vordering-maatschappij Provinciaal Belang, te Amsterdam, waarbij zjj veroordeeld zijn tot betaling van t 10, voor een jaar contributie voor deelname in die zoogenaamde maatschappij, ten doel hebbende het in der minne of in rechten vervolgen van nalatige betalers, en zulks niettegenstaande zij voor verdere deelname hadden bedankt. De inzage der gedrukte dagvaarding, het vonnis vóórafgegaan, deed zien, dat zoodanige opzegging drie maanden vóór den verschijndag per aangeteekenden brief dient te worden gedaan, zoodat van opzegging bij gewone ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Door den gemeente-secretaris van Alkmaar is eervol ontslag uit zijne betrekking aange vraagd. Aan de rijksuniversiteit te Leiden is het candidaats-examen in de godgeleerdheid 2e gedeelte afgelegd door den heer B. Boers, oud-leerling van het gymnuium alhier. De heer B. Diamant, oud-leerling der stads muziekschool alhier en leerling van de orgelklasse der muziekschool van de Maatschappij tot bevordering der toonkunst te Rotterdam, is, na vergelijkend examen, benoemd tot organist der hervormde kerk te Kapelle aan den IJsel. Het aantal sollicitanten bedroeg 9. Het examen is afgenomen door den beer Posthumus, orga nist ert muziekdirecteur te Oudewater. Beroepen bjj de Ned. Hervormde Kerk te Schoonhoven ds. J. M. Conradi te De Lier bij Delft. d' I f 7) Het was geen moeilijke taak voor iemand, die in de rooskleurige atmosfeer van het boudoir en in den omgang met dé schitterendste en sluwste coquettes van Europa practische ondervinding opgedaan bad. Fiorella gaf zich met haar liefderijk gemoed en hare vurige phantasie al spoedig geheel aan mij over met al die innigheid, waarvoor haar dispgevoelend hart vatbaar was. Zij beminde my, zonder het te weten, met een gevoel, dat reiner, waarachtiger en opoffe- render was, dan ik vroeger ooit bezeten heb en im mer weder zal bezitten! *0, waarom moest gij deze schets vinden en mij noodzaken, hare geschiedenis te verhalenIk mag niet aan het verledene denken, want wat baat hot mij? Een wijs man is hij, die slechts in het tegen woordige leeft en dit zoo goed mogulyk geniet! «Ik wist, dat Fiorella mij liefhad, dat mijne beel tenis in haar hart en in hare verbeelding leefde, maar ik mocht haar niet al te vroeg eene bekentenis afpersen, want het schonk mij een bijzonder genoegen dat g;evoe). waarvan zy zich zelve niet bewust was, in hare gelaatstrekken en in hare oogen te lezen. Eene nieuwe bekoorlijkheid vertoonde zich hier aan mij in dat boek over vrouwelyke liefde, dat ik zoo door «n door meende te kennen. Ik leerde Fiorella, mij lief te hebben, maar ik mocht aan mijn onderwijs geen naam geven en wilde haar dien uit zich zelve laten vinden. Gij zult vragen, of ik bare liefde be antwoordde? O ja, ik beminde haar, doch slechts met dat baatzuchtig gevoel, waarmee de meeste men schee liefhebben, met eene liefde, die diep be neden de hare stond en om wier wille zij mij mis schien zou veracht hebben, als het haar mogelijk geweest was, in mijn hart te lezen, en als haar zacht aardig jjemoed voor zulk een ruwen hartstocht vat baar geweest was, met eene liefde, die slechts aan het eigen ik dacht en zich weinig om het wel* zijn van het ongelukkige meisje bekommerde, en die barer onwaardig was, zooals ik mij zelven reeds des tijds moest bekennen. «Zoo verliepen er allengs zes weken sedert dien avond, waarop ik op den weg van Gavarnie ver dwaald geraakt was. Byna dagelijks had ik drie of vier uren in het Adelaarsnest doorgebracht en haar onderwijs in het teekenen sn schilderen gegeven, of met haar door de bergen en bosschen van den om trek rondgedwaald. De leelijkste moerasachtige streek zou in zulk gezelschap draaglijk geworden zyn, en de schoonheden van het Zuiden verkregen voor mij nog meerdere bekoorlijkheid door de voorliefde, welke zij daarvoor had, door hare bekendheid met de ver schillende legenden, die zich daarpati dvastknoopten ea welke zij vermoedelyk uit den\m<pral harer oude dienstmaagd gehoord had. Ach, wiÜk een rijkdom aw phantasie en talent lag er in haar verborgen en moest door mijn toedoen te gronde gaan I «Eindelijk naderde de tijd, waarop myn verblijf op de badplaats een einde zou nemen en ik naar Oonstautinopel moest terugkeeren. Op zekeren dag werd zij bleek, kwamen de tranen haar in de oogen, en ontweek zij voor de eerste maal mijne blikken, terwijl ik als een ontleedkundige de stuiptrekkingen van mijn slachtoffer gadesloeg. Het was de eerste bitterheid des levens, die zij proefde, en meedoogen- loos bereidde ik haar de smart, terwijl ik mij te gelijker tijd verheugde over de macht, die ik op haar oefende. Het was wreed, maar ieder ander zou in mijne plaats waarschijnlijk hetzelfde gedaan hebben, al moge hij dit ook niet willen bekennen. «Znlt gij mijn bijzijn missen, Fiorella?** vroeg ik. «Verwijtend, treurig en met een blik, zooals ik dien somtijds bij stervende reeën opgemerkt heb, keek rij mij aan, daar zij over deze onverwachte mededeeling te zeer ontsteld was, dan dat zij met woorden zou hebben kunnen antwoorden. Ofschoon ik geen antwoord noodig had, daar hare oogen mij alles zeiden, herhaalde ik nogtans mijne vraag. Ik wist, dat ik haar daarmee leed deed, maar ik wist ook, dat ik haar gemakkelijk zou kunnen troosten. «Hebt gij mij zoo lief, dat gij mij niet gaarne van hier ziet gaan vroeg ik. «Voor de eerste maal sloeg eij haren blik voor den mijnen neer en werd haar gezicht met een hoogen blos overtogen. Het arme kind 1 Wanneer ooit een vrouwelijk wezen my bemind heeft, dan was zij hetToen deed ik haar hart uit zijne vreed zame, onschuldige rust ontwaken met woorden eener taal, die geheol nieuw voor haar was. Ik schilderde haar een leven der liefde aan mijne zijde, dat hare wangen deed gloeien, hare lippen deed beven en haar de tranen in de oogen deed komen. bevond Fiorella zich, zooals gewoonlijk, in de vrije natuur om schetsen te teekenen. Zij zat onder een hoogen beuk, weinige schreden van een waterval, die zich in de Gave stortte, terwijl ik naast haar in het gras lag, haar in de heldere gazellenoogen, die zoo vertrouwelyk op de mijne rustten, staarde en de streken, die zij met haar penseel deed, gadesloeg of steentjes en takjes in den schuimenden waterval wierp. Ik herinner mij de plaats nog even duidelijk, alsof ik er gisteren geweest was, zie nog het schuim over de rotsen spatten, hoor het geklingel der schaaps- klokjes, terwijl zich het gouden avondrood over de bosschen uitspreidde en zelfs de toppen van den Mont- Aigu en den Pic-du-Midi verlichtte, ’t Is zonder ling, dat sommige tooneelen zich zoo diep in ons geheugen prenten I «Op dien morgen sprak ik er voor de eerste maal over, dat ik Luz moest verlaten en terugkeeren tot het leven, naar welke beschrijving zij zoo/ dikwijls met stomme verbazing geluisterd had. Gelukkig in het tegenwoordige, niet vermoedende, hoe spoedig de haar zoo vertrouwde en liefelyke omgeving mij moest vervelen, en nog te veel kind, om verder te zien en op iets te rekenen, waarover ik niet gespro ken had, was de gedachte nooit bij haar opgek&men, dat dit leven niet altijd kon duren, dat zelfs zij mij op den langen duur niet met eene verbanning uit de wereld, waarin ik gewoon was mij te bewegen, zou verzoenen, en dat wij voor elkander nog meer moesten worden of als vreemden, die het toeval voor een korten tijd bij elkaar gebracht had, van elkander scheiden. Zij beminde mij, maar zoo onschuldig en zonder eenige bijbedoeling, dat zij het zelfs niet eer wist, voordat ik over myn vertrek sprak. Toen Onder den titel >De stemplicht in de prac- tjjk,< schrijft mr. A. Kerdyk in de December aflevering van de Vragen des Tyds een artikel over het onderwerp, dat vooral door de bekende brochure van den boogleeraar Fruin een zoo veel besproken onderwerp is geworden. De heer Kerdjjk loopt mat die brochure van prof. Fruin niet erg weg; bij meent, dat zjj »gan- schelijk onopgemerkt zou zyn voorbijgegaan, indien niet des heeren Fruin’s naam op den omslag had gestaan.* Deze meaning ontwikkelt de schrijver hier verder niethjj bepaalt zich tot een punt, waaromtrent hjj meent, dat prof. Fruin zjjne landgenooten beter had moeten inlichten, nl. de werking van den door hem bepleiten maat regel in het buitenland. Mr. Kerdjjk is nagegaan wat de ervaring in dit opzicht geleerd heeft. Hjj staat even stil bij Frankrjjk, waar in 1849, in 1893, in 1894 en ook weer dit jaar pogingen in het werk zyn gesteld om stemplicht ingevoerd te krygen steeds tevergeefs echter. Het ontwerp dit jaar door een lid der Fransche Kamer in gediend, is naar de copimissie verwezen, maar ingebroken. Bij een aardappelhandelaar, die thuis komende zijn gansche huis overhoop vond en de keukenlamp brandend bjj een der slaapplaatsen vond staan, waren da dieven weinig van hunne gading meester geworden. Maar bjj diens buurman, een handelaar in porselein en edelgesteenten, zyn eenige par- tjjijes diamant ontvreemd en medegenomen. De dieven zyn, voorzooveel bekend, nog niet gevat. De Hooge Raad behandelde gisteren de cas satieberoepen redacteur en te Arnhem, wegens opneming van een belee- digend artikel in dat blad, veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf; 2o. M. van Gelder, colporteur te Amersfoort, wegens het in ge noemd blad doen plaatsen van een ingezonden stuk met beleedigenden inhoud, veroordeeld tot f 25 boete. Hét O. M. conclndeerde tot verwerping van beide beroepen. Uitspraak 9 dezer. heeft volgens den ontwerper zelf weinig kans tot wet te worden verheven. In vier Zwitsersche kantons, Schaffhausen, Aargau, Thurgau en St. Gallen, bestaat stem plicht in Solothurn beeft hy bestaan en was er op niet-stemmen een boete gesteld van 70 centimes, maar is in 1887 weer afgeschaft in Zurich heeft in eenige gemeenten een soort stemplicht bestaan en is er thans een inge voerd, die geen stemplicht heeten mag. Het resultaat van de invoering van dén stemplicht in de vier bovengenoemde kantons is echter zóó, dat er daar ook een heel verschil is in de opkomst naarmate de aanhangige vraagstukken meer of minder belangstelling wekken, hetgeen mr. Kerdjjk doet vragen of het stelsel daar niet is gebleken niet te beantwoorden aan de verwachting Bljjft België. De invoering van den stenig» plicht had daar ten gevolge dat verleden jaar »oor den Senaat door 93.65, voor de Kamer door 93.92, voor de provinciale raden door 92.57 pCt. van de kiezers is gestemd. Hier van trekt de heer Kerdyk af de blanco stem men deze moeten volgens hem ter beoor- deeling van de waarde van het stelsel in min dering worden gebracht en dit brengt het percentage bjj de Senaatsverkiezing terug tot 83.29. In Luik daalde het zelfs tot 65.02. Maar uit een staatje van eenige stemmingen in verschillende districten bljjkt, dat er zyn waar onder de oude wet niet sl chter, zelfs beter gestemd is dan onder de nieuwe. Aan oen schrjjven van prof. Fredericq nit Gent ontleent de heer Kerdyk de mededeeling dat de kiesplicht tweemaal goed gewerkt heeft, dat bet echter te betwijfelen valt of het zoo bljjven zal, dat de onthoudingen wel zuilen aanuroeien eu de sanctie op den duur onmachtig zal blijken. Zonder evenredige verdeeling der man daten schijnt mjj het Stelsel van kiesplicht op den duur onhoudbaar,* scbryf Paul Fredericq. De heer Kerdyk merkt ten slotte op, dat het vraagstuk, al spelen partyoverwegingen vermoedelijk daarbjj een niet geringe rol, toch hooger staat dan deze. Hy zelf is iu beginsel eens »met de stelling, dat uit kiesbevoegdheid behoort voort te vloeien de door de wet ge sanctioneerde stemplicht.* Maar hjj is tegen een boete, die altjjd te gering zou zyn voor de welgestelden, te hoog voor de minderge- goeden. Men zou zich er alleen over mogen beklagen, dat een kiezer van zyn kiesrecht niet gebruik maakte, wanneer zyn stem wer kelijk invloed had. Dat heeft zy nu in veel gevallen nietdaarom gelooft mr. Kerdyk dan ook, dat de stemplicht zoo goed als de even redige vertegenwoordiging voorbehouden bljjft voor de toekomst. Eenigen tjjd geleden werd door armvoogden der gemeente Gpsterland eene commissie be noemd, aan Wélke de taak werd opgedragen een onderzoek i$ te stellen naar den toestand der kinderen, die voor rekening van genoemd bestuur te Neefbosch worden verpleegd. Het door deze commissie uitgehracht rapport was in alle opzichten gunstig. Bjj een bezoek aan die inrichting had zij den indruk gekregeu, dat de kinderen er zoowel lichamelijk als ver standelijk een goede opvoeding ontvangen. Op de vraag of zjj geneigd waren Neerbosch te verlaten, antwoordden de kinderen beslist ont kennend. Met gerustheid adviseert dan ook de commissie ze aldaar te laten. Op de vele aanvragen naar inlichtingen omtrent de nationale tentoonstelling van deco ratieve werken als ook van ontwerpen, teeke- ningen en opnamen van toegepaste kunst die van af 15 Januari 1896 op het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem zal gehouden worden kan de Commissie het volgende mededeelen. De tentoonstelling zal omvatten alhetgeen betrekking heeft op de decoratieve schilderkunst, figuur en ornament, als ook ontwerpen, teeke- ningen en modellen in gips, was of ander materiaal gediend hebbende of kunnende dienen voor het vervaardigen van werken betrekking hebbende op het kunstambacht als ook voor zaken die op fabriekmatige wyze worden ver- o vaardigd ah behangselpapieren, gedrukte, stofje brieven geen notitie wordt genomen, enz. enz. Hoofddoel dezer tentoonstelling is ontwerpers en teekenaars die zich op bovengenoemd gebied toeleggen bjj het publiek en vooral bjj onze industrieelen bekend te maken. De grondslag voor de ontwikkelingen eene zelfstandige nationale kunstindustrie y,/<öoral gelegen in de oorspronkelijkheid der /mqfteÜlen. De voorwaarden zoo voordeeligï njtowljjk zjjnde daar geene kosten van welken^*™ ook berekend worden en het tentoongestelde vracht- vrjj wordt teruggezonden rekent de Commissie op eene groote deelname. Zij die aan deze tentoonstelling wenschen deel te nemen worden verzocht zich vóór 1 Januari aan te melden, met opgave der plaats ruimte waarover men wenscht te beschikken aan het adres van den beer E. von Saber Conservator van het Museum van Kunstnjj verheid te Haarlem die tevens bereid is alle verdere inlichtingen te geven. Uit Amsterdam meldt men Langs de Vondelkade had men dagen geleden een zestal personen van on gunstig uiierlyk zien slenteren. Gisteravond nu is in twee perceelen aan de Vondelkade GOUDA, 3 December 1895. De heer D. Samsom, die op het gebied van etaleeren reeds zulk een goeden naam wist te verwerven, heeft dit jaar een zeer eigenaardig idee gehad, door tnsschen zijne bontartikelen eene fraaie verzameling kunstig opgezette roof dieren en vogels te plaatsen, een zeer goeden indrukt schouwers.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1