Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA. Wlnterdlenst 1895—1896. Aangevangen 1 October. Tijd van Greenwich. Bultenl&ndscii Overzicht. A. van OS, Az., m. Beurs van Amsterdam. reusachtige nummerplaat) bespottelijk te ma ken. Na is, tot overmaat van onredelijkheid, te voorzien dat de rywielen, tot uitoefening ▼an een bedrjjf gebezigd, zullen vrijgesteld worden, ten gerieve van bakkers en slagera, die voor de onkosten van han rijwiel ruim vergoeding vinden in besparing van tijd en personeel en het daarenboven veel beter kun nen betalen dan de ambtenaar e. a., die in het nieuwe artikel zulk een kostelijk curatief (geneesmiddel) hebben tegen de gevolgen van han sedentair (zittend) laven. Men moet ze bier om 4 aar de stad uit zien vliegenNeen, dat een straatjongen den wielrijder met slik gooit, laat ik daar, maar een parlement moet zich daar te boog voor rekenen. Dat de Kampioen* met bet voorstel van den heer Rntgers van Rozenburg niet ingeno men is lag voor de band. Maar tegenstander van een rjjks-rjjwielbelasting is het blad niet. Het verlangt nl. op ry wielen, die uitsluitend tot genoegen gebraikt worden, een belasting van f 2.50, welk bedrag, plas de opcenten in sommige gemeenten, das reeds f 5 en meer zon bedragenop rgwielen, welke gebrnikt worden ten dienste van beroep of bedrjjf, heffe men een belasting van f 1.25, welk be drag, plus de opcenten in sommige gemeenten dus tot f 2.50 zou klimmen, c Het blad beeft echter ernstige bezwaren tegen de veorgestelde nummering. Het heeft eens onderzocht hoe groot de cjjfers moesten zjjn wanneer zjj, zooals de beer Rntgers wenscht op 50 M, afstand leesbaar zullen wezen. De uitslag was, dat de wielrijders en wiel rijdsters dan zonden moeten worden behangen met een nnmmerbord, groot genoeg om zjjn of haar bovenljjf te bedekken. Een handig Amerikaansoh colporteur van boeken, die onder de negers In Alabama met veel succes by bels verkocht, is op den inval gekomen, op de prenten in geïllustreerde bjjbeli, waaop totnogtoe alle engelen als blanke jongelinge waren voorgesteld, de blanken door zwarten te vervangen. Sedert hjj by bels ver koopt met zwarte engelen er in, is zyn succes nog ontzaglijk veel grooter geworden. Dat doet denken aan de zendelingen, die verschillende bjjbelache uitdrnkkingen wjjsigen naar gelang van de hemelstreken, waar zjj arbeiden, en bv. in de Poollanden, onder de Eskimos en dergelyken, lammeren en gemeste kalveren vervangen door zeehonden, rendieren of ander inlandsch gedierte, omdat de inboor lingen anders de strekking der bijbelwoorden niet zonden begrijpen. Trouwens, waarom zouden er niet evengoed zwarte als witte engelen zjjn? Men herinnert zich, hoe eens het werk van een schilder werd geweigerd, op grond dat een zjjner en- galen zes teenen had. De schilder bracht de zaak voor den rechter, en deze stelde hem in het geljjk, omdat niet bewezen kon worden, dat engelen geen zes teenen hadden. Het wetsontwerp tot verwisseling der pCts. Staatsschuld in een 3 pCts. fonds, is thans verschenen. By de conversie der 4 pCts. schuld in 1886 was bepaald, dat geen ruimere dau de wettelijke aflossing der 3£ pCts. schuld zou plaats hebben vóór 1 Januari 1896. Van de aldus weldra komende bevoegdheid om te converteeren wil de Regeering gebruik maken, nn de 3 pCts. schuld reeds lang boven pari staat en uit den koers der 3$ pCts. de ver wachting spreekt, dat een conversie voor de dear staat. Evenals in 1886 de wetgever overtuigd was dat wannéér vermindering van den rentelast mogelyk is, in 't algemeen belang daartoe be hoort te worden overgegaan, acht de Regeering het zich ten plicht ook thans de gunstige gelegenheid zoodra mogelyk aan te grjjpen. De «duister van financiën meent dat bet voor de hand ligt te besluiten tot een con versie in 3 pCts. schold," welke zonder ver meerdering van het nominaal bedrag der Staats schuld mogeljjk is. De wjjee, waarop de conversie zal plaats hebber, komt overeen met 't geen dezer dagen reeds hier en daar is medegedeeld. De Regeering heeft, ter verzekering van het welslagen der conversie, de hulp van Nederlandsche krediet instellingen ingeroepen, en zy heeft de ver plichte wettelijke* amortisatie uit de wet van 1886 overgenomen. Op dezen voet heeft de Regeering zich voor de eventneele uitvoering der wet den stenn kunnen verzekeren van een consortium van hiel- te lande gevestigde, krachtige instellingen, docb zooals vau zelf spreekt alleen onder voorbehoud, dat die uitvoering in het begin vaa 1896 zal kannen plaats hebben en dat de tegenwoordige toestand der geld- en fondsenmarkt geen ingrjjpende Verandering onderga. Onder dat voorbehoud is met de firma Hope Co., de Nederlandsche Handelmaat schappij en de Amsterdamsche Bank een over- eeokomst gesloten, krachtens welke door ben, tot eeu bedrag van ten hoogste een vierde gedeelte van de geheele te converteeren 3$ per- cents schuld, 3 pCts. obligatien worden over genomen, 't zy tegen betaling in geld van het volle nominaal bedrag, 't zy tegen overdracht van een geljjk bedrag aan 3$ pCt«. schuld. Omtrent de verplichte amortisatie zegt de Minister, dat bet raadzaam is voorgekomen vast te boaden aan het stelsel om jaarljjks een vast bedrag, vermeerderd met de vrijge vallen rente, af te lossen, gelyk sedert 1878 is aangenomen. In het eerste jaar (1896) is bet echter noodig de aflossing lager te stellen omdat krachtens de wet van 1841 de toen bevolen inkoop van schuld stijgt met den koers der 2$ pCt. staatsschuld. Daarvan is het ge volg geweest, dat het bedrag dat in 1887 maar f 763,700 bedroeg, in J 896 zal stjjgen tot f 1,414,900. De eerste aflossing der nieuwe 3 pCt. schold is daarom bepaald op 3«/l00 pCt. Voor het nominaal bedrag 3 pCt. schold groot bjjua 375 millioen zal dan voor rente en aflossing noodig zjjn f 12,552,224, een annuïteit waar door de schuld in 76 jaren kan zyn gedelgd, behoudens vroegere amortisatie. Die regeling geeft een rentebesparing van 2 millioen 's jaars voor Nederland en f 260.000 voor Indië. Er is geen termijn bepaald binnen welken geene meerdere aflossing mag plaats hebben daartoe bljjft de Staat dus te allen tjjde be voegd. De rente der nienwe 3 pCt. schuld zal, evenals bij de bestaande kleinere, op 1 Maart on 1 September vervallen, en beide schulden zullen in één Grootboek worden vereenigd, om dat het niet gewenBcht is dat er twee soorten van 3 pCts. Staatsschuld zjjn. De regeling zal nader door de Regeering worden vastgesteld. Ouders, voogden, bewindvoerders enz. wor den gemachtigd de verwisseling van schuld voor de personen die zy vertegenwoordigen, te bewerkstelligen. By vruchtgebruik kan de eigenaar de aflossing vorderen, mits bljjkt van de toestemming der vruchtgebruikers of be- bewiudvoerders. j; Ofschoon de renteverlaging met 1/7 Voor velen een minder aangename zaak is, mocht de Regeering toch niet aoders handelen dan de conversie voorstellen zoodra zy daartoe de bevoegdheid erlangde. De maatregel was dan ook trouwens voorzien en spiegelde zioh in den laatateu tijd af in de daling der 3$ pCts. schold tot den koers der 3 pCts. De »Ned. Bakkerscourant* deelt mede, dat de officieels cijfers gisteren een voorraad ver melden van 1500 last tarwe en 5500 last rogge. Nemen wij, zegt bet blad, daarby in aan merking, dat er niet, zooals anders, hier en daar daizenden baaltjes meel in voorraad zijn, uaar dat er nergens eenige voorraad meel aanwezig is, en dat de opslagruimte van meel fabrieken, bakkers, op zolders en veemen alles leeg is, dan slaat ons wel een angst om het hart, als wjj een oogenblik aan oorlog denken Alleen het feit, dat de Dardanellen gesloten knnnen worden, zou ons in een penibel geval brengen. In tjjd van oorlog zon met al onze levende en doode strijdkrachten niets uitgevoerd kunnen worden binnen een paar dagen toch zouden wjj broodeloos zyn, en van honger moeten om komen. In het rapport van den adviseur voor ge neeskundige en veterinaire politie aan den minister vaa binnenlandsche zaken over de nota van jhr. de Savornin Lohman, door den minister aan de Tweede Kamer overgelegd, wordt door dr. Roysch de handhaving van de thans bestaande wetteljjke voorschriften De uit een medisch oogpunt by jhr. de Savornin Lohman gerezen bedenkingen tegen de inenting, betreffen vooral de gehumaniseerde lymphie die hier te lande niet meer of slechts bij uitzondering wordt aangewend. Ook wordt te veel aan de vaccinatie ten laste gelegd, wat niet aan de operatie zelve, maar aan de slechte toepassing daarvan moet worden toegeschreven hetgeen wel een spoorslag kan zjjn tot verbete ring der mothode, maar niet om maatregelen te nemen, die, naar alle waarscbjjolykbeid, tot vermindering der toepassing van de operatie leiden. De daling der pokkensterfte wordt door den adviseur in de eerste plaats aan de vaccinatie toegeschreven, maar voorts ook voor een groot deel aan de verplichte aangifte van elk geval van pokken, dat wordt waargenomen en aan de afzondering en ontsmetting en andere hygië nische maatregelen van preventieven en repres sieven aard. De vraag is vaccinatie of revaccinatie een beveiliginqsmiddel tegen de pokken moet in algemeenen zin bevestigend worden beantwoord, maar een absoluut beveiligingsmiddel is vacci natie niet. Ook de vraag zyn de niet-ingeënten een ge vaar voor de ingeënteowordt bevestigend be antwoord. Niet-ingeënte personen toch bieden grooter gevaar aan voor besmetting, omdat zy een williger terrein leveren voor de ontwik keling der smetstof dan ingeënten en wel, omdat zy by algemeene verspreiding der ziekte meer trefkans voor de ziektestof aaubieden dan de ingeënten en de heringeënten. Zy zyn in tjjden van epidemie, als de huizen met rieten daken te midden van die met pannen gedekt, als een locomotief, die vonken uit werpt, voorbjjstoomt. Zy verboogen het gevaar voor de gemeenschap. Ook leerde de ondervinding in Nederland, dat meermalen niet ingeënten nitgangsposten waren voor epidemiën, waardoor later ook ingeënten werden getroffen. De vraagis vaccinatie een beveiligingsmid del tegen bet sterven aan pokken moet in dien zin beantwoord worden, dat de stérfte onder de niet ingeente poklyders veel grooter is dan onder de ingeënten, hetgeen door de ondervinding in verschillende gevallen ver kregen, in het rapport nader wordt aangetoond. De schadeljjke gevolgen worden by goede toepassing der inenting met animale vaccine, onder gepaste voorzorgsmaatregelen verkregen, in verband met het groote nat der inenting van geen overwegende heteekenis geacht, ter- wjjl voorts wordt verwezen naar de bepalingen van regeeringswege aan de vaccinatieparken gesteld voor het bekomen van rykssabsidie, waardoor zuiverheid van entstof zooveel moge lyk wordt gewaarborgd. Handhaving van den wefctelyk bestaanden toestand wordt daarom gewenscht. »Wy allen Nederlandsche medici zegt de advisenr hebben ons in onze praktyk van het hooge nat der vaccinatie overtuigd en wen- schen geeu enkel ons eenmaal gegeven middel prjjs te geven om de pokziekte te verhinderen wederom hare vroegere hevige verwoestingen aan te richten*. Hjj vindt daarom geen vrjj- heid den minister te adviseeren den thans be staanden indirecten zoogenaamden vaccine, dwang op te heffen. De aanklacht van mejoflrouw Helder, wegens verduistering, tegen mr. F. A» van Hall, den r OOÜDA-ROTTÏIDAM. bestuurder van het Paleis voor Volksvljjt, zal zeker spoedig bljjken, geheel ongemotiveerd te zjjn, schrjjft uien nit Amsterdam aan het Dbl.c Waarom aan die aanklacht, in atrjjd met de gewoonte, dadel jjk zooveel ruchtbaarheid gegeven is, begrijpt men niet. Mej. Helder is verpleeg ster en heeft als zoodanig voor een paar jaren de vrouw vau mr. van Hall verpleegd. Na het overljjden heeft zij herbaaldeljjk kleine bjjdragen vau den heer v. H. geleend en hem eenmaal eene schuldbekentenis van f 500 ter incasset ring gegeven. De man, die deze moest betalen, was daartoe echter niet in staat. Daarop heeft mr. v. H. alle relntiën met de juffrouw afga- broken, tot hjj daaraan weer herinnerd werd door een gchrjjven van iemand, die hem dreig de met een aanklacht, teuzjj bij aan mej. H. de, naar het heet, verduisterde sommen be taalde. Deze en andere brieven bleven onbeantwoord en daarvan schijnt de aanklacht een gevolg te zjjn. Staten-Gener&al. 2e. Kamw. Zitting van Diuadag 3 December 1895. Aan de orde was de behandeling der Staats- begrootiag. Nadat besloten was de avondzittingen zoo veel mogeljjk te vermjjden en des Maandags te half twee te vergaderen, opende de heer Beelaerts de Algemeene Beschouwingen met een lichte critiek op de houding der Regeering ten opzichte der Amsterdamsche tentoonstelling en met het betoog van de wenschelijkheid van concentratie der landbouwbelangen onder een ufdeeling, die echter geen afzonder!jjk depar tment zou vormen. De heer Vermeulen zag den tegen woordigen staatkundigen en socialen toestand duister in, doch vroeg overigens of het Kabinet steeds homogeen is. By de herinnering dat het ont staan is uit de vereeniging der heterogene partijen by de verkiezingen van 1894, had hjj gehoopt dat het Kabinet biermede rekening zou houden, doch nn wees hjj op de onge rustheid die zich van de katholieke party meester gemaakt heeft door de onderwysvoor- stellen van den minister van Binnenlandsche Zaken, waardoor deze in strijd handelt met de beginselen van het Kabinet en waarvoor des -prekers party de verantwoording niet op sich neemt, ondanks de moeilykheden, die daaruit voortspruiten kunnen. De heer Ferf voegde zich by den heer Beelaerts in zake de verzorging der landbouw belangen. De heer Kerdjjk protesteerde krachtig tegen ile houding der Regeering met betrekking tot de Amsterdamsche tentoonstelling, een groote fiaancieele beetnemerjj en een kermis, die door de Regeering een onbetwistbaar succes werd genoemd. Spreker laakte de holde aan de ondernemers en meende dat de Regeering hoer prestige te grabbelen had gegooid. Hjj was overtuigd dat de meerderheid der Kamer zjjn voroordeeling beaamt. »(Bravo's.)« De heer Heldt vroeg eeu spoedige regeling i.m de verplichte verzekering van werklieden. De heer Viroly Verbrugge is overtuigd, dat de Regeering thans doet voor den landbouw wat zy kan. Een speciale afdeeling zou geen ti'ifc stichten, misschien wel een afzonder]jjk tl partement voor landbouw, maar dat is thans b liten debat. De min. van bnitenl. zaken (de heer Roëll) verheugt zich dat de regeeringsbegiuseleo zoo weinig beatrjjding gevonden hebben. Uit het gehouden debat blykt dat de Kamer het eens it met de Regeering, dat er voor haar meer to doen is dan enkel kiesrecht. De verzekering van onde werklieden b. v. kan nog in dit zittingsjaar worden verwacht. Omtrent den 1 indbouw twjjfelt hjj ook of centralisatie wel c< n afdoend geneesmiddel zyn zou. De vraag of een landbouwdepartemenfc wenscheljjk moet w ichten tot kalmer dagen na de kieshervor- uiing. Den heer Kerdjjk voegt de min. toe, «lat hjj met genoegen bemerkt heeft, dat na ecu ander halfjarig beRtnur sleohts znlke onbe duidende grieven te voorschjjn komen. De Gouda Moordrecht. Nieuwerkerk Oapelle Rotterdam Rotterdam Capelle Nieuwer kerk Moordrecht Gouda 6.80 7.25 8.40 9.06 9.40 7.82 8.47 e H 7.89 8.54 e 0 7.48 9.01 e 0 7.55 9.10 9.25 10.— 5.— 5.57 7.25 7.47 5.10 6.08 e 0 5.19 0.10 e 0 5.26 0.24 e 0 5.82 0.80 7.46 8.07 10.17 10.86 8.— 8.18 GOUDA DEN HAAG. 10.64 11.01 11.08 11.16 11.84 8.85 8,55 18.09 18.88 18.85 1.84 12.82 18.89 18.40 12.55 1.44 ROTTERDAM—I 9.61 9.69 10.11 10.19 10.89 10.88 10.48 10 49 3.50 O U D A. 11.60 18.08 8.44 4.50 5.24 7.11 7.52 8.82 8.43 8.51 9.57 11.13 0 4.57 0 0 7.59 0 0 10.04 0 0 5.04 0 0 8.00 0 0 H 10.11 e 0 5.11 e 0 8,18 0 0 0 10.18 0 4.02 6.20 5.43 7.80 8.22 8.52 9.03 9.10 10.27 11.80 12.20 1.42 2.50 8.10 3.48 4.10 5.31 0.17 8.05 9.48 0 1.52 0 0 0 e 0 6.27 e 9.52 0 1.59 0 0 0 0 f 0 6.84 0 9.58 0 2.06 0 0 0 0 0 6.41 9 9 12.40 2.12 3.09 8.19 4.08 4.40 5.51 6.47 8.25 10.08 Gouda 7.80 8.85 9.09 9.87 10.20 10.50 18.12 12.88 1.87 3.80 8.47 4.45 5.87 7.14 7.49 f.89 8.54 9.54 12. Zev-M 7.42 8 47 nu» een 4.87 0 e 8-°l n 10.08 - - -11.18 18.49 6.08 8.18 10.16 Z.-Zegw.7.58 8.60 8.18 18.49 5.08 Voorb 8 07 9.08 nun 11«M 1,01 ene 8.80 8.86 H u 10.87 .Huge 8 18 9.18 9.87 10.07 10.48 11.88 18.48 1.08 1.57 4.05 4.17 6.85 5.67 7.44 8.81 9.- 9.8810.88 11.40 GO V DA-UTRBOHT. 9.05 10.19 10.57 18.48 2.20 11.14 8.87 11,88 8.45 f.87 10.51 11.45 1.80 8.08 Gouda. 5.85 6.87 7.55 8.09 8.81 Oudew. 5.50 6.54 0 e Woerden 5.59 7.08 8.12 h Utrecht 0.18 t 8.88 8.41 f f Naar Amsterdam. 8.17 4.10 4.47 5.57 6.58 8.81 10.10 n e e 7.10 10.89 8.84 5.06 6.17 7.18 8.48 10.87 8.50 4.48 5.29 6.35 f 9.04 f Gouda Amsterdam O. *6.37 8.14 GOUD A—A M8TERDAM. 8 81 10.01 *10.67 18.10 3.31 4.47 *6.58 10.16 9.85 11.05 1.— 1.18 4.85 0.— 8.48 11.80 tmaterdam u.St. b.i* «u j Stopt te NootdorpLeidsoheadam en Bleu wijk Kruisweg ea Hsksudorp. H A A G GOU D A. -.Hag. 5.5*1 7.30 7.4S 8.80 9.28 MB 10.1111.3313.15 1.36 9.44 3.38 3.43 4.13 5.17 1.08 7.58 t.3S[/ Voorb. 5.67 0000 e 10.17 n 1.41 0999 e 6.14 Z.-Zegw6.11 H 0 n 10.88 1.55 0000 0 6.28 9.58 Zev.-M.6.S2 0000 0 10.43 0 8.06 0000 0 6.89 10.08 Gouda 6.88 7.50 8.18 9.— 9.56 10.1610.5412.0512.45 2.17 3.14 8.26 4.13 4.48 5.47 6.50 8.28 10.12 Stopt te Bleiswiik-Kraisweg eu Nootdorp-Leidschendam ea Hekendorp. U T R E O H T-G O U D A. Utrecht 7.50 9.— 10.— 11.34 18.50 8.10 8.52 4.48 6.30 7.«0 Woerden 8.11 10.88 11.51 4.16 6.58 Oudewater 8.19 u 10.31 000 4.84 K Gouda 0.82 9.84 10.44 12.07 1.28 8.42 4.87 5.20 7.09 8.09 9.07 10.84 0 9.88 10.64 0 0 9.36 0 8.85 8.41 9.49 11.10 Amsterdam C. 3t. Gouda 7.89 AMSTERDA IA—O OUDA, 8.— 9.10 **10.48 8.81 4.10 **6.18 J7.4* 9.45 9.04 10.14 19.18 8 30 5.90 9 7.46 8.49 11.10 Gouda 7.22 9.U4 10.1* 12.12 S all 5.2Ü 4 Stoppen te Bleiawjjk—Kruisweg aa Nootdorp—-Leidsoheadam ea Hekendorp. Ameterdamsohe tentoonstelling werd niet offi^ cieel gesteand geljjk die van 1883, die tonnen gouds gekost heeft en met een faillissement is geëindigd. Toch zyn de betrekkingen met andere landen er doer verbeterd, gewichtige volksbelangen bevorderd, het verkeer verleven digd. Overigens moet de heer Kerdjjk geen oordeel vellen over redevoeringen van regee- ringspersonen, welke hjj zelf niet gehoord heeft. De min. van binnenl. zaken (de heer Van Honten) herinnerde den beer Vermeulen, dat njj verleden jaar reedB gezegd heeft geen mi nister te kunnen zyn naar het hart der katho lieken en antirevolutionairen. De man heeft te waken, dat het openbaar onderwys niet wordt verwaarloosd in den geest van de vjj- anden van dat onderwijs. Stemt men zjjne voorstellen af, dan heeft de Kamer de verant- woordel jjk beid hjj ztl er zich als politiek taan niets van aantrekken. Tegenover den heer Kerdjjk handhaaft hy zyn meening, dat ieder die belangloos tyd en geld beschikbaar stelt voor gepaste vermakelijkheden aanspraak beeft op waardeering. De min. van financiën (de heer Sprenger v. Eijk) wraakt de berekeningen van den heer Baifert, dooh beaamt diens wenken tot bezui niging. Na replieken en sluiting der algemeene be raadslaging worden Hoofdstak 1 (Huis der Koningin) en II (Hooge collegie) aangenomen. Voor Hoofdstak III kwan de interpellatie- Kolkman over het verbod tot melknit»oer. In een geestige rede heeft de afgevaardigde nit Rheden aangetoond, dat de gezondheids toestand van ons vee in Overjjsel, Gelderland en Limburg niets te wenachen laat en vol strekt niet rechtvaardigt maatregelen »om den toevoer van meerdere beamettingsstof te keerenc. Mond. en klauwzeer komt in Nederland nage noeg niet meer voor en in de genoemde provinciën in het geheel niet. Onze oostelyke naburen schynen ons in den laatsten tyd wei nig welwillend gezind, zoodat het verbod van invoer van melk door den heer Kolkman nit een zekere zucht tot plagery van de grensbe woners wordt verklaard. De Dnitsche varkens die op de grenzen profiteeren van de afge roomde melk de room wordt voor boter- fabricatie gebezigd schynen echter op onze hand te zyn en de Overyselsche en Geldersche melk op< prys te stellen. Door den minister van buitenlaodsche zaken zyn de mededeeliogen van den interpellant omtrent den gezondsheidstoestand van ons vee gelyk terwacht kan worden, ten volle beves tigd. Van den kaut der Regeering zjjn pogingen aangewend om intrekking van het verbod te varkrygen, waarvan de Minister nog wel ■acces verwacht. Had de heer Kolkman aan gedrongen op represaille-maatregelen voor het geval vriendeljjke betoogen niet mochten helpen, het was te voorzien, dat de minister zich ep dit punt liever niet nitliet. De interpellant bad dit laatste ook wel verwacht, doch heeft reeds aangekondigd op de quaestie te znllen terugkomen indien de bemoeiingen onzer Regeering, waarin overigens alle vertrouwen werd gesteld, niet tot het ge- wenschte doel leiden. In Nymegen is eene vereeniging opgericht waarvan de leden zich verbinden >tydelijk« geen sterken drank en slechts matig bier enz. te drinken. Waaneer iemand veertien dagen, een maand, zes weken wy weten niet óf en hoelang de termen gesteld zyn zich onthondt van jenever, dan zal het aan de meeaten zoo goed bevallen, dat zjj ook in het vervolg ze niet drinken. Misschien gaan sommigen toch weer tot hunne vroegere levenswyze over, welnu, 't is in elk geval te probeeren. en men zal eer iemand bewegen om voor eenige weken geen drank te gebruiken dan om zich te ver binden het voor altjjd te laten. Dit beslnit kan by na de proef uit eigen beweging nemen •n waarschjjnljjk znllen velen het nemen. Wie de stichter van het »Kruisverbond< is, weten wy nietmaar bet is, gelooven we, een goed en menschknndig idee. (Arnh. Ct.) Gisternacht om half twee werd te Antwer pen brand ontdekt in een gebouw naast de Anfboniekerk, waar beneden kazuifels, banie ren, vaandels, heiligenbeelden en andere voor werpen voor den dienst werden bewaard, en op de verdieping waar zalen ter beschikking ■tonden van geesteljjke broederschappen die daar byeenkwauaeo bewaarden er sieradiëo banieren, zilver en archieven. De brandweer slaagde er met moeite in, den brand te beperken tot het eene gebonw, dat echter geheel afbrandde. Om vier nur was ze hem geheel meester. De schade is heel groot: men zegt van fr. 300,000, alles verzekerd. De arehieven zjjn natuurlyk niet te vergoeden. De omliggende gebonwen, 0. a. een bewaarschool en een klooster, hebben veel waterschade. Te Bossam is Zaterdagnacht ingebroken in de chocoladefabriek van de firma Beosdorp en Co. De dieven hebben zich, door het nitsny- den van een ruit aan de ipoorzjjde der fabriek, toegang verschaft en nit het kantoor een som geld van ruim f 1100 meegenomen. De politie heeft heden een persoon in hech tenis genomen, die ran dezen diefstal ver dacht wordt. In het 'Pannerdensche kanaal wordt de waterstand weer vrjj ongnnstig. In den mond van den Waterweg i9 hedenochtend een groot jjzeren schip vastgevaren. Het schip, met bazalt geladen, zit dwars in het vaarwater. Men is thans bezig met lichteu. Moord op A. F. Hoogsteden. Uit Helder werd «isteren door den inspec teur Muntinga herwaarts gebracht eene juf frouw, die inlichtingen omtrent den moordenaar meent te kunnen geven. Ook een veldwachter uit Dordrecht bracht een verdacht persoon, terwjjl onder geleide van een marechaussee nit Breda overkwam een kappersbediende, die een op het signalement geljjkend persoon een koevel en sik afschoor. Gisternamiddag zyn Hoogsteden en zjjne vronw opnieuw door den hoofdcommissaris van politie in verhoor genomen. Meer en meer wint het vermoeden veld, dat het ljjk van den knaap ontkleed gebracht is naar de plaats waar het gevouden werd en waar het geheel schoon lag. Nog altjjd is van de kleeding van den knaap geen spoor ODtdekt. De verdachte man, die te Amsterdam intrek nam by eene juffrouw en zich Van Djjk tee- kende in een brief, dien hjj naar Antwerpen schreef, is gevonden, doch gebleken de moor denaar niet te zjjn. De abroom van inwoners te Rotterdam,' die allerlei inlichtingen komen geren, vermindert belangryk. Door de politie te Arnhem is bjj publicatie opgeroepen de persoon, die Donderdag op den hoek van de Varkensstraat en de Hoogstraat een onde jas, een paar oude schoenen en zwarte kousen vond, gewikkeld in eene courant. Er staat hoven do publicatie: Moord te Rotterdam De »N. Bred. Ct.« meldt: Op Zaterdag 23 November kwam des mor gens bjj den coiffeur Govers op de Veemarkt te Breda een man, die zich den baard van eenige dagen en een sikje liet sfscheeren. Hjj had eeu ruige jas aan, die aan den schouder was gelapt, en een slappen hoed diep in de oogen. Hjj had zwart poneyhaar en was donker van uitzicht. De gear, dien hjj afgaf, deed denken aan iemand die in geen tyd van ondergoed heeft verwisseld en zyne houding was gejaagd, zoodat hjj aan een ander bezoeker, toen hjj weg w&b, de opmerking ontloktedie heeft zeker wat op zyn lever. Toen hem de baard geschoren was, vroeg hjj met zachte stem Wat kost hier het haar knippen en na antwoord bekomen te hebben liet hjj zich ook het haar kort afknippen. Het signalement van den vermoedeljjken moordenaar van het knaapje nit Rotterdam kwam te zeer overeen met dat van dezen man, dan dat de bediende van den heer Govers, die hem geschoren had, der justitie daarvan niet in kennis stelde. Gisteren is de jonkman meteen marechaussee uaar Rotterdam geweest om by de begrafenis van het arme slachtoffer tegenwoordig te zjjn, ten einde te zien of bovenbedoelde man daar by ook aanwezig was. Zonder resultaat echter. Met den bekenden zwager van Hoogsteden, Van Berkel, geconfronteerd, kon de coiffenrs- bediende constateeren, dat zijn man met Van Berkel niets gemeens had. Volgens anderen is bovenbedoelde verdachte later in de omstreken gezien, waar hjj den weg vroeg naar het Ulvenhoatsche boscb. In de Italisansche Kamer werden de debat ten over de politiek der regeering voortgezet. De afgevaardigde Fortis ontwikkelde eene motie, luidende dat de Kamer, akte nemende van de verklaringen der regeering over hare algemeene gedragslyn bjj de binnen-en bniten- landsche politiek, haar vertrouwen uitspreekt dat de regeering ook de noodzakelijkheid zal erkennen van economische hervormingen, die beantwoorden aan de behoeften des lands eu waardoor de rust zal worden verzekerd. Het slot der disensaiën was, dat de motie van vertrouwen, door Moratori voorgesteld, met een meerderheid van meer dan 100 stem men werd aangenomen. De troonrede, die bij de opening van den Ryksdag door den rijkskanselier prins Hohen- lohe werd voorgelezen, herinnert aan den ge- wichtigen tyd, toen voor een kwart-eeuw heg Rjjk werd gegrondvest en roept den Rjjbadat op om in samenwerking met de verbonden Regeeringen voort te boawea op de grond, slagen, voor 25 jaren gelegd, tot beschermin g en ontwikkeling van het nationale recht en tot bevordering van de welvaart van het Dnitsche volk. De troonrede kondigt de indiening aan van een ontwerp-burgerljjk wetboek, benevens van ontwerpen tot aanvulling van de wet op de bargerlyke rechtsvordering, en die op de straf vordering, en van een aantal wetsontwerpen voor de welvaart van handel en nijverheid. De verbonden regeeringen beschouwen de bevordering van den bloei van den arbeid als een harer voornaamste verplichting om daar aan te voldoen wordt de instelling van kamers van arbeid voorgesteld. Voorts worden aan gekondigd een ontwerp beorswet, benevens wetten op het handelsdepotwezen, tot bentrjj- ding der deloyale concurrentie en op den han del van surrogateu voor boter. De herziening der snikerbelasting wordt nog door de regeering overwogen. De troonrede wjjst op de uitvoering der wet tot bevordering van Zoudagsrnst, zonder dat daardoor nadeel ontstaat voor de billjjke belangen. Voorts wordt medegedeeld, dat de loopende begroo ting waarschijnlijk met een gunstig saldo zal sluiten. In elk geval blyft de eerste taak aan den wetgever om het Ryk en zyne deelen een grooter mate van onderlinge onafhankelijkheid ten opzichte der financiën te verzekeren. De troon rade wijst verder op de goede vriendschappelijke betrekkingen met alle mogendheden, op het resultaat der bemoeiingen van Duitschiand met Rusland en Frankrjjk ter voorkoming vau verdere verwikkelingen in bet Oosten van Azië. Nog wordt melding gemaakt van de ge beurtenissen in Torkjje, en de overtuiging uitgesproken, dat dank zy de bondgenoot schappen en de beproefde grondstellingen der Duitsche staatkunde het Rjjk te allen tijde, met de door hare belangen io de eerste plaats daartoe aangewezen mogendheden, zal kunneu samenwerken om de zaak van den vrede te dienen. De eensgezindheid der mogendheden om de gesloten tractaten na te leven, en de regeering van den Sultan te ondersteunen bij haar pogingen om de orde te herstellen, geeft gegronde hoop op een gunstig resultaat. In een toespraak aan het diner der ly!kuras siers wees de keizer op de samenwerking en de kameraadschap, die bjj de regimentafeesten van dit jaar niet alleen door de officierskorpsen maar ook de manschappen worden betoond. Hierop berust bet geheele leger. Vele duizen den trouwe soldaten, sommigen zonder midde len, anderen in hoogen ouderdom, bezochten de slagvelden, waar zy streden en hun bloed stortten, of zochten aansluiting bij hun oude regimenten. Ik kan den dag van bedeu niet beter vieren,* zeide de Keizer, »dan door te beloven wat de groote keizer met zyne aan voerders volbracht, te znllen handhaven en ver dedigen. Hoe meer men zich achter macht spreuken en partjjbelungeu terogtrekt, des te vaster reken ik op mjjn leger. Ik hoop dat naar boiten zoowel als naar binuen mjjo wenken zallen worden verstaan. Ik ga daarbjj iu mjjn herinnering terug tot het woord dat mjjn grootvader sprak tot bet officierskorps, toen hjj in 1848 te Coblenz aan land stapte: »Dat zjju mannen waarop ik mjj kan verlaten.* Voor het Regiment Ijjffcorassiers, driemaal Hoerah Het bericht dat de heer Von Köller zal af treden bevestigt zich. De oorzaak wordt gezocht in het conflict met den Rijkskanselier en den minister van oorlog over de militaire straf rechtspleging, en zijn onbezonnen optreden tegen de sociaal-democratie, waardoor de staat kunde, die door prins Hohenlohe weDScbelijk wordt geacht, wordt verijdeld. Het moet met de eenheid en de samenwer king der mogendheden toch trenrig gesteh zÜQi wijl de sultan het dnrft wagen op zulk een vreemde wyze de geheele Europeesche diplomatie bjj den neus rond te leiden. Indien men werkelijk eensgezind was, zou bet toch onmogelyk zyn, dat Torkjje een afirman* weigert uit te vaardigen die door alle mogend heden bjj elkaar wordt geëischt. Het schynt, dat de Sultan op de hulp van Dnitschland rekent om den eigch niet in te willigen. De Daily Chronicle* zegt, dat de mogendheden wel bjj hun eisch blijven vol harden, en dien desnoods in den vorm van een ultimatum willen herhalen, maar dat, bjj een weigering, de mogendheden niet in staat zyn zich te doen gelden, omdat enkele regee ringen vreezen voor een uitbarsting van Turksch fanatisme, als de Dardanellen worden gefor ceerd. De Daily News* ontvangt een bericht, dat aan een schynvertoon doet denken. De Sultan zon voornemens zyn den firman* nit te vaardigen, als de gezanten beloven, dat er geen gebruik van zal worden gemaakt, tenzjj het leven van Christenen in Konstantinopel ernstig wordt bedrrigd. En de »Standard« meldt, 4&t de dagen van het tegenwoordige ministerie alweer geteld zjjn baïd-pacha (Kutschuk) zon spoedig weder als grootvizier optreden. De Amenkaan8che admiraal» d>e f0 Smyrna ligt met zyn eskader, vroeg vergunning aan boord van een pantserschip do>or de Dardanellen te mogen varen, omdat bjj oen audiëntie aan den Sol'an wilde vragen. Doch zjjn verzoek werd door de Turksche regeering geweigerd. De boodschap van president Cleveland heeft hoofdzakeljjk betrekking op den financieelen toestand, die een spoedig handelen noodig maakt. Het eenige atdoende geneesmiddel is het intrekken en vernietigen van de greenbacks de schatkistnoten eu het uitgeven van bonds op langen termyn tegen lagen interest., Verder wordt de vrjje aanmunting van zilver onder het voorwendsel van bimetallisme ver oordeeld. Van de betrekkingen met Groot-Britannië gewagende, herhaalt Cleveland den inhoud don nota van II. Juli. Daarin wordt verklaard dat de politiek der Vereenigde Staten beslist gekant is tegen eeo gewelddadige oitbreiding van het grondgebied eener Europeesche mo gendheid op het Amerikaausche vasteland. Amerika moet er tegen protesteeren dat Britscb-Guyana wordt uitgebreid in strjjd met het recht en den wil van Venezuela; het stelt voor, de geheele quaestie door een scheidsrechterlijke beslissing uit te maken. Groot-Brittaunië heeft op deze nota nog niet geantwoord. Ten opzichte van Cuba zegt Cleveland, dat de Vereenigde Staten verplicht zyn, de onzjjdigheid in acht te nemen en te doen eer biedigen. Met betrekking tot de Armenische quaestie wordt inl de boodschap de hoop uitgedrukt, dat een snel en afdoend optreden van de mogendheden niet zal worden uitgesteld. JParaptuieiiandachoenen, MAnnen goederen enm E 73 GOUDA, 1001/, 100 80»/, 831/, 83 6<1/, 967/, 96»/, 101 61'/, 79*/ is 10 i»nA. l'BV, 90"/. 100 31'/, 63 710 6971/, i01'/« 841/, 100'/, 201 140 7«V. 1091/,, 100 145 »S 301/, 1001/, 06 101 161 1021/, 49»/,, 62'»/,, 150»/, 98»/,. «O»/,. 781/, 'oiy, 100'/, 981/, 108'/, 143V, 155 14»/. 96 64 101'/, 13'/,, 92»/, 100»/, 8S../„ 831/, 34'/, 63»/, «3 20 00*/. 691 8 DECEMBER Vor.krs. slotkoera Nederland. Cert Ned- W. 8. */4 dito dito dito 3 dito dito dito S Honqar. Obi. Goudl. 1881-88 4 Italië. Insohrijving 1862-81 5 Oosten a. Obl. in papier 1868 5 dito ia zilver 1868 5 Portugal. Oblig. met coupon 8 dito tickot 8 Rusland. Obl. Binnenl. 1894 4 dito Geoons. 1880 4 dito bij Roths.1889 4 dito bij Hope 1889-90 4 dito in goud. leen. 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanje. Perpet. schuld 1881 4 Torkiij. Gepr.Conv. leen. 1890 4 Geo. leening serie D. Geo. leening serie C. Zuid-Afr. Rep. v. obl. 1892 5 Mexico. Obl. Buit. Sch. 1890 6 Venezuela. Obl. 4 onbep. 1881 Amsterdam. Obligatien 1895 3 Rotterdam. Sted. leea. 1894 3 Ned. N. Afr. Handelsv. aand. Arendsb. Tab.-Mij. Certificaten Deu-Maatsohappjj dito Arnh. Hypotheekb. pandbr. 4 Cult.-Mjj. der Vorstenl. aand. 's Gr. Hypotheekb. pandbr. 8l/i Nederlandsche bank aand. Ned. Handolmaa' h. dito N.-W. Pac. Hyp. b. pandbr. Rott. Hypotheekb. pandbr. S'/i Utr. Hypotheekb. dito 81/a Oostknr. Oost-llong. bank aand. Rusl. Hypotheekbank pandb. 4'/i Amerika. Equit. hypoth. pandb. 5 Maiw. L. G. Pr. Lien eert. 6 Ned. Holl.IJ.-8poorw.-Mij. aand. Mij. tot Expl. v. 8t. Spw. aand. Ned. Ind. Spoorwogm. aand. Ned. Zuid Afrik. Spm. aand. 6 dito dito dito 1891 dito 5 [TALiB.Spoorwl. 1887/89 A-Eobl.8 Zuid-Ital. Spwmy. A-H. obl. 3 Polen. Warschau Weenen aand.4 Rusl. Gr.Russ. Spw-Mij. obl. 4'/j Baltisohe dito aand. Fastowa dito aand. 5 Iwang. Dombr. dito aand. 6 Kursk Ch.Azow-Sp. kap. obl. 4 dito dito oblig, 4 Amerika.Cout. Pao. 8p. Mij obl. 6 Chic. North. W.pr. C. v. aand. dito dito Win. St. Peter. obl. 7 Denver b Rio Gr. Spm. oert. v.a. Illinois Central obl. in goud 4 Louisv. b NashvilleCert.v. aand. Mexico. N. Spw. Mij. lebyp. 0. 6 Miss. Kansas v. 4 pet. pref. aand. 63'/,. 100'/, 14»/, N.-York Ontario b West. aand. 161 108 83 107»/, 104»/, 41»/, 54«/, 18»/, 222 185 108 1077/, dito Penns. Ohio oblig. 6 Oregon. Calif, le hvp. in goud 5 St. Paul. Minn, b Manit. obl. 7 Un. Pao. Hoofdlijn oblig. 6 dito dito Line. Col. le hyp. O 5 Canada. Can. South.Cert.v. aand. Ven. C. Rail w b Nav. le h. d. c. O Amsterd. Omnibus Mij. aand. Rotterd. Tramweg-Maats. aand. Nbd. 8tad Amsterdam aand. 8 Stad Rotterdam aand. 3 Belgis. Stad Antwerpenl887 2108l/t Stad Brussel 1886 2«/, 102»/, Hong. Theiss Regullr Gesellsch. 4 Oostknr. Staatsleening 1860 5 K. K. Oost. B. Cr. 1880 3 Spanje. Stad Madrid 8 1868 Nbd. Ver. Bez. Hyp. Spobl eert. n« 124 169'/, 36 IS"/,, 16'/, 119'/, I

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2